Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur (artikel 213a Gemeentewet) gemeente Eersel 2023

Geldend van 06-12-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur (artikel 213a Gemeentewet) gemeente Eersel 2023

De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders van 24 oktober 2023;

gelet op artikel 213a, eerste lid, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur (artikel 213a Gemeentewet) Eersel 2023

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • Doelmatigheid: de mate waarin de gewenste prestaties worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • Doeltreffendheid: de mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

Burgemeester en wethouders verrichten jaarlijks twee onderzoeken naar de doelmatigheid en / of doeltreffendheid van (onderdelen van) de organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente.

Artikel 3. Onderzoeksplan

 • 1.

  Burgemeester en wethouders zenden jaarlijks een onderzoeksplan naar de raad voor de in het daarop volgende jaar te verrichten onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid.

 • 2.

  In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

 • a.

  het object van onderzoek

 • b.

  de reikwijdte van het onderzoek

 • c.

  de onderzoeksmethode

 • d.

  doorlooptijd van het onderzoek

 • e.

  de wijze van uitvoering

 • 3.

  In het jaarplan wordt aangegeven welke budgetten in de begroting zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4. Voortgang onderzoeken

Burgemeester en wethouders informeren de raad uiterlijk in de tweede bestuursrapportage over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid.

Artikel 5. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stellen burgemeester en wethouders indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden na vaststelling door burgemeester en wethouders ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Burgemeester en wethouders nemen op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6. Intrekking oude regeling

De ‘Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Eersel' vastgesteld op 1 juli 2003 met wijziging vastgesteld op 18 september 2007 wordt ingetrokken.

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2023.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur (artikel 213a Gemeentewet) gemeente Eersel 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 november 2023.

De raad van de gemeente Eersel

Ondertekening

de griffier, J.W.G. van Bree

de voorzitter, W.A.C.M. Wouters