Waterschapsverordening Delfland

Geldend van 08-06-2024 t/m heden

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Bijlage 1 bij deze verordening bevat de begrippen en definities voor de toepassing van deze verordening en de daarop berustende bepalingen. Begripsbepalingen kunnen zowel in enkel- of meervoud worden gebruikt.

Artikel 1.2 Doelen

 • 1.

  Deze verordening is, met het oog op de maatschappelijke doelen van artikel 1.3 van de wet gericht op:

  • a.

   het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste; en

  • b.

   het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem.

 • 2.

  Bij het bepaalde in het vorige lid wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

 • 3.

  Deze verordening is voorts gericht op het beschermen en verbeteren van de doelmatige werking van zuiveringtechnische werken.

Artikel 1.3 Toepassingsgebied

De regels in deze verordening zijn opgesteld en worden toegepast met het oog op:

 • a.

  de taken die provinciale staten van Zuid-Holland in de verordening als bedoeld in artikel 2, eerste lid, Waterschapswet aan Delfland hebben opgedragen;

 • b.

  overige taken met betrekking tot de fysieke leefomgeving die bij of krachtens de wet aan Delfland zijn opgedragen.

Artikel 1.4 Zorgplicht voor eenieder

 • 1.

  Eenieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn activiteit nadelige gevolgen heeft of kan hebben voor het watersysteem, waaronder in ieder geval worden verstaan de instandhouding en het functioneren van een waterstaatswerk en de kwaliteit en de hoeveelheid van het grondwater, is verplicht:

  • a.

   alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd om die gevolgen of de kans daarop te voorkomen;

  • b.

   voor zover die gevolgen of de kans daarop niet kunnen worden voorkomen: de gevolgen of de kans daarop zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken;

  • c.

   als die gevolgen of de kans daarop niet kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

 • 2.

  De verplichtingen genoemd in het eerste lid gelden ook voor:

  • a.

   eenieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn activiteit nadelige gevolgen heeft of kan hebben voor de instandhouding of het functioneren van een zuiveringtechnisch werk;

  • b.

   eenieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn activiteit door overstroming, wateroverlast of waterverontreiniging schade aan de fysieke leefomgeving, personen of zaken tot gevolg heeft of kan hebben.

Artikel 1.5 Informeren over een ongewoon voorval

Dijkgraaf en hoogheemraden worden onverwijld geïnformeerd over een ongewoon voorval dat nadelige gevolgen heeft of kan hebben voor de instandhouding en functioneren van het watersysteem of een zuiveringtechnisch werk.

Artikel 1.6 Gegevens en bescheiden bij een ongewoon voorval

Zodra de volgende gegevens en bescheiden bekend zijn, worden ze verstrekt aan dijkgraaf en hoogheemraden:

 • a.

  informatie over de oorzaken van het ongewoon voorval en de omstandigheden waaronder het ongewoon voorval zich heeft voorgedaan;

 • b.

  informatie over de vrijgekomen stoffen en hun eigenschappen;

 • c.

  andere gegevens die nodig zijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor de fysieke leefomgeving te kunnen inschatten; en

 • d.

  informatie over de maatregelen die zijn getroffen of worden overwogen om de nadelige gevolgen van het ongewoon voorval te voorkomen als bedoeld in artikel 19.1, eerste lid, van de Omgevingswet.

Artikel 1.7 Onderhoud werken

De eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, zijn verplicht die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken en zuiveringtechnische werken.

Artikel 1.8 Veekerende voorzieningen

De eigenaren van gronden die worden gebruikt voor het houden van dieren en die zijn gelegen op of nabij natte ecologische zones of waterkeringen zijn verplicht op of langs hun gronden een voldoende veekerende voorziening te hebben en te houden.

Artikel 1.9 Sluiting coupures en sluizen; beperking schutten scheepvaart

 • 1.

  Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de eigenaren en beheerders van in waterkeringen voorkomende coupures en sluizen gelasten om die onmiddellijk op de door dijkgraaf en hoogheemraden bepaalde wijze te sluiten en gesloten te houden.

 • 2.

  Een last als bedoeld in het vorige lid wordt slechts opgelegd als tijdelijke bescherming van een of meer doelen van deze verordening.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de eigenaren van in waterkeringen voorkomende sluizen, beperkingen gelasten, al dan niet onmiddellijk, aan het schutten van de scheepvaart. Het bepaalde in het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

 • 4.

  Een last als bedoeld in het eerste of het derde lid wordt opgelegd hetzij voor een daarbij bepaalde duur, die kan worden verlengd op de in het tweede lid genoemde grond, hetzij voor onbepaalde duur.

 • 5.

  Een last als bedoeld in het eerste lid of het derde lid wordt beëindigd, zodra de aanleiding voor de tijdelijke bescherming die die last beoogt te bieden zich naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden niet langer voordoet.

 • 6.

  Indien de situatie zo spoedeisend is, dat een besluit tot oplegging van de last als bedoeld in het eerste of het derde lid niet kan worden afgewacht, kan de last mondeling worden verstrekt, maar wordt zo spoedig mogelijk nadien alsnog een besluit tot oplegging van die last op schrift gesteld en bekend gemaakt.

Artikel 1.10 Verbod lozen en onttrekken oppervlaktewater; verbod onttrekken grondwater en infiltreren water

Artikel 1.11 Peilregulerende kunstwerken

De eigenaren van peilregulerende kunstwerken zijn verplicht om het ter plaatse van die kunstwerken geldende peil in stand te houden en die kunstwerken daartoe, met inachtneming van dat peil, in te stellen.

Artikel 1.12 Normadressaten

 • 1.

  Tenzij in deze verordening anders is bepaald, wordt daaraan voldaan door:

  • a.

   degene die de activiteit verricht;

  • b.

   degene die de activiteit doet verrichten; of

  • c.

   de eigenaar van de gronden waarop de activiteit wordt verricht.

 • 2.

  Wanneer deze verordening een verplichting oplegt aan de eigenaar van gronden, rust die verplichting in voorkomend geval mede op degene die die gronden gebruikt krachtens een zakelijk of persoonlijk recht.

Artikel 1.13 Geometrische begrenzing werkingsgebieden

 • 1.

  De geometrische begrenzing van het beheergebied van Delfland is opgenomen in het geometrische informatieobject 'beheergebied’ in bijlage 3 bij deze verordening.

 • 2.

  De geometrische begrenzingen van het beperkingengebied met betrekking tot een waterstaatswerk zijn opgenomen in de volgende geometrische informatieobjecten in bijlage 3 bij deze verordening:

  • a.

   waterstaatswerk waterkering;

  • b.

   waterstaatswerk oppervlaktewaterlichaam;

  • c.

   waterstaatswerk bergingsgebied; en

  • d.

   waterstaatswerk ondersteunend kunstwerk.

 • 3.

  De geometrische begrenzingen van het beperkingengebied met betrekking tot een waterkering zijn opgenomen in de volgende geometrische informatieobjecten in bijlage 3 bij deze verordening:

  • a.

   waterstaatswerk waterkering zeewering;

  • b.

   waterstaatswerk waterkering Delflandsedijk;

  • c.

   waterstaatswerk waterkering regionale waterkering;

  • d.

   waterstaatswerk waterkering polderkade;

  • e.

   waterstaatswerk waterkering landscheiding;

  • f.

   beschermingszone waterkering zeewering;

  • g.

   beschermingszone waterkering Delflandsedijk;

  • h.

   beschermingszone waterkering regionale waterkering;

  • i.

   beschermingszone waterkering polderkade;

  • j.

   beschermingszone waterkering landscheiding;

  • k.

   profiel van vrije ruimte zeewering;

  • l.

   profiel van vrije ruimte Delflandsedijk;

  • m.

   profiel van vrije ruimte regionale waterkering;

  • n.

   profiel van vrije ruimte polderkade; en

  • o.

   buitenwaartse beschermingszone waterkering zeewering.

 • 4.

  De geometrische begrenzingen van het beperkingengebied met betrekking tot een oppervlaktewaterlichaam zijn opgenomen in de volgende geometrische informatieobjecten in bijlage 3 bij deze verordening:

  • a.

   waterstaatswerk oppervlaktewaterlichaam primair water;

  • b.

   waterstaatswerk oppervlaktewaterlichaam secundair water;

  • c.

   waterstaatswerk oppervlaktewaterlichaam NEZ;

  • d.

   beschermingszone oppervlaktewaterlichaam primair water; en

  • e.

   beschermingszone oppervlaktewaterlichaam secundair water.

 • 5.

  De geometrische begrenzingen van het beperkingengebied met betrekking tot een ondersteunend kunstwerk zijn opgenomen in de volgende geometrische informatieobjecten in bijlage 3 bij deze verordening:

  • a.

   waterstaatswerk ondersteunend kunstwerk Duiker;

  • b.

   waterstaatswerk ondersteunend kunstwerk Gemaal;

  • c.

   waterstaatswerk ondersteunend kunstwerk Inlaat;

  • d.

   waterstaatswerk ondersteunend kunstwerk Keerschot;

  • e.

   waterstaatswerk ondersteunend kunstwerk Sluis;

  • f.

   waterstaatswerk ondersteunend kunstwerk Stuw;

  • g.

   waterstaatswerk ondersteunend kunstwerk Vispassage; en

  • h.

   waterstaatswerk ondersteunend kunstwerk Waterkerende constructie.

Artikel 1.14 Waterstaatswerken die niet geometrisch begrensd zijn

Voor waterstaatswerken die op grond van een projectbesluit of een omgevingsvergunning zijn aangelegd of gewijzigd ten opzichte van de geometrische begrenzing, wordt voor het beperkingengebied met betrekking tot een waterstaatswerk uitgegaan van de begrenzing aangegeven in het projectbesluit of de omgevingsvergunning.

Hoofdstuk 2 Normen veiligheid polderkaden

Artikel 2.1 Toepassingsbereik

De normen voor de veiligheid van polderkaden gelden voor de polderkaden die zijn opgenomen in de Legger Delfland.

Artikel 2.2 Normen veiligheid polderkaden

 • 1.

  Voor polderkaden geldt de overschrijdingskans per jaar als bedoeld in bijlage 2.

 • 2.

  Als het leggerprofiel van een polderkade, of een gedeelte daarvan, correspondeert met een hoger beschermingsniveau dan het beschermingsniveau als bedoeld in lid 1, dan is de norm gelijk aan dat hogere beschermingsniveau.

Artikel 2.3 Aard normen veiligheid polderkaden

Het voldoen aan de normen voor de veiligheid van polderkaden is een inspanningsverplichting.

Artikel 2.4 Uitzonderingsmogelijkheid normen veiligheid polderkaden

Op het voldoen aan de normen voor de veiligheid van polderkaden kan door de Verenigde Vergadering een uitzondering worden gemaakt indien:

 • a.

  het voldoen aan de normen onevenredig kostbaar is;

 • b.

  zich zodanige omstandigheden voordoen die buiten de invloedssfeer van Delfland zijn gelegen, waardoor redelijkerwijs niet kan worden voldaan aan de normen voor de veiligheid van polderkaden.

Hoofdstuk 3 Wateractiviteiten algemeen

Artikel 3.1 Geen omgevingsvergunning of melding vereist voor uitvoeren last

 • 1.

  Geen omgevingsvergunning of melding is vereist voor een wateractiviteit die rechtstreeks verband houdt met en noodzakelijkerwijs wordt verricht ter uitvoering van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom die is opgelegd door dijkgraaf en hoogheemraden door of namens degene aan wie die last is opgelegd.

 • 2.

  Geen omgevingsvergunning of melding is vereist voor een wateractiviteit die rechtstreeks verband houdt met en noodzakelijkerwijs wordt verricht ter uitvoering van een last als bedoeld in artikel 1.9.

Artikel 3.2 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning, toestemming gelijkwaardige maatregel en maatwerkvoorschrift

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4.3, 5.3, 6.3, 7.4, 8.3, 9.3 en 11.3 verstrekt de aanvrager om een omgevingsvergunning de volgende gegevens en bescheiden:

  • a.

   een beschrijving van de wateractiviteit waarvoor de omgevingsvergunning wordt aangevraagd;

  • b.

   het telefoonnummer van de aanvrager;

  • c.

   het adres, de kadastrale aanduiding of coördinaten van de locatie waarop de activiteit wordt verricht;

  • d.

   een aanduiding van de begrenzing van de locatie waarop de wateractiviteit wordt verricht;

  • e.

   als de aanvraag wordt ingediend door een gemachtigde: naam, woon- of kantooradres en telefoonnummer van de gemachtigde; en

  • f.

   als de aanvraag elektronisch wordt ingediend: het e-mailadres van de aanvrager en, in voorkomend geval, de gemachtigde.

 • 2.

  Het bepaalde in het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op de aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen. De aanvrager om een dergelijke toestemming verstrekt voorts gegevens waaruit blijkt dat met de gelijkwaardige maatregel tenminste hetzelfde resultaat wordt bereikt als met de voorgeschreven maatregel is beoogd.

 • 3.

  Het bepaalde in het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de aanvraag om het stellen van een maatwerkvoorschrift. De aanvrager om een dergelijk maatwerkvoorschrift vermeldt voorts het met het maatwerkvoorschrift beoogde resultaat.

 • 4.

  Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de aanvraag om een wijziging of een intrekking van een omgevingsvergunning, een toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen of het stellen van een maatwerkvoorschrift.

Artikel 3.3 Vergunningvoorschriften

 • 1.

  Aan een omgevingsvergunning kunnen voorschriften worden verbonden en beperkingen worden gesteld.

 • 2.

  De voorschriften en beperkingen als bedoeld in het vorige lid, hebben uitsluitend betrekking op de doelen genoemd in artikel 1.2.

Artikel 3.4 Wijziging en intrekking omgevingsvergunning

 • 1.

  Een omgevingsvergunning kan worden gewijzigd of ingetrokken.

 • 2.

  Wijziging of intrekking van een omgevingsvergunning kan plaatsvinden met het oog op de doelen van deze verordening. Intrekking van een omgevingsvergunning kan voorts plaatsvinden op verzoek van de vergunninghouder.

 • 3.

  Wijziging of intrekking van een omgevingsvergunning vindt voorts plaats als een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

 • 4.

  Een omgevingsvergunning wordt niet ingetrokken als kan worden volstaan met wijziging of aanvulling van die vergunning.

Artikel 3.5 Verbod omgevingsvergunningvrije wateractiviteit zonder voorafgaande melding

 • 1.

  Indien van een wateractiviteit die op grond van deze verordening is vrijgesteld van de omgevingsvergunningplicht vooraf melding dient te worden gedaan aan dijkgraaf en hoogheemraden, is het verboden om die wateractiviteit te verrichten, zolang die melding niet met inachtneming van de daarvoor bepaalde termijn en met inachtneming van de daarvoor geldende voorschriften is gedaan.

 • 2.

  Indien van een voorgenomen wateractiviteit vooraf melding dient te worden gedaan, als bedoeld in het vorige lid, dient van een voorgenomen wijziging van die wateractiviteit eveneens, met inachtneming van de dezelfde termijn en met inachtneming van dezelfde voorschriften als die, welke gelden voor de oorspronkelijke melding, te worden gedaan.

 • 3.

  De melding vervalt als de gemelde wateractiviteit niet binnen een jaar na ontvangst van de melding is uitgevoerd.

Artikel 3.6 Aanvullende eisen door middel van maatwerkvoorschriften

 • 1.

  Aan een wateractiviteit die in deze verordening is vrijgesteld van de omgevingsvergunningplicht kunnen, op aanvraag van een belanghebbende of ambtshalve, door middel van een maatwerkvoorschrift aanvullende eisen worden gesteld bovenop de regels die in deze verordening aan die wateractiviteit zijn gesteld.

 • 2.

  Een maatwerkvoorschrift als bedoeld in het vorige lid heeft uitsluitend betrekking op de doelen van deze verordening.

Artikel 3.7 Afwijken van regels door maatwerkvoorschrift

 • 1.

  Door middel van een maatwerkvoorschrift kan, ambtshalve of op aanvraag, worden bepaald, al dan niet onder het stellen van voorwaarden, dat kan of moet worden afgeweken van de regels die in deze verordening zijn gesteld aan een wateractiviteit die in deze verordening, wanneer die wateractiviteit aan die regels voldoet, is vrijgesteld van de omgevingsvergunningplicht.

 • 2.

  Een maatwerkvoorschrift als bedoeld in het vorige lid wordt, indien daarin is bepaald dat kan worden afgeweken van de in dat lid bedoeld regels, slechts gesteld, indien het met die regels gediende doel zich daartegen niet verzet.

 • 3.

  Een maatwerkvoorschrift als bedoeld in het eerste lid wordt, indien daarin is bepaald dat moet worden afgeweken van de in dat lid bedoelde regels, slechts gesteld in het belang dat met die regels is gediend.

Artikel 3.8 Wijzigen en intrekken maatwerkvoorschrift

 • 1.

  Een maatwerkvoorschrift op grond van deze verordening kan worden gewijzigd met het oog op de bescherming van de doelen van deze verordening.

 • 2.

  Een maatwerkvoorschrift op grond van deze verordening kan worden ingetrokken als de bescherming van de doelen van deze verordening zich daartegen niet langer verzet.

 • 3.

  Wijziging of intrekking van een maatwerkvoorschrift kan zowel op aanvraag als ambtshalve plaatsvinden.

Artikel 3.9 Besluit kwaliteit leefomgeving

 • 1.

  Het verlenen van een omgevingsvergunning of het verrichten van een wateractiviteit die in deze verordening is vrijgesteld van de omgevingsvergunningplicht mag er niet toe leiden dat, rekening houdend met de waterbeheerprogramma's, de regionale waterprogramma's, de stroomgebiedsbeheerplannen, de overstromingsrisicobeheerplannen en het nationale waterprogramma die betrekking hebben of dat betrekking heeft op een KRW-oppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam:

  • a.

   niet wordt voldaan aan de omgevingswaarden als bedoeld in de artikelen 2.10, eerste lid, 2.11, eerste lid, 2.13, eerste lid, 2.14, eerste lid, en 2.15, eerste lid, in voorkomend geval in samenhang met de termijn als bedoeld in artikel 2.18, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving;

  • b.

   de doelstelling van een goed ecologisch potentieel, bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, van dat besluit niet wordt bereikt, in voorkomend geval in samenhang met de termijn als bedoeld in artikel 2.18, tweede lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving; en

  • c.

   een minder strenge doelstelling als bedoeld in artikel 2.17, tweede lid, aanhef en onder d, van het Besluit kwaliteit leefomgeving niet wordt bereikt.

 • 2.

  Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing:

  • a.

   voor zover dit betrekking heeft op een omgevingswaarde als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, als het niet voldoen aan die omgevingswaarde wordt veroorzaakt door een buiten Nederland gelegen verontreinigingsbron en toepassing is gegeven aan artikel 2.17, derde lid, in verbinding met het eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving; of

  • b.

   als het niet voldoen aan een omgevingswaarde of het niet bereiken van een goed ecologisch potentieel of een minder strenge doelstelling het gevolg is van:

   • 1.

    nieuwe veranderingen van de fysische kenmerken van een KRW-oppervlaktewaterlichaam of wijzigingen in de stand van een grondwaterlichaam; en

   • 2.

    toepassing is gegeven aan artikel 2.17, vierde lid, in verbinding met het eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

 • 3.

  Het verlenen van een omgevingsvergunning of het verrichten van een wateractiviteit die in deze verordening is vrijgesteld van de omgevingsvergunningplicht mag er niet toe leiden dat de doelstelling van het voorkomen van achteruitgang van de chemische ecologische toestand van KRW-oppervlaktewaterlichamen en van de chemische en kwantitatieve toestand van grondwaterlichamen als bedoeld in artikel 4.15, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, niet wordt bereikt.

 • 4.

  In afwijking van het vorige lid kan een omgevingsvergunning worden verleend als:

  • a.

   de aanvraag betrekking heeft op:

  • 1.

   nieuwe veranderingen van de fysische kenmerken van een KRW-oppervlaktewaterlichaam;

  • 2.

   wijzigingen in de stand van grondwaterlichamen; of

  • 3.

   het niet voorkomen van achteruitgang van een zeer goede toestand van een KRW-oppervlaktewaterlichaam naar een goede toestand het gevolg is van nieuwe duurzame activiteiten van menselijke ontwikkeling;

  • b.

   aan de voorwaarden van artikel 4, zevende, achtste en negende lid, van de Kaderrichtlijn Water is voldaan; en

  • c.

   de motivering voor het waterlichaam wordt opgenomen in het nationale waterprogramma, als het gaat om rijkswateren, of in het regionale waterprogramma, als het gaat om regionale wateren.

Hoofdstuk 4 Beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot waterstaatswerken

Afdeling 4.1 Algemeen

Artikel 4.1 Aanwijzing beperkingengebiedactiviteiten

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning de volgende beperkingengebiedactiviteiten te verrichten:

 • a.

  waterstaatswerken aanleggen, wijzigen of verwijderen;

 • b.

  gebruik maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld;

 • c.

  werken aanleggen, wijzigen of houden in het profiel van vrije ruimte.

Artikel 4.2 Vrijstelling omgevingsvergunningplicht

 • 1.

  Geen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 4.1 is verplicht als:

  • a.

   de beperkingengebiedactiviteit plaats vindt in het kader van:

   • 1.

    de uitvoering van onderhoud aan een waterstaatswerk door of in opdracht van degene die daartoe verplicht is op grond van de Legger Delfland en het waterstaatswerk naar ligging, aard en constructie niet wordt gewijzigd;

   • 2.

    inspectie of toezicht door of vanwege Delfland; of

   • 3.

    de uitvoering van een door dijkgraaf en hoogheemraden vastgesteld projectbesluit door of in opdracht van Delfland; of

  • b.

   aan de beperkingengebiedactiviteit regels zijn gesteld in de artikelen 4.8 tot en met 4.35 en de beperkingengebiedactiviteit aan die regels voldoet.

 • 2.

  Het bepaalde in het vorige lid, aanhef en onder b, is niet van toepassing, indien de betreffende beperkingengebiedactiviteit fysiek of functioneel een samenstel vormt met een of meer activiteiten waarvoor op grond van deze verordening, of waarvoor op grond van het bepaalde in of krachtens de wet, een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit is vereist.

Artikel 4.3 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning (aanvullend)

 • 1.

  De aanvrager om een omgevingsvergunning legt over bij zijn aanvraag:

  • a.

   een omschrijving van de activiteit;

  • b.

   een verklaring of het een nieuwe aanvraag of het wijzigen van een bestaande vergunning betreft;

  • c.

   een omschrijving van de reden van de werkzaamheden;

  • d.

   een situatietekening van de werkzaamheden; en

  • e.

   de startdatum en de einddatum van de werkzaamheden.

 • 2.

  In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid worden voor het aanleggen, wijzigen, houden of verwijderen van een steiger of vlonder tevens de volgende gegevens verstrekt:

  • a.

   de lengte en breedte van de steiger of vlonder;

  • b.

   de hoogte van de steiger of vlonder ten opzichte van het waterpeil; en

  • c.

   een constructietekening.

 • 3.

  In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt voor het plaatsen, wijzigen, houden of verwijderen van een afmeerpaal tevens een constructietekening verstrekt.

 • 4.

  In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid worden voor het aanleggen, wijzigen, houden of verwijderen van een brug tevens de volgende gegevens verstrekt:

  • a.

   de lengte en breedte van de brug;

  • b.

   de hoogte van de brug ten opzichte van het waterpeil en maaiveld;

  • c.

   een omschrijving van de afwerking en de inrichting van de taluds, oevers en brughoofden.

  • d.

   een constructietekening; en

  • e.

   bij aanleg, wijzigen of houden van een brug in, op, boven, over of onder een waterkering: stabiliteitsberekeningen.

 • 5.

  In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid worden voor het aanleggen, wijzigen, houden of verwijderen van een oeverbescherming tevens de volgende gegevens verstrekt:

  • a.

   een constructietekening van bijbehorende oeverbescherming;

  • b.

   een berekening waaruit blijkt dat de oppervlakte van het oppervlaktewaterlichaam waar oeverbescherming wordt gerealiseerd minimaal gelijk is aan de huidige oppervlakte van het oppervlaktewaterlichaam; en

  • c.

   bij aanleg, wijzigen of houden van een damwand in, op, boven, over of onder een waterkering: stabiliteitsberekeningen.

 • 6.

  In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt voor het plaatsen, wijzigen, houden of verwijderen van straatmeubilair tevens een werkplan verstrekt.

 • 7.

  In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid worden voor het aanleggen, wijzigen, houden of verwijderen van een kabel tevens de volgende gegevens verstrekt:

  • a.

   de aanlegwijze of verwijderwijze van de kabel tijdens de werkzaamheden;

  • b.

   een omschrijving van het type kabel;

  • c.

   bij een waterkering, de bijhorende beschermingszone en profiel van vrije ruimte: een tekening met het dwarsprofiel van het werk ten opzichte van het leggerprofiel en het feitelijke profiel van de waterkering;

  • d.

   bij het kruisen van een waterkering bij aanleg met een gestuurde boring: een boorplan met een beschrijving van de boring en de bepaling van het in- en uittredepunt conform de NEN 3650-serie; en

  • e.

   bij het onderlangs kruisen van een primair water met een kabel: gegevens waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de criteria in de NEN 3650-serie en NEN 3651.

 • 8.

  In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid worden voor het aanleggen, wijzigen, houden of verwijderen van een leiding of mantelbuis tevens de volgende gegevens verstrekt:

  • a.

   de aanlegwijze of verwijderwijze van de leiding en/of mantelbuis tijdens de werkzaamheden;

  • b.

   een omschrijving van het type leiding en/of type mantelbuis;

  • c.

   een tekening met het dwarsprofiel van het werk ten opzichte van het leggerprofiel en het feitelijke profiel van de waterkering;

  • d.

   bij het onderlangs kruisen van een primair water met een leiding of mantelbuis: gegevens waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de criteria in de NEN 3650-serie en NEN 3651; en

  • e.

   bij het kruisen van een waterkering bij aanleg met een gestuurde boring: een boorplan met een beschrijving van de boring en de bepaling van het in- en uittredepunt conform de NEN 3650-serie.

 • 9.

  In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid worden voor het plaatsen, wijzigen, houden of verwijderen van een hek, schutting of veekerende voorziening tevens een werkplan verstrekt.

 • 10.

  In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid worden voor het aanleggen, wijzigen, houden of verwijderen van een (bouw)werk tevens de volgende gegevens verstrekt:

  • a.

   een constructietekening van bijbehorende werken;

  • b.

   een tekening met het dwarsprofiel van het werk ten opzichte van het leggerprofiel en het feitelijke profiel van de waterkering; en

  • c.

   bij aanleg, wijzigen of houden van een werk in, op, boven, over of onder een waterkering, bijbehorende beschermingszones of bijbehorend profiel van vrije ruimte: stabiliteitsberekeningen.

 • 11.

  In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid worden voor het aanbrengen, houden of verwijderen van de beplanting tevens de volgende gegevens verstrekt:

  • a.

   een omschrijving van de soort beplanting; en

  • b.

   een werkplan hoe de beplanting wordt aangebracht of verwijderd.

 • 12.

  In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid worden voor het beweiden tevens de volgende gegevens verstrekt:

  • a.

   de diersoorten die worden gehouden op de waterkering; en

  • b.

   het aantal dieren per hectare dat wordt gehouden op de waterkering.

 • 13.

  In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid worden voor het voorbereiden of houden van evenementen tevens de volgende gegevens verstrekt:

  • a.

   een werkplan;

  • b.

   een omschrijving van het gebruikte materieel en materiaal; en

  • c.

   bij een waterkering: het gewicht van het materieel en materiaal.

 • 14.

  In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid worden voor het uitvoeren van grondmechanisch onderzoek tevens de volgende gegevens verstrekt:

  • a.

   een werkplan; en

  • b.

   een omschrijving en het gewicht van het gebruikte materieel.

 • 15.

  In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid worden voor het graven in de bodem, waterbodem of van een proefsleuf tevens de volgende gegevens verstrekt:

  • a.

   een tekening met het dwarsprofiel van het werk ten opzichte van het leggerprofiel en het feitelijke profiel van de waterkering; en

  • b.

   een werkplan.

 • 16.

  In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid worden voor het dempen en graven tevens de volgende gegevens verstrekt:

  • a.

   een constructietekening met daarop profielen van de nieuwe en bestaande situatie;

  • b.

   een tekening met daarop in vierkante meters aangegeven:

   • 1.

    het oppervlaktewaterlichaam dat wordt gegraven; en

   • 2.

    het oppervlaktewaterlichaam dat wordt gedempt.

  • c.

   een berekening waaruit blijkt dat de oppervlakte van het oppervlaktewaterlichaam dat wordt gegraven minimaal gelijk is aan de oppervlakte van het oppervlaktewaterlichaam dat wordt gedempt; en

  • d.

   de gebruikte materialen voor het dempen.

 • 17.

