Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 28 november 2023, nr. 2064532 / 2112955 tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie flexibele schil versnelling woningbouw gebiedsontwikkelingsteams gemeenten Noord-Holland 2023

Geldend van 17-05-2024 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 28 november 2023, nr. 2064532 / 2112955 tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie flexibele schil versnelling woningbouw gebiedsontwikkelingsteams gemeenten Noord-Holland 2023

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gelet op artikel 2 en 4 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Overwegende dat het wenselijk is om gemeenten te ondersteunen bij de versnelling van woningbouwprojecten;

Besluiten vast te stellen:

Uitvoeringsregeling subsidie flexibele schil versnelling woningbouw gebiedsontwikkelingsteams gemeenten Noord-Holland 2023

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • betaalbare woningen: sociale huurwoningen, huurwoningen voor middeninkomens met een huurprijs passend bij maximaal 186 punten volgens het woningwaarderingsstelstel of betaalbare koopwoningen met de maximale verkoopprijs, bedoeld in de Woondeals MRA en NHN;

 • regio: een samenwerking van meerdere gemeenten in Noord-Holland, die rechtspersoonlijkheid bezitten;

 • sociale huurwoningen: sociale huurwoningen, bedoeld in de Woondeals MRA en NHN.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Op deze regeling is titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie wordt verstrekt aan:

 • a.

  gemeenten in de provincie Noord-Holland;

 • b.

  regio’s in de provincie Noord-Holland.

Artikel 4 Activiteit

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor:

 • a.

  de tijdelijke inhuur van personele inzet ten behoeve van de versnelling van een of meer woningbouwprojecten van meer dan 250 woningen, waarbij elk project voor tenminste 30% uit sociale huurwoningen bestaat en in totaal uit tenminste 66% betaalbare woningen bestaat

 • b.

  de tijdelijke inhuur van personele inzet ten behoeve van de versnelling van een of meer woningbouwprojecten van meer dan 250 woningen, waarbij de gemeente zich in een verklaring committeert om over het totaal te realiseren nieuwbouwprogramma van de Woondeal minimaal 30% sociale huur en in totaal ten minste 66% betaalbare woningen te realiseren;

 • c.

  de tijdelijke inhuur van personele inzet ten behoeve van de versnelling van een of meer woningbouwprojecten van meer dan 250 woningen waarvoor het woningbouwprogramma via een raads- of collegebesluit is vastgelegd vóór 16 maart 2023;

 • d.

  de tijdelijke inhuur van personele inzet ten behoeve van opdrachten die bijdragen aan de concrete versnelling van deze woningbouwprojecten.

Artikel 5 Aanvraag om subsidie

 • 1. Een aanvraag om subsidie bevat ten minste:

  • a.

   een opgave van informatie over de woningbouwprojecten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, waarin onder meer is opgenomen:

   • 1.

    een inhoudelijke beschrijving van het project, de werkzaamheden waarvoor de personele inzet wordt ingehuurd en de wijze waarop de inhuur bijdraagt aan de versnelling van het woningbouwproject;

   • 2.

    een financieringsplan van de kosten van de tijdelijke inhuur van personele inzet;

   • 3.

    een planning van de woningbouwprojecten;

  • b.

   een ingevuld format overeenkomstig Bijlage 1, zoals opgenomen bij deze regeling, met een opgave van de in te huren functies en aangevraagde cofinanciering per woningbouwproject; en

  • c.

   als er subsidie wordt aangevraagd voor de activiteit, bedoeld in artikel 4, onderdeel b, de verklaring van commitment;

  • d.

   als er subsidie wordt aangevraagd voor de activiteit, bedoeld in artikel 4, onderdeel c, het gedateerde besluit van het college of de raad waarin het woningbouwprogramma is vastgelegd;

  • e.

   als er subsidie wordt aangevraagd voor de activiteit, bedoeld in artikel 4, onderdeel d, een inhoudelijke beschrijving van de activiteit, een planning van de activiteit, en de wijze waarop deze activiteit bijdraagt aan de versnelling van het woningbouwproject.

 • 2. Een aanvraag om subsidie wordt ingediend door middel van het voor deze uitvoeringsregeling op www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies beschikbaar gestelde formulier.

Artikel 6 Openstellingstermijn

 • 1. Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag is ontvangen in de periode van 7 december 2023, 9.00 uur tot uiterlijk 1 oktober 2024, vóór 17.00 uur.

 • 2. Een aanvraag die buiten deze periode wordt ontvangen, wordt geweigerd.

 • 3. Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag om subsidie.

Artikel 7 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 11.463.913,- voor de duur van deze uitvoeringsregeling.

Artikel 8 Volgorde van ontvangst

 • 1. Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 2. Wanneer een aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop de aanvraag volledig is aangevuld.

 • 3. Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de aanvraag met de laagste projectkosten als eerste in behandeling genomen.

 • 4. Indien toepassing van het vorige lid er toe leidt dat aanvragen gelijk eindigen, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 9 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  er reeds financiële dekking is voor de in te huren personele inzet;

 • b.

  het woningbouwproject niet in overeenstemming is met het provinciaal beleid;

 • c.

  de activiteit naar het oordeel van Gedeputeerde Staten niet zal bijdragen aan de versnelling van de woningbouw binnen de gemeente;

 • d.

  er voor hetzelfde woningbouwproject reeds subsidie is ontvangen op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie versnelling woningbouw gemeenten Noord-Holland 2021; of

 • e.

  er voor hetzelfde woningbouwproject door een gemeente in hetzelfde kalenderjaar binnen de openstellingsperiode reeds subsidie is ontvangen op grond van deze uitvoeringsregeling.

Artikel 10 Subsidiabele kosten

 • 1. Subsidie wordt verstrekt voor:

  • a.

   de kosten voor de tijdelijke inhuur van personele inzet met een maximum uurtarief van €150,- exclusief btw;

  • b.

   kosten in verband met opdrachten die bijdragen aan concrete versnelling van woningbouwprojecten.

 • 2. Subsidie wordt niet verstrekt voor:

  • a.

   interne personeelskosten;

  • b.

   apparaatskosten;

  • c.

   onderzoekskosten met betrekking tot beleidsontwikkeling.

  • d.

   kosten gemaakt na 31 december 2024.

Artikel 11 Hoogte van de subsidie

 • 1. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 1.000.000,-.

 • 2. Gedeputeerde Staten verstrekken geen subsidies van minder dan € 5.000,-.

 • 3. Bij subsidies van minder dan € 10.000,- wordt volstaan met subsidievaststelling zonder voorafgaande subsidieverlening.

 • 4. Als uit anderen hoofde al subsidie wordt verstrekt voor dezelfde subsidiabele kosten, wordt slechts een zodanig bedrag aan subsidie verstrekt dat het totale bedrag aan subsidies niet meer bedraagt dan 100% van de kosten.

Artikel 12 Verplichtingen

In de beschikking tot subsidieverlening kunnen aan de subsidieontvanger verplichtingen worden opgelegd.

Artikel 13 Subsidievaststelling

 • 4. Een aanvraag om vaststelling van de subsidie wordt uiterlijk 15 juli 2025 ingediend.

 • 5. Gedeputeerde Staten stellen voor de aanvraag tot vaststelling een formulier beschikbaar op www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies.

 • 6. Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

Artikel 14 Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

 • 2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2025.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling subsidie flexibele schil versnelling woningbouw gebiedsontwikkelingsteams gemeenten Noord-Holland 2023.

Ondertekening

Haarlem, 28 november 2023

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

A.Th.H. van Dijk, voorzitter.

M.J.H. van Kuijk, provinciesecretaris.