Regeling vervallen per 01-01-2024

Beleidsregel energietoeslag 2023 gemeente Vaals

Geldend van 07-12-2023 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Beleidsregel energietoeslag 2023 gemeente Vaals

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vaals

Gelet op:

 • De Wet energietoeslag 2023;

 • Artikel 35 van de Participatiewet;

 • Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat:

 • Het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een energietoeslag in 2023;

 • Het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Vaals.

Besluit de volgende regeling vast te stellen:

Beleidsregels energietoeslag 2023 gemeente Vaals

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

De wet:

De Participatiewet;

Bijstandsnorm:

De norm zoals bedoeld in artikel 20 t/m 30 van de wet;

College:

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals;

Huishouden:

De alleenstaande; de alleenstaande ouder of het gezin als bedoeld in artikel 4, onderdeel a, b of c van de wet, die een zelfstandige woonruimte bewonen;

Zelfstandige woonruimte:

Een zelfstandige woning is een woning met eigen toegang en eigen keuken, douche en toilet. Is er geen eigen toegang of wordt keuken, douche en toilet gedeeld met de bewoners van andere woningen/kamers, dan is het een onzelfstandige woning. Een zelfstandig woning is of in eigendom van de bewoner of wordt door de bewoner in zijn geheel gehuurd op basis van een schriftelijke overeenkomst met een derde en tegen een commerciële prijs;

Inkomen:

Het inkomen zoals omschreven in artikel 32 van de wet, onder aftrek van hetgeen op grond van artikel 31 lid 2 van de wet niet tot de middelen wordt gerekend en van hetgeen op grond van artikel 33 lid 5 van de wet buiten beschouwing wordt gelaten. Het inkomen is exclusief vakantietoeslag;

Kostendelersnorm:

De norm bedoeld in artikel 22a van de wet;

Peildatum:

Datum van aanvraag; 

Peilmaand:

De kalendermaand voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag wordt ingediend;

Individuele inkomenstoeslag:

De toeslag zoals bedoeld in artikel 36 van de wet;

Student:

Een persoon die in aanmerking komt voor studiefinanciering als bedoeld in artikel 3.1, eerste of tweede lid, van de Wet studiefinanciering 2000.

Alle andere begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die hierboven niet nader zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Wet energietoeslag 2023, de Algemene wet bestuursrecht en de wet.

Artikel 2. Energietoeslag

De energietoeslag is een vorm van bijzondere bijstand, waarop de daarop betrekking hebbende bepalingen uit de wet van overeenkomstige toepassing zijn, met dien verstande dat:

 • a)

  De aanvrager de bijzondere noodzakelijke kosten van het bestaan niet hoeft aan te tonen in geval van ambtshalve toekenning conform artikel 7;

 • b)

  De aanvrager als bedoeld in artikel 8 een bewijsstuk dient bij te voegen waaruit blijkt dat het energiecontract op zijn/haar naam staat of dat hij/zij de energiekosten betaalt en dit blijkt uit een specificatie van de servicekosten of van de huurcomponenten;

 • c)

  De draagkrachttoets, bedoeld in artikel 35 eerste lid van de wet, niet wordt toegepast;

 • d)

  Het drempelbedrag zoals bedoeld in artikel 35 tweede lid van de wet niet van toepassing is.

Artikel 3. Doelgroep

 • 1. De energietoeslag 2023 is bedoeld voor huishoudens met een (gezamenlijk) inkomen niet hoger dan 130% van de toepasselijke bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag die wonen in een zelfstandige woonruimte.

 • 2. Niet tot de doelgroep worden gerekend:

  • a)

   Personen die wonen in een zorg-, revalidatie- of verpleeginstelling of in een instelling voor beschermd of begeleid wonen, tenzij deze personen zelf voorzien in hun energiekosten en dit uit een energiecontract, een specificatie van de servicekosten of van de huurcomponenten blijkt;

  • b)

   Personen jonger dan 21 jaar, tenzij deze jongeren een zelfstandige woonruimte bewonen en aanvullende bijzondere bijstand op grond van artikel 12 van de wet ontvangen wegens het niet te gelde kunnen maken van de ouderlijke onderhoudsplicht;

  • c)

   Studenten;

  • d)

   Personen die uitsluitend met een briefadres ingeschreven staan in de basisregistratie personen (BRP);

  • e)

   Personen met een verlaging van de bijstand wegens het ontbreken van woonkosten.

