Uitvoeringsvoorschrift nr. 8a/24 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk 2024

Geldend van 02-01-2024 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsvoorschrift nr. 8a/24 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk 2024

Burgemeester en wethouders van Rijswijk;

gelet op artikel 2:73, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk 2024;

overwegende dat:

 • in dit artikel de bevoegdheid is opgenomen tot het aanwijzen van plaatsen waar vuurwerk nimmer mag worden gebruikt;

 • dit ter voorkoming van gevaar, schade of overlast;

 • en ter bescherming van flora en fauna in onze ecologische zones.

B E S L U I T E N:

 • I.

  aan te wijzen als plaats, waar vuurwerk als bedoeld in bovenvermeld artikel nimmer mag worden gebruikt:

  • a.

   een promenade of een passage;

  • b.

   een portiek of een tunnel;

  • c.

   een voor publiek toegankelijke besloten ruimte;

  • d.

   de plaats waar een volksverzameling aanwezig is;

  • e.

   de parken in de Landgoederenzone, te weten:

   • voormalig TEDO terrein;

   • Park Overvoorde;

   • Park de Voorde;

   • Steenvoorde;

   • Spoorzicht;

   • Julianapark;

   • von Fisennepark;

   • Rijswijkse bos.

  • f.

   de parken in de Stadsparkzone, te weten:

   • stadslandschap Hoekpolder;

   • Wilhelminapark;

   • Elsenburgerbos.

  • g.

   het Cederpark / Huis te Hoornpark;

  • h.

   park Hofrust;

  • i.

   het zuidelijk Randpark in wijk Eikelenburgh en de Endehoekseweg.

 • II.

  vast te stellen de kaart met vuurwerkvrije zones e t/m i, die als bijlage bij dit besluit is opgenomen. Deze kaart wordt na bekendmaking van dit besluit gepubliceerd op de gemeentelijke website en als bijlage bij de publicatie op www.overheid.nl.

 • III.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 2 januari 2024 onder intrekking van Uitvoeringsvoorschrift nr. 9a/21 d.d. 28 november 2023 en Uitvoeringsvoorschrift 8/24 d.d. 1 januari 2024.

Ondertekening

Rijswijk, 28 november 2023

Burgemeester en wethouders voornoemd

de secretaris,

P.M. Schuit

de burgemeester,

H. Sahin

Openbaar bekend gemaakt op 2 januari 2024

Bijlage 1 kaart met vuurwerkvrije zones e t/m i

afbeelding binnen de regeling

Bezwaar en voorlopige voorziening

Bezwaar

Tegen dit besluit staat bezwaar open. U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen bij: De burgemeester van de gemeente Rijswijk Postbus 5305 2280 HH Rijswijk Met uw DigiD kunt u ook digitaal bezwaar indienen via de gemeentelijke website: www.rijswijk.nl/bezwaarschrift-indienen.

Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten;

 • Uw naam, adres en bij voorkeur ook uw e-mailadres en telefoonnummer,

 • De datum van uw bezwaarschrift,

 • Een kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen,

 • De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit,

 • Uw handtekening.

Weet u niet zeker of u deze bezwaarschriftprocedure wilt volgen of wilt u met ons overleggen? Neem dan contact met op met het secretariaat van Juridische Zaken van de gemeente Rijswijk via telefoonnummer 14 070. Overleg zo nodig hoe u de tijdige indiening van het bezwaar veilig kunt stellen.

Voorlopige voorziening

Om de inwerkingtreding van het besluit op te schorten kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op www.rechtspraak.nl/organisatie-encontact/rechtsgebieden/bestuursrecht.