Besluit van de raad van de gemeente Lochem tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Lochem tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024

De raad van de gemeente Lochem;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31-10-2023;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en

onderdeel b van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • -

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • -

  maand: het tijdvak dat loopt van de n ͤ  dag in een kalendermaand tot en met de (n-1) ͤ  dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de n ͤ dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)ͤ dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • -

  jaar: het tijdvak dat loopt van de n ͤ  dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1) ͤ  dag in het volgende kalenderjaar;

 • -

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

 • 1.

  Leges worden niet geheven voor:

  • a.

   het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

  • b.

   attestatiën de vita (verklaring van in leven zijn), strekkende tot het belang van pensioenen, lijfrenten en andere periodieke uitkeringen ten laste van de staat, provinciën, gemeenten, waterschappen en andere publiekrechtelijke lichamen;

  • c.

   de aan belanghebbende uit te reiken minuten, afschriften of uittreksels van besluiten, akten en beschikkingen, houdende benoeming, bevordering, verhoging van bezoldiging of ontslag van ambtenaren en leden van colleges of commissies;

  • d.

   kwitanties voor geldsommen en andere stukken, waarbij de ontvangst of overneming van gelden of goederen wordt erkend of vermeld;

  • e.

   voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de artikelen 2.25 (evenement) en 5.34 (stookvergunning) van de Algemene Plaatselijke Verordening en artikel 5.3 van de Verordening Fysieke Leefomgeving (geluidshinder) ten behoeve van de plaatselijke verenigingen en instellingen welke niet-commerciële activiteiten organiseren voor hun leden danwel de plaatselijke bevolking;

  • f.

   voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een tijdelijk verkeersbesluit als bedoeld in de artikel 18 lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 ten behoeve van de plaatselijke verenigingen en instellingen welke niet-commerciële activiteiten organiseren voor hun leden danwel de plaatselijke bevolking;

  • g.

   voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de artikel 35 van de Alcoholwet ten behoeve van de plaatselijke verenigingen en instellingen welke niet-commerciële activiteiten organiseren voor hun leden danwel de plaatselijke bevolking;

  • h.

   diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

  • i.

   diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

 • 2.

  Het college kan vrijstelling van leges verlenen in die gevallen waar extra vergunningen en ontheffingen worden verleend aan lokale ondernemers, stichtingen en verenigingen die als gevolg van het Corona virus extra maatregelen moeten nemen.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 14 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 14 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde en vijfde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende paragrafen of artikelen van hoofdstuk 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   paragraaf 1.2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   paragraaf 1.3 (rijbewijzen);

  • 3.

   artikel 1.19 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   artikel 1.27, onder a (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   artikel 1.33 (Wet op de kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

De ‘Legesverordening 2023 en de daarbij behorende tarieventabel, vastgesteld op 12 december 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2024.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2024.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lochem op 27 november 2023

De Griffier,

P. de Boer

De voorzitter,

S.W. van ’t Erve

Bijlage

Tarieventabel leges 2024

behorende bij de Legesverordening 2024

Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

Artikel 1.1 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap

 • 1.

  Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in het gemeentehuis in Lochem op:

  • a.

   zaterdag € 862,00;

  • b.

   een ander tijdstip dan onder a. genoemd € 470,00.

 • 2.

  Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een door het bruidspaar te kiezen locatie dan wel in de openlucht op:

  • a.

   een zaterdag, zondag of daarmee gelijkgestelde dag € 800,00;

  • b.

   een ander tijdstip dan onder a. genoemd € 446,00

 • 4.

  Op maandagmorgen om 8.30 uur en 9.00 uur, voor welk tijdstippen een kosteloze huwelijksvoltrekking, registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk ingevolge de Wet rechten burgerlijke stand is bepaald, worden geen leges geheven voor bedoelde voltrekkingen of registraties in het gemeentehuis in Lochem.

 • 5.

