Bevoegdhedenregister Gemeente Ouder-Amstel januari 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Bevoegdhedenregister Gemeente Ouder-Amstel januari 2024

Het college van burgmeester en wethouders, de burgemeester, de heffingsambtenaar, de

invorderingsambtenaar en de leerplichtambtenaar besluiten:

  • 1.

    vast te stellen, het interne “Bevoegdhedenregister Gemeente Ouder-Amstel januari 2024’ (met datum inwerkingtreding 1 januari 2024).

Ondertekening

BEVOEGDHEDENREGISTER GEMEENTE OUDER-AMSTEL JANUARI 2024

Vastgesteld op: 7 november 2023

Bekendgemaakt op: 5 december 2023

Inwerkingtreding: 1 januari 2024

Leeswijzer

Dit mandatenregister geeft een overzicht van de mandaten die de burgemeester en burgemeester en wethouders aan de gemeentesecretaris en de Afdelingshoofd/Coördinatoren hebben verleend. Die bevoegdheid is vastgesteld in de Mandaatregeling Bestuursrecht gemeente Ouder-Amstel 2009. Burgemeester en burgemeester en wethouders hebben de Afdelingshoofd/Coördinatoren tevens de bevoegdheid tot ondermandaat aan hun medewerkers gegeven. Van die mogelijkheid is inmiddels gebruik gemaakt.

Het register is alvolgt ingedeeld:

A

Mandaten secretaries

B

Mandaten verkeer

C

Machtiging Algemene verordening gegevensbescherming mandaat aan gemeentesecretaris

D

Mandaten Samenlevingszaken

E

Mandaten aan derde

 
 
 
 
 
 

In het register is - na het volgnummer - een kolom opgenomen die de besluiten aangeeft waarop mandaat is verleend. Daarna volgt een kolom waarin de wettelijke basis van dat mandaat staat.

Dit geeft natuurlijk de huidige stand van zaken aan . Het betekent niet dat er geen wijzigingen in het mandaat kunnen plaatsvinden. Wetgeving verandert, er ontstaat nieuwe wetgeving, nieuwe mandaten kunnen worden verleend, bestaande kunnen worden ingetrokken en datzelfde geldt voor ondermandaat. Met andere woorden het blijft een dynamisch proces. De gemeentesecretaris en de Afdelingshoofd/Coördinatoren zijn primair verantwoordelijk voor het actueel houden van “hun” deel van het register.

A. Mandaten Gemeentesecretaris

Volgnr.

Omschrijving

Wettelijke

Basis

Onder

Mandaat

verleend aan

Laagste niveau uitvoeringsmandaat

Voorwaarden/

bijzonderheden

A-1

BESLUITEN OVER ARCHIEF , mandaat verleend aan gemeente secretaris

 
 
 
 

1.1

Vernietiging van archiefbescheiden welke wel/niet naar een archiefbewaarplaats zijn overgebracht

Archiefwet

 

Ondersteunend medewerker

 

A-2

BESLUITEN OVER PERSONEEL EN ORGANISATIE, mandaat verleend aan gemeentesecretaris

 
 
 
 

2.1

Benoeming ingevolge CAR/UWO in tijdelijke dienst en ontslag van alle medewerkers

Algemeen

 

Medewerker P&O

 

2.2

Verlenen van ontslag ingevolge de CAR/UWO op verzoek, wegens ouderdomspensioen aan alle medewerkers

CAR/UWO

 

Medewerker P&O

 

2.3

Wijst medewerkers, taakgroepen en afdelingen permanent, tijdelijk en in het kader van vervanging, toe aan Afdelingshoofd/Coördinatoren waarover de Afdelingshoofd/Coördinator de bevoegdheid en verantwoordelijkheid uitoefent zoals neergelegd in dit mandaatregister

 
 

Medewerker P&O

 

2.4

Benoeming ingevolge de CAR/UWO in vaste en tijdelijke dienst van de aan hem of haar toegewezen medewerkers binnen de in de begroting vastgestelde formatie van het dan geldende jaar

CAR/UWO

 