  In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid worden voor het plaatsen, wijzigen, houden en verwijderen van een dam met of zonder duiker tevens de volgende gegevens verstrekt:

  • a.

   de lengte van de dam;

  • b.

   de breedte van de dam;

  • c.

   de vorm van de duiker;

  • d.

   een omschrijving van het materiaal van de duiker;

  • e.

   een omschrijving van de lengte, breedte en hoogte van de duiker;

  • f.

   een constructieberekening van de dam;

  • g.

   een constructietekening van de dam.

 • 18.

  In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid worden voor het uitvoeren van overige activiteiten tevens de volgende gegevens verstrekt:

  • a.

   een tekening met het dwarsprofiel van het werk ten opzichte van het leggerprofiel en het feitelijke profiel van de waterkering;

  • b.

   bij een waterkering: stabiliteitsberekeningen; en

  • c.

   een werkplan met de relevante maatvoering.

 • 19.

  In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid worden voor het plaatsen, wijzigen, houden en verwijderen van een natte ecologische zone tevens de volgende gegevens verstrekt:

  • a.

   een omschrijving van de te realiseren flora;

  • b.

   een omschrijving van het type natte ecologische zone;

  • c.

   een vegetatiekaart ten behoeve van de natte ecologische zone; en

  • d.

   een profielschets van de natte ecologische zone.

 • 20.

  In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid worden voor het wijzigen van het waterpeil tevens de volgende gegevens verstrekt:

  • a.

   een omschrijving van de peilverhoging of peilverlaging ten opzichte van het door de waterbeheerder gehanteerde peil;

  • b.

   een constructietekening van bijbehorende werken, zoals pomp, inlaat, stuw, bemalen of drainage;

  • c.

   de maximale pompcapaciteit in m3/uur;

  • d.

   een rapport met de noodzaak en gevolgen van de peilwijziging voor de waterhuishouding en voor eventuele derden; en

  • e.

   een tekening van de begrenzing van het gebied waarop de waterpeil wijziging van invloed is.

 • 21.

  In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid worden voor het plaatsen, wijzigen, houden of verwijderen van strandbebouwing tevens de volgende gegevens verstrekt:

  • a.

   een werkplan; en

  • b.

   een constructietekening.

 • 22.

  In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid worden voor het plaatsen, wijzigen, houden en verwijderen van een waterstaatswerk tevens de volgende gegevens verstrekt:

  • a.

   dwarsdoorsnedetekeningen met de bestaande en nieuwe situatie van de werkzaamheden;

  • b.

   stabiliteitsberekeningen; en

  • c.

   een werkplan.

Artikel 4.4 Beoordelingsregels waterkeringen en ondersteunende kunstwerken

 • 1.

  Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, op, over of onder een waterkering, bijbehorende beschermingszones of bijbehorend profiel van vrije ruimte, of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen dat:

  • a.

   het waterkerend vermogen van de waterkering niet mag verslechteren;

  • b.

   het blijven voldoen aan de normen of omgevingswaarden die gelden voor de betreffende waterkering niet mag worden belemmerd;

  • c.

   het in de toekomst laten voldoen aan de normen of omgevingswaarden die gelden voor de betreffende waterkering niet mag worden belemmerd als de waterkering nog niet voldoet aan de daarvoor geldende norm of omgevingswaarde;

  • d.

   onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkeringen mogelijk blijven;

  • e.

   de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkering niet onevenredig toenemen; en

  • f.

   het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.

 • 2.

  In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid, wordt rekening gehouden met de maatschappelijke functie van het watersysteem.

 • 3.

  Van het bepaalde in het eerste lid, aanhef en onder a, kan gemotiveerd worden afgeweken:

  • a.

   als met de beperkingengebiedactiviteit, naar het oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, een zwaarwegend belang wordt gediend; en

  • b.

   als de aanvrager, naar het oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, onderbouwd heeft aangetoond dat voor de beperkingengebiedactiviteit geen redelijk alternatief kan worden gevonden.

 • 4.

  Bij primaire waterkeringen wordt van een afwijking als bedoeld in het vorige lid zo snel mogelijk schriftelijk mededeling gedaan aan de Verenigde Vergadering.

 • 5.

  Toepassing van het bepaalde in het derde lid wordt niet gemandateerd.

Artikel 4.5 Beoordelingsregels Delflandsedijk

 • 1

  Bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een activiteit in, op, over of onder de Delflandsedijk wordt in acht genomen dat sprake is van een zwaarwegend belang.

 • 2

  Het bepaalde in artikel 4.4 eerste en tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4.6 Beoordelingsregels oppervlaktewaterlichamen en ondersteunende kunstwerken

 • 1.

  Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, over of onder een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen:

  • a.

   dat het blijven voldoen aan de daarvoor geldende omgevingswaarden die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd;

  • b.

   dat het in de toekomst laten voldoen aan de omgevingswaarde die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd als het oppervlaktewaterlichaam nog niet voldoet aan de daarvoor geldende omgevingswaarden;

  • c.

   het ter plaatse geldende peilbesluit, tenzij de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld; en

  • d.

   dat het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.

 • 2.

  In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt rekening gehouden met:

  • a.

   dat de kans op overstroming vanuit een oppervlaktewaterlichaam niet toeneemt;

  • b.

   het in stand houden van het bergend en het aan- en afvoerend vermogen;

  • c.

   indien de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld: alle bij het peilbesluit betrokken en afgewogen belangen;

  • d.

   de normen met betrekking tot de chemische en ecologische waterkwaliteit voor oppervlaktewaterlichamen die geen KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn;

  • e.

   de migratie van vissen;

  • f.

   dat de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring niet onevenredig toenemen;

  • g.

   de maatschappelijke functie van het watersysteem; en

  • h.

   een geldend omgevingsplan of projectbesluit waarvan de uitvoering in de nabije toekomst, naar het oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, aannemelijk is.

 • 3.

  In aanvulling op het bepaalde in het eerste en het tweede lid wordt betrokken:

  • a.

   dat de inrichting van het watersysteem robuust en toekomstbestendig is; en

  • b.

   de weerbaarheid van het gebied tegen schaarste aan zoet water.

Artikel 4.7 Beoordelingsregels bergingsgebieden en bijbehorende ondersteunende kunstwerken

 • 1.

  Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, over of onder een bergingsgebied of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen dat:

  • a.

   de doelmatige werking, inclusief het bergend vermogen, van het bergingsgebied en de kunstwerken niet mag worden aangetast; en

  • b.

   het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.

 • 2.

  In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt rekening gehouden met dat de kosten voor gebruik, onderhoud, inspectie en monitoring niet onevenredig toenemen.

 • 3.

  Van het bepaalde in het eerste lid kan naar het oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden gemotiveerd worden afgeweken als:

  • a.

   met de beperkingengebiedactiviteit een zwaarwegend maatschappelijk belang wordt gediend; en

  • b.

   de aanvrager heeft aangetoond dat voor de beperkingengebiedactiviteit geen redelijk alternatief kan worden gevonden.

Afdeling 4.2 Omgevingsvergunningvrije beperkingengebiedactiviteiten

Paragraaf 4.2.1 Steigers en vlonders

Artikel 4.8 Aanleggen, wijzigen en houden steiger of vlonder
 • 1.

  Het aanleggen, wijzigen en houden van een steiger of vlonder is omgevingsvergunningvrij als wordt voldaan aan het bepaalde in het tweede en het derde lid.

 • 2.

  In, boven of over een bergingsgebied, oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones:

  • a.

   ligt de steiger of vlonder niet in, boven of over een natte ecologische zone en aangrenzende beschermingszone;

  • b.

   is de kortste afstand tussen de steiger of vlonder en een gemaal minimaal 50 meter;

  • c.

   is de kortste afstand tussen de steiger of vlonder en een lozingspunt minimaal 10 meter;

  • d.

   is de kortste afstand tussen de steiger of vlonder en een stuw, duiker, keerschot of inlaat minimaal 10 meter;

  • e.

   is de kortste afstand tussen de steiger of vlonder en een naastgelegen steiger of vlonder of bestaande afmeerpaal minimaal 2,0 meter;

  • f.

   is de afstand tussen het laagste punt van de steiger of vlonder, palen niet meegerekend, en het hoogste schouwpeil minimaal 0,35 meter;

  • g.

   is de afmeting van de steiger of vlonder haaks gemeten vanaf de oeverlijn maximaal 1,50 meter;

  • h.

   is de afmeting van de steiger of vlonder haaks gemeten vanaf de oeverlijn maximaal 1/8 van de waterbreedte; en

  • i.

   is de afmeting van de steiger of vlonder parallel aan de oeverlijn maximaal 6,0 meter.

 • 3.

  In, op, boven of over een waterkering, bijbehorende beschermingszones of bijbehorend profiel van vrije ruimte:

  • a.

   ligt de steiger of vlonder niet in, boven of over de kruin of het buitentalud boven het waterpeil;

  • b.

   wordt de steiger of vlonder trillingsvrij aangelegd;

  • c.

   wordt de steiger of vlonder zonder gronduitspoeling aangelegd; en

  • d.

   wordt of is voorafgaand over de gehele lengte van de steiger of vlonder in de doorgaande oeverlijn een oeverbescherming aangelegd en in stand gehouden.

 • 4.

  Een omgevingsvergunningvrije activiteit als bedoeld in het eerste lid wordt ten minste drie weken voor het begin ervan gemeld in overeenstemming met artikel 4.36.

Artikel 4.9 Verwijderen steiger of vlonder
 • 1.

  Het verwijderen van een steiger of vlonder is omgevingsvergunningvrij als wordt voldaan aan het bepaalde in het tweede en het derde lid.

 • 2.

  In, boven of over een bergingsgebied, oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones:

  • a.

   ligt de steiger of vlonder niet in, boven of over een natte ecologische zone en aangrenzende beschermingszone;

  • b.

   is de afmeting van de steiger of vlonder vanaf en haaks op de oeverlijn maximaal 1,5 meter;

  • c.

   is de afmeting van de steiger of vlonder parallel aan de oeverlijn maximaal 6 meter; en

  • d.

   wordt de steiger of vlonder zonder gronduitspoeling verwijderd.

 • 3.

  In, op, boven of over een waterkering, bijbehorende beschermingszones of bijbehorend profiel van vrije ruimte:

  • a.

   ligt de steiger of vlonder niet in, boven of over het buitentalud of de kruin;

  • b.

   wordt de steiger of vlonder trillingsvrij verwijderd;

  • c.

   wordt de steiger of vlonder zonder gronduitspoeling verwijderd; en

  • d.

   worden gaten die ontstaan direct gevuld met voor de waterkering geschikt bodemmateriaal.

 • 4.

  Een omgevingsvergunningvrije activiteit als bedoeld in het eerste lid wordt ten minste drie weken voor het begin ervan gemeld in overeenstemming met artikel 4.36.

Paragraaf 4.2.2 Afmeerpalen

Artikel 4.10 Plaatsen, wijzigen en houden afmeerpaal
 • 1.

  Het plaatsen, wijzigen en houden van een afmeerpaal is omgevingsvergunningvrij als wordt voldaan aan het bepaalde in het tweede en het derde lid.

 • 2.

  In een bergingsgebied, oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones:

  • a.

   staat de afmeerpaal niet in een natte ecologische zone en aangrenzende beschermingszone;

  • b.

   is de afstand tussen de afmeerpaal en een gemaal minimaal 50 meter;

  • c.

   is de afstand tussen de afmeerpaal en een lozingspunt minimaal 10 meter;

  • d.

   is de afstand tussen de afmeerpaal en een stuw, duiker, keerschot of inlaat minimaal 10 meter;

  • e.

   is de kortste afstand tussen de afmeerpaal en een bestaande steiger, vlonder of afmeerpaal minimaal 2,0 meter;

  • f.

   is de afstand tussen de afmeerpaal en de oeverlijn maximaal 1,5 meter; en

  • g.

   is de afstand tussen de afmeerpaal en de oeverlijn maximaal 1/8 van de waterbreedte.

 • 3.

  In of op een waterkering, bijbehorende beschermingszones of bijbehorend profiel van vrije ruimte:

  • a.

   staat de afmeerpaal niet in, boven of over het buitentalud of de kruin;

  • b.

   wordt de afmeerpaal trillingsvrij geplaatst;

  • c.

   wordt de afmeerpaal zonder gronduitspoeling geplaatst; en

  • d.

   wordt in de doorgaande oeverlijn achter de afmeerpaal een oeverbescherming aangelegd.

 • 4.

  Een omgevingsvergunningvrije activiteit als bedoeld in het eerste lid wordt ten minste drie weken voor het begin ervan gemeld in overeenstemming met artikel 4.36.

Artikel 4.11 Verwijderen afmeerpaal
 • 1.

  Het verwijderen van een afmeerpaal is omgevingsvergunningvrij als wordt voldaan aan het bepaalde in het tweede en het derde lid.

 • 2.

  In, boven of over een bergingsgebied, oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones:

  • a.

   ligt de afmeerpaal niet in, boven of over een natte ecologische zone; en

  • b.

   worden gaten die ontstaan direct gevuld.

 • 3.

  In of op een waterkering, bijbehorende beschermingszones of bijbehorend profiel van vrije ruimte:

  • a.

   ligt de afmeerpaal niet in, boven of over het buitentalud of de kruin;

  • b.

   wordt de afmeerpaal trillingsvrij verwijderd;

  • c.

   wordt de afmeerpaal zonder gronduitspoeling verwijderd; en

  • d.

   worden gaten die ontstaan direct gevuld met voor de waterkering geschikt bodemmateriaal.

 • 4.

  Een omgevingsvergunningvrije activiteit als bedoeld in het eerste lid wordt ten minste drie weken voor het begin ervan gemeld in overeenstemming met artikel 4.36.

Paragraaf 4.2.3 Bruggen

Artikel 4.12 Aanleggen, wijzigen en houden brug
 • 1.

  Het aanleggen, wijzigen en houden van een brug is omgevingsvergunningvrij als wordt voldaan aan het bepaalde in het tweede en het derde lid.

 • 2.

  In, boven of over een bergingsgebied, secundair water of bijbehorende beschermingszones:

  • a.

   ligt de brug niet in, boven of over een natte ecologische zone;

  • b.

   ligt de onderkant van de brug minimaal 0,5 meter boven schouwpeil;

  • c.

   is de breedte van de brug tussen de doorgaande oeverlijnen maximaal 4 meter;

  • d.

   is de afstand van de brug tot een naastgelegen brug minimaal 5 meter;

  • e.

   is de afstand van de brug tot een naastgelegen ondersteunend kunstwerk minimaal 5 meter;

  • f.

   heeft de brug geen steunpunten tussen de doorgaande oeverlijnen; en

  • g.

   worden maatregelen genomen om te voorkomen dat de oever erodeert of instort.

 • 3.

  De brug wordt niet aangelegd en niet gehouden in, op, boven of over een:

 • 4.

  Een omgevingsvergunningvrije activiteit als bedoeld in het eerste lid wordt ten minste drie weken voor het begin ervan gemeld in overeenstemming met artikel 4.36.

Artikel 4.13 Verwijderen brug

Paragraaf 4.2.4 Oeverbescherming

Artikel 4.14 Aanleggen, wijzigen en houden oeverbescherming
Artikel 4.15 Verwijderen oeverbescherming

Paragraaf 4.2.5 Straatmeubilair

Artikel 4.16 Plaatsen, wijzigen en houden straatmeubilair
 • 1.

  Het plaatsen, wijzigen en houden van straatmeubilair is omgevingsvergunningvrij als wordt voldaan aan het bepaalde in het tweede tot en met het zesde lid.

 • 2.

  In, boven of over de beschermingszone van een primair water is de afstand tussen het straatmeubilair en de dichtstbijzijnde insteek minimaal 1,5 meter.

 • 3.

  In, boven of over de beschermingszone van een secundair water is de afstand tussen het straatmeubilair en de dichtstbijzijnde insteek minimaal 0,5 meter.

 • 4.

  In, op, boven of over een waterkering, bijbehorende beschermingszones of bijbehorend profiel van vrije ruimte:

  • a.

   bestaat het straatmeubilair enkel uit reflectorpalen of bermplanken of bebording op fles- of buispalen;

  • b.

   wordt het straatmeubilair zonder een verzwaarde voet gefundeerd; en

  • c.

   worden in- en ontgravingen aan het einde van elke werkdag gedicht met voor de waterkering geschikt bodemmateriaal.

 • 5.

  In, op, boven of over de zeewering, bijbehorende beschermingszones of bijbehorend profiel van vrije ruimte:

  • a.

   wordt bij de dijk-in-boulevard het straatmeubilair op, boven of over de dijk-in-boulevard geplaatst; en

  • b.

   wordt de vrijkomende grond in de directe omgeving van het straatmeubilair verwerkt.

 • 6.

  Het straatmeubilair wordt niet geplaatst in, op, boven, over of onder een:

Artikel 4.17 Verwijderen straatmeubilair

Paragraaf 4.2.6 Kabels

Artikel 4.18 Aanleggen, wijzigen en houden kabel
 • 1.

  Het aanleggen, wijzigen en houden van een kabel is omgevingsvergunningvrij als wordt voldaan aan het bepaalde in het tweede tot en met het elfde lid.

 • 2.

  Bij het doorvoeren en houden van kabels door bestaande mantelbuizen moeten deze mantelbuizen voldoen aan NEN 3650-serie en NEN 3651.

 • 3.

  In, over of onder een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones:

  • a.

   ligt de kabel niet in lengterichting in, op, boven, over, of onder het oppervlaktewaterlichaam;

  • b.

   ligt de kabel minimaal 1,30 meter onder de leggerdiepte;

  • c.

   ligt de kabel bij ophanging aan een brug niet lager dan de onderkant van de brug; en

  • d.

   wordt de kabel onder het oppervlaktewaterlichaam met een sleufloze techniek aangelegd.

 • 4.

  In, over of onder een oppervlaktewaterlichaam waar met motorvaartuigen mag worden gevaren, zoals vastgelegd in de Vaarverordening Delfland, ligt de kabel minimaal 2 meter onder de leggerdiepte.

 • 5.

  In of onder een waterkering, bijbehorende beschermingszones, bijbehorend profiel van vrije ruimte of bijbehorende ondersteunende kunstwerken:

  • a.

   worden in- en ontgravingen aan het einde van elke werkdag met de vrijgekomen grond gedicht;

  • b.

   wordt de ontgraven grond in de oorspronkelijke laag teruggebracht;

  • c.

   worden in het waterstaatswerk na afronding van de werkzaamheden de grondsoorten laagsgewijs verdicht;

  • d.

   wordt na afronding van de werkzaamheden de bekleding van de waterkering volledig en erosiebestendig hersteld; en

  • e.

   worden alle zakkingen en zettingen van de waterkering hersteld die door het werk ontstaan.

 • 6.

  In of onder de zeewering, bijbehorende beschermingszones of bijbehorend profiel van vrije ruimte ligt de kabel in de landwaartse beschermingszone, of binnen stedelijk gebied in het waterstaatswerk.

 • 7.

  In of onder een regionale waterkering of een polderkade, bijbehorende beschermingszones of bijbehorend profiel van vrije ruimte:

  • a.

   is de kabel geen hoogspanningskabel;

  • b.

   ligt de kabel haaks op de waterkering;

  • c.

   is in de waterkering de afstand tussen de onderkant van de kabel en het maaiveld maximaal 0,80 meter, en

  • d.

   wordt de kabel in de waterkering in een sleuf aangelegd.

 • 8.

  In afwijking van het bepaalde in het achtste lid onder b kan een kabel bedoeld voor het openbare verlichtingsnetwerk in de lengterichting van de waterkering liggen:

  • a.

   in of nabij de binnenkruinlijn; of

  • b.

   als de binnenkruinlijn niet mogelijk is, buiten het leggerprofiel in of nabij de buitenkruinlijn.

 • 9.

  In afwijking van het bepaalde in het achtste lid kan de kabel ook worden aangelegd met een gestuurde boring waarbij:

  • a.

   de punten van intrede en uittrede buiten de waterkering en de bijbehorende beschermingszones liggen;

  • b.

   de kabel minimaal 10,0 meter onder de kruin van de waterkering ligt;

  • c.

   de diameter van de kabel niet groter is dan 63 mm; en

  • d.

   een in onbruik geraakt boorgat waterdicht wordt opgevuld.

 • 10.

  In, over, onder of naast een duiker of een inlaat is de afstand tussen de kabel en de duiker of inlaat minimaal 0,20 meter.

 • 11.

  De kabel wordt niet aangelegd en niet gehouden in, op, door, over of onder:

 • 12.

  Een omgevingsvergunningvrije activiteit als bedoeld in het eerste lid wordt ten minste drie weken voor het begin ervan gemeld in overeenstemming met artikel 4.36 indien de activiteit uitgevoerd wordt in een waterkering, bijbehorende beschermingszones of bijbehorend profiel van vrije ruimte.

Artikel 4.19 Verwijderen kabel
 • 1.

  Het verwijderen van een kabel is omgevingsvergunningvrij als wordt voldaan aan het bepaalde in het tweede tot en met het zevende lid.

 • 2.

  In of onder een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones:

  • a.

   ligt de kabel niet in lengterichting in, op, boven, over, of onder het oppervlaktewaterlichaam;

  • b.

   ligt de kabel minimaal 1,30 meter onder de leggerdiepte;

 • 3.

  In, over of onder een oppervlaktewaterlichaam waar met motorvaartuigen mag worden gevaren, zoals vastgelegd in de Vaarverordening Delfland, ligt de kabel minimaal 2 meter onder de leggerdiepte.

 • 4.

  In of onder een waterkering, bijbehorende beschermingszones of bijbehorend profiel van vrije ruimte:

  • a.

   worden ontgravingen aan het einde van elke werkdag met de vrijgekomen grond gedicht;

  • b.

   wordt de ontgraven grond in de oorspronkelijke laag teruggebracht;

  • c.

   worden in de waterkering na afronding van de werkzaamheden de grondsoorten laagsgewijs verdicht;

  • d.

   wordt na afronding van de werkzaamheden de bekleding van de waterkering volledig en erosiebestendig hersteld; en

  • e.

   worden alle zakkingen en zettingen van de waterkering hersteld die door het werk ontstaan.

 • 5.

  In of onder een regionale waterkering of een polderkade, bijbehorende beschermingszones of bijbehorend profiel van vrije ruimte:

  • a.

   ligt de kabel haaks op de waterkering; en

  • b.

   heeft in de waterkering een ontgraving een diepte van maximaal 0,8 meter onder het maaiveld.

 • 6.

  In, over, onder of naast een duiker of een inlaat is de afstand tussen de kabel en de duiker of inlaat minimaal 0,20 meter.

 • 7.

  De kabel wordt niet verwijderd uit, van of onder:

 • 8.

  Een omgevingsvergunningvrije activiteit als bedoeld in het eerste lid wordt ten minste drie weken voor het begin ervan gemeld in overeenstemming met artikel 4.36 indien de activiteit uitgevoerd wordt in een waterkering, bijbehorende beschermingszones of bijbehorend profiel van vrije ruimte.

Paragraaf 4.2.7 Leidingen en mantelbuizen

Artikel 4.20 Aanleggen, wijzigen en houden leiding of mantelbuis
 • 1.

  Het aanleggen, wijzigen en houden van een leiding of mantelbuis is omgevingsvergunningvrij als wordt voldaan aan het bepaalde in het tweede tot en met het negende lid.

 • 2.

  In, over of onder een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones:

  • a.

   ligt de leiding of mantelbuis niet in lengterichting in, op, boven, over, of onder het oppervlaktewaterlichaam;

  • b.

   ligt de leiding of mantelbuis minimaal 1,30 meter onder de leggerdiepte;

  • c.

   ligt de leiding of mantelbuis bij ophanging aan een brug niet lager dan de onderkant van de brug; en

  • d.

   voldoet de leiding of mantelbuis aan de NEN 3650-serie;

  • e.

   wordt de leiding of mantelbuis onder het oppervlaktewaterlichaam met een sleufloze techniek aangelegd.

 • 3.

  In, over of onder een oppervlaktewaterlichaam waar met motorvaartuigen mag worden gevaren, zoals vastgelegd in de Vaarverordening Delfland, ligt de leiding of mantelbuis minimaal 2 meter onder de leggerdiepte.

 • 4.

  In of onder een waterkering, bijbehorende beschermingszones, bijbehorend profiel van vrije ruimte of bijbehorende ondersteunende kunstwerken:

  • a.

   is de bedrijfsdruk in de leiding of mantelbuis maximaal 3 bar;

  • b.

   heeft de leiding of mantelbuis een uitwendige diameter van maximaal 110 millimeter;

  • c.

   voldoet de leiding of mantelbuis aan de NEN 3650 serie;

  • d.

   heeft een leiding voor gas of vloeistof bij het toepassen van een sleufloze techniek een mantelbuis als tweede gas- of vloeistofkering;

  • e.

   is een mantelbuis aan beide zijden blijvend waterdicht afgewerkt;

  • f.

   worden in- en ontgravingen aan het einde van elke werkdag met de vrijgekomen grond gedicht;

  • g.

   wordt de ontgraven grond in de oorspronkelijke laag teruggebracht;

  • h.

   worden in het waterstaatswerk na afronding van de werkzaamheden de grondsoorten laagsgewijs verdicht;

  • i.

   wordt na afronding van de werkzaamheden de bekleding van de waterkering volledig en erosiebestendig hersteld.

  • j.

   worden alle zakkingen en zettingen van de waterkering hersteld die door het werk ontstaan.

 • 5.

  In of onder zeewering, bijbehorende beschermingszones of bijbehorend profiel van vrije ruimte:

  • a.

   ligt de leiding of mantelbuis in het waterstaatswerk binnen stedelijk gebied; en

  • b.

   wordt de leiding of mantelbuis met een andere techniek dan boogboring aangelegd.

 • 6.

  In of onder een regionale waterkering of een polderkade, bijbehorende beschermingszones of bijbehorend profiel van vrije ruimte:

  • a.

   ligt de leiding of mantelbuis haaks op de waterkering;

  • b.

   is in de waterkering de afstand tussen de onderkant van de leiding of mantelbuis en het maaiveld maximaal 1,0 meter;

  • c.

   wordt de leiding of mantelbuis in de waterkering in een sleuf aangelegd.

 • 7.

  In, over, onder of naast een duiker of een inlaat:

  • a.

   is de afstand tussen de leiding of mantelbuis en de duiker of inlaat minimaal 0,20 meter; en

  • b.

   voldoet de leiding of mantelbuis aan de NEN 3650 serie.

 • 8.

  De leiding of mantelbuis wordt niet aangelegd en niet gehouden in, op, door, over of onder:

 • 9.

  Een omgevingsvergunningvrije activiteit als bedoeld in het eerste lid wordt ten minste drie weken voor het begin ervan gemeld in overeenstemming met artikel 4.36 indien de activiteit uitgevoerd wordt in een waterkering, bijbehorende beschermingszones of bijbehorend profiel van vrije ruimte.

Artikel 4.21 Verwijderen leiding of mantelbuis
 • 1.

  Het verwijderen van een leiding of mantelbuis is omgevingsvergunningvrij als wordt voldaan aan het bepaalde in het tweede tot en met het zevende lid.

 • 2.

  In of onder een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones:

  • a.

   ligt de leiding of mantelbuis niet in lengterichting in, op, boven, over, of onder het oppervlaktewaterlichaam;

  • b.

   ligt de leiding of mantelbuis minimaal 1,30 meter onder de leggerdiepte;

 • 3.

  In, over of onder een oppervlaktewaterlichaam waar met motorvaartuigen mag worden gevaren, zoals vastgelegd in de Vaarverordening Delfland, ligt de leiding of mantelbuis minimaal 2 meter onder de leggerdiepte.

 • 4.

  In of onder een waterkering, bijbehorende beschermingszones of bijbehorend profiel van vrije ruimte:

  • a.

   heeft de leiding of mantelbuis een uitwendige diameter van maximaal 110 millimeter;

  • b.

   worden ontgravingen aan het einde van elke werkdag met de vrijgekomen grond gedicht;

  • c.

   wordt de ontgraven grond in de oorspronkelijke laag teruggebracht;

  • d.

   worden in het waterstaatswerk na afronding van de werkzaamheden de grondsoorten laagsgewijs verdicht;

  • e.

   wordt na afronding van de werkzaamheden de bekleding van de waterkering volledig en erosiebestendig hersteld; en

  • f.

   worden alle zakkingen en zettingen van de waterkering hersteld die door het werk ontstaan.

 • 5.

  In of onder een regionale waterkering of polderkade, bijbehorende beschermingszones of bijbehorend profiel van vrije ruimte:

  • a.

   ligt de leiding of mantelbuis haaks op de waterkering; en

  • b.

   heeft in het waterstaatswerk een ontgraving een diepte van maximaal 1,0 meter onder het maaiveld.

 • 6.

  In, over, onder of naast een duiker of een inlaat is de afstand tussen de leiding of mantelbuis en de duiker of inlaat minimaal 0,20 meter.

 • 7.

  De leiding of mantelbuis wordt niet verwijderd uit, van of onder:

 • 8.

  Een omgevingsvergunningvrije activiteit als bedoeld in het eerste lid wordt ten minste drie weken voor het begin ervan gemeld in overeenstemming met artikel 4.36 indien de activiteit uitgevoerd wordt in een waterkering, bijbehorende beschermingszones of bijbehorend profiel van vrije ruimte.

