Verordening op de heffing en de invordering van leges vergunningen en aanverwante diensten 2024

Geldend van 09-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges vergunningen en aanverwante diensten 2024

De raad van de gemeente Eindhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 september 2023;

gelet op de behandeling in de meningsvormende vergaderingen van 24 oktober 2023;

gelet op de behandeling in de meningsvormende vergaderingen van 31 oktober 2023;

mede gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid,

aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 13.1a van de Omgevingswet

besluit vast te stellen de

Verordening op de heffing en de invordering van leges vergunningen en aanverwante diensten 2024

Artikel 1. Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  jaar: kalenderjaar;

 • c.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • d.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4. Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge een wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5. Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota, factuur of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 30 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10. Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, als de wijzigingen

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het hoofdstuk 1, paragraaf 6 (Kansspelen) van de tarieventabel betreft;

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11. Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De ‘Legesverordening vergunningen 2023’ vastgesteld bij raadsbesluit van 8 november 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Legesverordening vergunningen 2024’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 november 2023.

J. Jongbloed, griffier

Bijlage 1 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening vergunningen 2024

Indeling

Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening vergunningen en ontheffingen

Paragraaf 1 Vervallen

Paragraaf 2 Taxivergunning

Paragraaf 3 Verkeer en vervoer

Paragraaf 4 Gebruik openbare grond

Paragraaf 5 Bouwhinder

Paragraaf 6 Kansspelen

Paragraaf 7 Leegstand en huisvesting

Paragraaf 8 Collectevergunning

Paragraaf 9 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit op aanvraag

Hoofdstuk 2 Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Paragraaf 2 Voorfase

Paragraaf 3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Paragraaf 4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Paragraaf 5 Milieubelastende activiteiten

Paragraaf 6 Milieu overig

Paragraaf 7 Aanlegactiviteiten

Paragraaf 8 Andere activiteiten

Paragraaf 9 Maatwerkvoorschriften

Paragraaf 10 Gelijkwaardigheid

Paragraaf 11 Overige tarieven

Paragraaf 12 Modaliteiten

Paragraaf 13 Vermindering

Paragraaf 14 Teruggaaf

Paragraaf 15 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit op aanvraag

Hoofdstuk 3 Dienstverlening vallend onder de Europese Diensten- of Machtigingsrichtlijn

Paragraaf 1 Horeca- of slijtersbedrijf

Paragraaf 2 Organiseren evenementen 

Paragraaf 3 Prostitutiebedrijven

Paragraaf 4 Vermindering en teruggaaf

Paragraaf 5 Huisvesting

Paragraaf 6 Telecommunicatie, kabels en leidingen

Paragraaf 7 Standplaats

Paragraaf 8 Winkeltijdenwet

Paragraaf 9 Inzamelen afvalstoffen

Paragraaf 10 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit op aanvraag

Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening vergunningen en ontheffingen

Artikel

Omschrijving

Tarief

Paragraaf 1 Vervallen

Paragraaf 2 Taxivergunning

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

1.2.1.1

om een TTO-vergunning, als bedoeld in artikel 4 van de Taxiverordening Eindhoven 2016:

€ 4.446,00

waarbij het tarief wordt verhoogd per aangesloten chauffeur met

€ 259,00

1.2.1.2

tot het overschrijven van een taxichauffeur naar een andere TTO-vergunning

€ 94,00

1.2.1.3

tot het toevoegen van een taxichauffeur aan een bestaande TTO-vergunning

€ 259,00

1.2.1.4

om een vervangend bewijs als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Taxiverordening Eindhoven 2016

€ 57,00

1.2.2.1

Het tarief onder 1.2.1.1 wordt, indien een aanvraag om een TTO-vergunning wordt ingediend en daarbij werkzaamheden van de gemeente, conform hetgeen is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de lokale koepelorganisatie, door deze laatste zijn uitgevoerd, verminderd met

€ 595,00

1.2.2.2

Het tarief onder 1.2.1.1 wordt, indien in de bijlage van de vergunning uitsluitend auto’s worden opgenomen die geen schadelijke stoffen uitstoten, als bedoeld in artikel 17 van de Taxiverordening Eindhoven 2016, verminderd met

€ 3.261,00

1.2.2.3

Indien een aanvrager zijn aanvraag om vergunning als bedoeld in deze paragraaf, intrekt en nog geen adviezen zijn uitgezet en/of geen inhoudelijke beoordeling heeft plaats gevonden terwijl de aanvraag wel ontvankelijk is, wordt 20% van het tarief van de op grond van die artikelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges in rekening gebracht. 

1.2.2.4

Indien een aanvrager zijn aanvraag om vergunning als bedoeld in deze paragraaf intrekt, terwijl reeds adviezen zijn uitgezet en/of een inhoudelijke beoordeling heeft plaats gevonden door de gemeente, wordt 85% van het tarief van de op grond van die artikelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges in rekening gebracht.

1.2.2.5

Een bedrag van minder dan € 100,- komt niet in aanmerking voor teruggaaf.

Paragraaf 3 Verkeer en vervoer

Gehandicapten-parkeerkaart

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van

1.3.1.1

een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in hoofdstuk IV van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW, Stb. 1990, 460)

€ 124,00

1.3.1.2

een ontheffing, zijnde een gehandicaptenparkeerkaart, als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990, Stb. 1990, 459)

€ 124,00

1.3.1.3

een ontheffing van het verbod tot het plaatsen van een fiets in de binnenstad ingevolge artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 124,00

1.3.1.4

een wijziging of duplicaat van de onder 1.3.1 bedoelde gehandicaptenparkeerkaart respectievelijk ontheffing.

€ 34,00

1.3.1.5

Teruggaaf van de geheven leges wordt verleend

a. indien de aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 1.3.1.1 tot en met 1.3.1.4 wordt ingetrokken, voordat hierop een beslissing is genomen met een percentage van

45%

b. indien op een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 1.3.1.1 tot en met 1.3.1.4 afwijzend is beschikt met een percentage van

40%

1.3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een medische keuring t.b.v. een gehandicaptenparkeerkaart tijdens het spreekuur

€ 132,00

1.3.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een medische keuring t.b.v. een gehandicaptenparkeerkaart aan huis

€ 201,00

1.3.1.8

Het tarief bedraagt, indien de belastingplichtige zonder tijdige afmelding niet aanwezig is bij de afspraak van de medische keuring t.b.v. een gehandicaptenparkeerkaart, tijdens het spreekuur of aan huis

€ 132,00

1.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

Ontheffing bijzonder vervoer

1.3.2.1

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

€ 50,00

1.3.2.2

een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement (Stb, 1994, 450)

€ 94,00

Ontheffing inrijverbod e.d.

1.3.2.3

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) anders dan bedoeld in artikel 1.3.2.1

€ 94,00

Voor een ontheffing voor één dag wordt slechts 50% van de leges in rekening gebracht.

