Delegatiebesluit Rijnland

Geldend van 30-05-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Delegatiebesluit Rijnland

Bekendmaking

De verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 27 september 2023 het gewijzigde Delegatiebesluit Rijnland vastgesteld.

De invoering van de Omgevingswet is aanleiding om het delegatiebesluit te wijzigen. Met deze wijziging regelt Rijnland de verdeling van bevoegdheden tussen algemeen bestuur en dagelijks bestuur.

Besluit

De verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland,

gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden d.d. 22 augustus 2023, kenmerk 23.076595;

gelet op artikel 56 en artikel 78 van de Waterschapswet;

besluit:

vast te stellen het gewijzigde Delegatiebesluit Rijnland.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • Bestuursorgaan: De verenigde vergadering, dijkgraaf en hoogheemraden of de dijkgraaf van Rijnland.

 • Delegatie: Het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander bestuursorgaan die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent.

 • Dijkgraaf en hoogheemraden: Het dagelijks bestuur van Rijnland, bedoeld in artikel 8 van het Reglement van bestuur voor het hoogheemraadschap van Rijnland en artikel 40 van de Waterschapswet.

 • Legger: In de Omgevingswet staat: legger als bedoeld in artikel 2.39 Omgevingswet.

 • Rechtelijke uitspraak: een beslissing van een rechter over een civiele, bestuursrechtelijke of strafrechtelijke procedure.

 • Redactionele wijziging: een verandering van de tekst waarbij de betekenis van de tekst niet verandert. Denk hierbij aan aanpassing van de zinsopbouw, woordvolgorde, spelling, hyperlinks en opmaak.

 • Rijnland: Het hoogheemraadschap van Rijnland.

 • Verenigde vergadering: het algemeen bestuur van Rijnland, bedoeld in artikel 8 van het Reglement van bestuur voor het hoogheemraadschap van Rijnland en artikel 12 van de Waterschapswet.

 • Werkingsgebied: Het deel van het beheergebied van Rijnland waar bepaalde regels gelden.

 • Wettelijk voorschrift: een regeling van een orgaan dat aan de Grondwet of een wet in formele zin regelgevende bevoegdheid ontleent. Denk hierbij aan regels van het Rijk, provincies, gemeenten of Rijnland.

Artikel 2 Financiën

De verenigde vergadering delegeert aan dijkgraaf en hoogheemraden de bevoegdheid tot:

 • a.

  het aangaan van geldleningen tot een bedrag als aangegeven in de vastgestelde begroting van het hoogheemraadschap van het desbetreffende jaar;

 • b.

  het aangaan van rekening-courantovereenkomsten tot een kredietlimiet als aangegeven in de vastgestelde begroting van het hoogheemraadschap van het desbetreffende jaar;

 • c.

  het verlenen van vermindering of kwijtschelding aan hen die hebben aangenomen ten behoeve van het hoogheemraadschap iets te doen of te leveren voor zover een en ander een bedrag van € 25.000,- niet te boven gaat;

 • d.

  het aangaan van, wijzigen en beëindigen van transacties en regelingen op het gebied van roerende zaken, vermogensrechten en persoonlijke rechten, waaronder begrepen; onderhoudscontracten, voor zover een en ander een bedrag van € 25.000,- niet te boven gaat;

 • e.

  het aanvaarden van schenkingen, erfstellingen en legaten onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Artikel 3 Invordering

De verenigde vergadering delegeert aan dijkgraaf en hoogheemraden de bevoegdheid tot:

 • a.

  algehele of gedeeltelijke afschrijving van belasting als bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Invorderingswet;

 • b.

  het toestaan van uitstel van betaling van belasting als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Invorderingswet.