Paragraaf 4.2.8 Hekken

Artikel 4.22 Plaatsen, wijzigen en houden hek
Artikel 4.23 Verwijderen hek

Paragraaf 4.2.9 Schuttingen

Artikel 4.24 Plaatsen, wijzigen en houden schutting
Artikel 4.25 Verwijderen schutting

Paragraaf 4.2.10 Veekerende voorzieningen

Artikel 4.26 Plaatsen, wijzigen en houden veekerende voorziening
Artikel 4.27 Verwijderen veekerende voorziening

Paragraaf 4.2.11 Werken

Artikel 4.28 Aanleggen, wijzigen en houden werk
Artikel 4.29 Verwijderen werk

Paragraaf 4.2.12 Beplanting

Artikel 4.30 Aanbrengen en houden beplanting
Artikel 4.31 Verwijderen beplanting
 • 1.

  Het verwijderen van beplanting is omgevingsvergunningvrij als wordt voldaan aan het bepaalde in het tweede en het derde lid.

 • 2.

  In een bergingsgebied, oppervlaktewaterlichaam, bijbehorende beschermingszones of een beschermingszone van een waterkering worden gaten die ontstaan direct gedicht.

 • 3.

  In een waterkering worden gaten die ontstaan direct gedicht met voor de waterkering geschikt bodemmateriaal.

Paragraaf 4.2.13 Beweiden

Artikel 4.32 Beweiden
 • 1.

  Beweiden is omgevingsvergunningvrij als wordt voldaan aan het bepaalde in het tweede en het derde lid.

 • 2.

  Op een waterkering:

  • a.

   is de diersoort waarmee beweid wordt schaap of geit;

  • b.

   zijn per hectare maximaal 15 dieren van 1 jaar of ouder aanwezig;

  • c.

   wordt beweid in de periode van 1 april tot en met 31 oktober;

  • d.

   worden de dieren niet bijgevoerd; en

  • e.

   wordt de waterkering niet extra bemest.

 • 3.

  Beweiden vindt niet plaats in een natte ecologische zone.

Paragraaf 4.2.14 Evenementen

Artikel 4.33 Voorbereiden en houden evenement
 • 1.

  Het voorbereiden en houden van een evenement is omgevingsvergunningvrij als wordt voldaan aan het bepaalde in het tweede en het derde lid.

 • 2.

  In, op, boven, over of onder de beschermingszone van de zeewering:

  • a.

   vindt het evenement plaats op het strand;

  • b.

   vindt het evenement plaats in de periode van 1 maart tot en met 1 november;

  • c.

   duurt het evenement maximaal drie maanden;

  • d.

   is de afstand tussen tijdelijke werken en de duinvoet minimaal 2 meter;

  • e.

   is het vloeroppervlak van tijdelijke werken maximaal 20 vierkante meter;

  • f.

   wordt niet ontgraven; en

  • g.

   is het evenement geen gemotoriseerd evenement.

 • 3.

  Het evenement wordt niet voorbereid en niet gehouden in, op, boven, over of onder:

Paragraaf 4.2.15 Grondmechanisch onderzoek en proefsleuven

Artikel 4.34 Uitvoeren grondmechanisch onderzoek
 • 1.

  Het uitvoeren van grondmechanisch onderzoek is omgevingsvergunningvrij als wordt voldaan aan het bepaalde in het tweede en het derde lid.

 • 2.

  In of onder een bergingsgebied, oppervlaktewaterlichaam, bijbehorende beschermingszones of ondersteunend kunstwerk:

  • a.

   worden gebruikte hulpconstructies direct na het uitvoeren van grondmechanisch onderzoek verwijderd; en

  • b.

   worden boor- en sondeergaten zorgvuldig waterdicht gedicht.

 • 3.

  In, op of onder een waterkering of bijbehorende beschermingszones:

  • a.

   weegt het materieel gebruikt op een waterkering zonder openbare weg maximaal 3,5 ton;

  • b.

   worden gebruikte peilbuizen direct na de metingen verwijderd; en

  • c.

   worden gaten die door de werkzaamheden zijn gemaakt direct na afronding van de werkzaamheden waterdicht met bentoniet of zwelkleikorrels gevuld.

 • 4.

  Een omgevingsvergunningvrije activiteit als bedoeld in het eerste lid wordt ten minste drie weken voor het begin ervan gemeld in overeenstemming met het bepaalde in artikel 4.36.

Artikel 4.35 Graven proefsleuf
 • 1.

  Het graven van een proefsleuf is omgevingsvergunningvrij als wordt voldaan aan het bepaalde in het tweede en het derde lid.

 • 2.

  In of onder een bergingsgebied, oppervlaktewaterlichaam, waterkering of bijbehorende beschermingszones:

  • a.

   is in het waterstaatswerk maximaal 1 proefsleuf tegelijk aanwezig, en is deze proefsleuf maximaal 0,50 meter breed bij 1 meter lang;

  • b.

   is in de waterkering de proefsleuf maximaal 0,80 meter diep;

  • c.

   worden in- en ontgravingen aan het einde van elke werkdag met de vrijgekomen grond gedicht;

  • d.

   wordt de ontgraven grond in de oorspronkelijke grondlaag teruggebracht;

  • e.

   worden in het waterstaatswerk direct na afronding van de werkzaamheden de verschillende grondsoorten per grondlaag laagsgewijs verdicht, en

  • f.

   wordt direct na afronding van de werkzaamheden de bekleding van de waterkering volledig en erosiebestendig hersteld.

 • 3.

  De proefsleuf wordt niet gegraven in of onder een ondersteunend kunstwerk.

 • 4.

  Een omgevingsvergunningvrije activiteit als bedoeld in het eerste lid wordt ten minste drie weken voor het begin ervan gemeld in overeenstemming met het bepaalde in artikel 4.36.

Paragraaf 4.2.16 Indieningsvereisten melding

Artikel 4.36 Indieningsvereisten melding
 • 1.

  Indien op grond van het bepaalde in dit hoofdstuk een melding is vereist, wordt door diegene die de beperkingengebiedactiviteit verricht melding gedaan aan dijkgraaf en hoogheemraden.

 • 2.

  Bij de melding zoals bedoeld in het eerste lid worden de volgende gegevens verstrekt:

  • a.

   een omschrijving van de reden van de werkzaamheden;

  • b.

   een situatietekening van de werkzaamheden;

  • c.

   de startdatum van de werkzaamheden; en

  • d.

   de einddatum van de werkzaamheden.

 • 3.

  In aanvulling op het bepaalde in het tweede lid worden voor het aanleggen, wijzigen of houden van een steiger of vlonder tevens de volgende gegevens verstrekt:

  • a.

   de lengte en breedte van de steiger of vlonder;

  • b.

   de hoogte van de steiger of vlonder ten opzichte van het waterpeil; en

  • c.

   een constructietekening.

 • 4.

  In aanvulling op het bepaalde in het tweede lid worden voor het aanleggen, wijzigen en houden van een brug tevens de volgende gegevens verstrekt:

  • a.

   de lengte en breedte van de brug;

  • b.

   de hoogte van de brug ten opzichte van het waterpeil en maaiveld; en

  • c.

   een constructietekening.

 • 5.

  In aanvulling op het bepaalde in het tweede lid worden voor het aanleggen, wijzigen en houden van een kabel tevens de volgende gegevens verstrekt:

  • a.

   de aanlegwijze van de kabel tijdens de werkzaamheden;

  • b.

   een omschrijving van het type kabel; en

  • c.

   een tekening met het dwarsprofiel van het werk ten opzichte van het leggerprofiel en het feitelijke profiel van de waterkering.

 • 6.

  In aanvulling op het bepaalde in het tweede lid worden voor het verwijderen van een kabel tevens de volgende gegevens verstrekt:

  • a.

   de verwijderwijze van de kabel tijdens de werkzaamheden;

  • b.

   een omschrijving van het type kabel; en

  • c.

   een tekening met het dwarsprofiel van het werk ten opzichte van het leggerprofiel en het feitelijke profiel van de waterkering.

 • 7.

  In aanvulling op het bepaalde in het tweede lid worden voor het aanleggen, wijzigen en houden van een leiding of mantelbuis tevens de volgende gegevens verstrekt:

  • a.

   de aanlegwijze van de leiding of mantelbuis tijdens de werkzaamheden;

  • b.

   een omschrijving van het type leiding of mantelbuis; en

  • c.

   een tekening met het dwarsprofiel van het werk ten opzichte van het leggerprofiel en het feitelijke profiel van de waterkering.

 • 8.

  In aanvulling op het bepaalde in het tweede lid worden voor het verwijderen van een leiding of mantelbuis tevens de volgende gegevens verstrekt:

  • a.

   de verwijderwijze van de leiding of mantelbuis tijdens de werkzaamheden;

  • b.

   een omschrijving van het type leiding of mantelbuis; en

  • c.

   een tekening met het dwarsprofiel van het werk ten opzichte van het leggerprofiel en het feitelijke profiel van de waterkering.

 • 9.

  In aanvulling op het bepaalde in het tweede lid wordt voor het uitvoeren grondmechanisch onderzoek tevens een omschrijving van het gewicht van het gebruikte materieel verstrekt.

 • 10.

  In aanvulling op het bepaalde in het tweede lid wordt voor het graven van een proefsleuf tevens een tekening met het dwarsprofiel van het werk ten opzichte van het leggerprofiel en het feitelijke profiel van de waterkering verstrekt.

 • 11.

  De melding vervalt als de gemelde werkzaamheden niet binnen een jaar na ontvangst van de melding is uitgevoerd.

Hoofdstuk 5 Wateronttrekkingsactiviteiten grondwater

Afdeling 5.1 Algemeen

Artikel 5.1 Omgevingsvergunningplicht

 • 1.

  Het is verboden om zonder omgevingsvergunninggrondwater te onttrekken door middel van een daarvoor bedoelde voorziening, of water in de bodem te brengen ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater, door middel van een daarvoor bedoelde voorziening.

 • 2.

  Het verbod als bedoeld in het vorige lid geldt niet voor wateronttrekkingsactiviteiten als bedoeld in artikel 16.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Artikel 5.2 Vrijstelling omgevingsvergunningplicht

Geen omgevingsvergunning op grond van het bepaalde in dit hoofdstuk is verplicht als het onttrekken van grondwater door middel van een daarvoor bedoelde voorziening, of het in de bodem brengen van water ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater, door middel van een daarvoor bedoelde voorziening, voldoet aan de regels die zijn gesteld in artikel 5.8 of artikel 5.9 tot en met artikel 5.17.

Artikel 5.3 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning (aanvullend)

De aanvrager om een omgevingsvergunning legt over bij zijn aanvraag:

 • a.

  een opgave van het doel waarvoor het te onttrekken grondwater wordt gebruikt;

 • b.

  het aantal in te richten putten;

 • c.

  de coördinaten volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting van iedere put;

 • d.

  de diepte in meters van de onderkant en de bovenkant van de filters van iedere put ten opzichte van het maaiveld en het Normaal Amsterdams Peil;

 • e.

  de lengte in meters van het effectieve filter in iedere put;

 • f.

  de capaciteit van de pomp in m3 per uur per put;

 • g.

  de hoeveelheid water in m3 per uur, etmaal, maand en jaar, die ten hoogste wordt onttrokken;

 • h.

  de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan;

 • i.

  een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de onttrekking en de maatregelen of voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken; en

 • j.

  als het gaat om het in de bodem brengen van water ter aanvulling van het grondwater in samenhang met het onttrekken van grondwater:

  • 1.

   de hoeveelheid water in m3 per uur, etmaal, maand en jaar die ten hoogste in de bodem wordt gebracht;

  • 2.

   de diepte in meters waarop het water in de bodem wordt gebracht;

  • 3.

   een beschrijving van de samenhang van het brengen van water in de bodem met de onttrekking;

  • 4.

   de herkomst en samenstelling van het water dat in de bodem wordt gebracht; en

  • 5.

   een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van het brengen van water in de bodem en de maatregelen of voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken.

Artikel 5.4 Beoordelingsregel onttrekken grondwater (met of zonder infiltratie)

 • 1.

  Een omgevingsvergunning voor het onttrekken van grondwater door middel van een daarvoor bedoelde voorziening wordt alleen verleend als de wateronttrekkingsactiviteit verenigbaar is met de dragende functie van het watersysteem.

 • 2.

  De aangevraagde activiteit mag er in ieder geval niet toe leiden dat:

  • a.

   de doelstelling van ombuiging van significante en aan en aanhoudend stijgende trends als bedoeld in artikel 4.17 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, niet wordt bereikt; en

  • b.

   de doelstelling van het voorkomen van de achteruitgang en het streven naar verbetering van de kwaliteit van water bestemd voor menselijke consumptie, bedoeld in artikel 4.21 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, niet wordt bereikt.

Artikel 5.5 Beoordelingsregels infiltratie water in samenhang met onttrekken grondwater

 • 1.

  Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het in de bodem brengen van water ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater, door middel van een daarvoor bedoelde voorziening wordt in acht genomen dat:

  • a.

   er geen gevaar is voor verontreiniging van het grondwater;

  • b.

   als in het water dat in de bodem wordt gebracht stoffen voorkomen die zijn vermeld in bijlage XIX, onder A, bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, de concentraties van die stoffen lager zijn dan de concentraties die in die bijlage, onder A, voor die stoffen is aangegeven; en

  • c.

   als het water dat in de bodem wordt gebracht stoffen voorkomen die zijn vermeld in bijlage XIX, onder B, bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, die niet tevens zijn vermeld onder A in die bijlage, zowel de hoeveelheden als de concentraties van die stoffen zodanig gering zijn, dat gevaar voor verslechtering van de kwaliteit van het grondwater is uitgesloten.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in lid 1 onder b kan in de omgevingsvergunning voor een of meer stoffen een hogere concentratie worden toegestaan gedurende een in die omgevingsvergunning vastgestelde periode als:

  • a.

   de bodemgesteldheid of de bodemsoort zodanig is dat, ondanks die hogere concentratie of concentraties, geen gevaar bestaat voor verontreiniging van het grondwater; of

  • b.

   aan de omgevingsvergunning voorschriften worden verbonden die het gevaar voor verontreiniging van het grondwater, dat ontstaat door die hogere concentratie of concentraties, opheffen.

Artikel 5.6 Beoordelingsregel onttrekken grondwater of infiltratie in samenhang met onttrekken grondwater bij verontreiniging van de bodem

 • 1.

  Een omgevingsvergunning wordt niet verleend voor het onttrekken van grondwater door middel van een daartoe bedoelde voorziening, of het in de bodem brengen van water ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater, door middel van een daartoe bedoelde voorziening, indien die onttrekking of dat in de bodem brengen van water in samenhang met die onttrekking tot gevolg heeft dat een ernstige verontreiniging significant wordt verplaatst of verspreid.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing indien de onttrekking strekt tot een sanering van een verontreiniging van de bodem.

Artikel 5.7 Vergunningvoorschriften

 • 1.

  Tot de voorschriften als bedoeld in artikel 3.3, die aan een omgevingsvergunning kunnen worden verbonden, behoren in ieder geval:

  • a.

   een voorschrift als bedoeld in artikel 5.5, tweede lid, onder b;

  • b.

   de verplichting tot een stapsgewijze vermindering van de vergunde wateronttrekkingsactiviteit op de in het voorschrift aangegeven wijze, alvorens die activiteit te staken; en

  • c.

   voorschriften, als bedoeld in artikel 5.21.

 • 2.

  Aan een omgevingsvergunning voor het in de bodem brengen van water ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater, door middel van een daarvoor bedoelde voorziening, worden voorschriften verbonden over:

  • a.

   de kwaliteit van het in de bodem te brengen water;

  • b.

   de beheersing van de hydrologische situatie;

  • c.

   de beëindiging van het in de bodem brengen van water; en

  • d.

   de controle van de kwaliteit van het grondwater.

 • 3.

  Een voorschrift als bedoeld in het tweede lid, onder a, houdt in ieder geval in dat geen gevaar bestaat voor verontreiniging van het grondwater, en kan mede inhouden dat voorschriften worden gesteld die inbreng van verontreinigende stoffen naar het grondwater voorkomen of beperken.

 • 4.

  Een voorschrift als bedoeld in het tweede lid, onder b, houdt in ieder geval in dat verspreiding van het in de bodem te brengen water zo veel mogelijk wordt beheerst, om het in de bodem te brengen water grotendeels weer te onttrekken.

 • 5.

  Een voorschrift als bedoeld in het tweede lid, onder c, houd in ieder geval in dat de gevolgen van het in de bodem brengen van water voor de kwaliteit van de bodem geëvalueerd worden, gevolgd door een planmatige aanpak van de beëindiging van de activiteit en het opheffen van eventuele nadelige gevolgen van die activiteit.

Afdeling 5.2 Omgevingsvergunningvrije wateronttrekkingsactiviteiten

Artikel 5.8 Onttrekken grondwater voor alle toepassingen

 • 1.

  Het onttrekken van grondwater is omgevingsvergunningvrij voor alle toepassingen als wordt voldaan aan het bepaalde in het tweede en het derde lid.

 • 2.

  Er wordt maximaal 1 m3 per uur onttrokken.

 • 3.

  De onttrekking vindt plaats buiten een grondwaterbeschermingsgebied.

 • 4.

  Als een activiteit als bedoeld in het eerste lid omgevingsvergunningvrij is, blijft het bepaalde in artikel 5.21 voor die activiteit buiten toepassing.

Artikel 5.9 Onttrekken grondwater voor drooghouden van (bouw)put, grondsanering, of kabel- of leidingsleuf

 • 1.

  Het onttrekken van grondwater voor het drooghouden van een bouwput, een grondsanering, of een kabel- of leidingsleuf is omgevingsvergunningvrij als wordt voldaan aan het bepaalde in het tweede tot en met het vijfde lid.

 • 2.

  Buiten een grondwaterbeschermingsgebied wordt meer dan 1 m3 en maximaal 50 m3 per uur en maximaal 200.000 m3 in totaal onttrokken.

 • 3.

  Binnen een grondwaterbeschermingsgebied wordt maximaal 10 m3 per uur en maximaal 20.000 m3 in totaal onttrokken.

 • 4.

  Binnen een grondwaterbeschermingsgebied is de onttrekking niet permanent.

 • 5.

  Als een activiteit als bedoeld in het eerste lid omgevingsvergunningvrij is, dan mag die activiteit alleen worden verricht als:

  • a.

   ten minste 48 uur voor het begin van de onttrekking een melding is gedaan in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5.19 als:

   • 1.

    buiten een grondwaterbeschermingsgebied maximaal 10 m3 per uur en maximaal 20.000 m3 in totaal wordt onttrokken;

   • 2.

    binnen een grondwaterbeschermingsgebied maximaal 5 m3 per uur en maximaal 12.000 m3 in totaal wordt onttrokken;

  • b.

   ten minste drie weken voor het begin van de onttrekking een melding is gedaan in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5.20 als:

   • 1.

    buiten een grondwaterbeschermingsgebied meer dan 10 m3 per uur en/of meer dan 20.000 m3 in totaal wordt onttrokken;

   • 2.

    binnen een grondwaterbeschermingsgebied meer dan 5 m3 per uur en/of meer dan 12.000 m3 in totaal wordt onttrokken;

  • c.

   wordt gemeten en geregistreerd in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5.21.

 • 6.

  Het bepaalde in het vorige lid onder c geldt niet als de onttrekking een omvang heeft van 12.000 m3 per jaar of minder.

Artikel 5.10 Onttrekken grondwater voor beregening voor agrarische activiteiten

 • 1.

  Het onttrekken van grondwater voor beregening voor agrarische activiteiten is omgevingsvergunningvrij als wordt voldaan aan het bepaalde in het tweede tot en met het zesde lid.

 • 2.

  Het grondwater wordt onttrokken uit het eerste watervoerende pakket of dieper.

 • 3.

  Er wordt meer dan 1 m3 en maximaal 50 m3 per uur en maximaal 200.000 m3 per jaar onttrokken.

 • 4.

  De onttrekking vindt plaats buiten de strategische zoet grondwatervoorraad.

 • 5.

  Binnen een grondwaterbeschermingsgebied is de onttrekking niet permanent.

 • 6

  Als een activiteit als bedoeld in het eerste lid omgevingsvergunningvrij is, dan mag die activiteit alleen worden verricht als:

  • a.

   ten minste 48 uur voor het begin van de onttrekking een melding is gedaan in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5.19 als buiten een grondwater-beschermingsgebied maximaal 10 m3 per uur en maximaal 12.000 m3 per jaar wordt onttrokken;

  • b.

   ten minste drie weken voor het begin van de onttrekking een melding is gedaan in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5.20 als binnen een grondwater-beschermingsgebied en/of meer dan 10 m3 per uur en/of meer dan 12.000 m3 in totaal wordt onttrokken;

  • c.

   wordt gemeten en geregistreerd in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5.21.

 • 7.

  Het bepaalde in het vorige lid onder c geldt niet als de onttrekking een omvang heeft van 12.000 m3 per jaar of minder.

Artikel 5.11 Onttrekken grondwater voor beregening voor andere dan agrarische activiteiten

 • 1.

  Het onttrekken van grondwater voor beregening voor andere dan agrarische activiteiten is omgevingsvergunningvrij als wordt voldaan aan het bepaalde in het tweede tot en met het vijfde lid.

 • 2.

  Er wordt meer dan 1 m3 en maximaal 50 m3 per uur en maximaal 50.000 m3 per jaar onttrokken.

 • 3.

  De onttrekking vindt plaats buiten de strategische zoet grondwatervoorraad.

 • 4.

  Binnen een grondwaterbeschermingsgebied is de onttrekking niet permanent.

 • 5.

  Als een activiteit als bedoeld in het eerste lid omgevingsvergunningvrij is, dan mag die activiteit alleen worden verricht als:

  • a.

   ten minste 48 uur voor het begin van de onttrekking een melding is gedaan in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5.19 als buiten een grondwaterbeschermingsgebied maximaal 10 m3 per uur en maximaal 12.000 m3 per jaar wordt onttrokken;

  • b.

   ten minste drie weken voor het begin van de onttrekking een melding is gedaan in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5.20 als binnen een grondwaterbeschermingsgebied en/of meer dan 10 m3 per uur en/of meer dan 12.000 m3 in totaal wordt onttrokken;

  • c.

   wordt gemeten en geregistreerd in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5.21.

 • 6.

  Het bepaalde in het vorige lid onder c geldt niet als de onttrekking een omvang heeft van 12.000 m3 per jaar of minder.

Artikel 5.12 Onttrekken grondwater voor testen brandblusvoorziening

 • 1.

  Het onttrekken van grondwater voor het testen van een brandblusvoorziening is omgevingsvergunningvrij.

 • 2.

  Van een activiteit als bedoeld in het eerste lid dient ten minste drie weken voor het begin van de onttrekking een melding te worden gedaan in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5.19.

 • 3.

  Voor een activiteit als bedoeld in het eerste lid blijft artikel 5.21 buiten toepassing als minder dan 12.000 m3 in totaal wordt onttrokken.

Artikel 5.13 Onttrekken grondwater voor blussen van brand

 • 1.

  Het onttrekken van grondwater voor het blussen van brand is omgevingsvergunningvrij.

 • 2.

  Van een activiteit als bedoeld in het eerste lid dient uiterlijk vier weken na het beëindigen van de onttrekking een mededeling aan Delfland worden gedaan.

 • 3.

  Voor een activiteit als bedoeld in het eerste lid blijft artikel 5.21 buiten toepassing als minder dan 12.000 m3 in totaal wordt onttrokken.

Artikel 5.14 Onttrekken grondwater voor grondwatersanering

 • 1.

  Het onttrekken van grondwater voor grondwatersanering is omgevingsvergunningvrij als wordt voldaan aan het bepaalde in het tweede tot en met het vierde lid.

 • 2.

  Buiten een grondwaterbeschermingsgebied:

  • a.

   wordt meer dan 1 m3 per uur en maximaal 25 m3 per uur onttrokken;

  • b.

   wordt niet langer dan 7 jaar onttrokken.

 • 3.

  Binnen een grondwaterbeschermingsgebied:

  • a.

   wordt maximaal 10 m3 per uur onttrokken;

  • b.

   wordt niet langer dan 1 jaar onttrokken;

  • c.

   wordt niet permanent onttrokken.

 • 4.

  De onttrekking:

  • a.

   wordt ten minste 48 uur voor het begin gemeld in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5.19 als:

   • 1.

    buiten een grondwaterbeschermingsgebied maximaal 10 m3 per uur wordt onttrokken;

   • 2.

    binnen een grondwaterbeschermingsgebied maximaal 5 m3 per uur wordt onttrokken;

  • b.

   wordt ten minste drie weken voor het begin gemeld in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5.20 als:

   • 1.

    buiten een grondwaterbeschermingsgebied meer dan 10 m3 per uur wordt onttrokken;

   • 2.

    binnen een grondwaterbeschermingsgebied meer dan 5 m3 per uur wordt onttrokken;

  • c.

   wordt gemeten en geregistreerd in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5.21.

 • 5.

  Het bepaalde in het vorige lid onder c geldt niet indien de onttrekking een omvang heeft van 12.000 m3 per jaar of minder.

Artikel 5.15 Onttrekken grondwater voor proefonttrekkingen

 • 1.

  Het onttrekken van grondwater voor een proefonttrekking is omgevingsvergunningvrij als wordt voldaan aan het bepaalde in het tweede tot en met het vierde lid.

 • 2.

  Buiten een grondwaterbeschermingsgebied wordt meer dan 1 m3 per uur en maximaal 100 m3 per uur en maximaal 50.000 m3 in totaal onttrokken.

 • 3.

  Binnen een grondwaterbeschermingsgebied wordt maximaal 10 m3 per uur en maximaal 20.000 m3 in totaal onttrokken.

 • 4.

  De onttrekking:

  • a.

   wordt ten minste 48 uur voor het begin gemeld in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5.19 als:

   • 1.

    buiten een grondwaterbeschermingsgebied maximaal 20 m3 per uur en maximaal 12.000 m3 in totaal wordt onttrokken;

   • 2.

    binnen een grondwaterbeschermingsgebied maximaal 5 m3 per uur en maximaal 12.000 m3 in totaal wordt onttrokken;

  • b.

   wordt ten minste drie weken voor het begin gemeld in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5.20 als:

   • 1.

    buiten een grondwaterbeschermingsgebied meer dan 20 m3 per uur en/of meer dan 12.000 m3 in totaal wordt onttrokken;

   • 2.

    binnen een grondwaterbeschermingsgebied meer dan 5 m3 per uur en/of meer dan 12.000 m3 in totaal wordt onttrokken;

  • c.

   wordt gemeten en geregistreerd in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5.21.

 • 5.

  Het bepaalde in het vorige lid onder c geldt niet indien de onttrekking een omvang heeft van 12.000 m3 per jaar of minder.

Artikel 5.16 Onttrekken grondwater voor industrieel gebruik

 • 1.

  Het onttrekken van grondwater voor industrieel gebruik is omgevingsvergunningvrij als wordt voldaan aan het bepaalde in het tweede tot en met het vijfde lid.

 • 2.

  Er wordt meer dan 1 m3 per uur en maximaal 50 m3 per uur en maximaal 100.000 m3 in totaal per kalenderjaar onttrokken.

 • 3.

  De onttrekking vindt plaats buiten de strategische zoet grondwatervoorraad.

 • 4.

  Binnen een grondwaterbeschermingsgebied is de onttrekking niet permanent.

 • 5.

  De onttrekking:

  • a.

   wordt ten minste drie weken voor het begin gemeld in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5.20;

  • b.

   wordt gemeten en geregistreerd in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5.21.

 • 6.

  Het bepaalde in het vorige lid onder b geldt niet indien de onttrekking een omvang heeft van 12.000 m3 per jaar of minder.

Artikel 5.17 Onttrekken grondwater voor overig gebruik

 • 1.

  Het onttrekken van grondwater is omgevingsvergunningvrij als wordt voldaan aan het bepaalde in het tweede tot en met het zevende lid.

 • 2.

  Het grondwater wordt niet onttrokken voor het drooghouden van een bouwput, grondsanering of kabel- of leidingsleuf, voor het testen van een brandblusvoorziening, voor het blussen van brand, voor een proefonttrekking, voor grondwatersanering, voor beregening en voor industrieel gebruik.

 • 3.

  Er wordt meer dan 1 m3 per uur en maximaal 10 m3 per uur en maximaal 12.000 m3 per jaar onttrokken.

 • 4.

  De onttrekking vindt plaats buiten de strategische zoet grondwatervoorraad.

 • 5.

  Binnen een grondwaterbeschermingsgebied is de onttrekking niet permanent.

 • 6.

  De onttrekking vindt niet plaats volgens het polderprincipe.

 • 7.

  De onttrekking:

  • a.

   wordt ten minste drie weken voor het begin gemeld in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5.20;

  • b.

   wordt gemeten en geregistreerd in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5.21.

 • 8.

  Het bepaalde in het vorige lid onder b geldt niet indien de onttrekking een omvang heeft van 12.000 m3 per jaar of minder.

Artikel 5.18 Algemene voorschriften grondwateronttrekkingen

 • 1.