  Met ingang van het wijzigen of vervallen van de wettelijke regels met betrekking tot een kosteloze huwelijksvoltrekking of registratie van partnerschap, wijzigt of vervalt lid 3. overeenkomstig.

Artikel 1.2 Huwelijksvoltrekking, registratie of omzetting partnerschap zonder ceremonie

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in het gemeentehuis in Lochem, zonder ceremonie of ander vertoon onder leiding van een ambtenaar van de burgerlijke stand op maandag tot en met woensdag van 10.00 tot 15.00 uur € 107,00.

Artikel 1.3 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap in een bijzonder huis

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek:

 • a.

  zaterdag € 1.215,00;

 • b.

  een ander tijdstip dan onder a. genoemd € 823,00.

Artikel 1.4 Gereserveerd

Artikel 1.5 Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen voor één dag als beëdiging bij de rechtbank al heeft plaatsgevonden € 106,50.

Artikel 1.6 Beschikbaar stellen getuige door gemeente

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een getuige voor de huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap, per getuige € 70,70.

Artikel 1.7 Gereserveerd

Artikel 1.8 Trouwboekje of partnerschapsboekje

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje € 35,50.

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Artikel 1.9 Paspoorten, andere reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

De tarieven bedragen voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van de in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden genoemde documenten, de daarvoor in dat artikel vermelde maximumtarieven, naar beneden afgerond op een veelvoud van € 0,05.

Artikel 1.10 Modaliteiten

 • 1.

  Voor de versnelde uitreiking worden de tarieven genoemd in artikel 1.9 vermeerderd met het daarvoor in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden vermelde maximumtarief, naar beneden afgerond op een veelvoud van € 0,05.

 • 2.

  Voor het bezorgen van een in artikel 1.9 genoemd document worden de tarieven genoemd in artikel 1.9 vermeerderd met het daarvoor in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden vermelde maximumtarief, naar beneden afgerond op een veelvoud van € 0,05.

Artikel 1.11 Gereserveerd

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

Artikel 1.12 Rijbewijzen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs: het in de Regeling tarieven Dienst Wegverkeer genoemde bedrag, vermeerderd met het in artikel 104b van het Reglement rijbewijzen genoemde bedrag, waarbij de som van deze bedragen naar beneden wordt afgerond op een veelvoud van € 0,05.

Artikel 1.13 Modaliteiten

 • 1.

  Het tarief genoemd in artikel 1.112 wordt:

  • a.

   bij een spoedaanvraag vermeerderd met het bedrag genoemd in de Regeling tarieven Dienst Wegverkeer en verminderd met het bedrag genoemd in bijlage VI onder afdracht van gemeenten van die Regeling;

  • b.

   gereserveerd (aanvraag buiten reguliere openingstijden)

  • c.

   gereserveerd (afgifte buiten reguliere openingstijden)

  • d.

   bij een aanvraag in verband met beschadiging of vermissing van een eerder afgegeven rijbewijs vermeerderd met € 27,70.

 • 2.

  gereserveerd (openingstijden)

 • 3.

  De verhogingen genoemd in het eerste lid zijn in voorkomend geval cumulatief verschuldigd.

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

Artikel 1.14 Definities

 • 1.

  Voor de toepassing van artikel 1.15, eerste en tweede lid, wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 • 2.

  Voor de toepassing van de artikel 1.15, derde en vierde lid, wordt onder verstrekking verstaan het langs geautomatiseerde weg vervaardigen van tellingen, lijsten, opgaven van gegevens omtrent niet met name genoemde personen.

Artikel 1.15 Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

 • 1.

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking € 8,30.

 • 2.

  In afwijking van het voorgaande lid bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen € 26,30.

 • 3.

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot verstrekking van een telling, lijst of opgave, naar gewenste rangschikking, waarvoor een variabele uitvoer ontworpen moet worden, of waarvoor een variabele uitvoer moet worden aangepast:

  • a.

   voor het ontwerpen of aanpassen van een variabele uitvoer € 96,20;

  • b.

   voor elk blad waaruit de telling, lijst of opgave bestaat € 1,05.