Artikel 4 Onroerende zaken

De verenigde vergadering delegeert aan dijkgraaf en hoogheemraden de bevoegdheid tot:

 • a.

  het kopen, ruilen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken, met dien verstande dat de delegatie bij koop beperkt is tot een koopprijs van ten hoogste € 100.000,- en bij verkoop tot een verkoopprijs van ten hoogste € 350.000,- per geval per jaar;

 • b.

  het verkopen van aangewezen dienstwoningen;

 • c.

  het aangaan, wijzigen en beëindigen van verhuringen, verpachtingen en ingebruikgevingen, tot een maximumbedrag van € 25.000,- per geval per jaar;

 • d.

  het kwijtschelden van vorderingen wegens huur, pacht en gebruik van onroerende eigendommen van het hoogheemraadschap;

 • e.

  het aangaan, wijzigen en beëindigen van jacht- en visovereenkomsten;

 • f.

  uitgifte, heruitgifte, verlenging of intrekking van rechten van opstal;

 • g.

  het vestigen van zakelijke rechten c.a. ten behoeve van in- en effluentleidingen in beheer bij het hoogheemraadschap van Rijnland.

Artikel 5 (Buiten) Gerechtelijke procedures

De verenigde vergadering delegeert aan dijkgraaf en hoogheemraden de bevoegdheid tot:

 • a.

  het voeren van rechtsgedingen voor burgerlijke en administratieve gerechten, waaronder begrepen het instellenvan hoger beroep en cassatie, het indienen van administratief bezwaar of het instellen administratief beroep, metinbegrip van procedures bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen;

 • b.

  het zich verweren tegen of berusten in tegen het hoogheemraadschap ingestelde rechtsgedingen voor burgerlijkeen administratieve gerechten of uitspraken inzake administratief bezwaar of beroep, met inbegrip van proceduresbij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen;

 • c.

  het aangaan van dadingen en het sluiten van andere schriftelijke overeenkomsten, waarbij door tegemoetkomingvan beide zijden een publiekrechtelijke, privaatrechtelijke of strafrechtelijke procedure kan worden voorkomen ofbeëindigd.

Artikel 6 Bekendmakingen en besluiten ingevolge de Wet open overheid

De verenigde vergadering delegeert aan dijkgraaf en hoogheemraden de bevoegdheid tot:

 • a.

  het bepalen van de plaatsen waar en de wijze waarop bekendmakingen, publicaties en af te kondigen stukken onder de aandacht van ingelanden en andere belanghebbenden worden gebracht;

 • b.

  het beslissen op aanvragen ingevolge de Wet open overheid, gericht aan de verenigde vergadering.

Artikel 7 Waterschapsverordening

De verenigde vergadering delegeert aan dijkgraaf en hoogheemraden de bevoegdheid tot:

 • a.

  het aanwijzen of wijzigen van werkingsgebieden als bedoeld in hoofdstuk 2 van de waterschapsverordening;

 • b.

  het stellen en wijzigen van het afwegingskader bij vergunningverlening, die in de waterschapsverordening zijn geformuleerd als regels over het beoordelen van een vergunningaanvraag;

 • c.

  het stellen en wijzigen van uitvoerende regels, die in de waterschapsverordening zijn geformuleerd als voorwaarden wanneer geen vergunning nodig is;

 • d.

  het opstellen en wijzigen van een verdere uitwerking van de zorgplicht in de waterschapsverordening;

 • e.

  het wijzigen van de waterschapsverordening om deze zonder beleidsafweging in overeenstemming te brengen met:

  • i.

   een besluit van de verenigde vergadering;

  • ii.

   een gewijzigd wettelijk voorschrift; of

  • iii.

   een rechtelijke uitspraak.

 • f.

  het wijzigen van de waterschapsverordening voor zover het gaat om het doorvoeren van redactionele wijzigingen.

Artikel 8 Waterakkoorden

De verenigde vergadering delegeert aan dijkgraaf en hoogheemraden de bevoegdheid tot: het vaststellen, wijzigen of vervangen van waterakkoorden, tenzij dit een afweging van de verenigde vergadering behoeft.