  Degene die grondwater onttrekt als bedoeld in artikel 5.8 tot en met 5.17:

  • a.

   retourneert grondwater onttrokken uit de strategische zoet grondwatervoorraad volledig in het watervoerende pakket waaruit is onttrokken en met minimaal dezelfde kwaliteit als bij de onttrekking, met uitzondering van een onttrekking als bedoeld in artikel 5.16;

  • b.

   zorgt ervoor dat bij elk ontgravingsniveau sprake is van verticale stabiliteit van de ontgraving;

  • c.

   brengt peilbuizen en bronnen zodanig aan dat via het boorgat geen grondwaterstroming kan optreden tussen watervoerende pakketten;

  • d.

   dicht bronnen of peilputten direct na stoppen van de grondwateronttrekking; en

  • e.

   herstelt het oorspronkelijke bodemprofiel bij het dichten van bronnen en peilputten.

 • 2.

  Als sprake is van het in bodem brengen van water ter aanvulling van het grondwater, neemt diegene daarbij de voorschriften in het vorige lid onder b tot en met e in acht.

Artikel 5.19 Indieningsvereisten eenvoudige melding

 • 1.

  Als op grond van het bepaalde in dit hoofdstuk een melding is vereist in overeenstemming met dit artikel, wordt door diegene die de activiteit verricht melding gedaan aan dijkgraaf en hoogheemraden.

 • 2.

  De melding wordt schriftelijk of met een elektronisch formulier gedaan.

 • 3.

  De melding bestaat uit de volgende gegevens:

  • a.

   naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de melder;

  • b.

   naam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon tijdens de onttrekking;

  • c.

   het adres van de werkzaamheden;

  • d.

   een situatietekening op schaal waarop het onttrekkings- en lozingspunt zijn aangegeven;

  • e.

   een kaart met de ligging van de onttrekking;

  • f.

   het doel van de onttrekking;

  • g.

   de startdatum van de onttrekking;

  • h.

   de duur van de onttrekking;

  • i.

   het aantal bestaande en nieuw in te richten putten;

  • j.

   de diameter en de lengte van de filters in iedere put;

  • k.

   de pompcapaciteit in m3 per uur en het te installeren vermogen in m3 per uur per put;

  • l.

   de maximaal te onttrekken hoeveelheden water per uur, per dag, per maand, per kwartaal en per jaar, en

  • m.

   een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die zijn of worden getroffen om de negatieve gevolgen van de onttrekking te voorkomen of te beperken.

Artikel 5.20 Indieningsvereisten uitgebreide melding

 • 1.

  Als op grond van het bepaalde in dit hoofdstuk een melding is vereist in overeenstemming met dit artikel, wordt door diegene die de activiteit verricht melding gedaan aan dijkgraaf en hoogheemraden.

 • 2.

  De melding wordt schriftelijk of met een elektronisch formulier gedaan.

 • 3.

  De melding bestaat uit de volgende gegevens:

  • a.

   naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de melder;

  • b.

   naam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon tijdens de onttrekking;

  • c.

   het adres van de werkzaamheden;

  • d.

   een situatietekening op schaal waarop het onttrekkings- en lozingspunt zijn aangegeven;

  • e.

   een kaart met de ligging van de onttrekking;

  • f.

   het doel van de onttrekking;

  • g.

   de startdatum van de onttrekking;

  • h.

   de duur van de onttrekking;

  • i.

   het aantal bestaande en nieuw in te richten putten;

  • j.

   de diameter en de lengte van de filters in iedere put;

  • k.

   de pompcapaciteit in m3 per uur en het te installeren vermogen in m3 per uur per put;

  • l.

   de maximaal te onttrekken hoeveelheden water per uur, per dag, per maand, per kwartaal en per jaar;

  • m.

   een beschrijving van het te verwachten hydrologische invloedsgebied en de daarin gelegen kwetsbare bodemgebruiksfuncties;

  • n.

   een beschrijving van de risico’s als gevolg van de onttrekking voor de bodemgebruiksfuncties, en

  • o.

   een beschrijving van de maatregelen en voorzieningen die worden getroffen om de negatieve gevolgen te voorkomen of te beperken.

Afdeling 5.3 Meet- en registratieverplichting

Artikel 5.21 Meetverplichting onttrekken grondwater en infiltratie water

 • 1.

  Degene die grondwater onttrekt door middel van een daarvoor bedoelde voorziening, of water in de bodem brengt ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater, door middel van een daarvoor bedoelde voorziening, meet de in elk kwartaal onttrokken hoeveelheid grondwater of geïnfiltreerd water met een nauwkeurigheid van ten minste 95 procent.

 • 2.

  Voor kortdurende of seizoensgebonden onttrekkingen of infiltraties kunnen dijkgraaf en hoogheemraden in de voorschriften van de omgevingsvergunning voor de wateronttrekkingsactiviteit of, als geen omgevingsvergunning is vereist, bij maatwerkvoorschrift bepalen dat de hoeveelheid over een kortere tijdsspanne wordt gemeten.

 • 3.

  Tenzij in de vergunning of bij maatwerkbesluit anders geregeld meet degene die water in de bodem brengt, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater, door middel van een daarvoor bedoelde voorziening, de kwaliteit van dat water door het nemen van representatieve monsters en het analyseren van de in tabel 5.1 opgenomen parameters met de in die tabel aangegeven frequentie.

  Tabel 5.1 Parameters en meetfrequentie

  Parameter

  Afkorting

  Frequentie

  bacteriën van de coligroep

  -

  vierwekelijks

  Kleur

  -

  vierwekelijks

  zwevende stof

  SS

  vierwekelijks

  geleidingsvermogen voor elektriciteit

  -

  vierwekelijks

  temperatuur

  T

  vierwekelijks

  zuurgraad

  pH

  vierwekelijks

  opgelost zuurstof

  O2

  vierwekelijks

  totaal organisch koolstof

  TOC

  vierwekelijks

  bicarbonaat

  HCO3

  vierwekelijks

  nitriet

  NO2

  vierwekelijks

  nitraat

  NO3

  vierwekelijks

  ammonium

  NH4

  vierwekelijks

  totaal fosfaat

  totaal P

  vierwekelijks

  fluoride

  F

  driemaandelijks

  chloride

  Cl

  vierwekelijks

  sulfaat

  SO4

  driemaandelijks

  natrium

  Na

  driemaandelijks

  ijzer

  Fe

  driemaandelijks

  mangaan

  Mn

  driemaandelijks

  chroom

  Cr

  driemaandelijks

  lood

  Pb

  driemaandelijks

  koper

  Cu

  driemaandelijks

  zink

  Zn

  driemaandelijks

  cadmium

  Ca

  driemaandelijks

  arseen

  As

  driemaandelijks

  cyanide

  CN

  driemaandelijks

  minerale olie

  -

  vierwekelijks

  adsorbeerbaar organisch halogeen

  AOX

  vierwekelijks

  vluchtig organisch gebonden chloor

  VOC

  vierwekelijks

  vluchtige aromaten

  -

  vierwekelijks

  polycyclische aromaten

  PAK

  driemaandelijks

  fenolen

  -

  driemaandelijks

 • 4.

  Uiterlijk op 31 januari van elk jaar of, als de onttrekking of infiltratie is beëindigd, binnen een maand na het tijdstip van beëindiging, worden aan dijkgraaf en hoogheemraden de volgende gegevens verstrekt:

  • a.

   de in het voorgaande kalenderjaar, of, bij beëindiging, de in het desbetreffende kalenderjaar, gemeten hoeveelheden onttrokken grondwater en geïnfiltreerd water; en

  • b.

   de kwaliteit van het geïnfiltreerde water door middel van in ieder geval de analyse als bedoeld in het derde lid.

 • 5.

  De analyse van de monsters als bedoeld in het derde lid vindt plaats overeenkomstig bijlage 4 bij de Drinkwaterregeling.

 • 6.

  Het eerste tot en met het vierde lid gelden niet:

  • a.

   voor wateronttrekkingsactiviteiten als bedoeld in de artikelen 6.34, eerste lid, onder b en c, en 16.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving;

  • b.

   voor zover in deze verordening is bepaald dat geen metingen hoeven te worden verricht.

Hoofdstuk 6 Wateronttrekkingsactiviteiten oppervlaktewaterlichaam

Artikel 6.1 Omgevingsvergunningplicht

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning water te onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 6.2 Vrijstelling omgevingsvergunningplicht

Geen omgevingsvergunning op grond van het bepaalde in dit hoofdstuk is verplicht als aan het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam regels zijn gesteld in artikel 6.5 en de wateronttrekkingsactiviteit aan die regels voldoet.

Artikel 6.3 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning (aanvullend)

De aanvrager om een omgevingsvergunning legt over bij zijn aanvraag:

 • a.

  het doel waarvoor het te onttrekken water wordt gebruikt;

 • b.

  de coördinaten volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting van ieder onttrekkingspunt;

 • c.

  de capaciteit van de pomp in m3 per uur per onttrekkingspunt;

 • d.

  de hoeveelheid water in m3 per uur, etmaal, maand en jaar die ten hoogste wordt onttrokken;

 • e.

  de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan; en

 • f.

  een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de onttrekking en de maatregelen of voorzieningen die worden getroffen om de gevolgen te voorkomen of te beperken.

Artikel 6.4 Beoordelingsregels onttrekking oppervlaktewater

Artikel 6.5 Omgevingsvergunningvrije onttrekking oppervlaktewater

 • 1.

  Het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam is omgevingsvergunningvrij als wordt voldaan aan het bepaalde in het tweede tot en met het vijfde lid.

 • 2.

  Het debiet van de onttrekking is maximaal 100 m³/uur.

 • 3.

  Eén kadastraal perceel onttrekt aan een oppervlaktewaterlichaam binnen één peilgebied.

 • 4.

  Als het onttrekken wordt gecombineerd met het lozen van water, worden onttrekking en lozing binnen hetzelfde peilgebied gedaan.

 • 5.

  Het peil van het oppervlaktewater wordt niet permanent gewijzigd.

 • 6.

  Het onttrekken van water aan een oppervlaktelichaam is omgevingsvergunningvrij indien de onttrekking geschiedt in het kader van peilbeheer door of namens Delfland.

Hoofdstuk 7 Lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam

Afdeling 7.1 Algemeen

Artikel 7.1 Specifieke zorgplicht

 • 1.

  Degene die een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam verricht en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de doelen als bedoeld in artikel 1.2 is verplicht:

  • a.

   alle maatregelen te treffen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen;

  • b.

   voor zover deze niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken; en

  • c.

   als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.

 • 2.

  Deze plicht houdt in ieder geval in dat:

  • a.

   alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen;

  • b.

   de beste beschikbare technieken worden toegepast;

  • c.

   geen significante milieuverontreiniging wordt veroorzaakt;

  • d.

   alle passende maatregelen worden getroffen voor het voorkomen van ongewone voorvallen en de nadelige gevolgen daarvan als bedoeld in artikel 19.1, eerste lid, van de Omgevingswet;

  • e.

   lozingen op een oppervlaktewaterlichaam doelmatig kunnen worden bemonsterd;

  • f.

   metingen representatief zijn en monsters niet worden verdund; en

  • g.

   meetresultaten op geschikte wijze worden geregistreerd, verwerkt en gepresenteerd.

Artikel 7.2 Omgevingsvergunningplicht

 • 1.

  Het is verboden om zonder omgevingsvergunning een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten.

 • 2.

  Het verbod als bedoeld in het vorige lid geldt niet voor:

  • a.

   het lozen van stoffen of warmte op een oppervlaktewaterlichaam afkomstig van een milieubelastende activiteit die is aangewezen in artikel 3.1 Besluit activiteiten leefomgeving;

  • b.

   het lozen van stoffen of warmte afkomstig van wonen; en

  • c.

   in het kader van het peilbeheer dan wel het bevorderen van de waterkwaliteit: het lozen van water dat is onttrokken aan een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 7.3 Vrijstelling omgevingsvergunningplicht

 • 1.

  Geen omgevingsvergunning op grond van het bepaalde in dit hoofdstuk is verplicht als aan de lozingsactiviteit regels zijn gesteld in de artikelen 7.8 tot en met 7.57 en de lozingsactiviteit aan die regels voldoet, en, als sprake is van de lozing van water, voldaan is aan het bepaalde in het tweede tot en met het vijfde lid.

 • 2.

  Het debiet van de lozing is maximaal 100 m³/uur.

 • 3.

  Vanaf een kadastraal perceel wordt geloosd op een oppervlaktewaterlichaam binnen hetzelfde peilgebied als waarin het perceel is gelegen.

 • 4.

  Het bepaalde in het tweede en het derde lid geldt niet indien het water in het oppervlaktewaterlichaam wordt gebracht naar aanleiding van, en in overeenstemming met, een daartoe strekkend concreet voorafgegaan verzoek door Delfland aan de eigenaar of exploitant van een glastuinbouwbedrijf op grond van een tussen Delfland en de eigenaar of exploitant van dat glastuinbouwbedrijf gesloten overeenkomst strekkende tot deelname door die eigenaar of die exploitant aan Rainlevelr.

 • 5.

  Als het lozen wordt gecombineerd met het onttrekken van water, worden lozing en onttrekking binnen hetzelfde peilgebied gedaan.

Artikel 7.4 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning (aanvullend)

 • 1.

  De aanvrager om een omgevingsvergunning legt over bij zijn aanvraag:

  • a.

   de regelmaat waarmee lozingen of deellozingen plaatsvinden;

  • b.

   de aanduiding of de lozing continu of niet-continu plaatsvindt;

  • c.

   de aanduiding van de locaties van de lozingspunten;

  • d.

   de periode waarin de lozingen plaatsvinden;

  • e.

   een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die zijn of worden getroffen om de lozingen te voorkomen of te beperken;

  • f.

   een onderbouwing van de noodzaak om te lozen; en

  • g.

   een beschrijving van de wijze waarop de lozing wordt vastgesteld en geregistreerd en de wijze waarop over de lozing wordt gerapporteerd.

 • 2.

  Als de lozingsactiviteit betrekking heeft of tevens betrekking heeft op het lozen van water wordt bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voorts vermeld:

  • a.

   wat het debiet bedraagt, uitgedrukt in m3 per uur; en

  • b.

   als het water afvalwater betreft: wat de samenstelling is van het afvalwater.

 • 3.

  Als de lozingsactiviteit betrekking heeft of tevens betrekking heeft op het lozen van stoffen worden bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voorts verstrekt:

  • a.

   de aanduiding van en de herkomst en samenstelling van de stof die wordt geloosd;

  • b.

   de hoeveelheid stof die wordt geloosd;

  • c.

   de resultaten van de bepaling van de waterbezwaarlijkheid van de geloosde stoffen, verricht volgens de Algemene BeoordelingsMethodiek 2016 als bedoeld in bijlage XVIII bij het Besluit kwaliteit leefomgeving; en

  • d.

   de resultaten van de immissietoets voor de te lozen stoffen, verricht volgens het Handboek Immissietoets 2016 als bedoeld in bijlage XVIII bij het Besluit kwaliteit leefomgeving.

 • 4.

  Als de lozingsactiviteit betrekking heeft of tevens betrekking heeft op het lozen van warmte of koude, wordt bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voorts vermeld:

  • a.

   de temperatuur van het te lozen water op het moment waarop dat water wordt geloosd; en

  • b.

   een beschrijving van de effecten van de lozing volgens de CIW-beoordelings-systematiek Warmtelozingen (2004) of de daarvoor in de plaats getreden systematiek.

Artikel 7.5 Beoordelingsregels

 • 1.

  Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam wordt in acht genomen dat:

  • a.

   milieuverontreiniging door de lozing wordt geïntegreerd voorkomen of, wanneer dit niet mogelijk is, beperkt;

  • b.

   emissies in het oppervlaktewater en het ontstaan van afval door de lozing worden voorkomen of, wanneer dit niet mogelijk is, beperkt om een hoog niveau van bescherming van het oppervlaktewater te bereiken;

  • c.

   alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen;

  • d.

   de voor de lozing in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast;

  • e.

   er wordt geen significante milieuverontreiniging veroorzaakt;

  • f.

   de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen van ongevallen te beperken; en

  • g.

   dat het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.

 • 2.

  In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt rekening gehouden met:

  • a.

   de artikelen 10.14 en 10.29a Wet milieubeheer; en

  • b.

   de ecologische kwaliteit van het watersysteem; en

  • c.

   dat de kans op overstroming vanuit een oppervlaktewaterlichaam niet toeneemt.

 • 3.

  Als een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit waaraan regels zijn gesteld in de artikelen 7.8 tot en met 7.57 en de lozingsactiviteit aan die regels voldoet, is op de beoordeling van de aanvraag alleen het bepaalde in het tweede lid onder b en c van toepassing.

Artikel 7.6 Bepalen beste beschikbare technieken

 • 1.

  Bij de beoordeling of de lozing voldoet aan het criterium als bedoeld in artikel 7.5, eerste lid, aanhef en onder d, wordt bij het bepalen van de beste beschikbare technieken rekening gehouden met de BBT-conclusies en informatiedocumenten als bedoeld in bijlage XVIII, onder A, bij het Besluit kwaliteit leefomgeving.

 • 2.

  Als op een lozing geen BBT-conclusies van toepassing zijn, of als de van toepassing zijnde BBT-conclusies niet alle mogelijke milieugevolgen van de activiteit behandelen, wordt bij het bepalen van de beste beschikbare technieken rekening gehouden met:

  • a.

   de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;

  • b.

   de toepassing van stoffen die minder gevaarlijk zijn dan stoffen of mengsels als bedoeld in artikel 3 van de CLP-verordening;

  • c.

   de ontwikkeling van technieken voor de terugwinning en het opnieuw gebruiken van de uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;

  • d.

   de vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;

  • e.

   de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;

  • f.

   de aard, de gevolgen en de omvang van de emissies;

  • g.

   de verwachte datum en het verwachte tijdstip waarop met de lozing wordt begonnen;

  • h.

   de tijd die nodig is om een betere techniek te gaan toepassen;

  • i.

   het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;

  • j.

   de noodzaak de nadelige gevolgen van de emissies en de risico’s voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;

  • k.

   de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken; en

  • l.

   de informatiedocumenten als bedoeld in bijlage XVIII, onder A, bij het Besluit kwaliteit leefomgeving.

Artikel 7.7 Beoordelingsregel Seveso-inrichting

Voor zover een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit van een Seveso-inrichting als bedoeld in artikel 3.51, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, wordt de omgevingsvergunning alleen verleend als voldoende afstand tot een Natura 2000-gebied in acht wordt genomen, of andere passende maatregelen worden genomen.

Afdeling 7.2 Omgevingsvergunningvrije lozingen

Paragraaf 7.2.1 Lozen van grondwater bij sanering of ontwatering

Artikel 7.8 Lozen van grondwater bij saneringen
 • 1.

  Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan grondwater, afkomstig van een bodemsanering of grondwatersanering of een onderzoek voorafgaand aan een grondwatersanering, worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.

 • 2.

  Voor het lozen van dat grondwater zijn de emissiegrenswaarden de waarden als bedoeld in tabel 7.1, gemeten in een steekmonster.

  Tabel 7.1 Emmissiegrenswaarden

  Stof

  Emissiegrenswaarden bij lozen in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam

  Emissiegrenswaarden bij lozen in een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam

  Naftaleen

  0,2 μg/l

  0,2 μg/l

  PAK’s

  1 μg/l

  1 μg/l

  BTEX

  50 μg/l

   

  Vluchtige organohalogeen-verbindingen uitgedrukt als chloor

  20 μg/l

   

  Aromatische organohalogeen-verbindingen

  20 μg/l

   

  Minerale olie

  500 μg/l

  50 μg/l

  Cadmium

  4 μg/l

  0,4 μg/l

  Kwik

  1 μg/l

  0,1 μg/l

  Koper

  11 μg/l

  1,1 μg/l

  Nikkel

  41 μg/l

  4,1 μg/l

  Lood

  53 μg/l

  5,3 μg/l

  Zink

  120 μg/l

  12 μg/l

  Chroom

  24 μg/l

  2,4 μg/l

  Onopgeloste stoffen

  50 mg/l

  20 mg/l

  Benzeen

   

  2 μg/l

  Tolueen

   

  7 μg/l

  Ethylbenzeen

   

  4 μg/l

  Xyleen

   

  4 μg/l

  Tetrachlooretheen

   

  3 μg/l

  Trichlooretheen

   

  20 μg/l

  1,2-dichlooretheen

   

  20 μg/l

  1,1,1-trichloorethaan

   

  20 μg/l

  Vinylchloride

   

  8 μg/l

  Som van de vijf hier bovenstaande stoffen

   

  20 μg/l

  Monochloorbenzeen

   

  7 μg/l

  Dichloorbenzenen

   

  3 μg/l

  Trichloorbenzenen

   

  1 μg/l

Artikel 7.9 Lozen van grondwater bij ontwatering
 • 1.

  Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan grondwater bij ontwatering, dat niet afkomstig is van een bodemsanering, een grondwatersanering of een onderzoek voorafgaand aan een bodemsanering of grondwatersanering en dat geen drainagewater is als bedoeld in paragraaf 4.77 van het Besluit activiteiten leefomgeving, worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.

 • 2.

  Voor het te lozen grondwater is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen 50 mg/l, gemeten in een steekmonster.

 • 3.

  Het tweede lid is niet van toepassing op het lozen van grondwater bij wonen.

Artikel 7.10 Meet- en rekenbepalingen
 • 1.

  Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.

 • 2.

  Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.

 • 3.

  Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het analyseren is van toepassing:

  • a.

   voor BTEX: NEN-EN-ISO 15680;

  • b.

   voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen: NEN-EN-ISO 17993;

  • c.

   voor tetrachlooretheen, trichlooretheen, 1,2-dichlooretheen, 1,1,1-trichloorethaan, vinylchloride, de som van de vijf hiervoor genoemde stoffen, monochloorbenzeen, dichloorbenzeen, trichloorbenzenen: NEN-EN-ISO 10301 of NEN-EN-ISO 15680, waarbij voor vinylchloride enkel NEN-EN-ISO 15680 gebruikt kan worden;

  • d.

   voor minerale olie: NEN-EN-ISO 9377-2;

  • e.

   voor cadmium, koper, nikkel, lood, zink en chroom: NEN 6966 of NEN-EN-ISO 17294-2 of NEN-EN-ISO 11885, waarbij de elementen worden ontsloten volgens NEN-EN-ISO 15587-1 of NEN-EN-ISO 15587-2;

  • f.

   voor kwik: NEN-EN-ISO 17294-2 of NEN-EN-ISO 12846 of NEN-EN-ISO 17852, waarbij kwik wordt ontsloten volgens NEN-EN-ISO 15587-1 of NEN-EN-ISO 15587-2; en

  • g.

   voor onopgeloste stoffen: NEN-EN 872.

Artikel 7.11 Melding
 • 1.

  Een voorgenomen lozing wordt ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit als bedoeld in de artikelen 7.8 en 7.9 gemeld aan dijkgraaf en hoogheemraden.

 • 2.

  Bij de melding, bedoeld in het vorige lid, worden gegevens en bescheiden verstrekt over:

  • a.

   de aard en omvang van de lozing; en

  • b.

   de verwachte datum van het begin van de activiteit.

 • 3.

  Het eerste en het tweede lid gelden niet voor het lozen van grondwater bij ontwatering, als:

  • a.

   het lozen niet langer dan 48 uur duurt; of

  • b.

   het lozen bij wonen plaatsvindt.

 • 4.

  Als het lozen langer duurt dan 48 uur, maar niet langer dan 8 weken, bedraagt de termijn, bedoeld in het eerste lid, vijf werkdagen.

Paragraaf 7.2.2 Lozen van afvloeiend hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening

Artikel 7.12 Lozen van afvloeiend hemelwater
 • 1.

  Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan afvloeiend hemelwater worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam, als dat hemelwater:

  • a.

   niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;

  • b.

   geen drainagewater als bedoeld in paragraaf 4.77 van het Besluit activiteiten leefomgeving is; en

  • c.

   geen overig afvalwater van een kas als bedoeld in paragraaf 4.78 van het Besluit activiteiten leefomgeving is.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid wordt afvloeiend hemelwater, afkomstig van buiten de bebouwde kom gelegen rijkswegen en provinciale wegen, alleen op een aangewezen oppervlaktewaterlichaam geloosd als lozen op of in de bodem redelijkerwijs niet mogelijk is.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid wordt afvloeiend hemelwater, afkomstig van buiten de bebouwde kom gelegen rijkswegen en provinciale wegen, alleen op een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam geloosd als lozen op of in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam of in een schoonwaterriool redelijkerwijs niet mogelijk is.

Artikel 7.13 Melding
 • 1.

  Ten minste zes maanden voor de voorgenomen aanleg van buiten de bebouwde kom gelegen rijkswegen en provinciale wegen en daarbij behorende bruggen, viaducten en andere kunstwerken, wordt daarvan aan dijkgraaf en hoogheemraden melding gedaan.

 • 2.

  Bij de melding, bedoeld in het vorige lid, worden gegevens en bescheiden verstrekt over:

  • a.

   de aard en omvang van de lozing van afvloeiend hemelwater; en

  • b.

   de verwachte datum van het begin van de lozingsactiviteit.

 • 3.

  Het bepaalde in de vorige leden is van overeenkomstige toepassing op het veranderen van de lozingsactiviteit door een reconstructie of ingrijpende wijziging van die wegen en daarbij behorende bruggen, viaducten en andere kunstwerken.

Paragraaf 7.2.3 Lozen van huishoudelijk afvalwater

Artikel 7.14 Lozen van huishoudelijk afvalwater
 • 1.

  Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam wordt huishoudelijk afvalwater alleen op een oppervlaktewaterlichaam geloosd als het lozen plaats vindt buiten een bebouwde kom of binnen een bebouwde kom van waaruit stedelijk afvalwater wordt geloosd met een vervuilingswaarde van minder dan 2000 inwonerequivalenten, en de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool of een zuiveringtechnisch werk waarop kan worden aangesloten meer bedraagt dan:

  • a.

   40 meter bij niet meer dan 10 inwonerequivalenten;

  • b.

   100 meter bij meer dan 10 maar minder dan 25 inwonerequivalenten;

  • c.

   600 meter bij 25 of meer inwonerequivalenten maar minder dan 50 inwonerequivalenten;

  • d.

   1.500 meter bij 50 of meer inwonerequivalenten maar minder dan 100 inwonerequivalenten; of

  • e.

   3.000 meter bij 100 of meer inwonerequivalenten.

 • 2.

  De afstand als bedoeld in het eerste lid wordt berekend:

  • a.

   vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het huishoudelijk afvalwater vrijkomt; en

  • b.

   langs de kortste lijn waarlangs de afvoerleidingen zonder overwegende bezwaren kunnen worden aangelegd.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid, aanhef en onder a, wordt de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool of zuiveringtechnisch werk bij voortzetting van het lozen van huishoudelijk afvalwater in het oppervlaktewaterlichaam dat voor 1 maart 1997 al gebeurde, berekend vanaf het gedeelte van het gebouw dat zich het dichtst bij een vuilwaterriool of een zuiveringtechnisch werk bevindt.

 • 4.

  In afwijking van het eerste lid kan huishoudelijk afvalwater op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd:

  • a.

   vanuit een spoorvoertuig als bedoeld in artikel 1 van de Spoorwegwet; of

  • b.

   op militaire oefenterreinen in het kader van militaire oefeningen.

Artikel 7.15 Zuiveringsvoorziening huishoudelijk afvalwater
 • 1.

  Met het oog op het beperken van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam wordt huishoudelijk afvalwater dat wordt geloosd op een oppervlaktewaterlichaam, geleid via een zuiveringsvoorziening.

 • 2.

  Voor dat afvalwater zijn de emissiegrenswaarden de waarden als bedoeld in tabel 7.2.

  Tabel 7.2 Emissiegrenswaarden

  Stof

  Emissiegrenswaarden bij lozen in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam

  Emissiegrenswaarden bij lozen in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam

  Emissiegrenswaarden bij lozen in een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam

  Emissiegrenswaarden bij lozen in een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam

   

  Representatief etmaalmonster

  Steekmonster

  Representatief etmaalmonster

  Steekmonster

  Biochemisch zuurstofverbruik

  30 mg/l

  60 mg/l

  20 mg/l

  40 mg/l

  Chemisch zuurstofverbruik

  150 mg/l

  300 mg/l

  100 mg/l

  200 mg/l

  Totaal stikstof

   
   

  30 mg/l

  60 mg/l

  Ammoniumstikstof

   
   

  2 mg/l

  4 mg/l

  Onopgeloste stoffen

  30 mg/l

  60 mg/l

  30 mg/l

  60 mg/l

  Fosfor totaal

   
   

  3 mg/l

  6 mg/l

 • 3.

  Het tweede lid is niet van toepassing als het huishoudelijk afvalwater minder dan zes inwonerequivalenten bevat en voorafgaand aan vermenging met ander afvalwater door een septictank wordt geleid:

  • a.

   met een nominale inhoud van 6 m3 of meer, volgens NEN-EN 12566-1, en met een hydraulisch rendement van niet meer dan 10 g, volgens annex B van NEN-EN 12566-1; of

  • b.

   die is geplaatst voor 1 januari 2009 en is afgestemd op de hoeveelheid afvalwater dat wordt geloosd.