1.3.2.4

een wijziging op een reeds verleende ontheffing als bedoeld in de artikelen 1.3.2.2 en 1.3.2.3

€ 47,00

Ontheffing gebruik busbaan en busstrook

1.3.2.5

een ontheffing voor het gebruik van een busbaan / busstrook als bedoeld in artikel 81 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 94,00

Aanstelling verkeers- regelaars

1.3.2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanstellingsbesluit met bijbehorende aanstellingspas:

a. indien de aanvraag 5 of minder aanstellingen bedraagt

€ 120,00

b. indien de aanvraag 6 tot en met 20 aanstellingen bedraagt

€ 240,00

c. indien de aanvraag 21 tot en met 50 aanstellingen bedraagt

€ 360,00

d. indien de aanvraag meer dan 50 aanstellingen bedraagt

€ 480,00

Milieuzone

1.3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, om toegang te hebben tot de milieuzone

1.3.3.1

voor een dagontheffing (per kenteken, max. 12 per kalenderjaar)

€ 33,00

1.3.3.2

voor een tijdelijke ontheffing (per kenteken, bij aantoonbare aanschaf van een voertuig dat aan de toegangseisen van de milieuzone voldoet, gedurende de levertijd)

€ 33,00

1.3.3.3

voor een tijdelijke ontheffing op basis van de hardheidsclausule (ontheffing voor één kenteken met een geldigheidsduur van meer dan 3 maanden en maximaal één kalenderjaar)

€ 191,00

Deelmobiliteit

1.3.4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.52c van de APV

€ 2.187,00

Paragraaf 4 Gebruik openbare grond

1.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven voor het in, op, boven of over de weg aanbrengen of hebben van voorwerpen, indien het betreft

a. bouwschuttingen, afzettingen, hekwerken en dergelijke van klasse A;

€ 15.759,00

b. bouwschuttingen, afzettingen, hekwerken en dergelijke van klasse B;

€ 7.879,00

c. bouwschuttingen, afzettingen, hekwerken en dergelijke van klasse C;

€ 1.314,00

conform de klassenindeling zoals nader gedefinieerd in het bij deze Tarieventabel behorende “Overzicht criteria voor gebruik openbare grond”.

1.4.2.1

een (rol)steiger voor het onderhoud aan één woning, voor maximaal vijf werkdagen

€ 88,00

1.4.2.2

één container, voor het onderhoud aan één woning

€ 88,00

1.4.3

overige objecten, zoals een mobiele kraan, hoogwerker en dergelijke, per object

€ 353,00

1.4.4

een parapluvergunning voor een mobiele kraan/hoogwerker

€ 5.177,00

1.4.5

een flitsvergunning voor onder andere een (rol)steiger/hoogwerker/container

€ 197,00

1.4.6

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in deze paragraaf wordt verhoogd, ingeval van een beoordeling van aanvullende gegevens wegens indiening van een niet complete aanvraag, met

€ 137,00

1.4.7

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag ten behoeve van een verlenging dan wel aanpassing van een afgegeven vergunning als bedoeld in artikel 1.4.1, ingeval de aanvraag wordt ontvangen alvorens de tijd van de vergunning is verstreken, bedraagt, per verlenging dan wel aanpassing, een percentage van het op grond van artikel 1.4.1 voor de vergunning in rekening gebrachte tarief, zijnde

10%

1.4.8

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag ten behoeve van een verlenging dan wel aanpassing van een afgegeven vergunning als bedoeld in artikel 1.4.2.1, 1.4.2.2, 1.4.3 of1.4.5, ingeval de aanvraag wordt ontvangen alvorens de tijd van de vergunning is verstreken, bedraagt, per verlenging dan wel aanpassing, 

€ 88,00

Paragraaf 5 Bouwhinder

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing voor het verbod op het veroorzaken van bouwhinder, als bedoeld in afdeling 7.1 Besluit Bouwwerken Leefomgeving:

Ernstige bouwhinder

1.5.1.1

voor het in werking hebben van toestellen, installaties of apparaten voor bouw-, sloop- en onderhoudswerkzaamheden waarbij niet wordt voldaan aan de in artikel 7.17 en 7.18 Besluit Bouwwerken Leefomgeving genoemde geluids- en/of trillingsnormen

€ 26.365,00

1.5.1.2

indien de ontheffing betrekking heeft op het verrichten van werkzaamheden op werkdagen tussen 19:00 en 07:00 uur en op zaterdag, zondag of feestdagen waarbij wel wordt voldaan aan de in artikel 7.17 en 7.18 Besluit Bouwwerken Leefomgeving genoemde geluids- en/of trillingsnormen

€ 1.293,00

Paragraaf 6 Kansspelen

Vergunning speelautomaat

1.6.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning voor een tijdvak van 12 maanden, als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen, waarbij de aanvraag voor twee of meer speelautomaten geldt 

€ 56,50

vermeerderd met het product van het aantal speelautomaten waarvoor de aanvraag geldt en het bedrag van

€ 34,00

1.6.1.2

Artikel 1.6.1.1 is van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan 12 maanden of langer dan 12 maanden doch ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de in artikel 1.6.1.1 bedoelde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

Vergunning loterij

1.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een loterijvergunning ingevolge artikel 3 van de Wet op de kansspelen

€ 149,00

Kienbijeenkomst

1.6.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag (per kalenderjaar) voor het organiseren van kienbijeenkomsten, als bedoeld in artikel 7c van de Wet op de kansspelen

€ 149,00

1.6.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het organiseren van een incidentele kienbijeenkomst, als bedoeld in artikel 7c van de Wet op de kansspelen

€ 149,00

1.6.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in deze paragraaf wordt verhoogd, ingeval van een beoordeling van aanvullende gegevens wegens indiening van een niet complete aanvraag, met

€ 137,00

1.6.5

Indien een aanvrager zijn aanvraag om vergunning als bedoeld in deze paragraaf, intrekt en nog geen adviezen zijn uitgezet en/of geen inhoudelijke beoordeling heeft plaats gevonden terwijl de aanvraag wel ontvankelijk is, wordt 20% van het tarief van de op grond van die artikelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges in rekening gebracht.

1.6.6

Indien een aanvrager zijn aanvraag om vergunning als bedoeld in deze paragraaf intrekt, terwijl reeds adviezen zijn uitgezet en/of een inhoudelijke beoordeling heeft plaats gevonden door de gemeente, wordt 85% van het tarief van de op grond van die artikelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges in rekening gebracht.

1.6.7

Een bedrag van minder dan € 100,- komt niet in aanmerking voor teruggaaf.

Paragraaf 7 Leegstand en huisvesting

1.7.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag

Leegstand

1.7.1

om een leegstandvergunning als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Leegstandwet bedraagt

€ 122,00

Urgentie

1.7.2.1

tot het verkrijgen van een urgentiebeschikking als bedoeld in artikel 13, tweede lid van de Huisvestingswet 2014

€ 50,00

1.7.2.2

Het bepaalde in artikel 1.7.2.1 is niet van toepassing op door of namens statushouders (vergunninghouders), als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder g van de Huisvestingswet 2014, ingediende verzoeken om urgentie.