 • 4.

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot verstrekking van een telling naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat of gezinsverhouding, of naar nationaliteit, door middel van een standaardpakket:

  • a.

   voor de gehele gemeente € 46,40;

  • b.

   voor de gehele gemeente, gesplitst naar onderdelen van de gemeente € 68,70;

  • c.

   voor een of meer onderdelen van de gemeente, per onderdeel € 2,30.

Artikel 1.16 Gereserveerd

Artikel 1.17 Gereserveerd

Artikel 1.18 Op aanvraag doornemen basisregistratie personen

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan te besteden kwartier € 15,05.

Paragraaf 1.5 Bestuursstukken

Artikel 1.19 Afschriften van bestuursstukken

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van:

 • a.

  de gemeentebegroting met toelichting € 73,20;

 • b.

  de jaarrekening met toelichting € 73,20;

 • c.

  het jaarverslag € 36,40;

 • d.

  de agenda van een raadsvergadering, inclusief stukken, per vergadering € 7,35;

 • e.

  een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per vergadering € 2,80;

 • f.

  een afschrift van de besluitenlijst van een rondetafelgesprek, per gesprek € 2,80.

Artikel 1.20 Abonnementen op bestuursstukken

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op:

 • 1.

  de agenda's van de raadsvergaderingen, inclusief stukken:

  • a.

   afgehaald op het gemeentehuis € 46,80;

  • b.

   bezorgd per post € 99,90.

 • 2.

  de verslagen van de raadsvergaderingen:

  • a.

   afgehaald op het gemeentehuis € 26,40;

  • b.

   bezorgd per post € 50,90.

 • 3.

  afschriften van de besluitenlijsten van rondetafelgesprekken:

  • a.

   afgehaald op het gemeentehuis € 19,95;

  • b.

   bezorgd per post € 39,90.

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

Artikel 1.21 Plan- of kaartinformatie

 • 1.

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

  • a.

   een afschrift of een kopie van een ruimtelijk plan of deel daarvan, zoals omgevingsvisie, omgevingsplan, bestemmingsplanvoorschriften, alsmede rapporten voor planologische doeleinden, per bladzijde € 1,70;

  • b.

   een plankaart, per kaart, per tekening of per kopie € 15,30.

 • 2.
  • over de staat van gebouw(en) en/of

  • over de grond van een door de verzoeker opgegeven bebouwd of onbebouwd perceel en/of

  • over de aanwezigheid van ondergrondse olietanks bij gebouwen of in onbebouwde percelen en/of

  • over het, voor het door de verzoeker opgegeven perceel of gebouw, geldende bestemmingsplan en de planvoorschriften

   aan personen en organisaties die bedrijfsmatig bemiddelen bij de koop en verkoop van onroerende zaken, en/of die bedrijfsmatig taxaties verrichten van gronden en opstallen, en die in deze hoedanigheid de hierboven genoemde informatie vragen, wordt per aanvraag geheven een bedrag van € 48,50.

  Voor het per e-mail, per fax of anderszins schriftelijk en op aanvraag verstrekken van informatie:

 • 3.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van actuele informatieproducten als bedoeld in de Kadasterwet geldt het tarief zoals dat laatstelijk is opgenomen in de Tarievenregeling Kadaster.

Artikel 1.22 Gereserveerd

Artikel 1.23 Gereserveerd

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

Artikel 1.24 Gemeentegarantie

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 • a.

  tot het verstrekken van een gemeentegarantie € 102,60;

 • b.

  tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening € 110,00.

Artikel 1.25 Overige publiekszaken

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 • a.

  tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag: de in de Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden genoemde bedragen;

 • b.

  tot het verkrijgen van een verklaring van Nederlanderschap, een verklaring van in leven zijn (attestatie de vita), een gewaarmerkt afschrift (uittreksel) uit de BRP en alle andere in deze verordening niet genoemde verklaringen in het bijzonder belang van de aanvrager € 7,55;

 • c.

  tot het legaliseren van een handtekening € 7,55;

 • d.

  tot het verkrijgen van een uitnodiging voor kortstondig verblijf in Nederland € 7,55.