 • 4.

  Het eerste en het tweede lid gelden niet voor het lozen van huishoudelijk afvalwater op een oppervlaktewaterlichaam:

  • a.

   vanuit een spoorvoertuig als bedoeld in artikel 1 van de Spoorwegwet; of

  • b.

   op militaire oefenterreinen in het kader van militaire oefeningen.

Artikel 7.16 Meet- en rekenbepalingen
 • 1.

  Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.

 • 2.

  Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.

 • 3.

  Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het analyseren is van toepassing:

  • a.

   voor biochemisch zuurstofverbruik: NEN-EN-ISO 5815-1/2;

  • b.

   voor chemisch zuurstofverbruik: NEN-ISO 15705;

  • c.

   voor nitrietstikstof en nitraatstikstof: NEN-EN-ISO 13395 of NEN-ISO 15923-1;

  • d.

   voor organisch stikstof: NEN-ISO 5663 of NEN 6646;

  • e.

   voor ammoniumstikstof: NEN 6646, NEN-EN-ISO 11732 of NEN-EN-ISO 15923-1; en

  • f.

   voor totaal fosfor: NEN-EN-ISO 15681-1, NEN-EN-ISO 15681-2, NEN-EN-ISO 6878, NEN-EN-ISO 11885 of NEN-EN-ISO 17294-2.

Artikel 7.17 Melding
 • 1.

  Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit als bedoeld in artikel 7.14 wordt daarvan aan dijkgraaf en hoogheemraden melding gedaan.

 • 2.

  Bij de melding, bedoeld in het vorige lid, worden de gegevens en bescheiden verstrekt over:

  • a.

   het aantal inwonerequivalenten dat wordt geloosd;

  • b.

   de wijze van behandeling van het afvalwater; en

  • c.

   de verwachte datum van het begin van de activiteit.

 • 3.

  Het bepaalde in de vorige leden is van overeenkomstige toepassing op de wijziging van de lozingsactiviteit.

 • 4.

  Het bepaalde in de vorige leden geldt niet voor het lozen van huishoudelijk afvalwater op een oppervlaktewaterlichaam:

  • a.

   vanuit een spoorvoertuig als bedoeld in artikel 1 van de Spoorwegwet; of

  • b.

   op militaire oefenterreinen in het kader van militaire oefeningen.

Paragraaf 7.2.4 Lozen van koelwater

Artikel 7.18 Koelwater
 • 1.

  Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan koelwater, dat niet afkomstig is van een milieubelastende activiteit die is aangewezen in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.

 • 2.

  Aan het te lozen koelwater mogen geen chemicaliën of andere stoffen worden toegevoegd.

 • 3.

  De warmtevracht van het te lozen koelwater is niet meer dan:

Artikel 7.19 Melding
 • 1.

  Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit als bedoeld in artikel 7.18 wordt daarvan aan dijkgraaf en hoogheemraden melding gedaan.

 • 2.

  Bij de melding, bedoeld in het vorige lid, worden gegevens en bescheiden verstrekt over:

  • a.

   de maximale warmtevracht; en

  • b.

   de verwachte datum van het begin van de activiteit.

 • 3.

  Het bepaalde in de vorige leden is van overeenkomstige toepassing op de wijziging van de lozingsactiviteit.

Paragraaf 7.2.5 Lozen bij reinigen, conserveren, bouwen, renoveren of slopen van bouwwerken

Artikel 7.20 Bij reinigen en conserveren geen afvalwater lozen

Afvalwater afkomstig van het reinigen of conserveren van bouwwerken wordt niet geloosd op een oppervlaktewaterlichaam, tenzij het gaat om:

 • a.

  afvalwater afkomstig van het afwassen met enkel water; of

 • b.

  afvalwater afkomstig van het schoonspuiten met enkel water onder een druk van ten hoogste 200 bar.

Artikel 7.21 Werkinstructie bij reinigen en conserveren
 • 1.

  Met het oog op het voorkomen of beperken van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam bij het reinigen of conserveren van bouwwerken:

  • a.

   is er een werkinstructie opgesteld; en

  • b.

   wordt voor het deel van het bouwwerk dat boven de waterspiegel ligt een hulpconstructie voor de opvang van stoffen gebruikt die is afgestemd op de gebruikte techniek, de gebruikte stoffen en de stoffen die kunnen vrijkomen.

 • 2.

  In de werkinstructie is opgenomen:

  • a.

   welke technieken worden toegepast;

  • b.

   welke stoffen kunnen vrijkomen; en

  • c.

   welke stoffen worden gebruikt.

 • 3.

  Als een hulpconstructie wordt gebruikt, is in de werkinstructie ook opgenomen:

  • a.

   op welke manier de vloer, de zijwanden en de bovenzijde van de hulpconstructie zijn uitgevoerd;

  • b.

   wat de omvang van het bouwwerk dat wordt gereinigd of geconserveerd is en wat de omvang van de hulpconstructie is;

  • c.

   of de constructie een afzuiging met permanente onderdruk heeft;

  • d.

   de wijze van opvang van afvalwater, als natte technieken worden gebruikt; en

  • e.

   de aanvullende maatregelen die worden getroffen als wordt gewerkt bij een windsnelheid van meer dan 8 m/s.

Artikel 7.22 Werkinstructie bij bouwen, renoveren en slopen

Met het oog op het voorkomen of beperken van verontreiniging van een oppervlakte-waterlichaam bij het bouwen, renoveren of slopen van bouwwerken moet een werkinstructie worden opgesteld, waarin is opgenomen:

 • a.

  op welke manier wordt gebouwd, gerenoveerd of gesloopt; en

 • b.

  welke maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat stoffen die worden gebruikt of die kunnen vrijkomen, in het oppervlaktewaterlichaam terechtkomen.

Artikel 7.23 Beperken stof in het oppervlaktewaterlichaam

Met het oog op het voorkomen of beperken van de verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam bij het afzuigen van lucht vanuit een hulpconstructie, is voor de emissie in de lucht de emissiegrenswaarde voor stof 10 mg/Nm3, gemeten in een eenmalige meting.

Artikel 7.24 Meet- en rekenbepalingen

Op het meten van stof is NEN-EN 13284-1 van toepassing.

Artikel 7.25 Melding
 • 1.

  Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit als bedoeld in de artikelen 7.20 tot en met 7.23 wordt daarvan aan dijkgraaf en hoogheemraden melding gedaan.

 • 2.

  Bij melding, bedoeld in het vorige lid, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

  • a.

   voor het lozen afkomstig van reinigen of conserveren van een bouwwerk: de werkinstructie als bedoeld in artikel 7.21; of

  • b.

   voor het lozen afkomstig van het bouwen, renoveren of slopen van een bouwwerk: de werkinstructie als bedoeld in artikel 7.22.

 • 3.

  Het bepaalde in de vorige leden is van overeenkomstige toepassing op de wijziging van de lozingsactiviteit.

 • 4.

  Het bepaalde in de vorige leden geldt niet voor reinigingswerkzaamheden die periodiek worden uitgevoerd en waarbij alleen vuilafzetting wordt verwijderd.

Paragraaf 7.2.6 Lozen bij opslaan en overslaan van inerte goederen

Artikel 7.26 Inerte goederen

Voor de toepassing van deze paragraaf worden in ieder geval de volgende goederen als inerte goederen beschouwd, voor zover deze niet verontreinigd zijn:

 • a.

  bouwstoffen als bedoeld in paragraaf 4.123 van het Besluit activiteiten leefomgeving;

 • b.

  grond en baggerspecie als bedoeld in paragraaf 4.124 van het Besluit activiteiten leefomgeving;

 • c.

  A-hout en ongeshredderd B-hout;

 • d.

  snoeihout;

 • e.

  banden van voertuigen;

 • f.

  autowrakken waaruit alle vloeistoffen zijn afgetapt bij een autodemontagebedrijf en wrakken van tweewielige motorvoertuigen waaruit alle vloeistoffen zijn afgetapt bij een demontagebedrijf voor tweewielige motorvoertuigen;

 • g.

  straatmeubilair;

 • h.

  tuinmeubilair;

 • i.

  aluminium, ijzer en roestvrijstaal;

 • j.

  kunststof anders dan lege, ongereinigde verpakkingen van voedingsmiddelen, smeerolie, verf, lak of drukinkt, gewasbeschermingsmiddelen, biociden of gevaarlijke stoffen;

 • k.

  kunststofgeïsoleerde kabels anders dan oliedrukkabels, gepantserde papier-loodkabels en papiergeïsoleerde grondkabels;

 • l.

  papier en karton;

 • m.

  textiel en tapijt; en

 • n.

  vlakglas.

Artikel 7.27 Lozen bij opslaan van inerte goederen

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan te lozen afvalwater, dat in contact is geweest met opgeslagen inerte goederen, worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 7.28 Lozen bij overslaan van inerte goederen
 • 1.

  Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan bij het overslaan van inerte goederen in de buitenlucht worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.

 • 2.

  Bij het overslaan van die goederen in de buitenlucht wordt zo veel mogelijk voorkomen dat goederen op een oppervlaktewaterlichaam geraken.

 • 3.

  Aan het tweede lid wordt bij het laden en lossen van schepen voldaan als:

  • a.

   de afstand tussen wal en schip zo klein mogelijk is, en niet groter is dan 5 meter; of

  • b.

   het schip, waarin of waaruit wordt overgeslagen, met de wal wordt verbonden door een ponton of een morsklep.

 • 4.

  Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing op het overslaan van inerte goederen bij wonen.

Paragraaf 7.2.7 Lozen bij opslaan of overslaan van andere dan inerte goederen

Artikel 7.29 Lozen bij opslaan van goederen die kunnen uitlogen
 • 1.

  In aanvulling op artikel 4.1057, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, kan, met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater, te lozen afvalwater afkomstig van het opslaan van goederen waaruit stoffen kunnen uitlogen worden geloosd op een aangewezen oppervlaktewaterlichaam, als de afstand tot een vuilwaterriool of zuiveringtechnisch werk waarop kan worden aangesloten of geloosd meer dan 40 meter is, gerekend vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het afvalwater vrijkomt.

 • 2.

  Voor het te lozen afvalwater zijn de emissiegrenswaarden de waarden als bedoeld in tabel 7.3, gemeten in een steekmonster.

  Tabel 7.3 Emissiegrenswaarden

  Stof

  Emissiegrenswaarden

  Som van de metalen arseen, chroom, koper, lood, nikkel en zink

  1 mg/l

  Minerale olie

  20 mg/l

  Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

  50 μg/l

  Onopgeloste stoffen

  100 mg/l

  Som van stikstofverbindingen

  10 mg/l

  Som van fosforverbindingen

  2 mg/l

  Chemisch zuurstofverbruik

  200 mg/l

Artikel 7.30 Meet- en rekenbepalingen
 • 1.

  Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.

 • 2.

  Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.

 • 3.

  Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het analyseren is van toepassing:

  • a.

   voor onopgeloste stoffen: NEN-EN 872;

  • b.

   voor chemisch zuurstofverbruik: NEN-ISO 15705;

  • c.

   voor olie: NEN-EN-ISO 9377-2;

  • d.

   voor arseen, chroom, koper, lood, nikkel en zink: NEN 6966 of NEN-EN-ISO 17294-2 of NEN-EN-ISO 11885, waarbij de elementen worden ontsloten volgens NEN-EN-ISO 15587-1 of NEN-EN-ISO 15587-2;

  • e.

   voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen: NEN-EN-ISO 17993;

  • f.

   voor nitrietstikstof en nitraatstikstof: NEN-EN-ISO 13395 of NEN-ISO 15923-1;

  • g.

   voor organisch stikstof: NEN-ISO 5663 of NEN 6646;

  • h.

   voor ammoniumstikstof: NEN 6646, NEN-EN-ISO 11732 of NEN-EN-ISO 15923-1; en

  • i.

   voor de som van fosforverbindingen: NEN-EN-ISO 15681-1, NEN-EN-ISO 15681-2, NEN-EN-ISO 6878, NEN-EN-ISO 11885 of NEN-EN-ISO 17294-2.

Artikel 7.31 Lozen bij overslaan van niet-inerte goederen
 • 1.

  Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam bij:

  • a.

   het bedrijfsmatig overslaan van niet-inerte goederen;

  • b.

   het overslaan van zout voor het strooien op wegen;

  • c.

   het overslaan van niet-inerte goederen die vrijkomen bij een werk; en

  • d.

   het overslaan van niet-inerte goederen die nodig zijn in een werk.

 • 2.

  Bij het overslaan van die goederen in de buitenlucht wordt zo veel mogelijk voorkomen dat goederen op een oppervlaktewaterlichaam geraken.

 • 3.

  Aan het tweede lid wordt bij het laden en lossen van schepen voldaan als:

  • a.

   de afstand tussen wal en schip zo klein mogelijk is, en niet groter is dan 5 meter; of

  • b.

   het schip, waarin of waaruit wordt overgeslagen, met de wal wordt verbonden door een ponton of een morsklep.

Artikel 7.32 Melding
 • 1.

  Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit als bedoeld in de artikelen 7.29 en 7.31 wordt daarvan aan dijkgraaf en hoogheemraden melding gedaan.

 • 2.

  Bij melding, bedoeld in het vorige lid, worden gegevens en bescheiden verstrekt over:

  • a.

   de stoffen die worden opgeslagen of overgeslagen; en

  • b.

   de verwachte datum van het begin van de activiteit.

 • 3.

  Het bepaalde in de vorige leden is van overeenkomstige toepassing op de wijziging van de lozingsactiviteit.

 • 4.

  Het bepaalde in de vorige leden is niet van toepassing op het overslaan van:

  • a.

   zout voor het strooien op wegen;

  • b.

   niet-inerte goederen die vrijkomen bij werkzaamheden of bij een werk; en

  • c.

   niet-inerte goederen die nodig zijn bij werkzaamheden of in een werk.

Paragraaf 7.2.8 Lozen uit gemeentelijke voorzieningen voor inzameling en transport van afvalwater

Artikel 7.33 Lozen van afvalwater vanuit gemeentelijke rioolstelsels

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan het afvalwater afkomstig uit een openbaar ontwateringsstelsel, een openbaar hemelwaterstelsel of een openbaar vuilwaterriool worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam, als dat stelsel of dat riool voorkomt op het in het gemeentelijk rioleringsplan of een gemeentelijk rioleringsprogramma opgenomen overzicht van voorzieningen en maatregelen als bedoeld in artikel 2.16, eerste lid, onder a, onder 1 tot en met 3, van de Omgevingswet, en dat stelsel of dat riool volgens dat plan of programma is uitgevoerd en wordt beheerd.

Artikel 7.34 Lozen van huishoudelijk afvalwater vanuit andere systemen

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan huishoudelijk afvalwater afkomstig uit een systeem als bedoeld in artikel 2.16, derde lid, van de Omgevingswet, worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam, als dat systeem voorkomt op het in het gemeentelijk rioleringsplan of een gemeentelijk rioleringsprogramma opgenomen overzicht van die systemen en volgens dat plan of programma is uitgevoerd en wordt beheerd.

Paragraaf 7.2.9 Lozen bij ontgravingen en baggerwerkzaamheden en bij werkzaamheden door of namens Delfland op een oppervlaktewaterlichaam

Artikel 7.35 Lozen bij ontgravingen en baggerwerkzaamheden

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalstoffen kunnen stoffen die vrijkomen bij ontgravingen of baggerwerkzaamheden in een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd op dat oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 7.36 Werkinstructie bij verontreinigde waterbodem

Met het oog op het voorkomen of beperken van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam is bij ontgravingen of baggerwerkzaamheden in een waterbodem met de kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ als bedoeld in artikel 25d, derde lid, onder a, van het Besluit bodemkwaliteit, een werkinstructie opgesteld, waarin is opgenomen:

 • a.

  de toe te passen baggertechniek, en

 • b.

  de bij het gebruik van die techniek gehanteerde werkwijze.

Artikel 7.37 Lozen bij werkzaamheden door of namens Delfland

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalstoffen kunnen stoffen die vrijkomen bij andere werkzaamheden dan bedoeld in artikel 7.35 op een oppervlaktewaterlichaam, die worden verricht door of namens Delfland in het kader van het waterbeheer, worden geloosd op dat oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 7.38 Lozen van algen en bacteriën

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalstoffen kunnen algen en bacteriën uit een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd op een ander oppervlaktewaterlichaam dat in beheer is bij Delfland, als die werkzaamheden plaatsvinden door of namens Delfland in het kader van het beheer van dat oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 7.39 Melding
 • 1.

  Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit als bedoeld in artikel 7.35 wordt daarvan aan dijkgraaf en hoogheemraden melding gedaan.

 • 2.

  Bij de melding, bedoeld in het vorige lid, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

  • a.

   de kwaliteit van de te ontgraven of te baggeren waterbodem;

  • b.

   als de waterbodem de kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ als bedoeld in artikel 25d, derde lid, onder a, van het Besluit bodemkwaliteit, heeft: de werkinstructie als bedoeld in artikel 7.36; en

  • c.

   de verwachte datum van het begin van de activiteit.

 • 3.

  Het bepaalde in de vorige leden is van overeenkomstige toepassing op de wijziging van de lozingsactiviteit.

 • 4.

  Dit artikel is niet van toepassing als de ontgraving of baggerwerkzaamheden gedaan worden door of namens Delfland of de onderhoudsplichtige als bedoeld in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet.

Paragraaf 7.2.10 Lozen bij schoonmaken drinkwaterleidingen

Artikel 7.40 Lozen bij schoonmaken en in gebruik nemen van drinkwaterleidingen
 • 1.

  Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan afvalwater dat vrijkomt bij het schoonmaken en in gebruik nemen van de middelen voor opslag, transport en distributie van drinkwater of warm tapwater als bedoeld in artikel 1 van de Drinkwaterwet, of van huishoudwater als bedoeld in artikel 1 van het Drinkwaterbesluit, op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd.

 • 2.

  Aan het water dat voor het schoonmaken en in gebruik nemen wordt gebruikt, worden geen chemicaliën toegevoegd.

Paragraaf 7.2.11 Lozen bij calamiteitenoefeningen

Artikel 7.41 Lozen bij calamiteitenoefeningen

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan afvalwater dat vrijkomt bij een calamiteitenoefening, anders dan afvalwater afkomstig van een permanente voorziening voor het oefenen van brandbestrijdingstechnieken als bedoeld in artikel 3.259 van het Besluit activiteiten leefomgeving, op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd.

Artikel 7.42 Melding
 • 1.

  Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit als bedoeld in artikel 7.41 wordt daarvan aan dijkgraaf en hoogheemraden melding gedaan.

 • 2.

  Bij de melding, bedoeld in het vorige lid, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

  • a.

   of er blusschuim bij de oefening wordt gebruikt; en

  • b.

   welke stoffen dat blusschuim bevat.

Paragraaf 7.2.12 Lozen bij telen, kweken, spoelen of sorteren van gewassen

Artikel 7.43 Lozen vanuit andere gebouwen dan een kas
 • 1.

  In aanvulling op artikel 4.795, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving kan, met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater, te lozen afvalwater afkomstig van het telen of kweken van gewassen in een gebouw, anders dan een kas, ook op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd, als het perceel waar het afvalwater vrijkomt niet is aangesloten op een vuilwaterriool of zuiveringtechnisch werk waarop kan worden geloosd, en de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool waarop kan worden aangesloten en geloosd, meer dan 40 meter is.

 • 2.

  Voor het te lozen afvalwater zijn de emissiegrenswaarden de waarden bedoeld in tabel 7.4, gemeten in een steekmonster.

  Tabel 7.4 Emissiegrenswaarden

  Stof

  Emissiegrenswaarden

  Onopgeloste stoffen

  100 mg/l

  Biochemisch zuurstofverbruik

  60 mg/l

  Chemisch zuurstofverbruik

  300 mg/l

 • 3.

  De afstand als bedoeld in het eerste lid wordt berekend:

  • a.

   vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het afvalwater vrijkomt, en

  • b.

   langs de kortste lijn waarlangs de afvoerleidingen zonder overwegende bezwaren kunnen worden aangelegd.

 • 4.

  In afwijking van het derde lid, aanhef en onder a, wordt de afstand bij voortzetting van het lozen dat voor 1 januari 2013 al gebeurde, berekend vanaf de plaats waar het afvalwater vrijkomt.

Artikel 7.44 Lozen bij spoelen van biologisch geteelde gewassen
 • 1.

  In aanvulling op artikel 4.761, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving kan, met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater, te lozen afvalwater afkomstig van het spoelen van biologisch geteelde gewassen op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd, als het perceel waar het afvalwater vrijkomt niet is aangesloten op een vuilwaterriool of zuiveringtechnisch werk, waarop kan worden geloosd, en de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool waarop kan worden aangesloten en geloosd, meer dan 40 meter is.

 • 2.

  Voor het te lozen afvalwater is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen 100 mg/l, gemeten in een steekmonster.

 • 3.

  De afstand als bedoeld in het eerste lid wordt berekend:

  • a.

   vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het afvalwater vrijkomt, en

  • b.

   langs de kortste lijn waarlangs de afvoerleidingen zonder overwegende bezwaren kunnen worden aangelegd.

 • 4.

  In afwijking van het derde lid, aanhef en onder a, wordt de afstand bij voortzetting van het lozen dat voor 1 januari 2013 al gebeurde, berekend vanaf de plaats waar het afvalwater vrijkomt.

Artikel 7.45 Lozen bij sorteren van biologisch geteelde gewassen
 • 1.

  In aanvulling op artikel 4.773, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, kan, met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater, te lozen afvalwater afkomstig van het sorteren van biologisch geteelde gewassen op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd.

 • 2.

  Voor het te lozen afvalwater zijn de emissiegrenswaarden de waarden als bedoeld in tabel 7.5, gemeten in een steekmonster.

  Tabel 7.5 Emissiegrenswaarden

  Stof

  Emissiegrenswaarden

  Onopgeloste stoffen

  100 mg/l

  Biochemisch zuurstofverbruik

  60 mg/l

  Chemisch zuurstofverbruik

  300 mg/l

Artikel 7.46 Lozen bij omgekeerde osmose en ionenwisselaars
 • 1.

  Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan afvalwater, afkomstig van het zuiveren van water door omgekeerde osmose of ionenwisselaars voor agrarische activiteiten, worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.

 • 2.

  Voor het te lozen afvalwater zijn de emissiegrenswaarden de waarden als bedoeld in tabel 7.6, gemeten in een steekmonster.

  Tabel 7.6 Emissiegrenswaarden

  Stof

  Emissiegrenswaarden

  Chloride

  200 mg/l

  IJzer

  2 mg/l

 • 3.

  De artikelen 4.801 en 4.804 van het Besluit activiteiten leefomgeving zijn niet van toepassing.

Artikel 7.47 Lozen bij ontijzeren grondwater
 • 1.

  Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan afvalwater, afkomstig van het ontijzeren van grondwater voor agrarische activiteiten, worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam als het perceel waar het afvalwater vrijkomt niet is aangesloten op een vuilwaterriool of zuiveringtechnisch werk waarop kan worden geloosd en de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool waarop kan worden aangesloten en geloosd, meer dan 40 meter is.

 • 2.

  Voor het te lozen afvalwater is de emissiegrenswaarde voor ijzer 5 mg/l, gemeten in een steekmonster.

 • 3.

  De afstand als bedoeld in het eerste lid wordt berekend:

  • a.

   vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het afvalwater vrijkomt, en

  • b.

   langs de kortste lijn waarlangs de afvoerleidingen zonder overwegende bezwaren kunnen worden aangelegd.

 • 4.

  In afwijking van het derde lid, aanhef en onder a, wordt de afstand bij voortzetting van het lozen dat voor 1 januari 2013 al gebeurde, berekend vanaf de plaats waar het afvalwater vrijkomt.

Artikel 7.48 Meet- en rekenbepalingen
 • 1.

  Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.

 • 2.

  Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.

 • 3.

  Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het analyseren is van toepassing:

  • a.

   voor chloride: NEN-EN-ISO 15682;

  • b.

   onopgeloste stoffen: NEN-EN 872;

  • c.

   voor biochemisch zuurstofverbruik: NEN-EN-ISO 5815-1/2; en

  • d.

   voor chemisch zuurstofverbruik: NEN-ISO 15705; en.

  • e.

   voor ijzerverbindingen: NEN-EN-ISO 17294-2.

Artikel 7.49 Melding
 • 1.

  Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit als bedoeld in de artikelen 7.43 tot en met 7.47 wordt daarvan aan dijkgraaf en hoogheemraden melding gedaan.

 • 2.

  Bij de melding, bedoeld in het vorige lid, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

  • a.

   de aard en omvang van de lozing; en

  • b.

   de verwachte datum van het begin van de activiteit.

 • 3.

  Het bepaalde in de vorige leden is van overeenkomstige toepassing op de wijziging van de lozingsactiviteit.

Paragraaf 7.2.13 Lozen bij maken van betonmortel en uitwassen van beton

Artikel 7.50 Uitzondering voorgeschreven lozingsroute

Als in het omgevingsplan voor afvalwater, afkomstig van het reinigen van installaties en voorzieningen voor het maken van betonmortel, het inwendig reinigen van voertuigen waarin betonmortel is vervoerd, of het uitwassen van beton, een andere lozingsroute is toegestaan, wordt, in afwijking van de artikelen 4.140, eerste lid, en 4.158, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, het te lozen afvalwater als bedoeld in die artikelen geloosd op een oppervlaktewaterlichaam, of via die andere lozingsroute.

Paragraaf 7.2.14 Lozen bij niet-industriële voedselbereiding

Artikel 7.51 Afbakening met Besluit activiteiten leefomgeving

Deze afdeling is niet van toepassing op het lozen van afvalwater afkomstig van de voedingsmiddelenindustrie als bedoeld in artikel 3.128 van het Besluit activiteiten leefomgeving, met uitzondering van het lozen van afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen voor personen die werken op de locatie waar de activiteit wordt verricht.

Artikel 7.52 Lozen bij bereiden van voedingsmiddelen
 • 1.

  Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam, als het bereiden plaatsvindt met:

  • a.

   grootkeukenapparatuur;

  • b.

   één of meer bakkerijovens die chargegewijs worden beladen; of

  • c.

   één of meer bakkerijovens die continu worden beladen met een nominaal vermogen van ten hoogste 100 kilowatt.

 • 2.

  Het afvalwater wordt alleen gezamenlijk met huishoudelijk afvalwater geloosd, en wordt alleen geloosd voor zover de voorzieningen voor het zuiveren van huishoudelijk afvalwater zijn berekend op het zuiveren van het afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen en daarmee samenhangende activiteiten.

Artikel 7.53 Melding
 • 1.

  Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit als bedoeld in artikel 7.52 wordt daarvan aan dijkgraaf en hoogheemraden melding gedaan.

 • 2.

  Bij de melding, bedoeld in het vorige lid, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

  • a.

   de aard en omvang van de lozing; en

  • b.

   de verwachte datum van het begin van de activiteit.

 • 3.

  Het bepaalde in de vorige leden is van overeenkomstige toepassing op de wijziging van de lozingsactiviteit.

Paragraaf 7.2.15 Lozen van spuiwater uit recreatieve visvijvers

Artikel 7.54 Lozen van spuiwater uit recreatieve visvijvers

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan spuiwater uit recreatieve visvijvers worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 7.55 Melding
 • 1.

  Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit als bedoeld in artikel 7.54 wordt daarvan aan dijkgraaf en hoogheemraden melding gedaan.

 • 2.

  Bij de melding, bedoeld in het vorige lid, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

  • a.

   de aard en omvang van de lozing; en

  • b.

   de verwachte datum van het begin van de activiteit.

 • 3.

  Het bepaalde in de vorige leden is van overeenkomstige toepassing op de wijziging van de lozingsactiviteit.

Paragraaf 7.2.16 Lozen vanaf vaartuigen of andere drijvende werktuigen bij spoelen of scheiden van zand of grind

Artikel 7.56 Lozen van spoelwater

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kunnen de volgende afvalwaterstromen, afkomstig van een vaartuig of ander drijvend werktuig, op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd:

 • a.

  afvalwater dat vrijkomt bij het spoelen van door dat vaartuig of werktuig vervoerd zeezand, tijdens het varen; en

 • b.

  afvalwater dat vrijkomt bij het op dat vaartuig of werktuig scheiden van zand of grind.

Paragraaf 7.2.17 Asverstrooiing

Artikel 7.57 Asverstrooiing

Het op een oppervlaktewaterlichaam individueel verstrooien van as door de nabestaande die de zorg voor de asbus heeft als bedoeld in artikel 66a, tweede lid, van de Wet op de lijkbezorging, is toegestaan.

Hoofdstuk 8 Aansluiten openbaar vuilwaterriool of ander riool op zuiveringtechnisch werk

Artikel 8.1 Omgevingsvergunningplicht

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning een openbaar vuilwaterriool of een ander riool aan te sluiten op een zuiveringtechnisch werk dat in beheer is bij Delfland of bij een rechtspersoon die door Delfland met het beheer van dat zuiveringtechnisch werk is belast.

Artikel 8.2 Vrijstelling omgevingsvergunningplicht

 • 1.