1.7.2.3

De in artikel 1.7.2.1 bedoelde leges worden gerestitueerd indien de urgentiebeschikking wordt verleend.

1.7.3

Teruggaaf van de ingevolge deze paragraaf geheven leges wordt op verzoek verleend indien:

a. op een aanvraag om vergunning afwijzend wordt beschikt of

b. een aanvraag om vergunning wordt ingetrokken, voordat hierop een beslissing is genomen of

c. de vergunning wordt ingetrokken, omdat daarvan geen gebruik wordt gemaakt

en het verzoek uiterlijk één jaar na dagtekening van de afwijzing dan wel de intrekking van de aanvraag of de vergunning, is ontvangen, waarbij een teruggaaf wordt verleend van

15%

Paragraaf 8 Collectevergunning

Collecte- vergunning

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een inzamel- of collectevergunning als bedoeld in artikel 5:13 respectievelijk 5:13a van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven

€ 165,00

1.8.2

Indien een aanvrager zijn aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 1.8.1 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, wordt 20% van het tarief van de op grond van dat artikel voor de betreffende activiteit verschuldigde leges in rekening gebracht.

1.8.3

Op verzoek wordt een teruggaaf van de geheven leges verleend van 15% indien op de aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 1.8.1 afwijzend is beschikt.

Paragraaf 9 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit op aanvraag

1.9.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere in dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking bedraagt

€ 364,00

1.9.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in deze paragraaf wordt verhoogd, ingeval van een beoordeling van aanvullende gegevens wegens indiening van een niet complete aanvraag, met

€ 137,00

Hoofdstuk 2 Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet

Artikel

Omschrijving

Tarief

Paragraaf 1 Algemene Bepalingen

2.1

Definities

2.1.1

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op deze paragraaf, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

2.1.2

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

2.1.3

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

1. binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

2. binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet.

2.1.4

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

1. omgevingsoverleg: overleg over ruimtelijke en maatschappelijke initiatieven die zijn gericht op de fysieke leefomgeving en dat voorafgaand aan de mogelijke indiening van een aanvraag voor een omgevingsvergunning plaatsvindt;

2. conceptresultaat: de nadere uitwerking van een initiatief voor een bouwproject dat tot stand is gekomen na en als sluitstuk van een of meerdere bijeenkomsten voor omgevingsoverleg en dat in principe ongewijzigd als aanvraag zou kunnen worden ingediend;

3. aanvraag: een aanvraag als bedoeld in artikel 5.8 van de Omgevingswet jo. artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

4. eerste omgevingsoverleg: initiërend en oriënterend overleg over een omgevingsplanactiviteit waarin wordt nagegaan aan welke minimale voorwaarden moet worden voldaan om tot een potentieel vergunbare activiteit te komen;

5. tweede en volgende omgevingsoverleg: ieder overleg na het eerste omgevingsoverleg dat gericht is op totstandkoming van een conceptresultaat waarbij niet gegarandeerd kan worden dat dit resultaat gerealiseerd wordt.

2.1.5

In aanvulling op de in bijlage I bij de Omgevingsregeling opgenomen omschrijving van het begrip ‘bouwkosten’ betreffen de in die omschrijving:

- onder a genoemde Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 de voorwaarden die bekendgemaakt zijn in Staatscourant 2012, 1567;

- onder b bedoelde bouwkosten de kosten voor de fysieke realisatie (het bouwen) van het bouwwerk;

- onder c bedoelde prijs de prijs exclusief omzetbelasting.

2.1.6

De op basis van Bijlage I bij de Omgevingsregeling onder b en c geraamde kosten worden getoetst aan de als bijlage aan deze tarieventabel gehechte Referentielijst bouwkosten omgevingsvergunning 2024. De Referentielijst bouwkosten omgevingsvergunning 2024 vormt een bijlage bij deze legesverordening, die conform artikel 8 van de Bekendmakingswet is gepubliceerd.

2.2

Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

a. omgevingsoverleg;

b. een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

c. een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

d. toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

e. een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

f. intrekking van een omgevingsvergunning;

g. wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

h. een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

2.3

Bepalen tarief

2.3.1

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

2.3.2

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

2.3.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

2.3.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

2.3.5

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

2.3.6

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

Paragraaf 2 Voorfase

2.4

Omgevingsoverleg

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag bedraagt

2.4.1

a. voor het eerste omgevingsoverleg

€ 550,00

b. voor ieder tweede en elk volgend omgevingsoverleg

€ 950,00

2.4.2

Voor iedere milieubelastende activiteit wordt het tarief van 2.4.1 verhoogd met:

€ 1.650,00

Paragraaf 3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

2.5

Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze paragraaf als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.5.1

indien de bouwkosten minder dan € 5.000,- bedragen:

€ 112,00

2.5.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 5.000,- bedragen en de bouwactiviteit wordt niet ten uitvoering gebracht vanwege het negatieve besluit

€ 102,00

2.5.2

indien de bouwkosten € 5.000,- tot € 50.000,- bedragen:

€ 159,00

2.5.2.1

indien de bouwkosten € 5.000,- tot € 50.000,- bedragen en de bouwactiviteit wordt niet ten uitvoering gebracht vanwege het negatieve besluit

€ 144,00

2.5.3

indien de bouwkosten € 50.000,- tot € 100.000,- bedragen:

€ 496,00

2.5.4

indien de bouwkosten € 100.000,- tot € 200.000,- bedragen:

€ 692,00

2.5.5

indien de bouwkosten € 200.000,- tot € 300.000,- bedragen:

€ 894,00

2.5.6

indien de bouwkosten € 300.000,- tot € 400.000,- bedragen:

€ 1.461,00

2.5.7

indien de bouwkosten € 400.000,- tot € 1.000.000,- bedragen:

€ 1.981,00

2.5.8

indien de bouwkosten € 1.000.000,- of meer bedragen:

€ 3.196,00

2.6

Artikel 2.6 Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden en gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit en het in stand houden en gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze paragraaf als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.6.1

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

2.6.1.2

indien de bouwkosten minder dan € 5.000,- bedragen:

€ 240,00

2.6.1.3

indien de bouwkosten € 5.000,- tot € 50.000,- bedragen:

€ 441,00

2.6.1.4

indien de bouwkosten € 50.000,- tot € 100.000,- bedragen:

€ 2.493,00

2.6.1.5

indien de bouwkosten € 100.000,- tot € 200.000,- bedragen:

€ 3.511,00

waarbij, indien geen omgevingsoverleg heeft plaatsgevonden, het tarief wordt verhoogd met een percentage zijnde: 

50%

2.6.1.6

indien de bouwkosten € 200.000,- tot € 300.000,- bedragen:

€ 6.566,00

waarbij, indien geen omgevingsoverleg heeft plaatsgevonden, het tarief wordt verhoogd met een percentage zijnde: 

50%

2.6.1.7

indien de bouwkosten € 300.000,- tot € 400.000,- bedragen:

€ 9.793,00

waarbij, indien geen omgevingsoverleg heeft plaatsgevonden, het tarief wordt verhoogd met een percentage zijnde: 

50%

2.6.1.8

indien de bouwkosten € 400.000,- tot € 1.000.000,- bedragen:

€ 13.427,00

waarbij, indien geen omgevingsoverleg heeft plaatsgevonden, het tarief wordt verhoogd met een percentage zijnde: 

75%

2.6.1.9

indien de bouwkosten € 1.000.000,- of meer bedragen:

€ 22.196,00

waarbij, indien geen omgevingsoverleg heeft plaatsgevonden, het tarief wordt verhoogd met een percentage zijnde: 

100%

2.6.1.10

Het tarief in artikel 2.6.1.9 wordt verhoogd met 1,94% over de bouwkosten meer dan € 2.000.000,- met een maximum van in totaal (inclusief 2.5, 2.6 en 2.7) € 500.000,-.