Medewerker P&O

 

2.5

Verlenen van ontslag ingevolge de CAR/UWO op verzoek, wegens ouderdomspensioen en wegens pré-vut aan de aan hem of haar toegewezen medewerkers

CAR/UWO

 

Medewerker P&O

 

2.6

Aangaan van arbeidsovereenkomsten ingevolge de CAR/UWO met de aan hem of haar toegewezen medewerkers binnen de in de begroting vastgestelde formatie van het dan geldende jaar

CAR/UWO

 

Medewerker P&O

 

2.7

Vrijwillige overplaatsing van een functionaris naar een andere afdeling van de aan hem of haar toegewezen medewerkers

Algemeen

 

Medewerker P&O

 

2.8

Het toekennen van vakantieverlof, calamiteitenverlof, kort- en langdurig zorgverlof, zwangerschaps en bevallingsverlof en ouderschapsverlof aan de aan hem of haar toegewezen medewerkers

CAR/UWO

 

Medewerker P&O

 

2.9

Aan- en verkoop verlofdagen, toepassing van de fiets-priveregeling en andere soortgelijke regelingen op basis van het cafetariamodel aan de aan hem of haar toegewezen medewerkers

CAR/UWO

 

Medewerker P&O

 

2.10

Opdragen tot het verrichten van overwerk aan de aan hem of haar toegewezen medewerkers

Algemeen

 

Medewerker P&O

 

2.11

Aanpassing werktijden, thuiswerken en telewerken van de aan hem of haar toegewezen medewerkers

Algemeen

 

Medewerker P&O

 

2.12

Besluiten over studiefaciliteiten aan de aan hem of haar toegewezen medewerkers

Algemeen

 

Medewerker P&O

 

2.13

Vaststelling werkinstructies van de aan hem of haar toegewezen medewerkers

Algemeen

 

Medewerker P&O

 

2.14

Behandelen van klachten over alle medewerkers volgens de klachtenprocedure

Klachtenregeling

 
 
 

Volgnr.

Omschrijving

Wettelijke

Basis

Onder

Mandaat

verleend aan

Laagste niveau uitvoerings

mandaat

Voorwaarden/

bijzonderheden

A-3

Besluiten over ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

 
 
 
 

3.1

Vertegenwoordiging in beroepszaken en behandeling voorlopige voorzieningen ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank, de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep

Algemene Wet Bestuursrecht

Allround adviseur van de betreffende afdeling

medewerkers

 

3.2

Doorzenden geschriften tot behandeling aan bevoegd orgaan

Algemene Wet Bestuursrecht

Allround adviseur van de betreffende afdeling

(ondersteunend) Medewerkers

 

3.3

Ontwerpbesluit: ter inzage leggen, kennisgeven van, toezenden aan belanghebbenden, aanvullen met relevante nieuwe gegevens en stukken

Algemene Wet Bestuursrecht

Allround adviseur van de betreffende afdeling

(ondersteunend) Medewerkers

 

3.4

Zienswijze: bepalen dat anderen gelegenheid wordt geboden zienswijze naar voren te brengen, aanvragen in gelegenheid stellen te reageren, beslissingstermijn verlengen, kennisgeven van niet inbrengen zienswijzen

Algemene Wet Bestuursrecht

Allround adviseur van de betreffende afdeling

(ondersteunend) Medewerkers

 

3.5

Aanvraag: ontvangstbevestiging, termijn stellen voor aanvullen aanvraag, besluiten aanvraag niet te behandelen, aanvrager en belanghebbende in gelegenheid stellen zienswijze naar voren te brengen, aanvrager in kennis stellen van openbare voorbereidingsprocedure of uitgebreide voorbereidingsprocedure

Algemene Wet Bestuursrecht

Allround adviseur van de betreffende afdeling

(ondersteunend) Medewerkers

 

3.6

Kennisgeven van opschorten termijn voor het geven van de beschikking

Algemene Wet Bestuursrecht

Allround adviseur van de betreffende afdeling

(ondersteunend) Medewerkers

 