  Een omgevingsvergunning is niet vereist als voorafgaand aan de aansluiting als bedoeld in artikel 8.1 tussen degene die het voornemen heeft tot die aansluiting en Delfland met betrekking tot die aansluiting een schriftelijke overeenkomst is gesloten die voldoet aan het gestelde in het tweede lid.

 • 2.

  In de overeenkomst als bedoeld in het eerste lid zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot de in artikel 8.4 genoemde aangelegenheden.

Artikel 8.3 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning (aanvullend)

De aanvrager om een omgevingsvergunning legt over bij zijn aanvraag:

 • a.

  de technische gegevens van het stelsel van het openbaar vuilwaterriool danwel een ander riool, en een tekening waarop de locaties van eventuele overstorten zijn aangegeven;

 • b.

  het aantal inwonerequivalenten dat is en/of naar verwachting aangesloten zal worden op het onder a bedoelde stelsel; en

 • c.

  het aantal en de aard van de bedrijven die zijn aangesloten op het onder a bedoelde stelsel, alsmede het aantal en de aard van bedrijven die naar verwachting zullen worden aangesloten op dat stelsel.

Artikel 8.4 Beoordelingsregels

 • 1.

  Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het aansluiten van een openbaar vuilwaterriool of een ander riool op een zuiveringtechnisch werk wordt de capaciteit van dat zuiveringtechnische werk in acht genomen.

 • 2.

  In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt rekening gehouden met:

  • a.

   de bescherming en de doelmatige werking van het zuiveringtechnische werk waarop wordt aangesloten;

  • b.

   dat de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring niet onevenredig toenemen; en

  • c.

   het voorkomen van gevaar, schade en hinder.

Hoofdstuk 9 Lozingsactiviteiten op zuiveringtechnisch werk

Artikel 9.1 Specifieke zorgplicht

 • 1.

  Degene die een lozingsactiviteit op een zuiveringtechnisch werk verricht en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen als bedoeld in artikel 1.2 is verplicht:

  • a.

   alle maatregelen te treffen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen;

  • b.

   voor zover deze niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken; en

  • c.

   als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.

 • 2.

  Deze plicht houdt in ieder geval in dat:

  • a.

   alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen;

  • b.

   de beste beschikbare technieken worden toegepast;

  • c.

   geen significante milieuverontreiniging wordt veroorzaakt;

  • d.

   alle passende maatregelen worden getroffen voor het voorkomen van ongewone voorvallen en de nadelige gevolgen daarvan als bedoeld in artikel 19.1, eerste lid, van de Omgevingswet;

  • e.

   lozingen op een zuiveringtechnisch werk doelmatig kunnen worden bemonsterd;

  • f.

   metingen representatief zijn en monsters niet worden verdund; en

  • g.

   meetresultaten op geschikte wijze worden geregistreerd, verwerkt en gepresenteerd.

Artikel 9.2 Omgevingsvergunningplicht

Artikel 9.3 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning (aanvullend)

De aanvrager om een omgevingsvergunning legt over bij zijn aanvraag:

 • a.

  het debiet in m3 per uur van het te lozen afvalwater;

 • b.

  de regelmaat waarmee lozingen of deellozingen plaatsvinden;

 • c.

  de aanduiding of de lozing continu of niet-continu plaatsvindt;

 • d.

  een riooltekening;

 • e.

  de locaties van de lozingspunten;

 • f.

  de periode waarin de lozingen plaatsvinden;

 • g.

  een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die zijn of worden getroffen om de lozingen te voorkomen of te beperken;

 • h.

  een onderbouwing van de noodzaak om te lozen;

 • i.

  de samenstelling van het afvalwater dat wordt geloosd;

 • j.

  de aanduiding van de herkomst van het afvalwater dat wordt geloosd;

 • k.

  de resultaten van de bepaling van de waterbezwaarlijkheid van de geloosde stoffen, verricht volgens de Algemene BeoordelingsMethodiek 2016 als bedoeld in bijlage XVIII bij het Besluit kwaliteit leefomgeving; en

 • l.

  een beschrijving van de wijze waarop de lozing wordt vastgesteld en geregistreerd en de wijze waarop over de lozing wordt gerapporteerd.

Artikel 9.4 Beoordelingsregel

 • 1.

  Een omgevingsvergunning wordt alleen verleend als wordt voldaan aan de volgende criteria:

  • a.

   milieuverontreiniging door de lozing wordt geïntegreerd voorkomen of, wanneer dit niet mogelijk is, beperkt;

  • b.

   emissies in het oppervlaktewater en het ontstaan van afval door de lozing worden voorkomen of, wanneer dit niet mogelijk is, beperkt om een hoog niveau van bescherming van het oppervlaktewater te bereiken;

  • c.

   alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen;

  • d.

   de voor de lozing in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast;

  • e.

   er wordt geen significante milieuverontreiniging veroorzaakt;

  • f.

   de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen van ongevallen te beperken; en

  • g.

   bij de definitieve beëindiging van de lozing worden de nodige maatregelen genomen om elk risico van milieuverontreiniging door de lozing voor het oppervlaktewater waarin werd geloosd, te voorkomen of te beperken.

 • 2.

  Bij de beoordeling van de aanvraag wordt rekening gehouden met de artikelen 10.14 en 10.29a Wet milieubeheer.

Artikel 9.5 Bepalen beste beschikbare technieken

 • 1.

  Bij de beoordeling of de lozing voldoet aan het criterium als bedoeld in artikel 9.4, eerste lid, aanhef en onder d, wordt bij het bepalen van de beste beschikbare technieken rekening gehouden met de BBT-conclusies en informatiedocumenten als bedoeld in bijlage XVIII, onder A, bij het Besluit kwaliteit leefomgeving.

 • 2.

  Als op een lozing geen BBT-conclusies van toepassing zijn, of als de van toepassing zijnde BBT-conclusies niet alle mogelijke milieugevolgen van de activiteit behandelen, wordt bij het bepalen van de beste beschikbare technieken rekening gehouden met:

  • a.

   de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;

  • b.

   de toepassing van stoffen die minder gevaarlijk zijn dan stoffen of mengsels als bedoeld in artikel 3 van de CLP-verordening;

  • c.

   de ontwikkeling van technieken voor de terugwinning en het opnieuw gebruiken van de uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;

  • d.

   de vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;

  • e.

   de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;

  • f.

   de aard, de gevolgen en de omvang van de emissies;

  • g.

   de verwachte datum en het verwachte tijdstip waarop met de lozing wordt begonnen;

  • h.

   de tijd die nodig is om een betere techniek te gaan toepassen;

  • i.

   het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;

  • j.

   de noodzaak de nadelige gevolgen van de emissies en de risico’s voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;

  • k.

   de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken; en

  • l.

   de informatiedocumenten als bedoeld in bijlage XVIII, onder A, bij het Besluit kwaliteit leefomgeving.

Artikel 9.6 Beoordelingsregel Seveso-inrichting

Voor zover een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit van een Seveso-inrichting als bedoeld in artikel 3.51, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, wordt de omgevingsvergunning alleen verleend als voldoende afstand tot een Natura 2000-gebied in acht wordt genomen, of andere passende maatregelen worden genomen.

Hoofdstuk 10 Beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot afvalwatertransportleidingen

[Gereserveerd]

Hoofdstuk 11 Verhardingsactiviteiten

Artikel 11.1 Omgevingsvergunningplicht verhardingsactiviteit

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning een werk aan te leggen op onverhard maaiveld, dat is bedoeld om daar blijvend aanwezig te zijn, en waarvan de aanwezigheid ertoe leidt dat op dat werk neerslaand hemelwater direct of indirect versneld wordt afgevoerd naar het oppervlaktewatersysteem, in de navolgende gevallen:

 • a.

  de aanleg van een autoweg of autosnelweg als bedoeld in artikel 1 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, op- en afritten en in- en uitvoerstroken daaronder begrepen;

 • b.

  een wijziging van een autoweg of autosnelweg die bestaat uit:

  • 1.

   de ombouw van een autoweg tot autosnelweg; of

  • 2.

   de uitbreiding van een weg met een of meer rijstroken;

 • c.

  de realisatie van een langs een onder a genoemde weg of onder b genoemde wijziging gelegen parkeerplaats, verzorgingsplaats, tankstation, carpoolplaats of bushalte;

 • d.

  de aanleg van een hoofdspoorweg als bedoeld in artikel 2 Spoorwegwet, een lokale spoorweg als bedoeld in artikel 2, tweede lid, Wet lokaal spoor, of een bijzondere spoorweg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, Spoorwegwet;

 • e.

  een wijziging van een spoorweg die bestaat uit een uitbreiding van die spoorweg met een of meer sporen;

 • f.

  de realisatie van een langs of nabij een onder d genoemde spoorweg of een langs of nabij een onder e genoemde wijziging gelegen stationsgebouw, toegangsvoorziening, perron, rangeerterrein, reinigings- of onderhoudsterrein of -gebouw, alsook, indien overwegend ten behoeve van treinreizigers, een gebouwde of ongebouwde stallingsruimte voor rijwielen, gebouwde of ongebouwde parkeervoorziening voor motorvoertuigen en taxistandplaats.

Artikel 11.2 Vrijstelling omgevingsvergunningplicht

Geen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 11.1 is verplicht als het werk:

 • a.

  strekt tot vervanging van een bouw- of ander werk als bedoeld in artikel 11.1 waarvoor een omgevingsvergunning op grond van het eerste lid is verleend of waarop het bepaalde onder b van toepassing is, mits de grootte van het verhard oppervlak niet wijzigt en de vervanging binnen 5 jaar na verwijdering van het bouw- of ander werk is voltooid;

 • b.

  is voltooid vóór het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 11.1.

Artikel 11.3 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning (aanvullend)

 • 1.

  De aanvrager om een omgevingsvergunning legt bij zijn aanvraag een compensatieplan over. Het compensatieplan omvat:

  • a.

   kaarten waaruit de bestaande situatie en de situatie na het verrichten van de verhardingsactiviteit blijkt;

  • b.

   tekeningen van de maatregelen die door of namens de aanvrager worden getroffen om de toename van de verharding als gevolg van de voorgenomen verhardingsactiviteit te compenseren;

  • c.

   de topografische aanduiding van de locatie of locaties waarop de onder b bedoelde maatregelen worden getroffen en bewijsstukken waaruit blijkt dat de aanvrager over die locatie of locaties voor het treffen van die maatregelen kan beschikken;

  • d.

   een toelichting op de wijze waarop de omvang van de compensatie is bepaald.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde maatregelen:

  • a.

   worden getroffen in hetzelfde peilgebied of gebied met afwijkend peil als waarbinnen de verhardingsactiviteit plaatsvindt, of, in het boezemgebied, binnen een straal van maximaal 2,5 km gerekend vanaf de verhardingsactiviteit;

  • b.

   bestaan uit het graven van nieuw oppervlaktewater dat in verbinding staat met het oppervlaktewatersysteem;

  • c.

   bevatten geen peilregulerende kunstwerken;

  • d.

   zijn gebaseerd op de einddatum van het klimaatscenario dat Delfland op het moment van het opstellen van het compensatieplan hanteert; en

  • e.

   zijn dusdanig dat de verhardingsactiviteit niet leidt tot een extra peilstijging in maatgevende situaties met extreme neerslag.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het tweede lid, aanhef en onder a, kunnen de in het eerste lid bedoelde maatregelen worden getroffen in een ander gebied als:

  • a.

   het compensatieplan aantoont dat dit geen nadelige gevolgen heeft voor de waterhuishouding in het gebied waarbinnen de verhardingsactiviteit plaatsvindt, of dat die nadelige effecten volledig worden gecompenseerd;

  • b.

   dat andere gebied benedenstrooms ligt van het gebied waarbinnen de verhardingsactiviteit plaatsvindt; en

  • c.

   het compensatieplan aantoont dat het water ook daadwerkelijk het benedenstroomse gebied kan bereiken.

 • 4.

  In afwijking van het bepaalde in het tweede lid, aanhef en onder b, kunnen in het compensatieplan alternatieve maatregelen worden opgenomen als het graven van voldoende nieuw oppervlaktewater redelijkerwijs niet mogelijk is. De alternatieve maatregelen zijn in overeenstemming met de “Richtlijn toepassen vasthoudmaatregelen ter compensatie van verharding in het watertoetsproces” of daarvoor in de plaats komende richtlijnen.

 • 5.

  In afwijking van het bepaalde in het tweede lid, aanhef en onder e, kan in het compensatieplan een peilregulerend kunstwerk worden opgenomen als het graven van voldoende nieuw oppervlaktewater redelijkerwijs niet mogelijk is.

 • 6.

  De inhoud van het compensatieplan wordt voor de indiening van een verzoek om een omgevingsvergunning afgestemd met een medewerker van Delfland.

 • 7.

  Het compensatieplan is op het moment waarop de omgevingsvergunning wordt aangevraagd niet ouder dan drie jaar.

 • 8.

  Als tussen het moment van opstellen van het compensatieplan en de aanvraag om een omgevingsvergunning een omgevingsplan wordt vastgesteld dat voorziet in een ontwikkeling die, als die ontwikkeling bekend was geweest ten tijde van het opstellen van het compensatieplan, gevolgen zou hebben gehad voor de inhoud daarvan, stellen dijkgraaf en hoogheemraden de aanvrager in de gelegenheid om het compensatieplan binnen een door hen te bepalen termijn aan te passen. Ook kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de aanvrager om een omgevingsvergunning in de gelegenheid stellen om het compensatieplan aan te passen als zij van oordeel zijn dat daartoe aanleiding is. Zij vermelden daarbij de redenen die aan dat oordeel ten grondslag liggen.

 • 9.

  Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing als de aanvrager bij zijn aanvraag om een omgevingsvergunning aannemelijk maakt dat de compensatie van de toename van de verharding, als gevolg van de verhardingsactiviteit waarvoor de omgevingsvergunning wordt aangevraagd overeenkomstig het bepaalde in het tweede tot en met het vijfde lid, minder dan 5 m3 bedraagt.

 • 10.

  In een situatie als bedoeld in het vorige lid legt de aanvrager om een omgevingsvergunning de bescheiden over die zijn genoemd in het eerste lid, onder a.

Artikel 11.4 Beoordelingsregels verhardingsactiviteit

 • 1.

  Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een verhardingsactiviteit wordt het compensatieplan als bedoeld in artikel 11.3 in acht genomen.

 • 2.

  Een omgevingsvergunning wordt niet verleend als de toename van de verharding als gevolg van de verhardingsactiviteit naar het oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden niet toereikend wordt gecompenseerd in het compensatieplan.

 • 3.

  Het bepaalde in de vorige leden is niet van toepassing in de gevallen als bedoeld in artikel 11.3, negende lid.

Artikel 11.5 Vergunningvoorschrift (aanvullend)

Behoudens de gevallen als bedoeld in artikel 11.3, negende lid, wordt in een omgevingsvergunning aan het verrichten van de daarin vergunde verhardingsactiviteit door middel van een vergunningvoorschrift de voorwaarde verbonden dat het compensatieplan binnen de in het voorschrift gestelde termijn wordt uitgevoerd. Het voorschrift kan voorts inhouden dat met de verhardingsactiviteit niet eerder zal worden aangevangen dan nadat de uitvoering van het compensatieplan is voltooid.

Hoofdstuk 12 Slotbepalingen

Artikel 12.1 Citeertitel

Deze waterschapsverordening wordt aangehaald als Waterschapsverordening Delfland.

Artikel 12.2 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op een door dijkgraaf en hoogheemraden te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende hoofdstukken of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Bijlage 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

aangeheelde waterkering

waterkering waarachter gronden zijn aangebracht die ten minste een gelijke hoogte hebben als de buitenkruinlijn

aangewezen oppervlaktewaterlichaam

Coolhaven, Delfshavense Schie, Havengebied Delfshaven te Rotterdam, Polderwatering, Schiedamse Schie van Coolhaven tot aan Schie-Schiekanaal, Stadswateren van Schiedam

afvalstoffen

afvalstoffen waarop de Wet milieubeheer van toepassing is

afvalwater

alle water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich dient te ontdoen

BBT-conclusies

document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld in overeenstemming met artikel 13, vijfde lid en zevende lid, van de Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (PbEU 2010, L 334)

beperkingengebied

bij of krachtens deze verordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringtechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringtechnisch werk

beperkingengebiedactiviteit

activiteit binnen een beperkingengebied

bergend vermogen

de hoeveelheid oppervlaktewater die maximaal in een bergingsgebied, een waterberging of een constructie voor waterberging kan worden opgeslagen

bergingsgebied

gebied waaraan krachtens de wet een functie voor waterstaatkundige doeleinden is toegedeeld, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en dat ook als bergingsgebied in de legger is opgenomen

beschermingszone

aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden

beste beschikbare technieken

het meest doeltreffende en geavanceerde ontwikkelingsstadium van de activiteiten en exploitatiemethoden waarbij de praktische bruikbaarheid van speciale technieken om het uitgangspunt voor de emissiegrenswaarden en andere vergunningsvoorwaarden te vormen is aangetoond, met als doel emissies en gevolgen voor het milieu in zijn geheel te voorkomen of, wanneer dit niet mogelijk is, te beperken, waarbij wordt verstaan onder:

 • a.

  technieken: zowel de toegepaste technieken als de wijze waarop de installatie wordt ontworpen, gebouwd, onderhouden, geëxploiteerd en ontmanteld,

 • b.

  beschikbare: op zodanige schaal ontwikkeld dat de betrokken technieken, kosten en baten in aanmerking genomen, economisch en technisch haalbaar in de betrokken industriële context kunnen worden toegepast, onafhankelijk van de vraag of die technieken wel of niet binnen Nederland worden toegepast of geproduceerd, mits zij voor de exploitant op redelijke voorwaarden toegankelijk zijn, en

 • c.

  beste: het doeltreffendst voor het bereiken van een hoog algemeen niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel

binnentalud

hellend vlak van de waterkering aan de landzijde van de waterkering

bodem

het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen

bodembeschermende voorziening

vloeistofdichte bodemvoorziening, aaneengesloten bodemvoorziening, elementenbodemvoorziening, lekbak, geomembraanbaksysteem of vulpuntmorsbak

bouwwerk

constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren, met inbegrip van de daarvan deel uitmakende bouwwerkgebonden installaties anders dan een schip dat wordt gebruikt voor verblijf van personen en dat is bestemd en wordt gebruikt voor de vaart

buitenkruinlijn

snijlijn van de raaklijnen van de kruin en het buitentalud van een waterkering

buitentalud

hellend vlak van het dijklichaam aan de waterzijde van de waterkering

Delfland

het Hoogheemraadschap van Delfland

Delflandsedijk

primaire waterkering die beveiliging biedt tegen overstromingen vanuit de Nieuwe Waterweg, het Scheur en de Nieuwe Maas, en die als zodanig is aangegeven op de leggerkaart

dijk-in-boulevard

verharde dijk onder de boulevard van Scheveningen, gelegen tussen raai 9990 en raai 10070, die aan weerzijden aansluit op de zandige kust door middel van een diepwand; onderdeel van de primaire waterkering, en als zodanig is aangegeven op de leggerkaart

dijkgraaf en hoogheemraden

dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland

drainagewater

water dat wordt afgevoerd via een stelsel van waterdoorlatende buizen die in de bodem zijn aangelegd

duiker

ondersteunend kunstwerk in de vorm van een kokervormige constructie met als doel de verbinding tussen oppervlaktewaterlichamen mogelijk te maken

duinvoet

de locatie, vanuit zee gezien, waar het droge strand overgaat in de eerste hoge, min of meer gesloten duinenrij, en als zodanig is aangegeven op de leggerkaart

eigenaar

degene die naar burgerlijk recht als eigenaar van de zaak is aan te merken, of degene die jegens deze een zakelijk of persoonlijk recht kan doen gelden

emissie

directe of indirecte uitstoot, uit puntbronnen of diffuse bronnen, van stoffen, warmte of koude in de lucht, het water of de bodem

emissiegrenswaarde

massa, gerelateerd aan een parameter, concentratie of niveau van een emissie die tijdens een of meer vastgestelde perioden niet wordt overschreden

gebouw

bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt

gedoogplichtbeschikking

beschikking tot oplegging van een gedoogplicht als bedoeld in afdeling 10.3 van de wet

gelijkwaardige maatregel

gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de wet

gemaal

pompinrichting, inclusief alle bijbehorende constructies, die de stand van het water of de doorstroming van water regelt

gewasbeschermingsmiddel

gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309)

goed ecologisch potentieel

goed ecologisch potentieel als bedoeld in artikel 2, onder 23, van de Kaderrichtlijn Water

grondmechanisch onderzoek

uitvoeren van grondonderzoek door middel van sonderingen, handboringen, mechanische boringen, peilbuizen of waterspanningsmeters

grondwater

water dat zich onder het bodemoppervlak in de verzadigde zone bevindt en dat in direct contact met de bodem of ondergrond staat

grondwaterbeschermingsgebied

beschermingsgebied voor grondwater zoals bedoeld in de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening

grondwaterlichaam

afzonderlijke grondwatermassa in een of meer watervoerende lagen

huishoudelijk afvalwater

afvalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling en huishoudelijke werkzaamheden

infiltratie

water in de bodem brengen ter aanvulling van het grondwater in samenhang met het onttrekken van grondwater

insteek

de snijlijn van het bovenwatertalud van het oppervlaktewaterlichaam met het aangrenzende maaiveld

inwonerequivalent

inwonerequivalent als bedoeld in artikel 2 van de Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater (PbEG 1991, L 135)

kabel

transportmedium zonder holle ruimte

Kaderrichtlijn Water

Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (PbEG 2000, L 327)

kruin

het hoogstgelegen deel van het profiel van een waterkering; hoogstgelegen deel van een ondersteunend kunstwerk waar het water overheen stroomt in extreme afvoersituaties

KRW-oppervlaktewaterlichaam

oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in artikel 2, onder 10, van de Kaderrichtlijn Water

landscheiding

waterkering die is gelegen op de grens van het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Delfland en aangrenzende waterschappen, en als zodanig is aangegeven in de legger

legger

de legger van het Hoogheemraadschap van Delfland als bedoeld in artikel 2.39 Omgevingswet, artikel 78 Waterschapswet, artikel 7.1.3.2 Zuid-Hollandse Omgevingsverordening en artikel 5 Reglement van Bestuur voor het Hoogheemraadschap van Delfland, bestaande uit de leggerkaart en de leggertekst

leggerdiepte

de normatieve diepte van het watervoerend deel van primair of secundair water tot waar het buitengewoon onderhoud moet worden uitgevoerd, en als zodanig is aangegeven op de leggerkaart

leiding

buis en bijhorende elementen onder of boven de grond waardoorheen of waarlangs iets wordt geleid

lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam

activiteit, niet zijnde een stortingsactiviteit op zee, inhoudende het brengen van stoffen, warmte, koude of water direct op een oppervlaktewaterlichaam, voor zover het gaat om de gevolgen van die stoffen, warmte of koude of dat water voor het watersysteem

lozingsactiviteit op een zuiveringtechnisch werk

activiteit inhoudende het brengen van stoffen, warmte, koude of water met behulp van een werk, niet zijnde een openbaar vuilwaterriool, in een zuiveringtechnisch werk in exploitatie bij een waterschap of een rechtspersoon die door het bestuur van een waterschap met de zuivering van stedelijk afvalwater is belast, voor zover het gaat om de gevolgen van die stoffen, warmte of koude of dat water voor het zuiveringtechnisch werk of het watersysteem

lozingspunt

het punt waar door middel van een werk een lozingsactiviteit wordt verricht

maaiveld

bovenkant (hoogte) of oppervlak van natuurlijk of aangelegd terrein

maatwerkvoorschriften

maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de wet

mantelbuis

buis waardoorheen kabels of leidingen voeren

natte ecologische zone

deel van een oppervlaktewaterlichaam waarin door inrichting of ecologisch geoptimaliseerd beheer, of een combinatie daarvan, leefgebied is gecreëerd voor waterplanten en –dieren, waarmee verbetering van de waterkwaliteit en biodiversiteit wordt bevorderd, en dat als zodanig is aangegeven op de leggerkaart

NEN

norm die door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut is uitgegeven (laatste versie)

NEN-EN

NEN die door het Europees Comité voor Normalisatie is vastgesteld (laatste versie)

NEN-EN-ISO

NEN-EN die door de International Organization for Standardization is vastgesteld (laatste versie)

NEN-ISO

NEN die door de International Organization for Standardization is vastgesteld (laatste versie)

niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam

ander oppervlaktewaterlichaam dan een aangewezen oppervlaktewaterlichaam

Nm3

gashoeveelheid bij 273,15 K en 101,3 kPa en betrokken op droge lucht

oeverbescherming

beschoeiing of damwand die wordt aangelegd in de oeverlijn om de oever tegen afkalving te beschermen

oeverlijn

snijlijn van het water met de oever op het schouwpeil

omgevingsvergunning

de omgevingsvergunning op grond van deze verordening

omgevingsvergunningplicht

de omgevingsvergunningplicht op grond van deze verordening

omgevingswaarde

omgevingswaarde als bedoel in afdeling 2.3 van de wet

ondersteunend kunstwerk

kunstwerk, niet zijnde een waterkering, oppervlaktewaterlichaam of bergingsgebied, dat dienstbaar is aan de functie of werking van een waterstaatswerk of het functioneren van het watersysteem

onttrekken van water

onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam

openbaar vuilwaterriool

voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, in beheer bij een gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast

oppervlaktewaterlichaam

samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, en de bijbehorende bodem en oevers, alsmede flora en fauna

peilgebied

waterhuishoudkundige eenheid waar eenzelfde waterpeil geldt. Dit peil is vastgesteld in een peilbesluit

polderkade

waterkering die dient als scheiding tussen polders of als scheiding tussen peilgebieden, en die als polderkade is aangegeven op de leggerkaart

polderprincipe

realiseren onttrekken van grondwater van een kunstmatig grondwaterniveau dat lager ligt dan het omliggende grondwaterniveau voor het permanent drooghouden van civieltechnische en bouwkundige werken

primair water

door het Hoogheemraadschap van Delfland als zodanig geclassificeerd oppervlaktewaterlichaam dat een belangrijke transport- en bergende functie heeft; het dient als aan- en afvoerweg naar boezem- of poldergemalen, of er komen belangrijke inlaatconstructies op uit, of het verzorgt de afwatering van minimaal 50 hectare in landelijk gebied of minimaal 20 hectare in stedelijk gebied, of het levert een belangrijke bijdrage aan het waterkerend vermogen van een waterkering

primaire waterkering

waterkering die bescherming biedt tegen overstroming door water van een oppervlaktewaterlichaam waarvan de waterstand direct invloed ondergaat van hoge stormvloed en/of hoog water van een van de grote rivieren.

profiel van vrije ruimte

vrij te houden ruimte, boven, onder en naast een waterkering voor het blijvend kunnen realiseren van de functie van de waterkering, of toekomstige waterkering, en die als zodanig is aangegeven op de leggerkaart.

projectbesluit

projectbesluit als bedoeld in afdeling 5.2 van de wet

regionaal waterprogramma

regionaal waterprogramma als bedoeld in artikel 3.8, tweede lid, van de wet

regionale waterkering

regionale waterkering als bedoeld in de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening

schouwpeil

schouwpeil zoals vastgesteld in het peilbesluit

secundair water

door het Hoogheemraadschap van Delfland als zodanig geclassificeerd oppervlaktewaterlichaam met een lokale transport- en ontwaterende functie, of dat zorgt voor een zekere drooglegging.

sleuf

langwerpige smalle ontgraving in de grond

sleufloze techniek

het aanleggen van kabels, leidingen of mantelbuizen door persen of boren

stedelijk afvalwater

huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater

straatmeubilair

objecten die ter inrichting in publiek toegankelijke gebieden staan

strategische zoet grondwatervoorraad

strategische zoet grondwatervoorraad als bedoeld in Bijlage C bij het Regionaal waterprogramma

stroomgebiedsbeheerplan

stroomgebiedsbeheerplan als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid, onder a, van de wet

teenlijn

snijlijn van de raaklijnen van het binnentalud van een waterkering en het horizontaal gelegen maaiveld aan de landzijde van de waterkering

verheelde waterkering

waterkering waarachter van nature gronden aanwezig zijn die ten minste een gelijke hoogte hebben als de buitenkruinlijn

voorland

het meestal droogstaande gebied aansluitend aan de buitenzijde van de waterkering

vuilwaterriool

voorziening of werk voor de inzameling en het transport van afvalwater

wateractiviteit

beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een waterstaatswerk, lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk, wateronttrekkingsactiviteit of elke andere activiteit waarover in deze verordening regels zijn gesteld

waterbeheerprogramma

waterbeheerprogramma als bedoeld in artikel 3.7 van de wet

waterkerend vermogen

vermogen van een waterkering om aan alle faalmechanismen te voldoen, overeenkomstig de veiligheidseisen

waterkering

zeewering, dijken, kaden en andere kunstmatige of natuurlijke hoogten, onder welke benaming ook, die dienen tot kering van zee-, rivier-, boezem- of polderwater

wateronttrekkingsactiviteit

een activiteit als bedoeld in hoofdstuk 5 of 6 van deze verordening

waterstaatswerk

oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk

watersysteem

samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken

werken

alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren, niet zijnde waterstaatswerken of zuiveringtechnische werken

wet

Omgevingswet

zeewering

primaire waterkering die beveiliging biedt tegen overstroming vanuit de zee en die als zodanig is aangegeven op de leggerkaart

zuiveringsvoorziening

werk voor het zuiveren van afvalwater dat geen zuiveringtechnisch werk is

zuiveringtechnisch werk

werk voor het zuiveren van stedelijk afvalwater, in exploitatie bij een waterschap of gemeente, of een rechtspersoon die door het bestuur van een waterschap met de zuivering van stedelijk afvalwater is belast, met inbegrip van bij dat werk behorende werken voor het transport van stedelijk afvalwater, effluentleidingen daaronder begrepen, en toebehoren

Bijlage 2 Normering polderkaden

Bijlage bij de Waterschapsverordening met de kaart met daarop de normering van de polderkaden.