2.6.2.1

Indien na verlening van de omgevingsvergunning een extra welstandstoets is vereist, bedraagt het tarief bij bouwkosten tot € 50.000,-

€ 371,00

2.6.2.2

Indien na verlening van de omgevingsvergunning een extra welstandstoets is vereist, bedraagt het tarief bij bouwkosten vanaf € 50.000,-

€ 743,00

2.6.3.1

Voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit of (binnenplanse) afwijking van het Omgevingsplan zijn de tarieven van 2.6.1 van toepassing en worden deze verhoogd

a. indien geen anterieure overeenkomst is gesloten, bij bouwkosten tot € 100.000,-, met

€ 324,00

b. indien geen anterieure overeenkomst is gesloten, bij bouwkosten van € 100.000,- tot € 500.000,-, met 

€ 1.945,00

c. indien geen anterieure overeenkomst is gesloten, bij bouwkosten van € 500.000,- tot € 1.000.000,-, met 

€ 4.618,00

d. indien geen anterieure overeenkomst is gesloten, bij bouwkosten vanaf € 1.000.000,-, met

€ 10.763,00

2.7

Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze paragraaf als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.7.1

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 1.555,00

2.7.2

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 1.555,00

2.7.3

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 1.555,00

Paragraaf 4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

2.8

Artikel 2.8 Omgevingsplanactiviteit: monumenten, beschermd stads- of dorpsgezicht, overig cultureel erfgoed en werelderfgoed

2.8.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, voorbeschermd gemeentelijk monument of voorbeschermd provinciaal monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze paragraaf als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.8.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 5.000,- bedragen:

€ 105,00

2.8.1.2

indien de bouwkosten € 5.000,- tot € 50.000,- bedragen:

€ 211,00

2.8.1.3

indien de bouwkosten € 50.000,- tot € 100.000,- bedragen:

€ 421,00

2.8.1.4

indien de bouwkosten € 100.000,- tot € 200.000,- bedragen:

€ 631,00

2.8.1.5

indien de bouwkosten € 200.000 tot € 300.000 bedragen: 

€ 841,00

2.8.1.6

indien de bouwkosten € 300.000 tot € 400.000 bedragen: 

€ 1.052,00

2.8.1.7

indien de bouwkosten € 400.000 tot € 1.000.000 bedragen: 

€ 1.683,00

2.8.1.8

indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.000.000 bedragen: 

€ 2.315,00

2.8.1.9

indien de bouwkosten € 2.000.000 of meer bedragen: 

€ 5.260,00

2.8.1.10

Het tarief in artikel 2.8.1.9 wordt verhoogd met 1,94% over de bouwkosten meer dan € 2.000.000,- met een maximum van in totaal (inclusief 2.5, 2.6 en 2.7) € 500.000,-.

2.9

Gereserveerd

2.10

Gereserveerd

2.11

Gereserveerd

Paragraaf 5 Milieubelastende activiteiten

2.12

Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze paragraaf als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 4.400,00

2.13

Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.15, 3.2.17 tot en met 3.2.19 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze paragraaf als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.13.1

voor één milieubelastende activiteit:

€ 4.400,00

2.13.2

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 4.400,00

2.13.3

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 4.400,00

2.14

Nutssector en industrie (afdeling 3.4 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de categorie nutssector en industrie als bedoeld in de paragrafen 3.4.2, 3.4.4 tot en met 3.4.9 en 3.4.11 van afdeling 3.4 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze paragraaf als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.14.1

voor één milieubelastende activiteit:

€ 4.400,00

2.14.2

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 4.400,00

2.14.3

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 4.400,00

2.15

Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector afvalbeheer als bedoeld in de paragrafen 3.5.1, 3.5.4, 3.5.7, 3.5.8 en 3.5.11 van afdeling 3.5 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze paragraaf als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.15.1

voor één milieubelastende activiteit:

€ 4.400,00

2.15.2

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 4.400,00

2.15.3

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 4.400,00

2.16

Agrarische sector (afdeling 3.6 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de agrarische sector als bedoeld in de paragrafen 3.6.1, 3.6.7 en 3.6.8 van afdeling 3.6 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze paragraaf als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.16.1

voor één milieubelastende activiteit:

€ 4.400,00

2.16.2

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 4.400,00

2.16.3

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 4.400,00

2.17

Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector dienstverlening, onderwijs en zorg als bedoeld in de paragrafen 3.7.6 en 3.7.10 van afdeling 3.7 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze paragraaf als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 4.400,00

2.18

Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling 3.8 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector transport, logistiek en ondersteuning daarvan als bedoeld in de paragrafen 3.8.2, 3.8.3, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.8 tot en met 3.8.11 van afdeling 3.8 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze paragraaf als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.18.1

voor één milieubelastende activiteit:

€ 4.400,00

2.18.2

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 4.400,00

2.18.3

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 4.400,00

2.19

Sport en recreatie (afdeling 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector sport en recreatie als bedoeld in paragraaf 3.9.1 van afdeling 3.9 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze paragraaf als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 4.400,00

2.20

Samenloop van dezelfde milieubelastende activiteit

2.20.1

Als bij de toepassing van de artikelen 2.13 tot en met 2.19 dezelfde milieubelastende activiteit onder meer dan een categorie valt en de aanvraag om een omgevingsvergunning heeft op al deze categorieën betrekking, wordt die milieubelastende activiteit slechts eenmaal in de heffing betrokken, waarbij het voor de belastingplichtige meest gunstige van toepassing zijnde tarief wordt toegepast.

2.20.2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een kernactiviteit in een bedrijfstak gecombineerd met functioneel ondersteunende activiteiten uit andere bedrijfstakken, dan is, in afwijking van het bepaalde in deze paragraaf, op al deze activiteiten het artikel van toepassing waaronder de bedrijfstak die bepalend is voor de kernactiviteit valt.