Artikel 9 Leggers

De verenigde vergadering delegeert aan dijkgraaf en hoogheemraden de bevoegdheid tot:

 • 1.

  het vaststellen van de legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet, voor zover het betreft een tussentijdse actualisatie waarbij de eerder vastgestelde uitgangspunten ongewijzigd blijven.

 • 2.

  het vaststellen van de legger als bedoeld in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet, voor zover het betreft een tussentijdse actualisatie waarbij de eerder vastgestelde uitgangspunten ongewijzigd blijven.

Artikel 10 Personeel

De verenigde vergadering delegeert aan dijkgraaf en hoogheemraden de bevoegdheid tot: het vaststellen van de regeling inzake de bezoldiging van de ambtenaren als bedoeld in artikel 82 van de Waterschapswet [artikel is vervallen per 1 januari 2020].

Artikel 11 Voorwaarden aan de uitvoering van gedelegeerde bevoegdheden

 • 1.

  Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen van de gedelegeerde bevoegdheden alleen dan gebruik maken, indien hiervoor in de door de verenigde vergadering voor het desbetreffende jaar vastgestelde begroting voldoende financiële middelen beschikbaar zijn gesteld.

 • 2.

  Dijkgraaf en hoogheemraden zijn gehouden, indien het voornemens is te berusten in belangrijke uitspraken of belangrijke dadingen te treffen, tevoren overleg te plegen met de verenigde vergadering.

 • 3.

  Dijkgraaf en hoogheemraden doen jaarlijks voor 1 juli schriftelijk verslag aan de verenigde vergadering omtrent de wijze waarop in het voorgaande jaar van de in artikel 2 tot en met 9 bedoelde bevoegdheden gebruik is gemaakt.

Artikel 12 Inwerkingtreding, intrekking eerdere Delegatiebesluit, citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2024 en vervangt het Delegatiebesluit Rijnland 2019.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als het “Delegatiebesluit Rijnland”.

Ondertekening

Leiden, 27 september 2023

De verenigde vergadering

R.A.M. van der Sande, dijkgraaf

M. Middendorp, secretaris

Toelichting

Toelichting op artikel 7: Waterschapsverordening

 • a.

  Een onderdeel van de waterschapsverordening zijn de werkingsgebieden en beperkingengebieden. Hiermee wordt aangegeven waar sommige regels gelden. Dit kan het gehele beheergebied van Rijnland zijn maar ook een specifiek gedeelte van het beheergebied zoals de kust.

 • b.

  De verenigde vergadering bepaalt wanneer een vergunning nodig is. Het college is bevoegd om regels te stellen die zien op de inhoudelijke beoordeling van een aanvraag om een vergunning. Per hoofdstuk staan deze regels opgenomen. Vaak wordt hierbij de structuur aangehouden dat in de eerste afdeling wordt aangegeven wanneer een vergunning nodig is, waarna in de afdeling daarna de regels over het beoordelen van een aanvraag staan. In hoofdstuk 3 staan daarnaast regels opgenomen die bij elke activiteit van toepassing zijn.

 • c.

  Wanneer er geen vergunning nodig is op basis van de waterschapsverordening, kunnen er wel andere voorwaarden gelden waaraan voldaan moet worden. De verenigde vergadering bepaalt wanneer er geen vergunning nodig is maar er wel voorwaarden gelden. Het college bepaalt welke voorwaarden dit zijn. Per hoofdstuk is aangegeven of hier sprake van is en zo ja, welke regels en dan gelden.

 • d.

  Als voor een activiteit geen vergunning nodig is en er geen voorwaarden zonder vergunning gelden, geldt de zorgplicht. Voor sommige activiteiten is daar een verdere uitwerking voor opgesteld. Het college is bevoegd nieuwe invullen van de zorgplicht op te stellen of bestaande invullingen te wijzigen.

 • e.

  Het kan voorkomen dat de waterschapsverordening een fout bevat. Het college is bevoegd om de verordening in overeenstemming te brengen met de bedoeling van de verenigde vergadering.