De gedetailleerde ligging van de polderkaden is opgenomen in de kaart met de geometrische begrenzing van het waterstaatswerk waterkering polderkaden.

Bijlage 3 Overzicht Geografische Informatieobjecten

Beheergebied Delfland

/join/id/regdata/ws0372/2023‑12‑01/e8f6339e-8044-4ff6-a0c8-bbfc4ffbd669/nld@2024‑03‑18;2

Beschermingszone oppervlaktewaterlichaam primair water

/join/id/regdata/ws0372/2023‑12‑01/d6b4e472-b510-4388-a9e8-647f62ab7c7b/nld@2024‑03‑15;2

Beschermingszone oppervlaktewaterlichaam secundair water

/join/id/regdata/ws0372/2023‑12‑01/df0489e7-fd9d-433d-8a28-503f4ad9a259/nld@2024‑03‑15;2

Beschermingszone waterkering Delflandsedijk

/join/id/regdata/ws0372/2023‑12‑01/fd263a87-03e9-402f-8267-f1a9a2d1e7b2/nld@2024‑03‑18;2

Beschermingszone waterkering landscheiding

/join/id/regdata/ws0372/2023‑12‑01/41138a5f-2033-4486-be0d-c75b4f295590/nld@2024‑03‑18;2

Beschermingszone waterkering polderkade

/join/id/regdata/ws0372/2023‑12‑01/28cf14d0-ad65-4020-87ce-74964092d76c/nld@2024‑03‑18;2

Beschermingszone waterkering regionale waterkering

/join/id/regdata/ws0372/2023‑12‑01/437881b9-60d7-4da4-85a6-fa7142fc0023/nld@2024‑03‑18;2

Beschermingszone waterkering zeewering

/join/id/regdata/ws0372/2023‑12‑01/4ecd6a66-2100-48c1-8966-2ecb14406fef/nld@2024‑03‑18;2

Buffer 10 m rondom duiker

/join/id/regdata/ws0372/2023‑12‑01/dc6a31d5-df00-4082-91df-54bdd21a944f/nld@2024‑03‑19;2

Buffer 10 m rondom inlaat

/join/id/regdata/ws0372/2023‑12‑01/c2032c5c-c06b-4a48-bd0e-da6060b6a1c5/nld@2024‑03‑19;2

Buffer 10 m rondom keerschot

/join/id/regdata/ws0372/2023‑12‑01/e845cf1c-4747-49e5-ada5-9a74b2f4f657/nld@2024‑03‑19;2

Buffer 10 m rondom stuw

/join/id/regdata/ws0372/2023‑12‑01/801ab2f8-2776-4fe0-9a48-f4b769c6f636/nld@2024‑03‑19;2

Buffer 5 m rondom ondersteunend kunstwerk

/join/id/regdata/ws0372/2023‑12‑01/d9e03f93-2049-4237-8f41-9c635a0a06b2/nld@2024‑03‑19;2

Buffer 50 m rondom gemaal

/join/id/regdata/ws0372/2023‑12‑01/ef1ed2ac-13b7-4d64-8352-1d5b00e27e11/nld@2024‑03‑19;2

Buitenwaartse beschermingszone waterkering zeewering

/join/id/regdata/ws0372/2023‑12‑01/502a0132-93eb-4bc5-a72a-f44b67c536d2/nld@2024‑03‑18;2

Profiel van vrije ruimte Delflandsedijk

/join/id/regdata/ws0372/2023‑12‑01/73c84a0d-f72d-4e9f-9b62-314dcc363438/nld@2024‑03‑18;2

Profiel van vrije ruimte polderkade

/join/id/regdata/ws0372/2023‑12‑01/434543fd-54d2-4282-b803-bed4e1e89961/nld@2023‑12‑01;1

Profiel van vrije ruimte regionale waterkering

/join/id/regdata/ws0372/2023‑12‑01/17cf5986-0e63-43e8-bb5b-23c8da2983a6/nld@2024‑03‑18;2

Profiel van vrije ruimte zeewering

/join/id/regdata/ws0372/2023‑12‑01/40d5a600-d9fe-4f74-a1c6-4ba9e6bc15a7/nld@2024‑03‑18;2

Waterstaatswerk bergingsgebied

/join/id/regdata/ws0372/2023‑12‑01/cd100054-3e63-4796-84d9-18f0afcc282c/nld@2024‑03‑15;2

Waterstaatswerk ondersteunend kunstwerk duiker

/join/id/regdata/ws0372/2023‑12‑01/9b93825d-fc13-46b8-9bfb-abe553eace71/nld@2024‑03‑19;2

Waterstaatswerk ondersteunend kunstwerk gemaal

/join/id/regdata/ws0372/2023‑12‑01/bb90e0e4-129e-4dec-9f29-3732130464e8/nld@2024‑03‑19;2

Waterstaatswerk ondersteunend kunstwerk inlaat

/join/id/regdata/ws0372/2023‑12‑01/5cbcf7e1-05ed-4474-afa6-61839d17a15f/nld@2024‑03‑19;2

Waterstaatswerk ondersteunend kunstwerk keerschot

/join/id/regdata/ws0372/2023‑12‑01/f11ddd48-cec6-4a7d-bc12-a8b528a418e7/nld@2024‑03‑19;2

Waterstaatswerk ondersteunend kunstwerk sluis

/join/id/regdata/ws0372/2023‑12‑01/349adf25-0429-4fcf-a6e3-3e25e7ddd4be/nld@2024‑03‑19;2

Waterstaatswerk ondersteunend kunstwerk stuw

/join/id/regdata/ws0372/2023‑12‑01/539855f9-1af4-4dc3-8f3f-c44b7b72cbb9/nld@2024‑03‑19;2

Waterstaatswerk ondersteunend kunstwerk vispassage

/join/id/regdata/ws0372/2023‑12‑01/e0ecfb48-257e-4c26-87b0-de3ad5055050/nld@2024‑03‑19;2

Waterstaatswerk ondersteunend kunstwerk waterkerende constructie

/join/id/regdata/ws0372/2023‑12‑01/a7594e5a-bb64-4166-b5f2-8ff7515f1060/nld@2024‑03‑19;2

Waterstaatswerk oppervlaktewaterlichaam NEZ

/join/id/regdata/ws0372/2023‑12‑01/7e683e6f-a80a-4c6e-aa95-2f071deed2e2/nld@2024‑03‑15;2

Waterstaatswerk oppervlaktewaterlichaam primair water

/join/id/regdata/ws0372/2023‑12‑01/f4ec91b6-91da-42ba-b74c-a0f5188dd487/nld@2024‑03‑15;2

Waterstaatswerk oppervlaktewaterlichaam secundair water

/join/id/regdata/ws0372/2023‑12‑01/8acab9ed-b5a8-4f3f-9637-a44b585d99c6/nld@2024‑03‑15;2

Waterstaatswerk waterkering Delflandsedijk

/join/id/regdata/ws0372/2023‑12‑01/243b8a47-aecc-4554-aa12-e583d2a5a2ba/nld@2024‑03‑18;2

Waterstaatswerk waterkering landscheiding

/join/id/regdata/ws0372/2023‑12‑01/3e3d5b9e-1ac5-4c5c-91a0-ae674a5d2c53/nld@2024‑03‑18;2

Waterstaatswerk waterkering polderkade

/join/id/regdata/ws0372/2023‑12‑01/96f86f4d-47c9-41ee-bc21-1caf2a0d47cd/nld@2024‑03‑18;2

Waterstaatswerk waterkering regionale waterkering

/join/id/regdata/ws0372/2023‑12‑01/ed105d85-b25c-45ef-a6c2-ab903b539e82/nld@2024‑03‑18;2

Waterstaatswerk waterkering zeewering

/join/id/regdata/ws0372/2023‑12‑01/93b07626-5ca0-478f-abda-a7f96a2bb2ae/nld@2024‑03‑18;2

Toelichting

Algemene Toelichting

DEEL1 ALGEMENE TOELICHTING op de wijzigingen zoals verwerkt in de Waterschapsverordening Delfland (november 2023)

HOOFDSTUK 1 AANLEIDING

Bij het omzetten van regelgeving in de Waterschapsverordening Delfland en het aansluiten bij het geheel nieuwe stelsel van de Omgevingswet is het niet te vermijden dat de regels op onderdelen onvolkomenheden bevatten en reguliere actualisatie behoeven. Met dit (ontwerp)besluit Wijziging van de Waterschapsverordening Delfland wordt een aantal van die onvolkomenheden opgelost. Ook wordt de Waterschapsverordening geactualiseerd naar aangepaste provinciale regelgeving.

HOOFDSTUK 2 ACHTERGROND

2.1 Omgevingswet
Het stelsel van de Omgevingswet integreert de gebiedsgerichte onderdelen van het omgevingsrecht in één samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en uitvoering. De stelselherziening leidt daarmee tot betere mogelijkheden voor integraal beleid, betere bruikbaarheid en substantiële vereenvoudiging van het omgevingsrecht. De Omgevingswet en de daarmee samenhangende nieuwe regelgeving bieden het juridisch kader voor maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Met dit nieuwe stelsel kan volgens de wetgever beter worden ingespeeld op de dynamiek in de fysieke leefomgeving en de opgaven waarvoor het gebied gesteld staat.

2.2 Waterschapsverordening
In het kader van de Omgevingswet worden alle regels van het waterschap die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving opgenomen in één Waterschapsverordening. In november 2022 heeft Delfland hiervoor de Waterschapsverordening Delfland vastgesteld. Dit betreft een in hoofdzaak beleidsarme omzetting van de regels uit onder andere de Keur Delfland en de bijbehorende algemene regels en beleidsregels. Daarbij is aangekondigd dat de Waterschapverordening in de loop der tijd zal worden aangepast en geactualiseerd met zogenoemde partiële wijzigingen.

De ambitie is om deze aanpassingen in een continu verbeterproces door te voeren. Zodoende kan Delfland flexibel reageren op toekomstige ontwikkelingen in het gebied en de regels uit de Waterschapverordening laten aansluiten bij:

 • de maatschappelijke opgaven in ons gebied en de rol die Delfland daarin wil innemen

 • de samenwerking en participatie met gemeenten, burgers en bedrijven;

 • de ervaringen uit de uitvoeringspraktijk;

 • veranderingen in de regelgeving van rijk, provincie en gemeenten, en

 • het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

HOOFDSTUK 3 INHOUD VAN HET (ONTWERP)BESLUIT

De wijzigingen betreffen hoofdzakelijk een verbetering van onvolkomenheden die in de omzetting van de Keur naar de Waterschapsverordening terecht zijn gekomen en een actualisatie na aangepaste provinciale regelgeving. Het gaat om wijzigingen die niet leiden tot grotere andere of nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving.

Het betreft de volgende onderwerpen:

 • aanpassingen ten behoeve van de aanwijzing van werkingsgebieden zodat de regels uit de Waterschapsverordening Delfland kunnen worden ontsloten in het DSO;

 • aanpassingen als gevolg van instructieregels voor de Waterschapsverordening over grondwaterkwaliteit uit de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening;

 • correcties en verbeteringen voor een goede dienstverlening in de vergunningverlening, en

 • uitstel van de inwerkingtreding van de regels uit hoofdstuk 10 tot een later tijdstip.

3.1 Werkingsgebieden in de Waterschapsverordening
De Waterschapsverordening is in het kader van de Omgevingswet niet langer een op zichzelf staand papieren document, maar een digitale set van regels, indieningsvereisten en bijbehorende werkingsgebieden. De juridische regels uit de Waterschapsverordening worden gedigitaliseerd waardoor initiatiefnemers, aan de hand van de beoogde activiteit(en) en de aangegeven locatie, met een vergunningencheck door de regels worden geleid. Dit geheel wordt na de inwerkingtreding van de Omgevingswet digitaal ontsloten in het DSO.

Het DSO stelt daarmee eisen aan de vorm en de inhoud van de Waterschapsverordening. Dit geldt onder meer voor het aanwijzen van de werkingsgebieden. Dit zijn de digitaal vormgegeven gebieden waar regels uit de Waterschapsverordening van toepassing zijn. Met een ‘klik op de kaart’ worden de regels in de werkingsgebieden in het DSO zichtbaar voor initiatiefnemers. In de eerste versie van de Waterschapsverordening Delfland zoals vastgesteld in november 2022 was voor die werkingsgebieden een verwijzing opgenomen naar de legger Delfland. Deze zogenoemde dynamische verwijzing kan niet worden ontsloten in het DSO. Op grond van de Omgevingswet en het DSO worden de werkingsgebieden aangewezen in de Waterschapsverordening. Om dit te verbeteren zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd.

3.2 Provinciale instructieregels
De provincie Zuid-Holland heeft op 9 november 2022 een wijziging van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening vastgesteld met instructieregels over grondwaterkwaliteit. Een instructieregel is een algemene regel waarmee de provincie aangeeft hoe het waterschap een taak of bevoegdheid moet uitoefenen.

Die instructieregels voor de grondwaterkwaliteit zijn noodzakelijk, omdat met de komst van de Omgevingswet de Wet bodembescherming zal worden ingetrokken en tegelijkertijd de bescherming van de grondwaterkwaliteit door de provincie blijvend moet worden gewaarborgd. De instructieregels uit de Omgevingsverordening geven aanleiding om de Waterschapsverordening aan te passen.

3.3 Correcties en verbeteringen
Uit testen met de aansluiting op het DSO en andere reviews zijn verbeterpunten naar voren gekomen die bij de eerste omzetting van de Keur in de Waterschapsverordening tot onbedoelde en ongewenste effecten leiden. Het betreft voor een groot deel correcties van verschrijvingen, aanpassen van verwijzingen, een eenmalige vernummering (zie de tabel vernummering onder 3.5 van deze algemene toelichting) en andere taalkundige en structuurverbeteringen die de leesbaarheid van het stuk verbeteren.

De belangrijkste inhoudelijke wijzingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

 • a.

  aanvraagvereisten omgevingsvergunning

 • b.

  beoordelingsregels Delflandsedijk

 • c.

  meetverplichting onttrekken grondwater en infiltratie water

 • d.

  indieningsvereisten melding

 • e.

  vrijstelling omgevingsvergunningplicht Rainlevelr

Ad a. Aanvraagvereisten omgevingsvergunning
In de Waterschapsverordening zijn de aanvraagvereisten opgenomen voor een omgevingsvergunning. In de eerste versie van de Waterschapsverordening van november 2022 werden als aanvraagvereisten een aantal verplichte bijlagen gevraagd. Deze kunnen tot problemen leiden in de uitvoering, omdat voor een initiatiefnemer niet duidelijk is wat wordt bedoeld, deze niet altijd nodig zijn en zaken in één bijlage kunnen worden gecombineerd.

Ad b. Beoordelingsregels Delflandsedijk
Voor een adequaat beheer van de Delflandsedijk, nu en in de toekomst, moet een initiatiefnemer voor activiteiten in het waterstaatswerk eerst een zwaarwegend belang aantonen. De eerdere positie van het desbetreffende lid deed onvoldoende recht aan het belang van deze bepaling. Om het zwaarwegend belang de juiste zwaarte te geven, is het noodzakelijk om hiervoor een apart artikel op te stellen, waarbij bij de beoordeling van een activiteit in het waterstaatswerk het zwaarwegend belang in acht wordt genomen.

Ad c. Meetverplichting onttrekken grondwater en infiltratie water
De in de Waterschapsverordening opgenomen meetverplichting voor het onttrekken en infiltreren van water sluit niet aan op de huidige praktijk. Zo zijn in Tabel 5.1 parameters en frequenties opgenomen die niet van toepassing zijn en ontbreken er parameters. Hierdoor kunnen voornamelijk bij de glastuinbouw ongewenste situaties ontstaan, omdat het merendeel van de aanvragen betrekking heeft op deze doelgroep. Om hier goed op te kunnen sturen is het noodzakelijk om de huidige praktijksituatie op te nemen in de Waterschapsverordening door in alle situaties ruimte te geven voor het kunnen toepassen van maatwerk.

Ad d. Indieningsvereisten melding en vergunning
De indieningsvereisten zijn aangepast zodat deze meer gericht zijn op specifieke activiteiten. Hiermee vraagt Delfland de initiatiefnemer gericht naar de relevante informatie die aansluit bij de situatie en sluit deze beter aan op de informatiebehoefte bij Delfland voor het afhandelen van een melding of vergunning.

Delfland voorkomt hiermee dat bij het indienen van een melding of vergunning niet-relevante of onvoldoende informatie wordt gevraagd, waarmee het indienen veel klantvriendelijker wordt en vergunningverleners de aanvragen efficiënter kunnen beoordelen.

Ad e. Vrijstelling omgevingsvergunningplicht Rainlevelr
Rainlevelr is een samenwerkingsverband van Hoogheemraadschap van Delfland, gemeente Westland, Glastuinbouw Nederland, en individuele glastuinbouwbedrijven. In Rainlevelr dragen glastelers bij aan droge voeten door vóór een zware bui ruimte te maken in hun hemelwaterbassin of silo. Dat doen ze op vrijwillige basis. Delfland informeert de deelnemers over de neerslagverwachting en laat weten wanneer meer ruimte nodig is. Deelnemende glastelers moeten daarvoor hun water uit het bassin of silo lozen op een oppervlaktewaterlichaam. Om te voorkomen dat deze handelingen vergunningplichtig zijn, is in het wijzigingsbesluit geregeld dat, voorafgaand aan een verzoek van Delfland, deelnemende glastelers zonder vergunning water mogen lozen op een oppervlaktewaterlichaam.

3.4 Uitstel inwerkingtreding hoofdstuk 10
In hoofdstuk 10 staan bepalingen voor de bescherming van de afvalwatertransportleidingen. Om de vergunningplicht en de handhaving van deze nieuwe regels binnen onze eigen organisatie en jegens externe partijen goed te borgen, is meer tijd nodig. Tijdens de ter inzagelegging van de ontwerp Waterschapsverordening in 2022, hebben leidingbeheerders uit ons beheergebied hierover bezwaren geuit. Hun bezwaar was dat deze nieuwe regels tot veel extra bureaucratie zouden leiden en dat zij hinder zouden ervaren bij het doen van hun maatschappelijke werkzaamheden. De inwerkingtreding van hoofdstuk 10 leidt ook binnen Delfland zelf tot veel extra werkzaamheden in de vergunningverlening en de handhaving.

Bij vaststelling van de Waterschapverordening in 2022 was daarom de inwerkingtreding van hoofdstuk 10 uitgesteld met een jaar en vastgesteld op 1 januari 2024. Echter, om de integrale impact van inwerkingtreding van hoofdstuk 10, zowel intern als extern, goed te kunnen voorbereiden, is gebleken dat meer tijd nodig is dan voorzien bij de vaststelling van de Waterschapverordening vorig jaar. In het voorliggende wijzigingsbesluit treedt hoofdstuk 10 daarom niet in werking per 1 januari 2024 maar op een nader door D&H te bepalen tijdstip.

3.5 Vernummering
Als gevolg van de doorgevoerde wijzigingen, is in de hoofdstukken 3 en 4 en de bijlagen van de Waterschapsverordening vernummerd.

Hieronder is een was-wordt tabel opgenomen. In kolom ‘Was’ staan de nummers van de Waterschapsverordening zoals vastgesteld in november 2022 en de kolom ‘Wordt’ is de nieuwe nummering opgenomen (Waterschapsverordening zoals vastgesteld in november 2023).

Was

Wordt

3.1

-

3.2

3.1

3.3

3.2

3.4

3.3

3.5

3.4

3.6

3.5

3.7

3.6

3.8

3.7

3.9

3.8

3.10

3.9

 
 

4.1

4.1

4.2

-

4.3

4.1

4.4

4.2

4.5

4.3

4.6

4.4

 

4.5 nieuw

4.7

4.6

4.8

4.7

4.9

4.8

4.10

4.9

4.11

4.10

4.12

4.11

4.13

4.12

4.14

4.13

4.15

4.14

4.16

4.15

4.17

4.16

4.18

4.17

4.19

4.18

4.20

4.19

4.21

4.20

4.22

4.21

4.23

4.22

4.24

4.23

4.25

4.24

4.26

4.25

4.27

4.26

4.28

4.27

4.29

4.28

4.30

4.29

4.31

4.30

4.32

4.31

4.33

4.32

4.34

4.33

4.35

4.34

4.36

4.35

4.37

4.36

 
 

Bijlage 1

Bijlage 1

Bijlage 2

-

Bijlage 3

Bijlage 2

-

Bijlage 3 nieuw

Omwille van de gebruiksvriendelijkheid en herleidbaarheid is deze vernummering ook doorgevoerd in de Toelichting. Het gaat dan zowel om de aangepaste nummering van de artikelsgewijze toelichting als om verwijzingen in de tekst van de algemene en artikelsgewijze toelichting naar (de toelichting op) de betreffende artikelen.

In het DSO is de publicatie en weergave van de algemene en artikelsgewijze toelichting vergelijkbaar met aanpassingen aan de juridische tekst van de Waterschapsverordening. Bij een nieuwe versie van de Toelichting wordt voortgeborduurd op de eerdere versie(s) van de toelichting. Deze zijn versie-beheerd, waardoor eerdere versies altijd terug te vinden zijn op datum. Daarbij is de artikelsgewijze toelichting specifiek gekoppeld aan het betreffende artikel.

DEEL 2 ALGEMENE TOELICHTING op de Waterschapsverordening Delfland (november 2022)

HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Het Hoogheemraadschap van Delfland is verantwoordelijk voor het beheer van het watersysteem en de zuivering van afvalwater in zijn beheergebied. Daarmee werkt Delfland aan het bewoonbaar houden van het land en aan de bescherming en verbetering van de leefomgeving. Om in dit gebied te kunnen wonen, werken en zorgen voor de natuur moet het watersysteem goed blijven werken.

De toepassing van deze verordening is gericht op:

 • bescherming van het gebied tegen overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;

 • voldoende water van goede chemische en ecologische kwaliteit, van zowel het oppervlaktewater als het grondwater;

 • zuiveren en transporteren van afvalwater; en

 • vervulling maatschappelijke functies door watersystemen.

Om te zorgen dat in de toekomst het watersysteem de gebruiksdoelen goed blijft ondersteunen zijn regels opgesteld waaraan veranderingen in de inrichting van het gebied moeten voldoen. Deze staan in de waterschapsverordening en in andere regelgeving.

In deze verordening staan regels die bepalen wanneer een vergunning nodig is om veranderingen aan te brengen en onder welke voorwaarden veranderingen zonder vergunning mogen worden uitgevoerd.

In deel 1 van deze toelichting wordt een beeld op hoofdlijnen geschetst van deze verordening. In deel 2 wordt door middel van een artikelsgewijze toelichting gedetailleerder ingegaan op de werking van de verordening.

Aan de tekst van deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend. Bij strijdigheid tussen de waterschapsverordening en toelichting geldt het gestelde in de verordening.

HOOFDSTUK 2 DOEL WATERSCHAPSVERORDENING

De inrichting van het gebied en die van het watersysteem moeten goed op elkaar afgestemd zijn. Het reguleren van activiteiten in en rondom het watersysteem is hier een belangrijk onderdeel van. Het draagt bij aan het goed laten functioneren van het watersysteem, waardoor het gebied bewoonbaar kan blijven. Delfland heeft regels opgesteld over het uitvoeren van activiteiten. Daaronder kan ook worden verstaan het laten voortduren van een bepaalde situatie. Dat geldt ook voor een goede werking van zuiveringtechnische werken. De regels in deze verordening bepalen welke activiteiten vergunningplichtig zijn en onder welke voorwaarden een activiteit zonder vergunning is toegestaan.

Een ander doel van de waterschapsverordening is invulling geven aan de wettelijke verplichting om alle Delflandse regels met betrekking tot de fysieke leefomgeving in één verordening te concentreren, waarover later meer.

HOOFDSTUK 3 WETTELIJK KADER WATERSCHAPSVERORDENING

3.1 Regelingen van het Rijk
De Omgevingswet reguleert activiteiten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Inwoners, bedrijven en overheden voeren activiteiten uit die invloed hebben op de fysieke leefomgeving of die leefomgeving wijzigen. Doel van de Omgevingswet is om een veilige en gezonde leefomgeving te behouden en ook de door mensen gewenste veranderingen in de omgeving mogelijk te maken. De Omgevingswet en de regels van de andere overheden zorgen dat de door mensen gewenste veranderingen niet leiden tot onaanvaardbare of ongewenste schade voor de omgeving.

Artikel 2.5 van de Omgevingswet bepaalt dat alle Delflandse regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving in één verordening moeten staan. Die verordening is deze waterschapsverordening. Regels over het onderhoud van waterstaatswerken zijn uitgezonderd van die verplichting. Die regels staan in de Legger Delfland.

Artikel 4.6 van de Omgevingswet bepaalt dat Delfland in bepaalde gevallen kan afwijken van regels die door het Rijk of provincie zijn gesteld. Als Delfland gebruik maakt van die bevoegdheid, worden die regels ‘maatwerkregels’ genoemd.

Het Rijk heeft bepaalde regels in de Omgevingswet uitgewerkt in een viertal Algemene maatregelen van bestuur en een ministeriële regeling. Hierin staan regels waaraan de deze verordening moet voldoen. Deze regels worden ook al instructieregels genoemd.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervallen sommige rijksregels over lozingen. Het gaat om lozingen op een oppervlaktewaterlichaam of zuiveringtechnisch werk in beheer van een waterschap. De bevoegdheid om die regels vast te stellen, wordt toebedeeld aan de waterschappen. Ter voorkoming van een vacuüm heeft het Rijk regels vastgesteld die van rechtswege in de waterschapsverordening komen. Deze regels staan bekend als de bruidsschat. Delfland heeft ervoor gekozen de bruidsschat te integreren in de waterschapsverordening (zie hoofdstukken 5, 6 en 7).

Tot slot heeft het Rijk overgangsrecht vastgesteld (Invoeringswet, Invoeringsbesluit en Invoeringsregeling). Deze wet- en regelgeving van het Rijk voorziet grotendeels in het overgangsrecht met betrekking tot de Keur Delfland, de Algemene regels behorende bij de Keur en de Aansluitverordening Delfland. Voor zover de rijksregelgeving daarin niet voorziet, is het geregeld in de Invoeringsverordening Waterschapsverordening Delfland.

3.2 Zuid-Hollandse Omgevingsverordening
De provincie stelt ook regels waar de waterschapsverordening aan moet voldoen. Deze staan in de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening en worden ook wel instructieregels genoemd. De instructieregels hebben onder meer betrekking op de onttrekking van grondwater.

3.3 Waterschapswet
De Verenigde Vergadering van Delfland is op grond van artikel 78, eerste lid, Waterschapswet bevoegd om verordeningen vast te stellen. Die verordeningen moeten betrekking hebben op de taken die aan Delfland zijn toebedeeld. Met de vaststelling van deze waterschapsverordening heeft de Verenigde Vergadering gebruik gemaakt van deze bevoegdheid.

HOOFDSTUK 4 AAN WATERSCHAPSVERORDENING GERELATEERDE INSTRUMENTEN

4.1 Beleidsregels
In de waterschapsverordening is geregeld dat bepaalde activiteiten vergunningplichtig zijn. De beoordelingsregels in de waterschapsverordening geeft op hoofdlijnen aan waar een vergunningaanvraag op wordt beoordeeld. In de beleidsregels zijn deze beoordelingsregels verder uitgewerkt.

Vooral bij projecten waar gebruik wordt gemaakt van innovatieve oplossingen of nieuwe contractvormen, zoals design en construct, is veel onderling overleg nodig. Vroegtijdig overleg tussen de aanvrager van de vergunning en Delfland draagt bij aan een vlotte vergunningverlening.

4.2 Legger Delfland
Voor elk waterstaatswerk legt Delfland vast waar het ligt, waaraan het moet voldoen en wie welk onderhoud doet. De legger is het wettelijke document waar deze gegevens en plichten in worden vastgelegd.

In de legger staat waaraan de waterstaatswerken en bijbehorende zonering naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen. Dit is de normatieve functie van de legger. Daarnaast staat in de legger op wie de onderhoudsplicht en verplichting rust. De legger bestaat uit twee delen die elkaar aanvullen: de leggertekst en de leggerkaart. De legger is te bekijken op https://www.hhdelfland.nl/legger.