2.21

Tarief bij reguliere procedure

2.21

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 2.12 tot en met 2.20 bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is:

€ 3.000,00

Paragraaf 6 Milieu overig

2.22

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die artikelen bedoelde activiteiten, voor deze activiteit

€ 399,00

2.23

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die artikelen bedoelde activiteiten, voor deze activiteit

€ 406,00

2.24

Gereserveerd

2.25

Gereserveerd

Paragraaf 7 Aanlegactiviteiten

2.26

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, of bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een andere aanlegactiviteit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze paragraaf als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 2.332,00

2.27

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze paragraaf als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 442,00

2.28

Gereserveerd

2.29

Gereserveerd

Paragraaf 8 Andere activiteiten

2.30

Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden. 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in artikel 1 van de Verordening Bomen 2021 van de gemeente Eindhoven in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze paragraaf als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.30.1

bij kap om ‘groene’ reden (zonder compensatieplicht), per boom 

€ 119,00

met een maximum van

€ 2.260,00

2.30.2

bij kap om ‘rode’ reden (met compensatieplicht), voor minder dan 10 bomen, per boom

€ 296,00

2.30.3

bij kap om ‘rode’ reden (met compensatieplicht), voor 10 bomen of meer, per boom 

€ 527,00

met een maximum van

€ 10.020,00

2.30.4

Als voor het in behandeling nemen van een aanvraag bedoeld in dit artikel aanvullende gegevens bij de aanvrager moeten worden opgevraagd omdat de aanvraag incompleet was, worden de leges voor iedere keer dat aanvullende gegevens moeten worden opgevraagd verhoogd met een percentage van

50%

waarbij een maximumtarief geldt van

€ 275,00

2.31

Gereserveerd

2.32

Omgevingsplanactiviteit: opslag van roerende zaken

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit de opslag van roerende zaken in een aangewezen gedeelte van de gemeente, bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze paragraaf als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten, indien daarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist

€ 201,00

2.33

Gereserveerd

2.34

Andere activiteiten

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

2.34.1

om het ter inzage verstrekken van een bouwplandossier van een voltooid bouwwerk uit het bouwplannenarchief en/of van microfiches ongeacht het resultaat, per bouwplandossier

€ 32,00

2.34.2

voor een kopie van een besluit en/of (bodem)rapport, per verstrekt besluit of rapport

€ 5,00

2.34.3

voor een kopie van een tekening en/of kaart, per verstrekte tekening of kaart

€ 15,00

2.34.4

Het in artikel 2.34.1 genoemde tarief wordt verhoogd, indien bij het raadplegen van een bouwplandossier op verzoek informatie wordt verstrekt door een technisch ambtenaar, per kwartier of gedeelte daarvan, met

€ 38,00

2.34.5

Het op grond van artikel 2.34.4 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Paragraaf 9 Maatwerkvoorschriften

2.35

Maatwerkvoorschriften bij bouw- of sloopactiviteiten

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouw- of sloopactiviteit, bedraagt het tarief

a. voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op:

1. het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

2. bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

3. het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of

4. het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving,

per maatwerkvoorschift

€ 1.400,00

b. in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a, per maatwerkvoorschrift

€ 1.400,00

2.36

Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

2.36.1

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per milieubelastende activiteit

€ 1.400,00

2.36.2

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere milieubelastende activiteit dan bedoeld in het eerste lid, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift

€ 1.400,00

2.37

Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.35 en 2.36, bedraagt het tarief per milieubelastende activiteit

€ 1.400,00

Paragraaf 10 Gelijkwaardigheid

2.38

Gelijkwaardige maatregel

2.38.1

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

a. een bouwactiviteit, bedraagt het tarief, per uur:

€ 132,00

b. een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief, per uur:

€ 132,00

c. een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief, per uur

€ 132,00

d. een andere activiteit dan bedoeld in de onderdelen a, b of c, bedraagt het tarief, per uur:

€ 132,00

2.38.2

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Paragraaf 11 Overige tarieven

2.39

Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

€ 578,00

2.40

Wijzigen omgevingsvergunning

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van deze paragraaf verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

2.41

Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

2.41.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning

€ 754,00

2.41.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een of meerdere voorschriften van een omgevingsvergunning, in geval de wijziging betrekking heeft op een milieubelastende activiteit

€ 3.000,00

2.42

Intrekken omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning, tenzij artikel 2.58 van toepassing is:

€ 150,00

2.43

Beoordeling aanvullende gegevens

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze paragraaf bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, in behandeling is genomen:

2.43.1

indien de bouwkosten minder dan € 50.000,- bedragen

€ 152,00

2.43.2

indien de bouwkosten € 50.000,- of meer bedragen

€ 304,00

2.44

Beoordeling onderzoeksrapporten

De in artikel 2.49 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning of enig ander besluit.

2.45

Wijzigen Omgevingsplan

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan:

€ 10.763,00

2.46

Niet genoemd besluit op aanvraag

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in deze paragraaf niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

€ 334,00

Paragraaf 12 Modaliteiten

2.47

Achteraf ingediende aanvraag

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 3 tot en met 8 verschuldigde leges verhoogd met:

50%

2.48

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze paragraaf bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

€ 1.683,00

2.49

Beoordeling onderzoeksrapporten

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze paragraaf bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

a. voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 800,00

b. voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 800,00

c. voor de beoordeling van een geluid- of luchtrapport betreffende de geluid- of luchtbelasting:

€ 800,00

d. voor de beoordeling van een akoestisch rapport betreffende de interne en externe geluidwering of nagalm van een bouwwerk:

€ 800,00

e. voor de beoordeling van een ecologisch onderzoeksrapport:

€ 800,00

f. voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER):

€ 2.945,00

g. voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

€ 800,00

2.50

Advies

2.50.1

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze paragraaf bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

a. voor een advies van de gemeenteraad:

€ 573,00

b. voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening Adviescommissie Omgevingskwaliteit 2021 dat uitsluitend betrekking heeft op redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet:

€ 706,00

c. voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening Adviescommissie Omgevingskwaliteit 2021 in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel b:

€ 353,00

d. voor een advies in andere gevallen dan bedoeld in de onderdelen a tot en met c: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.50.2

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.51

Instemming

2.51.1

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze paragraaf bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

2.51.2

Het bedrag bedoeld in het eerste lid wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Paragraaf 13 Vermindering

2.52

Vermindering na omgevingsoverleg

2.52.1

Als de aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.6.1.5 tot en met 2.6.1.10 niet afwijkt van het conceptresultaat zoals dat tot stand is gekomen na het volgen van het omgevingsoverleg, het conceptresultaat dezelfde activiteit betreft als de activiteit waarvoor de aanvraag is ingediend en de aanvraag binnen 26 weken na het laatste omgevingsoverleg is ingediend, worden de voor het omgevingsoverleg verschuldigde leges, als bedoeld in artikel 2.4, tot een maximum van de eerste zes omgevingsoverleggen in mindering gebracht op de voor de aanvraag verschuldigde leges.