3.7

Het bekendmaken, c.q. meedelen van door burgemeester en wethouders en burgemeester genomen besluiten aan de aanvrager(s), c.q. belanghebbenden

 

Allround adviseur van de betreffende afdeling

(ondersteunend) Medewerkers

 

3.8

Bezwaarschriften c.a.: Ontvangstbevestiging ingediend bezwaarschrift, doorzenden bezwaar- of beroepschriften aan bevoegd bestuursorgaan, verzenden van stukken en indienen van verweerschrift, verzoek uitstel verweerschrift

Algemene Wet Bestuursrecht

Secretaris bezwaarschriften commissie

(ondersteunend) Medewerkers

 

3.9

Het vertegenwoordigen van de gemeente in alle juridische procedures en al hetgeen daarbij hoort.

Gemeente wet, Algemene wet bestuursrecht

Afdelingshoofd/Coördinator van de betreffende afdeling, Directeur Duo+ voor ondermandaat

Betreffende functionaris(sen) binnen de betreffende afdeling

In overleg met allround adviseur JZ

3.10

Instructies voor de griffier van de gemeente Ouder-Amstel

 
 
 
 

3.11

Inschakelen van extern juridisch advies

 

Afdelingshoofd/Coördinator van de betreffende afdeling

 
 

3.12

Het besluit tot toepassen van de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure en inspraakprocedure

 

Directeur Duo+ voor ondermandaat

 
 
 
 
 
 
 
 

A-4

besluiten over WET OPEN overheid (Woo),

 
 
 
 

4.1

De bevoegdheid tot het nemen van een besluit op een verzoek aan het college van burgemeester en wethouders op basis van de Wet open overheid (Woo).

WOO

Afdelingshoofd/Coördinator van de betreffende afdeling

Allround adviseur van de betreffende afdeling

In overleg met allround adviseur JZ.

4.2

De bevoegdheid tot het nemen van een besluit op een verzoek aan de burgemeester op basis van de Wet open overheid (Woo)

WOO

Afdelingshoofd/Coördinator van de betreffende afdeling

Allround adviseur van de betreffende afdeling

In overleg met allround adviseur JZ.

A-5

DIVERSEN

 
 
 
 

5.1

Correspondentie waarbij geen nieuwe rechtsverhoudingen worden geschapen; verstrekken op schriftelijk verzoek van schriftelijke informatie aan burgers en ondernemers

Algemeen

Allround adviseur van de betreffende afdeling

(ondersteunend) Medewerkers

 

5.2

Het besluit tot toepassen van de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure en inspraakprocedure

 

Afdelingshoofd/Coördinator

 
 

5.2

Toestemming tot volgen van seminars, congressen en korte opleidingen in het dienstbelang

Algemeen

Afdelingshoofd/Coördinator

 
 

5.3

Offerteaanvraag in het kader van specifieke budgetten/taakvelden

 

Afdelingshoofd/Coördinator

(Allround) adviseur

in het kader van specifieke budgetten/

taakvelden met de procedure aanbestedingen

5.4

Opdrachtverleningen, hieraan gekoppeld het aftekenen van facturen voor opdracht

 

Afdelingshoofd/Coördinator

(Allround) adviseur

adviseur in het kader van specifieke kredieten/

taakvelden

5.5

Aanschaf van boekwerken, abonnementen

Algemeen

Afdelingshoofd/Coördinator

 
 

Volgnr.

Omschrijving

Wettelijke

Basis

Onder

Mandaat

verleend aan

Laagste niveau uitvoeringsmandaat

Voorwaarden/bijzonderheden

B-1

Besluiten over verkeer, mandaat voor zover niet verleend aan Duo+, mandaat/machtiging aan gemeentesecretaris

 
 
 
 

1.1

Tijdelijk afsluiten van wegen in samenhang met evenementen en andere festiviteiten

Besluit administratieve bepalingen wegverkeer, RVV

Afdelingshoofd/Coördinator

Beleidsmedewerkers verkeer en vervoer

 