Paragraaf 1.8 Gereserveerd

Artikel 1.26 Gereserveerd

Artikel 1.27 Gereserveerd

Artikel 1.28 Gereserveerd

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

Artikel 1.29 Gereserveerd

Artikel 1.30 Leegstandswet

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 • a.

  van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet € 58,90;

 • b.

  tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet € 58,90.

Artikel 1.31 Wet op de kansspelen

 • 1.

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

  • a.

   voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat € 56,50;

  • b.

   voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat € 56,50

   en voor iedere volgende kansspelautomaat € 34,00;

  • c.

   voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd € 226,50;

  • d.

   voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat € 226,50

   en voor iedere volgende kansspelautomaat € 136,00;

 • 2.

  Het eerste lid, onderdelen a en b, is van overeenkomstige toepassing als de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd respectievelijk verhoogd worden.

 • 3.

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning) € 18,30.

Artikel 1.32 Ondergrondse infrastructuren

 • 1.

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

  • a.

   om een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden € 662,00;

  • b.

   om een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden van minder ingrijpende aard € 147,50.

 • 2.

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding voor spoedeisende werkzaamheden als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI) € 147,50.

Artikel 1.33 Wegenverkeerswetgeving

 • 1.

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

  • a.

   een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten € 43,20;

  • b.

   een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (stb. 459) anders dan bedoeld in onderdeel a. € 58,30;

  • c.

   verstrekking van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) € 68,20;

  • d.

   een duplicaat, wijziging - niet zijnde kentekenwijziging of adreswijziging - , passagierskaart of een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart, mits geen medisch onderzoek is vereist € 38,00;

  • e.

   een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de Wet personenvervoer € 13,75;

  • f.

   een verkeersbesluit € 116,50;

  • g.

   een ontheffing als bedoeld in de parkeerverordening € 13,75.

 • 2.

  Onder parkeerdocument in lid 3 wordt verstaan: parkeervergunning bewoners, parkeervergunning zakelijke gebruikers en tijdelijke parkeerontheffingen, al dan niet op kenteken verstrekt.

 • 3.

  Bij verlies, diefstal of het verloren gaan van een parkeerdocument, wordt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een duplicaatdocument een tarief in rekening gebracht dat 30% bedraagt van de oorspronkelijke kosten van dat document. De oorspronkelijke kosten worden berekend naar evenredigheid van de resterende geldigheidsduur van het parkeerdocument. Een duplicaatdocument wordt slechts verstrekt na overlegging van een bewijs van aangifte bij de plaatselijke politie.

Paragraaf 1.10 Diversen

Artikel 1.34 Gewaarmerkte afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

 • 1.

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

  • a.

   gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina € 0,70;

  • b.

   fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

   • 1.

    in formaat A4 of kleiner, per bladzijde € 0,65;

   • 2.

    in formaat A3, per bladzijde € 1,35;

   • 3.

    in digitale vorm, per USB-stick € 12,30.

  • c.

   een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen € 20,85;

  • d.

   stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina € 5,65.

 • 2.

  De tarieven opgenomen in deze tabel, met uitzondering van de tarieven genoemd in paragraaf 1.5, worden vermeerderd met portokosten indien er stukken per post moeten worden toegezonden dan wel wanneer er per post bescheiden van derden moeten worden opgevraagd.

 • 3.

  De portokosten bedragen voor bezorging binnen het bezorgingsgebied van een bij Business Post aangesloten bezorgingsdienst de door Business Post gehanteerde tarieven, vermeld op www.businesspost.nu.

 • 4.

  De portokosten bedragen voor bezorging buiten het bezorgingsgebied van een bij Business Post aangesloten bezorgingsdienst de door Postnl gehanteerde tarieven, vermeld op www.postnl.nl.