2.52.2

Bij de toepassing van het eerste lid is voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning in ieder geval verschuldigd:

€ 100,00

2.53

Gereserveerd

Paragraaf 14 Teruggaaf

2.54

Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges bedraagt:

85%

2.55

Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

2.55.1

De teruggaaf van de verschuldigde leges als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht is besloten de aanvraag niet (verder) te behandelen omdat niet aan de ontvankelijkheidsvereisten is voldaan bedraagt:

70%

2.55.2

De teruggaaf van de verschuldigde leges als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht is besloten de aanvraag niet (verder) te behandelen nadat gebleken is dat de aanvraag ontvankelijk is, maar aanvullende gegevens die nodig zijn voor de inhoudelijke beoordeling desgevraagd door de aanvrager niet zijn verstrekt, bedraagt:

30%

2.56

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

a. bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen één week na ontvangst van de aanvraag:

90%

b. bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf één week tot zes weken na ontvangst van de aanvraag:

50%

c. bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken na ontvangst van de aanvraag:

25%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

2.57

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

a. bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen één week na ontvangst van de aanvraag:

90%

b. bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken tot achttien weken na ontvangst van de aanvraag:

50%

c. bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf achttien weken na ontvangst van de aanvraag:

25%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

2.58

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges bedraagt:

35%

2.59

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

a. Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges bedraagt:

15%

b. Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.60

Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 12.

2.61

Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan € 100,00 wordt niet teruggegeven.

Paragraaf 15 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit op aanvraag

2.62.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere in dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking bedraagt

€ 364,00

2.62.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in deze paragraaf wordt verhoogd, ingeval van een beoordeling van aanvullende gegevens wegens indiening van een niet complete aanvraag, met

€ 137,00

Hoofdstuk 3 Dienstverlening vallend onder de Europese Diensten- of Machtigingsrichtlijn

Artikel

Omschrijving

Tarief

Paragraaf 1 Horeca- of slijtersbedrijf

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid van de Alcoholwet

€ 1.248,00

3.1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een wijziging van een vergunning als bedoeld in 3.1.1, niet zijnde een wijziging als bedoeld onder 3.1.2.2, 3.1.2.3 of 3.1.2.4 

€ 832,00

3.1.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een wijziging van één of twee leidinggevenden in een vergunning als bedoeld in artikel 3.1.1

€ 366,00

3.1.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een wijziging van drie of meer leidinggevenden in een vergunning als bedoeld in artikel 3.1.1

€ 526,00

3.1.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een wijziging van de inrichtingseisen als bedoeld in artikel 3.1.1

€ 671,00

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 146,00

Exploitatie-vergunning

3.1.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning ingevolge artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven

€ 1.000,00

3.1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 3.1.4.1 , niet zijnde een wijziging als bedoeld in de artikelen 3.1.4.3 en 3.1.4.4

€ 832,00

3.1.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een wijziging van een of twee leidinggevenden in een vergunning als bedoeld in artikel 3.1.4.1

€ 366,00

3.1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een wijziging van drie of meer leidinggevenden in een vergunning als bedoeld in artikel 3.1.4.1

€ 526,00

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een terrasvergunning, ingevolge artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven, indien en voor zover de tarieven in de artikelen 3.1.1 en 3.1.4.1 niet van toepassing zijn

€ 832,00

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om het inmeten van terras en/of inrichtingseisen ten behoeve van een aanvraag als bedoeld in artikel 3.1.1, 3.1.4.1 en/of 3.1.5

€ 350,00

Ontheffing sluitingsuur

3.1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing van het tijdstip van sluiting van een voor het publiek toegankelijke inrichting, als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven

€ 705,00

3.1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing van het tijdstip van sluiting van een voor het publiek toegankelijke inrichting, vanwege het 12,5- of 25-jarig jubileum van de horecaondernemer en zijn zaak, als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven

€ 182,00

3.1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing van het tijdstip van sluiting van een voor het publiek toegankelijke inrichting, zijnde een incidentele ontheffing discotheek, als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven

€ 283,00

3.1.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing van het tijdstip van sluiting van een voor het publiek toegankelijke inrichting, zijnde een incidentele ontheffing (verlaatje), als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven

€ 283,00

3.1.7.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 4:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven 

€ 612,00

Loketverkoop

3.1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning ingevolge artikel 5:21a van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven

€ 161,00

3.1.9

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in deze paragraaf wordt verhoogd, ingeval van een beoordeling van aanvullende gegevens wegens indiening van een niet complete aanvraag, met

€ 258,00

Speelgelegen-heden

3.1.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning ingevolge artikel 2.39 van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven

€ 1.024,00

Paragraaf 2 Organiseren evenementen

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning ingevolge artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven voor het organiseren van een: 

3.2.1.1

meldingsplichtig evenement (vergunningsvrij);

€ 0,00

3.2.1.2

categorie A, laag risico-evenement;

€ 500,00

3.2.1.3

categorie B, gemiddeld risico-evenement;

€ 2.500,00

3.2.1.4

categorie C, hoog risico-evenement;

€ 25.000,00

conform de categorieën zoals nader gedefinieerd in het bij deze Tarieventabel behorende “Overzicht criteria voor risicoanalyse evenementen”. 

3.2.2

In afwijking van artikel 3.2.1 is voor een categorie C-evenement, hoog risico-evenement, indien voor hetzelfde evenement een vergunning wordt aangevraagd als in elk van de twee voorgaande kalenderjaren en waarvoor beide jaren een vergunning is verleend, 60% van het onder 3.2.1 genoemde tarief verschuldigd.

Paragraaf 3 Prostitutiebedrijven

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning ingevolge artikel 3.2.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven aangaande de exploitatie van een seksinrichting of escortbedrijf

€ 3.001,00

3.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 3.3.1 zonder volledige toetsing, niet zijnde een wijziging als bedoeld in de artikelen 3.3.3 en 3.3.4

€ 1.112,00

3.3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een wijziging van één of twee beheerders in een vergunning als bedoeld in artikel 3.3.1

€ 366,00

3.3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een wijziging van drie of meer beheerders in een vergunning als bedoeld in artikel 3.3.1

€ 526,00

3.3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om het inmeten van inrichtingseisen ten behoeve van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3.3.1

€ 350,00

3.3.6

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in deze paragraaf wordt verhoogd, ingeval van een beoordeling van aanvullende gegevens wegens indiening van een niet complete aanvraag, met

€ 303,00

Paragraaf 4 Vermindering en teruggaaf

3.4.1

Indien een aanvrager zijn aanvraag om vergunning of ontheffing als bedoeld in artikel 3.1 tot en met 3.3, intrekt en nog geen adviezen zijn uitgezet en/of geen inhoudelijke beoordeling heeft plaats gevonden terwijl de aanvraag wel ontvankelijk is, wordt 20% van het tarief van de op grond van die artikelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges in rekening gebracht.