Er is geen formele relatie tussen de Legger Delfland en de waterschapsverordening.

4.3 Legger afvalwatertransportleidingen Delfland
Gereserveerd voor werkingsgebieden afvaltransportleidingen Delfland.

4.4 Omgevingsvergunning en maatwerkvoorschriften
De omgevingsvergunning voor een wateractiviteit en het maatwerkvoorschrift aangaande een wateractiviteit zijn belangrijke instrumenten om de (potentieel) nadelige effecten van activiteiten op het watersysteem of zuiveringtechnische werken weg te nemen, althans tot een aanvaardbaar niveau te reduceren. Kort gezegd zijn er vier situaties uit de regels te destilleren.

De eerste situatie is dat een activiteit alleen is toegestaan als Delfland daarvoor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (in deze toelichting ook wel ‘vergunning’ genoemd) heeft verleend. De effecten van zo’n activiteit voor het watersysteem of een zuiveringtechnisch werk kunnen ingrijpend zijn. Daarom dat Delfland vóóraf die activiteit wil toetsen. In de verordening staat waaraan een aanvraag voor zo’n vergunning wordt getoetst. Dit zijn de zogenaamde beoordelingsregels. Als de negatieve effecten tot een aanvaardbaar niveau zijn te reduceren, zal Delfland in beginsel de vergunning verlenen. Wel kan Delfland voorwaarden verbinden aan die activiteit. Dit wordt ook wel het verbinden van voorschriften aan een vergunning genoemd.

De tweede situatie is dat een activiteit alleen is toegestaan wanneer er wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden en vooraf een melding is gedaan bij Delfland. De effecten van zo’n activiteit voor het watersysteem of een zuiveringtechnisch werk kunnen weliswaar ingrijpend zijn, maar zijn doorgaans minder verstrekkend dan in de vorige alinea is beschreven. Delfland kan geen voorschriften verbinden aan een melding, dat kan alleen bij de vergunning. Wel kan Delfland zogenaamde maatwerkvoorschriften stellen. Dat zijn regels die in acht moeten worden genomen bij het uitvoeren van de activiteit.

De derde situatie is dat de activiteit onder voorwaarden is toegestaan zonder dat vooraf een melding is gedaan. De effecten van zo’n activiteit voor het watersysteem of een zuiveringtechnisch werk zijn doorgaans beperkt. Delfland kan wel maatwerkvoorschriften stellen (zie vorige alinea).

De vierde situatie is dat de activiteit bij voorbaat niet is toegestaan. De effecten van zo’n activiteit op het watersysteem of een zuiveringtechnisch werk zijn dermate groot of risicovol dat er een verbod geldt.

HOOFDSTUK 5 OPBOUW WATERSCHAPSVERORDENING

5.1 Opbouw van de waterschapsverordening
De waterschapsverordening heeft een gelaagde structuur. Die structuur komt er in grote lijnen op neer dat de hoofdstukken 1 en 3, voor zoveel zij zich daarvoor lenen, van toepassing zijn op alle wateractiviteiten in de verordening, en de hoofdstukken 4 tot en met 11 elk aanvullende bepalingen bevatten voor de afzonderlijke categorieën wateractiviteiten.

Hoofdstuk 1 omvat enkele algemene bepalingen zoals definities en doelen van de verordening.
Hoofdstuk 2 omvat de veiligheidsnormen voor polderkaden.
Hoofdstuk 3 omvat algemene regels over vergunningen en maatwerkvoorschriften.
Hoofdstuk 4 omvat regels over activiteiten ter plaatse van waterstaatwerken.
Hoofdstuk 5 gaat over grondwateronttrekkingen.
Hoofdstuk 6 gaat over onttrekkingen aan oppervlaktewaterlichamen.
Hoofdstuk 7 omvat regels over lozingen op oppervlaktewaterlichamen.
Hoofdstuk 8 heeft betrekking op het aansluiten van het openbaar vuilwaterriool of ander riool op een zuiveringtechnisch werk.
Hoofdstuk 9 gaat over lozingen op zuiveringtechnische werken.
Hoofdstuk 10 is gereserveerd voor activiteiten ter plaatse van afvalwatertransportleidingen.
Hoofdstuk 11 omvat regels over (grootschalige) verharding.
Hoofdstuk 12 omvat de slotbepalingen.

5.2 Kort overzicht van de waterschapsverordening
In onderstaande paragrafen staat een kort overzicht per hoofdstuk van de waterschapsverordening. Er staat waar het hoofdstuk over gaat en hoe u het hoofdstuk moet lezen. In Deel 2 van deze toelichting worden de hoofdstukken per artikel toegelicht.

5.2.1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
In het eerste artikel wordt verwezen naar bijlage 1. In die bijlage staan begrippen die nodig zijn om de waterschapsverordening te begrijpen. Ook worden de doelen benoemd waarop de toepassing van de waterschapsverordening is gericht. De doelen kunnen worden gezien als reden dat Delfland regels heeft gemaakt en waarom niet iedereen alles zomaar mag doen in het beheergebied van Delfland.

In dit hoofdstuk staat ook wat de algemene zorgplicht inhoudt. Meer uitleg over de zorgplicht is te vinden in de artikelsgewijze toelichting. Tevens zijn in dit hoofdstuk bevoegdheden opgenomen die kunnen worden benut in het geval zich extreme weersomstandigheden voordoen.

5.2.2 Hoofdstuk 2. Normering polderkaden
In dit hoofdstuk staan de veiligheidsnormen die Delfland stelt aan polderkaden. Een polderkade is een waterkering. Dit type waterkering is niet rijks- of provinciaal gereglementeerd. Delfland wijst de polderkaden aan en legt dit vast in de Legger Delfland. Polderkaden zijn meestal peilscheidingen tussen twee polders of scheiden peilgebieden met een aanzienlijk peilverschil, hogere polderdelen van de iets lagergelegen delen.

5.2.3 Hoofdstuk 3. Wateractiviteiten algemeen
In hoofdstuk 3 staan artikelen die gaan over vergunningen en maatwerkvoorschriften. Vanwege de gelaagde structuur (zie hierboven) gelden die artikelen voor alle bepalingen in de verordening die over vergunningen of maatwerkvoorschriften gaan.

In dit hoofdstuk staat dat Delfland voorschriften in een vergunning kan stoppen. Dit wordt ook wel het verbinden van voorschriften aan een vergunning genoemd. U moet zich aan die voorschriften houden. Delfland houdt toezicht om te kijken of de initiatiefnemer zich aan de voorschriften houdt. Waarom maakt Delfland voorschriften? De inspanningen van Delfland zijn gericht op de doelen uit hoofdstuk 1. De voorschriften vormen een belangrijk instrument hierbij. Dit geldt ook voor maatwerkvoorschriften. Dit zijn voorschriften die Delfland kan stellen bij een activiteit waarvoor geen vergunning nodig is.

Soms is het nodig om een vergunning of maatwerkvoorschrift te wijzigingen of in te trekken. Ook kan het nodig zijn om een activiteit te stoppen. Dan is bijvoorbeeld de kwaliteit van het water niet meer goed genoeg. Of stelt het Rijk of de Provincie strengere eisen voor waterkeringen. In dit hoofdstuk staat dat Delfland dan een activiteit mag laten stoppen door bijvoorbeeld de vergunning in te trekken.

5.2.4 Hoofdstuk 4. Beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot waterstaatswerken
In hoofdstuk 4 staan de regels voor beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot waterstaatswerken. Voorbeelden zijn een steiger plaatsen in een kanaal, een stuw bouwen in een sloot of het leggen van een kabel in een waterkering. Een oppervlaktewaterlichaam (bijvoorbeeld een kanaal, sloot) en een waterkering (bijvoorbeeld een dijk of kade) zijn waterstaatswerken die in de Legger Delfland staan. De legger en regels in deze verordening zorgen ervoor dat een waterstaatswerk goed blijft functioneren én dat Delfland in de toekomst onderhoud kan uitvoeren.

Voor elke beperkingengebiedactiviteit bij waterstaatswerken moet u deze vragen stellen:

 • Heb ik een vergunning nodig voor deze wateractiviteit? Meestal heeft u een vergunning nodig. Dit is de omgevingsvergunningsplicht uit de waterschapsverordening. Soms mag u ook een wateractiviteit doen zonder vergunning. Wanneer dit is, staat in de verordening.

 • Als ik een vergunning nodig heb, naar welke criteria kijkt Delfland bij de beoordeling van de aanvraag voor die vergunning? Die criteria staan in de beoordelingsregels in de waterschapsverordening. De beoordelingsregels zijn uitgewerkt in beleidsregels. Delfland mag voorschriften in een vergunning stoppen. Hier moet u zich bij de activiteit aan houden. Meestal is het mogelijk om een vergunning te krijgen. Maar een activiteit heeft soms zo’n groot negatief effect op de waterstaatswerken, dat u geen vergunning krijgt. Zonder vergunning is het verboden om de activiteit te doen.

 • Welke informatie moet ik Delfland geven bij de aanvraag van een vergunning? Dit staat in de eisen in de waterschapsverordening bij aanvraagvereisten.

 • Als ik geen vergunning nodig heb, zijn er eisen voor een wateractiviteit zonder vergunningplicht? Ja, dit zijn de eisen voor omgevingsvergunningvrije wateractiviteiten die in de waterschapsverordening staan. Als uw activiteit hier niet bij staat, geldt de zorgplicht in hoofdstuk 1.

 • Moet ik Delfland informatie geven over een activiteit die geen vergunningplicht heeft? Ja, soms moet u een melding doen. Dit staat in de eisen in de waterschapsverordening bij die specifieke activiteit. In de verordening vindt u ook wat u moet melden en wanneer. Zonder een correcte melding mag u de activiteit niet uitvoeren.

 • Kan Delfland extra eisen stellen bij een activiteit zonder vergunningplicht? Ja, dan kan. Dit noemen we maatwerkvoorschriften. Dat Delfland dit kan doen, staat in de verordening. De voorschriften staan niet in de verordening.

Let op: kijk eerst goed waar u de activiteit wilt doen, en welke sets met regels daarbij horen. Soms moet u zich houden aan 2 sets regels. Bijvoorbeeld: de regels voor het plaatsen van een steiger bij een kanaal, én de regels voor het plaatsen van een steiger bij een dijk of kade.

5.2.5 Hoofdstuk 5. Wateronttrekkingsactiviteiten grondvlaktewater
In hoofdstuk 5 staan de regels voor wateronttrekkingsactiviteiten grondwater. Het gaat om onttrekken van grondwater en infiltratie van water in de bodem. De regels uit dit hoofdstuk gelden voor het hele beheergebied van Delfland. Grondwater zit namelijk overal. In dit hoofdstuk worden twee gebieden genoemd. Dit zijn de strategische zoetwatervoorraad en grondwaterbeschermingsgebied. Deze gebieden zijn door de Provincie Zuid-Holland bepaald. Hier gelden extra regels. Deze staan ook in deze verordening.

Let op: voor bepaalde (grootschalige) onttrekkingen is de Provincie Zuid-Holland het bevoegd gezag. U moet dan naar de regels van de provincie kijken.

Voor elke wateronttrekkingsactiviteit moet u deze vragen stellen:

 • Heb ik een vergunning nodig voor deze wateractiviteit? Meestal heeft u een vergunning nodig. Dit is de omgevingsvergunningsplicht uit de waterschapsverordening. Soms mag u ook een wateractiviteit doen zonder vergunning. Wanneer dit is, staat in de verordening.

 • Als ik een vergunning nodig heb, naar welke criteria kijkt Delfland bij de beoordeling van de aanvraag voor die vergunning? Die criteria staan in de beoordelingsregels uit de waterschapsverordening. De beoordelingsregels zijn uitgewerkt in beleidsregels. Delfland mag voorschriften in een vergunning stoppen. Hier moet u zich bij de activiteit aan houden. Meestal is het mogelijk om een vergunning te krijgen. Maar een activiteit heeft soms zo’n groot negatief effect op het grondwater, dat u geen vergunning krijgt. Zonder vergunning is het verboden om de activiteit te doen.

 • Welke informatie moet ik Delfland geven bij de aanvraag van een vergunning? Dit staat in de eisen in de waterschapsverordening bij aanvraagvereisten.

 • Als ik geen vergunning nodig heb, zijn er eisen voor een wateractiviteit zonder vergunningplicht? Ja, dit zijn de eisen voor omgevingsvergunningvrije wateronttrekkingsactiviteiten die in de waterschapsverordening staan. Als uw activiteit hier niet bij staat, geldt de zorgplicht in hoofdstuk 1.

 • Moet ik Delfland informatie geven over een activiteit die geen vergunningplicht heeft? Ja, meestal moet u een melding doen. Dit staat in de eisen in de waterschapsverordening bij die specifieke activiteit. In de verordening vindt u ook wat u moet melden en wanneer. Zonder een correcte melding mag u de activiteit niet uitvoeren.

 • Kan Delfland extra eisen stellen bij een activiteit zonder vergunningplicht? Ja, dan kan. Dit noemen we maatwerkvoorschriften. Dat Delfland dit kan doen, staat in de verordening. De voorschriften staan niet in de verordening.

5.2.6 Hoofdstuk 6. Wateronttrekkingsactiviteiten oppervlaktewater
In hoofdstuk 6 staan de regels voor het onttrekken van oppervlaktewater. Oppervlaktewaterlichamen zijn waterstaatswerken en staan in de Legger Delfland of staan nu nog in een vergunning of projectbesluit en komen nog in de Legger Delfland te staan. Voorbeelden zijn een kanaal of sloot. De legger en regels in deze verordening zorgen ervoor dat een waterstaatswerk goed blijft functioneren én dat Delfland in de toekomst onderhoud kan uitvoeren. Zo zorgen we samen voor droge voeten, stevige dijken en schoon water.

Voor elke wateronttrekkingsactiviteit moet u deze vragen stellen:

 • Heb ik een vergunning nodig voor deze wateractiviteit? Meestal heeft u een vergunning nodig. Dit is de omgevingsvergunningsplicht uit de waterschapsverordening. Soms mag u ook een wateractiviteit doen zonder vergunning. Wanneer dit is, staat in de verordening.

 • Als ik een vergunning nodig heb, naar welke criteria kijkt Delfland bij de beoordeling van de aanvraag voor die vergunning? Die criteria staan in de beoordelingsregels in de waterschapsverordening. De beoordelingsregels kunnen zijn uitgewerkt in beleidsregels. Delfland mag voorschriften in een vergunning stoppen. Hier moet u zich bij de activiteit aan houden. Meestal is het mogelijk om een vergunning te krijgen. Maar een activiteit heeft soms zo’n groot negatief effect op het grondwater, dat u geen vergunning krijgt. Het is dan verboden om de activiteit te doen.

 • Welke informatie moet ik Delfland geven bij de aanvraag van een vergunning? Dit staat in de eisen in de waterschapsverordening bij aanvraagvereisten.

 • Als ik geen vergunning nodig heb, zijn er eisen voor een wateractiviteit zonder vergunningplicht? Ja, dit zijn de eisen voor omgevingsvergunningvrije wateronttrekkingsactiviteiten die in de waterschapsverordening staan.

 • Kan Delfland extra eisen stellen bij een activiteit zonder vergunningplicht? Ja, dan kan. Dit noemen we maatwerkvoorschriften. Dat Delfland dit kan doen, staat in de verordening. De voorschriften staan niet in de verordening.

5.2.7 Hoofdstuk 7. Lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam
Hoofdstuk 7 geeft de regels voor lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam. Het gaat om het lozen van water, stoffen of warmte. Een oppervlaktewaterlichaam is een waterstaatswerk en staat op de leggerkaart van de Legger Delfland of staat nu nog in een vergunning of projectbesluit en moet nog in de Legger Delfland komen te staan. Voorbeelden zijn een kanaal of sloot. De legger en regels in deze verordening zorgen ervoor dat een waterstaatswerk goed blijft functioneren én dat Delfland in de toekomst onderhoud kan uitvoeren. Zo zorgen we samen voor droge voeten, stevige dijken en schoon water.

Let op: voor bepaalde lozingen is Delfland niet het bevoegd gezag. U moet dan in ieder geval naar de regels kijken in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Voor elke lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam moet u deze vragen stellen:

 • Heb ik een vergunning nodig voor deze wateractiviteit? Meestal heeft u een vergunning nodig. Dit is de omgevingsvergunningsplicht uit de waterschapsverordening. Soms mag u ook een wateractiviteit doen zonder vergunning. Wanneer dit is, staat in de verordening.

 • Als ik een vergunning nodig heb, naar welke criteria kijkt Delfland bij de beoordeling van de aanvraag voor die vergunning? Die criteria staan in de beoordelingsregels uit de waterschapsverordening. Delfland mag voorschriften in een vergunning stoppen. Hier moet u zich bij de activiteit aan houden. Meestal is het mogelijk om een vergunning te krijgen. Maar een activiteit heeft soms zo’n groot negatief effect op de waterstaatswerken, dat u geen vergunning krijgt. Zonder vergunning is het verboden om de activiteit te doen.

 • Welke informatie moet ik Delfland geven bij de aanvraag van een vergunning? Dit staat in de eisen in de waterschapsverordening bij aanvraagvereisten.

 • Als ik geen vergunning nodig heb, zijn er eisen voor een wateractiviteit zonder vergunningplicht? Ja, dit zijn de eisen voor omgevingsvergunningvrije wateractiviteiten die in de waterschapsverordening staan.

 • Moet ik Delfland informatie geven over een activiteit die geen vergunningplicht heeft? Ja, soms moet u een melding doen. Dit staat in de eisen in de waterschapsverordening bij die specifieke activiteit. In de verordening vindt u ook wat u moet melden en wanneer. Zonder een correcte melding mag u de activiteit niet uitvoeren.

 • Kan Delfland extra eisen stellen bij een activiteit zonder vergunningplicht? Ja, dan kan. Dit noemen we maatwerkvoorschriften. Dat Delfland dit kan doen, staat in de verordening. De voorschriften staan niet in de verordening.

5.2.8 Hoofdstuk 8. Aansluiten openbaar vuilwaterriool of ander riool op zuiveringtechnisch werk
In hoofdstuk 8 staan de regels voor het aansluiten van openbaar vuilwaterriool of ander riool op een zuiveringtechnisch werk. Dit is een werk voor het vervoer en zuiveren van stedelijk afvalwater. Het laatstgenoemde werk wordt ook wel waterzuivering genoemd.

Als u een openbaar vuilwaterriool of ander riool op een zuiveringtechnisch werk wilt aansluiten, moet u deze vragen stellen:

 • Heb ik een vergunning nodig voor deze wateractiviteit? Meestal heeft u een vergunning nodig. Dit is de omgevingsvergunningsplicht uit de waterschapsverordening. Soms mag u ook een wateractiviteit doen zonder vergunning. Wanneer dit is, staat in de verordening.

 • Als ik een vergunning nodig heb, naar welke criteria kijkt Delfland bij de beoordeling van de aanvraag voor die vergunning? Die criteria staan in de beoordelingsregels uit de waterschapsverordening. De beoordelingsregels kunnen zijn uitgewerkt in beleidsregels. Delfland mag voorschriften in een vergunning stoppen. Hier moet u zich bij de activiteit aan houden. Meestal is het mogelijk om een vergunning te krijgen. Maar een activiteit heeft soms zo’n groot negatief effect op een zuiveringtechnisch werk, dat u geen vergunning krijgt. Zonder vergunning is het verboden om de activiteit te doen.

 • Welke informatie moet ik Delfland geven bij de aanvraag van een vergunning? Dit staat in de eisen in de waterschapsverordening bij aanvraagvereisten.

 • Als ik geen vergunning nodig heb, zijn er eisen voor een wateractiviteit zonder vergunningplicht? Ja, dit zijn de eisen voor omgevingsvergunningvrije wateractiviteiten die in de waterschapsverordening staan.

5.2.9 Hoofdstuk 9. Lozingsactiviteiten op een zuiveringtechnisch werk
In hoofdstuk 9 staan regels voor lozingsactiviteiten op een zuiveringtechnisch werk. Dit is een werk voor het zuiveren van stedelijk afvalwater, ook wel waterzuivering genoemd.

Als u wilt lozen op een zuiveringtechnisch werk, moet u deze vragen stellen:

 • Heb ik een vergunning nodig voor deze wateractiviteit? Ja, u heeft altijd een vergunning nodig. Dit is de omgevingsvergunningsplicht uit de waterschapsverordening. Alleen als de activiteit in artikel 3.1 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) staat, gelden andere regels. Deze regels staan in dat artikel.

 • Naar welke criteria kijkt Delfland bij de beoordeling van de aanvraag voor die vergunning? Die criteria staan in de beoordelingsregels uit de waterschapsverordening. Delfland mag voorschriften in een vergunning stoppen. Hier moet u zich bij de activiteit aan houden. Meestal is het mogelijk om een vergunning te krijgen. Maar een activiteit heeft soms zo’n groot negatief effect op een zuiveringtechnisch werk, dat u geen vergunning krijgt. Zonder vergunning is het verboden om de activiteit te doen.

 • Welke informatie moet ik Delfland geven bij de aanvraag van een vergunning? Dit staat in de eisen in de waterschapsverordening bij aanvraagvereisten.

5.2.10 Hoofdstuk 10. Beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot afvalwatertransportleidingen
Hoofdstuk 10 is gereserveerd voor regels over beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot afvalwatertransportleidingen.

5.2.11 Hoofdstuk 11. Verhardingsactiviteiten
Hoofdstuk 11 noemt de regels voor verhardingsactiviteiten. Hierbij verdwijnen grasvelden en/of groene terreinen en komt er bijvoorbeeld een snelweg voor in de plaats. Het regenwater kan niet meer in de bodem zakken, maar stroomt in een sloot of kanaal. Hierdoor kan er te veel water in de sloot komen. Als het water in de sloot te hoog wordt, kan het op straat komen te staan. Dit willen we niet. Delfland wil en moet namelijk de doelen uit hoofdstuk 1 halen. Met de regels uit dit hoofdstuk zorgen we samen voor droge voeten, stevige dijken en schoon water.

Dit hoofdstuk geldt op het moment dat verordening in werking treedt alleen voor projecten waarvoor een projectbesluit is vastgesteld. Voor elke verhardingsactiviteit met projectbesluit moet u deze vragen stellen:

 • Heb ik een vergunning nodig voor deze wateractiviteit? Ja, u heeft altijd een vergunning nodig. Dit is de omgevingsvergunningsplicht uit de waterschapsverordening.

 • Naar welke criteria kijkt Delfland bij de beoordeling van de aanvraag voor die vergunning? Die criteria staan in de beoordelingsregels uit de waterschapsverordening. Delfland mag voorschriften in een vergunning stoppen. Hier moet u zich bij de activiteit aan houden. Delfland schrijft minimaal een compensatieplan voor. Meestal is het mogelijk om een vergunning te krijgen. Maar een activiteit heeft soms zo’n groot negatief effect op de waterstaatswerken, dat u geen vergunning krijgt. Zonder vergunning is het verboden om de activiteit te doen.

 • Welke informatie moet ik Delfland geven bij de aanvraag van een vergunning? Dit staat in de eisen in de waterschapsverordening bij aanvraagvereisten.

Let op: kijk eerst goed waar u de activiteit wilt doen, en welke sets met regels daarbij horen. Soms moet u zich houden aan 2 sets regels. Bijvoorbeeld: de regels uit dit hoofdstuk en de regels voor een wateractiviteit naast een afvalwatertransportleiding.

5.2.12 Hoofdstuk 12 Slotbepalingen
Hoofdstuk 12 geeft de formele titel en de datum van inwerkingtreding van de waterschapsverordening.

Artikelgewijze toelichting

Toelichting op hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Toelichting op artikel 1.1: Begripsbepalingen

Dit artikel verwijst naar bijlage 1 waarin begrippen die in deze verordening worden gebruikt worden gedefinieerd. De begrippen in deze verordening sluiten zoveel mogelijk aan bij de begrippen uit de Omgevingswet en hierbij horende algemene maatregelen van bestuur, ministeriele regelingen en de Legger Delfland. Er is voor gekozen om ook de begrippen op te nemen die zijn gedefinieerd in de Omgevingswet en de bijbehorende regelingen, omdat de definities van die begrippen soms enigszins zijn aangepast en daarmee specifiek zijn toegesneden op de waterschapsverordening. Voor zover de redactie van een begripsbepaling in bijlage 1 overeen komt met een begripsbepaling in de Legger Delfland, is de Toelichting op Legger Delfland van overeenkomstige toepassing voor zover het om die begripsbepaling gaat.

Toelichting op artikel 1.2: Doelen

Dit artikel noemt de doelen waarop de werking van de waterschapsverordening (hierna: deze verordening) is gericht. Door deze regels wordt de staat van de waterstaatswerken, het grondwater en de afvalwatertransportleidingen beschermd, althans worden negatieve effecten van activiteiten dusdanig geminimaliseerd dat die aanvaardbaar worden geacht.

Artikel 1.2 is ontleend aan artikel 2.1, eerste lid, Waterwet. Het tweede lid brengt de positie van het belang van de vervulling van een maatschappelijke functie door watersystemen tot uitdrukking. Bij de toepassing van het eerste lid moet hiermee rekening worden gehouden, tenzij het bestuursorgaan goede redenen heeft dat niet te doen. Het bestuursorgaan moet dit dan wel goed motiveren.

Er is in ieder geval sprake van een vervulling van maatschappelijke functie door een watersysteem als die functie ondubbelzinnig blijkt uit een door de provincie vastgesteld waterprogramma. Een voorbeeld is de toewijzing van een zwemwaterfunctie aan een gebied of de aanwijzing van een drinkwaterbeschermingsgebied. Het komt ook voor dat de functie niet blijkt uit een dergelijke toekenning, maar wel feitelijk aanwezig is. In dat geval kán sprake zijn van het vervullen van een maatschappelijke functie door het watersysteem. Er moet dan ten eerste sprake zijn van een gebruik dat de maatschappij, de samenleving, van het watersysteem maakt. Incidenteel, particulier of kleinschalig gebruik zal er in de regel niet onder vallen. Professionele scheepvaart, drinkwatervoorziening, visserij, bepaalde vormen van recreatie en zoutwaterteelt zullen doorgaans wel hieronder vallen. Ten tweede moet het gaan om een functie die eigen is aan het watersysteem. Te denken is aan schaatsactiviteiten met een zekere professionele organisatie. Functies die toevallig in/op/bij een watersysteem aanwezig zijn, maar ook op een andere plek zouden kunnen voorkomen, zijn niet eigen aan het watersysteem. Te denken is aan: landbouw, industrie, een weg of wonen.

Als een maatschappelijke functie aanwezig is, moet daar onder meer bij de beoordeling van vergunningaanvragen rekening mee worden gehouden. Dat betekent niet dat Delfland zonder meer het gebruik dat voortvloeit uit de maatschappelijke functie hoeft toe te staan of te beschermen. De functie is slechts een onderdeel van de belangenafweging aangaande de in het eerste lid genoemde doelen.

De in artikel 1.2 lid 1 opgenomen verwijzing naar de maatschappelijke doelen van artikel 1.3 Omgevingswet verduidelijkt dat het waterschap vanuit de eigen (beheer)taken een bijdrage levert aan de maatschappelijke doelen die worden beoogd met de Omgevingswet. Het benadrukt dat de na te streven waterhuiskundige doelen zoals opgenomen in dit artikel niet op zichzelf staan en in het licht van de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet moeten worden geplaatst.

Toelichting op artikel 1.3: Toepassingsgebied

In artikel 1.3 wordt tot uitdrukking gebracht dat de waterschapsverordening alleen wordt toegepast in de uitoefening van de taken die aan Delfland door de provincie en het rijk in medebewind zijn opgedragen. Het Rijk en de Provincie Zuid-Holland hebben Delfland de opdracht gegeven een aantal taken in het waterbeheer uit te voeren. Dit artikel verwijst naar de wetgeving waarin die opdracht staat. Delfland moet zich aan deze wetgeving in het gebied van Delfland houden. De term ‘wet’, onder b, is hier niet beperkt tot de Omgevingswet en aanverwante AmvB’s, maar betreft ook andere wetten. Dit is een afwijking van de term ‘wet’ in bijlage 1.

Toelichting op artikel 1.4: Zorgplicht voor eenieder

Iedereen moet schade aan het watersysteem zoveel mogelijk voorkomen. Het watersysteem moet zijn werk kunnen blijven doen. In dit artikel is bepaald dat iedereen bij activiteiten voldoende zorg voor het watersysteem en zuivering technische werken in acht neemt. Het artikel fungeert als een vangnet.

Zorgplicht is vooral belangrijk bij activiteiten of gevolgen van activiteiten die duidelijk in strijd zijn met de zorgplicht, maar waar Delfland geen regels voor heeft. Delfland heeft de activiteit niet verwacht. Het kan bijvoorbeeld gaan om activiteiten die nog niet voorkomen of om nieuwe technische ontwikkelingen die niet vergunningplichtig zijn en waarvoor de geldende regels niet voldoen. Een ander voorbeeld zijn activiteiten die in het algemeen geen problemen veroorzaken zodat Delfland hier geen regels voor