1.2

Verklaring van geen bezwaar wegenverkeerswet voor het houden van een wegwedstrijd met of zonder voertuigen

Wegenverkeerswet

Afdelingshoofd/Coördinator

Beleidsmedewerkers verkeer en vervoer

 

1.3

Ontheffing ex artikel 149 Wegenverkeerswet, waaronder het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen

Wegenverkeerswet, RVV

Afdelingshoofd/Coördinator

Beleidsmedewerkers verkeer en vervoer

 

1.4

Aanvraag: ontvangstbevestiging, termijn stellen voor aanvullen Ontheffing van het verbod om stil te staan op de openbare weg voor één of meerdere dagen

RVV

Afdelingshoofd/Coördinator

Beleidsmedewerkers verkeer en vervoer

 

1.5

Ontheffing afgesloten wegen

RVV

Afdelingshoofd/Coördinator

Beleidsmedewerkers verkeer en vervoer

 

1.6

Maken of veranderen van een uitrit

RVV

Afdelingshoofd/Coördinator

Beleidsmedewerkers verkeer en vervoer

 

1.7

Aanvragen aanleg invalidenparkeerplaatsen

RVV

Afdelingshoofd/Coördinator

Beleidsmedewerkers verkeer en vervoer

 
 
 
 
 
 
 

C-1

Machtiging Algemene verordening gegevensbescherming mandaat aan gemeentesecretaris

 
 
 
 

1.1

Het aangaan, wijzigen dan wel beëindigen en ten bewijze daarvan ondertekenen van (verwerkers)overeenkomsten, protocollen en privacyconvenanten met (mede)verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers op grond van de AVG en UAVG

AVG, UAVG, Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO) en informatieveiligheids-beleid Ouder-Amstel, de budget-houdersregeling en sector specifieke privacywetgeving o.a. Jeugdwet, Wmo en Wet basisregistratie personen en daarop gebaseerde verordeningen en beleidsregels

Afdelingshoofd/Coördinator

Deze bevoegdheid ligt bij degene die bevoegd is tot het aangaan, wijzigen en opzeggen van de hoofdovk op grond waarvan persoonsgegevens verwerkt worden.

Bij privacyconvenanten ligt deze bij de afdelingshoofd/ coördinator van de afdeling waaronder het taakveld valt waarop het convenant betrekking heeft.

Het college blijft altijd verantwoordelijke in de zin van de AVG.

 

In overleg met allround adviseur JZ en FG.

Een kopie van de verwerkers-overeenkomst naar de FG sturen.[1]

1.2

Het nemen en uitvoeren van beslissingen in het kader van het uitoefenen van rechten door betrokkenen op grond van de AVG, UAVG en sector specifieke privacywetgeving

Awb, BW, AVG en UAVG en sector specifieke privacywetgeving o.a. Jeugdwet, Wmo en Wet basisregistratie personen en daarop gebaseerde gemeentelijke verordeningen en beleidsregels en privacyconvenanten

Afdelingshoofd/Coördinator

 

In overleg met allround adviseur JZ en FG

1.3

Melden van datalek bij Autoriteit Persoonsgegevens en betrokkene(n)

AVG

Chief Information Security Officer (CISO)/ FG

 

CISO/FG beoordeelt of betrokkene(n) geïnformeerd moet(en) worden

1.4

Laten opstellen van een Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA)

AVG

Afdelingshoofd/Coördinator

 

In overleg met allround adviseur JZ en FG. Een kopie van de gegevensbeschermings-effectrapportage sturen naar de FG

 
 
 
 
 
 

D . mandaten SAMENLEVINGSZAKEN

Volgnr.