3.4.2

Indien een aanvrager zijn aanvraag om vergunning of ontheffing als bedoeld in artikel 3.1 tot en met 3.3 intrekt, terwijl reeds adviezen zijn uitgezet en/of een inhoudelijke beoordeling heeft plaats gevonden door de gemeente, wordt 85% van het tarief van de op grond van die artikelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges in rekening gebracht.

3.4.3

Indien op een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3.2 afwijzend wordt beschikt, wordt op verzoek binnen een jaar na besluitvorming, teruggaaf van de geheven leges verleend van 15%.

3.4.4

Een bedrag van minder dan € 100,- komt niet in aanmerking voor teruggaaf.

Paragraaf 5 Huisvesting

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

Onttrekking

3.5.1

vervallen

Samenvoeging

3.5.2

vervallen

Omzetting

3.5.3.1

om een vergunning tot omzetting of het omgezet houden van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21,eerste lid, aanhef en onder c, van de Huisvestingswet 2014

€ 2.782,00

3.5.3.2

tot het beoordelen van een conceptaanvraag ten behoeve van een omzettingsvergunning als bedoeld in artikel 21, eerste lid, aanhef en onder c, van de Huisvestingwet 2014

€ 363,00

Woningvorming

3.5.4

om een vergunning tot het verbouwen of in die gebouwde staat te houden van een woonruimte tot twee of meer woonruimten als bedoeld in artikel 21, eerste lid, aanhef en onder d, van de Huisvestingswet 2014

€ 953,00

Splitsings-vergunning

3.5.5

om een vergunning om een recht op een gebouw te splitsen in appartementsrechten, als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014

€ 953,00

Verhuurvergun-ning opkoop-bescherming

3.5.6

om een woonruimte in gebruik te geven binnen 4 jaar na de datum van inschrijving in de openbare registers in de akte van levering van de woonruimte aan de nieuwe eigenaar als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014

€ 263,00

3.5.7

tot het overschrijven van een verleende vergunning ingevolge de Regionale Nood-Huisvestingsverordening en de Regionale Huisvestingsverordening SRE

€ 350,00

3.5.8

Teruggaaf van de ingevolge deze paragraaf geheven leges wordt op verzoek verleend indien:

a. op een aanvraag om vergunning afwijzend wordt beschikt; of

b. een aanvraag om vergunning wordt ingetrokken, voordat hierop een beslissing is genomen; of

c. de vergunning wordt ingetrokken, omdat daarvan geen gebruik wordt gemaakt;

en het verzoek uiterlijk één jaar na dagtekening van de afwijzing dan wel de intrekking van de aanvraag of de vergunning, is ontvangen, waarbij een teruggaaf wordt verleend van

15%

Paragraaf 6 Telecommunicatie, kabels en leidingen

Instemmings-besluit Tele-communicatie-wet

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding tot het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet en artikel 3.3 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Eindhoven 2022

€ 479,07

3.6.2

Het tarief als bedoeld in artikel 3.6.1 wordt verhoogd met een basisbedrag per strekkende meter van

€ 1,96

3.6.3

Het tarief als bedoeld in de artikelen 3.6.1 en 3.6.2 wordt verminderd met 50%, indien

a. een melding wordt ingetrokken, voordat hierop een beslissing is genomen; of

b. een melding buiten behandeling wordt gesteld.

3.6.4

In afwijking van de artikelen 3.6.1 en 3.6.2 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een melding tot het verkrijgen van instemming, na aanvang of gereedkomen van de aanleg, instandhouding of verwijdering van kabels, 150% van de leges, zoals deze op grond van die artikelen geheven zouden zijn bij een vooraf ingediende melding.

Vergunning kabels en leidingen

3.6.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het aanleggen, onderhouden, verleggen of verwijderen van kabels of leidingen als bedoeld in artikel 2.3 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Eindhoven 2022

€ 479,07

3.6.6

Het tarief als bedoeld in artikel 3.6.5 wordt verhoogd met een basisbedrag per strekkende meter van

€ 1,96

3.6.7

Het tarief als bedoeld in de artikelen 3.6.5 en 3.6.6 wordt verminderd met 50%, indien

a. een aanvraag wordt ingetrokken, voordat hierop een beslissing is genomen; of

b. een aanvraag buiten behandeling wordt gesteld.

3.6.8

In afwijking van de artikelen 3.6.5 en 3.6.6 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag, na aanvang of gereedkomen van de aanleg, instandhouding of verwijdering van kabels, 150% van de leges, zoals deze op grond van die artikelen geheven zouden zijn bij een vooraf ingediende aanvraag.

Paragraaf 7 Standplaats

Standplaats-vergunning

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een standplaatsvergunning ingevolge artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven

3.7.1.1

voor 1 dag

€ 279,00

3.7.1.2

voor meerdere dagen

€ 991,00

3.7.1.3

voor 1 dag en met een maatschappelijk doel

€ 141,00

3.7.1.4

voor meerdere dagen met een maatschappelijk doel

€ 246,00

3.7.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in deze paragraaf wordt verhoogd, ingeval van een beoordeling van aanvullende gegevens wegens indiening van een niet complete aanvraag, met

€ 137,00

3.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van datum(s) en/of locatie, na verlening van de standplaatsvergunning

€ 44,00

Paragraaf 8 Winkeltijdenwet

Ontheffing

3.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een incidentele ontheffing ingevolge de Winkeltijdenwet

€ 505,00

3.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een permanente ontheffing (avondwinkel) ingevolge de Winkeltijdenwet

€ 1.024,00

Paragraaf 9 Inzamelen afvalstoffen

Vergunning inzamelen afvalstoffen

3.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het inzamelen van afvalstoffen ingevolge artikel 11 van de Afvalstoffenverordening gemeente Eindhoven (oud papier)

€ 165,00

3.9.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in deze paragraaf wordt verhoogd, ingeval van een beoordeling van aanvullende gegevens wegens indiening van een niet complete aanvraag, met

€ 137,00

Paragraaf 10 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit op aanvraag

3.10.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere in dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking bedraagt

€ 364,00

3.10.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in deze paragraaf wordt verhoogd, ingeval van een beoordeling van aanvullende gegevens wegens indiening van een niet complete aanvraag, met

€ 137,00

Overzicht criteria voor gebruik openbare grond

(t.a.v. hoofdstuk 1, Paragraaf 4 van de Tarieventabel van de Legesverordening vergunningen 2024)

Categorie

Omschrijving

Klasse A

- Gebruik van de openbare ruimte;

- Intensieve afstemming met omgeving noodzakelijk;

- Advisering van overheidsdiensten noodzakelijk in het kader van de vergunningverlening;

- Samenstel van activiteiten zoals damwanden, ontgravingen, bouwkranen, opslag materialen, tijdelijke inritten;

- Meerdere voorbesprekingen overheidsdiensten met eventuele aannemer;

- Gelegen in een gebied met meerdere functies zoals woningen, winkels, horeca;

- Verkeersmaatregelen op doorgaande wegen noodzakelijk;

- Veiligheidsplan benodigd.

