Mandaatbesluit Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg Gemeente Kampen - GGD IJsselland

Geldend van 06-12-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Mandaatbesluit Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg Gemeente Kampen - GGD IJsselland

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen;

Gelezen het voorstel van 26 augustus 2020, E-suite 57217-2020,

Gelet op de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Algemene wet bestuursrecht,

Overwegende:

 • -

  dat op 1 januari 2020 de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (hierna ook: de wet) in werking is getreden, die het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen de taak geeft:

  • zorg te dragen voor het in behandeling nemen van meldingen betreffende personen voor wie de noodzaak tot geestelijke gezondheidszorg zou moeten worden onderzocht,

  • verkennend onderzoek te verrichten naar die noodzaak,

  • degene die een melding heeft gedaan te informeren voor zover de wet dit aangeeft,

  • zo nodig bij de officier van justitie een aanvraag in te dienen voor de voorbereiding van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging;

  • gegevens te verstrekken aan de Minister die betrekking hebben op verplichte zorg om een zorgvuldig en samenhangend beleid ter zake te kunnen voeren en stelselverantwoordelijkheid te kunnen waarborgen;

 • -

  dat de gemeenten in de regio IJssel-Vecht in overleg met elkaar en met GGD IJsselland bepaald hebben dat GGD IJsselland (Team VIA) per 1 januari 2020 deze taken voor de colleges uitvoert en hiervoor een dienstverleningsovereenkomst zijn aangegaan;

 • -

  dat het college van burgemeester en wethouders van een gemeente in verband hiermee een schriftelijk mandaat moet geven om GGD IJsselland bevoegd te maken om namens hen het besluit te nemen een aanvraag in de zin van art. 5:3 Wvggz in te dienen bij het Openbaar Ministerie;

Besluit:

De bevoegdheid op grond van artikel 5:2 van de Wet verplichte GGZ tot het nemen van het besluit om al dan niet een aanvraag voor de voorbereiding van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging bij de officier van justitie in te dienen als bedoeld in artikel 5.3 van de Wvggz, te mandateren aan het dagelijks bestuur van GGD IJsselland en ter zake van dit mandaat in te stemmen met het verlenen van ondermandaat.

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Mandaatbesluit Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg gemeenten regio IJssel-Vecht - GGD IJsselland’.

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

Ondertekening

Aldus besloten in de collegevergadering van 1 september 2020.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen,

De wnd. secretaris,

drs. N. Middelbos

de burgemeester,

drs. mr. B. Koelewijn