Omschrijving

Wettelijke

Basis

Onder mandaat verleend aan

Laagste niveau uitvoerings

mandaat

Voorwaarden/bijzonderheden

D -1

BESLUITEN OVER ONDERWIJS, mandaat/machtiging aan gemeentesecretaris

 
 
 
 

1.1

Aanvragen en afrekeningen rijksbijdragen op gebied van basiseducatie en volwasseneducatie

Algemeen

Afdelingshoofd samenlevingszaken

Beleidsmedewerker onderwijs

 

1.2

Vaststelling jaarlijks vakantierooster openbare basisscholen

Algemeen

Afdelingshoofd samenlevingszaken

Beleidsmedewerker onderwijs

 

1.3

Toekennen en afrekenen van subsidies voor schoolbegeleiding, activiteitenbudget, schoolmaatschappelijk werk, stichtingskostenvergoeding De Bascule en onderwijsachterstanden (schakelklas en voor-en vroegschoolse educatie)

 

Afdelingshoofd samenlevingszaken

Beleidsmedewerker onderwijs

 

1.4

Opstellen rooster vaste gebruikers gym- en sportzalen en soc.culturele accommodaties

 

Afdelingshoofd samenlevingszaken

Beleidsmedewerker onderwijs

 

1.5

Aangaan en ondertekening van overeenkomsten t.b.v. de uitvoering van lokaal onderwijsbeleid

 

Afdelingshoofd samenlevingszaken

Beleidsmedewerker onderwijs

 

1.6

Behandeling aanvragen in kader decentralisatie van onderwijshuisvesting

 

Afdelingshoofd samenlevingszaken

Beleidsmedewerker onderwijs

 

1.7

Regionaal samenwerking zorg/welzijn en jeugd/ onderwijs en regionale subsidies Wmo/OGGz

 

Afdelingshoofd samenlevingszaken

Beleidsmedewerker onderwijs

 

1.8

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Verordening Clientenparticipatie Sociaal Domein Ouder-Amstel 2015

Gemeentewet, Participatiewet, Jeugdwet en WMO, Verordening Clientenparticipatie Sociaal Domein Ouder-Amstel 2015

Afdelingshoofd samenlevingszaken

Beleidsmedewerker

 

D -2

BESLUITEN OVER JEUGD

 
 
 
 

2.1

Het vaststellen van perspectiefplannen

 

Afdelingshoofd/Coördinator Kernteam

 
 

D -3

BESLUITEN OVER WMO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1

Het nemen van beslissingen op grond van de Algemene subsidieverordening Ouder-Amstel.

Algemeen

Afdelingshoofd samenlevingszaken

Beleidsmedewerker

 

D-4

PARTICIPATIE

 
 
 
 

4.1

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Verordening Clientenparticipatie Sociaal Domein Ouder-Amstel 2015

Verordening Clientenparticipatie Sociaal Domein Ouder-Amstel 2015

Afdelingshoofd samenlevingszaken

Beleidsmedewerker

 
 
 
 
 
 
 

E. Mandaten aan derden

Volgnr.

Omschrijving

Wettelijke

Basis

Mandaat aan

E-1

Participatie

 
 

1.1

Besluiten op aanvragen Participatiewet voor personen van 65 jaar en ouder, exclusief ondersteuning bij arbeidsinschakeling en daarop gerichte voorzieningen.

Mandaat strekt zich eveneens uit tot afhandeling bezwaar- en beroepsprocedures.

Datum inwerkingtreding: 1 augustus 2009

Participatiewet

Raad van Bestuur Sociale Verzekeringsbank

1.2

Intake kandidaten inburgering, vaststelling startniveau, trajectbegeleiding en registratie trajecten.

Datum inwerkintreding: 7 augustus 2007

Wet Inburgering

Vluchtelingenwerk

E-2

WELZIJN

 
 

2.1

Opleggen van een tijdelijk huisverbod.

Voorwaarden en restricties zijn door de burgemeester vastgesteld.

Datum inwerkingtreding: 1 april 2009.

Wet tijdelijk huisverbod

Hulpofficieren van Justitie

E-3

Verkeer en vervoer

 
 

3.1

Overbrengen van voertuigen naar een bewaarplaats en het in bewaring stellen van deze voertuigen conform wegsleepregeling 2008.

Wegenverkeerswet; Wegsleepregeling 2008

Korpschef, politiechef politiedistrict Amsterdam-Amstelland, commandant brandweer, directeur dienst stadstoezicht Amsterdam.