Artikel 4. Voorwaarden

 • 1. Het college verstrekt een energietoeslag aan een huishouden uit de doelgroep, zoals benoemd in artikel 3, als voldaan wordt aan deze voorwaarden:

  • a)

   Het (gezamenlijk) inkomen in de peilmaand is niet hoger dan 130% van de toepasselijke bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag;

  • b)

   Er is niet eerder een energietoeslag 2023 verstrekt (bijvoorbeeld door een andere gemeente of aan een ander persoon binnen het huishouden);

  • c)

   De aanvrager staat op de peildatum ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Vaals;

  • d)

   Er is sprake van bewoning van een zelfstandige woonruimte.

 • 2. Het recht op energietoeslag 2023 wordt vastgesteld op de peildatum.

Artikel 5. Inkomen

 • 1. Het in aanmerking te nemen (gezamenlijk) inkomen is het netto-inkomen exclusief het gereserveerde vakantiegeld. Dit wordt afgezet tegen een inkomensgrens van 130% van de toepasselijke bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag. De kostendelersnorm wordt buiten beschouwing gelaten.

 • 2. Bij de vaststelling van het inkomen wordt een verstrekte individuele inkomenstoeslag buiten beschouwing gelaten.

 • 3. Het in aanmerking te nemen inkomen wordt verlaagd met:

  • a)

   Feitelijke betalingen voor levensonderhoud ten behoeve van een niet in het gezinsverband levende echtgenoot of kinderen tot 21 jaar;

  • b)

   Verschuldigde belastingen over buitenlandse pensioenen.

Artikel 6. Hoogte energietoeslag

Huishoudens die een zelfstandige woonruimte bewonen en voldoen aan de doelgroepbeschrijving in artikel 3 als ook de voorwaarden in artikel 4 ontvangen een energietoeslag ad € 1.300 voor 2023. Hierbij geldt de volgende kanttekening:

 • Verrekening voorschot uitbetaling energietoeslag 2023 (specifiek voor Vaals betekent dit een verrekening ad € 500,00 voor die huishoudens die eerder de toekenning energietoeslag 2022 hebben ontvangen)

 • Voor die huishoudens die voor het eerst in aanmerking komen voor de energietoeslag 2023, dit door verhuizing, vindt uitbetaling plaats onder aftrek van een eventueel elders ontvangen voorschotbetaling en/of energietoeslag 2023.

Artikel 7. Ambtshalve toekenning

 • 1. Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 3 en bijstand ontvangen op grond van de wet ontvangen de energietoeslag in 2023 ambtshalve.

 • 2. Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 3 en een uitkering voor levensonderhoud ontvangen op grond van de IOAW, de IOAZ of het Bbz 2004 ontvangen de energietoeslag in 2023 ambtshalve.

 • 3. Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 3 en in het lopende jaar 2023 (tot 1 augustus) of in het voorafgaande jaar bijzondere bijstand (inclusief individuele inkomenstoeslag) of een vergoeding in het kader van de Regeling tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering of de Declaratieregeling I en II hebben gekregen, ontvangen de energietoeslag 2023 ambtshalve.

 • 4. Huishoudens waarvan de inkomensgegevens zijn ontvangen via het Inlichtingenbureau en die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 3, ontvangen de energietoeslag 2023 ambtshalve.

Artikel 8. De aanvraag

 • 1. Huishoudens die in 2023 niet in aanmerking komen voor ambtshalve toekenning van de energietoeslag kunnen digitaal een aanvraag indienen of gebruik maken van een papieren aanvraagformulier dat op telefonisch verzoek kan worden toegezonden;

 • 2. Een aanvraag voor energietoeslag 2023 kan worden ingediend tot uiterlijk 1 juli 2024.

Artikel 9. Hardheidsclausule

Als de aanvrager in een kalenderjaar niet in aanmerking komt voor een energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval bepalen dat de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 10. Inwerkingtreding, duur en citeertitel

Deze beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2023 en vervallen op 1 januari 2024. Deze beleidsregel wordt aangehaald als ‘Beleidsregels energietoeslag 2023 gemeente Vaals’.

B E S L U I T E N

Het besluit is vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van Vaals op 31 oktober 2023

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals,

mr. drs. J.H.M.J. Bertram

Secretaris

mr. H.M.H. Leunessen

Burgemeester