Klasse B

- Gebruik van de openbare ruimte;

- Gelegen in een gebied waarbij gebruik openbare ruimte beperkte invloed heeft op de directe omgeving;

- Verkeersmaatregelen op doorgaande wegen noodzakelijk;

- Voorbespreking overheidsdiensten met eventuele aannemer noodzakelijk;

- Samenstel van activiteiten zoals damwanden, ontgravingen, bouwkranen, opslag materialen, tijdelijke inritten;

- Eventueel veiligheidsplan benodigd.

Klasse C

- Gebruik van de openbare ruimte;

- De openbare ruimte wordt gebruikt in het kader van verbouwing of renovatie van een complex van objecten (woning of bedrijfsruimte);

- Gelegen in een gebied waarbij het gebruik van de openbare ruimte geen invloed heeft op de directe omgeving;

- Geen verkeersmaatregelen noodzakelijk, geen voorbespreking overheidsdiensten met eventuele aannemer noodzakelijk.

Overzicht criteria voor risicoanalyse evenementen

(t.a.v. hoofdstuk 3, Paragraaf 2 van de Tarieventabel van de Legesverordening vergunningen 2024)

Categorie evenement

Omschrijving

Categorie A

Vergunningplichtig

Laag risico-evenement, waarbij sprake is van een beperkte impact op de omgeving en de gevolgen voor het verkeer beperkt zijn.

Categorie B

Vergunningplichtig

Gemiddeld risico-evenement, waarbij sprake is van een grote impact op de directe omgeving en/of gevolgen voor het verkeer.

Categorie C

Vergunningplichtig

Hoog risico-evenement, waarbij sprake is van een grote impact op de stad en/of regionale gevolgen voor het verkeer.

Deze tarieventabel maakt onderdeel uit van en behoort bij het raadsbesluit van 7 november 2023 tot vaststelling van de Legesverordening vergunningen 2024.

J. Jongbloed, griffier.

Referentielijst bouwkosten omgevingsvergunning 2024

Bouwactiviteit

In € incl. BTW

Eenheid

I

Bedrijfshallen met gemetselde wandconstructie

a.

Bedrijfshal tot 3 meter hoog

138,00

per m3

b.

Bedrijfshal tussen 3 en 6 meter hoog

82,00

per m3

c.

Bedrijfshal bijzondere constructies

95,00

per m3

d.

Tussenvloer in de hal extra

117,00

per m3

e.

Bedrijfskantoor in de hal

282,00

per m3

II

Eenvoudig uitgevoerde bedrijfshallen (systeembouw)

a.

Hal hoogte tot en met 6 meter

82,00

per m3

b.

Hal hoogte tussen de 6 en 9 meter

69,00

per m3

c.

Hal hoger dan 9 meter, oppervlak kleiner dan 10.000 m2

62,00

per m3

d.

Hal hoger dan 9 meter, oppervlak 10.000 m2 en groter

56,00

per m3

e.

Kantoorvloer in de hal extra

179,00

per m2

f.

Open loods

179,00

per m2

g.

Semi-permanente unit

282,00

per m3

h.

Bedrijfskantoor in de hal

282,00

per m3

III

Overige bedrijfsgebouwen

a.

Showroom

234,00

per m3

b.

Winkel

398,00

per m3

c.

Kantoor oppervlak tot 1.000 m2

398,00

per m3

d.

Kantoor oppervlak 1.000 tot 5.000 m2

380,00

per m3

e.

Kantoor oppervlak 5.000 m2 en groter

355,00

per m3

f.

Bouwmarkt

179,00

per m3

g.

Horecapand

364,00

per m3

IV

Overige utiliteitsgebouwen

a.

Sporthal

357,00

per m3

b.

Kleedgebouwen

329,00

per m3

c.

Scholen / kinderdagverblijven

316,00

per m3

d.

Noodscholen

261,00

per m3

e.

Zorgfunctie (kleinschalig)

473,00

per m3

f.

Interne wijzigingen overige gebouwen

138,00

per m3

g.

Gevelwijzigingen overige gebouwen

837,00

per m3

V

Woninguitbreiding en verbouwingen

a.

Dakkapel

1.537,00

per m1

b.

Uitbreiding woonruimte / dakopbouw

405,00

per m3

c.

Verandering woonruimte (inpandig)

185,00

per m3

d.

Gevelwijziging

830,00

per m3

e.

Nieuw dak

165,00

per m3

f.

Serre

802,00

per m2

VI

Bijgebouwen

a.

Berging / garage met plat dak

185,00

per m3

b.

Berging / garage met kapconstructie

172,00

per m3

c.

Carport / overkapping

220,00

per m2

d.

Tuinhuisje (prefab)

206,00

per m2

e.

Zwembad

775,00

per m3

VII

Tuin- en straatmeubilair

a.

Houten schutting / pergola

97,00

per m1

b.

Gemetselde tuinmuur

172,00

per m1

c.

Gaashekwerk

69,00

per m1

d.

Tuinmuur hout en / of metselwerk

131,00

per m1

e.

Schotelantenne

1.385,00

per stuk

VIII

Transformatie utiliteitsbouw naar woonruimte

a.

Per m2 gebruiksoppervlak

450,00

per m2

IX

Nieuwbouw woningen

a.

Rijenwoningen (project)

295,00

per m3

b.

Halfvrijstaande woningen (project)

290,00

per m3

c.

Halfvrijstaande woningen

357,00

per m3

d.

Bungalows

426,00

per m3

e.

Vrijstaande woningen

410,00

per m3

f.

Appartementencomplex

400,00

per m3

g.

Woonwagen (ongeacht nieuw of oud)

267,00

per m3

h.

Recreatiewoning

267,00

per m3

i.

Tiny houses (ongeacht nieuw of oud)

267,00

per m3

j.

(Tijdelijke) woonunit (ongeacht nieuw of oud)

267,00

per m3

k.

Kelder

310,00

per m3

X

Parkeerkelders

a.

Geheel boven de grond

151,00

per m3

b.

Deels onder en deels boven de grond

241,00

per m3

c.

Geheel onder de grond

323,00

per m3

d.

(Parkeer)kelder onder gebouw

159,00

per m3

e.

Ondergrondse fietsenstalling

324,00

per m3

XI

Agrarische gebouwen

a.

Opslagloods agrarische (spouwmuur traditioneel)

295,00

per m2

b.

Opslagloods (houten gevels)

159,00

per m2

c.

Opslagloods (betonnen gevels)

159,00

per m2

d.

Prefab werktuigen- opslagloods (stalen gevels)

131,00

per m2

e.

Prefab veldschuur open (stalen gevels)

76,00

per m2

h.

Paardenstal (traditioneel metselwerk)

830,00

per m2

i.

Manege (rijhal) (traditioneel metselwerk)

405,00

per m2

Deze referentielijst maakt onderdeel uit van en behoort bij het raadsbesluit van 7 november 2023 tot vaststelling van de Legesverordening vergunningen 2024.

J. Jongbloed, griffier