Artikel 1.35 Diverse vergunningen of beschikkingen

 • 1.

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

  • a.

   een plattegrond van de gemeente Lochem € 8,30;

  • b.

   een internationaal inentingsboekje € 6,20;

  • c.

   een vergunning voor een rioolaansluiting € 61,10;

  • d.

   een vergunning voor het plaatsen van driehoeks- of sandwichborden aan aangewezen mediapalen als bedoeld in artikel 5.11 van de Verordening Fysieke Leefomgeving en de Regeling plaatsing driehoeksborden gemeente Lochem per aaneengesloten plaatsingsperiode € 73,60;

  • e.

   een vergunning voor het plaatsen van spandoeken aan aangewezen mediapalen als bedoeld in artikel 5.11 van de Verordening Fysieke Leefomgeving en de Regeling plaatsing spandoeken gemeente Lochem per aaneengesloten plaatsingsperiode € 73,60.

 • 2.

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag op grond van de Wet open overheid:

  • a.

   bij verstrekking van afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken op papier voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, voor zover de verstrekking meer dan 10 pagina’s bedraagt, per pagina op A4 formaat:

   • 1.

    zwart-wit, enkelzijdig € 0,05;

   • 2.

    zwart-wit, dubbelzijdig € 0,10;

   • 3.

    kleur, enkelzijdig € 0,20;

   • 4.

    kleur, dubbelzijdig € 0,40.

  • b.

   bij verstrekking van afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken op papier voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina op A3 formaat:

   • 1.

    zwart-wit, enkelzijdig € 0,10;

   • 2.

    zwart-wit, dubbelzijdig € 0,20;

   • 3.

    kleur, enkelzijdig € 0,40;

   • 4.

    kleur, dubbelzijdig € 0,80.

  • c.

   bij verstrekking:

   • 1.

    op een USB-stick € 12,30;

   • 2.

    op andere gegevensdragers dan papier of een USB-stick worden de kosten van de gegevensdrager in rekening gebracht.

  • d.

   voor het opstellen van een uittreksel of samenvatting van de inhoud van de geleverde documenten, per pagina van het uittreksel of de samenvatting € 2,40.

Hoofdstuk 2 Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

Artikel 2.1 Definities

1.

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

2.

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

3.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • -

  Binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

  een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

 • -

  Intaketafel:

  De intaketafel is een beoordeling van een initiatief dat niet past binnen de regels van het (tijdelijke) omgevingsplan. De intaketafel leidt tot een standpunt over de wenselijkheid van het initiatief, de eventuele medewerking en het vervolgproces.

 • -

  Omgevingstafel:

  De omgevingstafel is een overlegvorm voor initiatieven waarvan bij het intaketafelgesprek is geoordeeld dat deze onder voorwaarden mogelijk te realiseren zijn. Het doel van een omgevingstafel is het initiatief zodanig vorm te geven dat aan de voorwaarden om deze te kunnen realiseren is voldaan en te komen tot een definitief plan.

4.

In aanvulling op de in bijlage I bij de Omgevingsregeling opgenomen omschrijving van het begrip ‘bouwkosten’ betreffen de in die omschrijving:

 • -

  onder a genoemde Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 de voorwaarden die bekendgemaakt zijn in Staatscourant 2012, 1567;

 • -

  onder b bedoelde bouwkosten de kosten voor de fysieke realisatie (het bouwen) van het bouwwerk;

 • -

  onder c bedoelde prijs de prijs exclusief omzetbelasting.

5.

In afwijking van bijlage I bij de Omgevingsregeling geldt voor de bepaling van de hoogte van de bouwkosten het volgende:

De door de aanvrager opgegeven bouwkosten worden door de gemeente getoetst aan normbedragen conform de Beleidsregel "Vaststellen bouwkosten bij berekening leges aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen”. Als de door de gemeente berekende bouwkosten op grond van deze normbedragen meer dan 10% afwijken van de door de aanvrager opgegeven bouwkosten, worden de bouwkosten vastgesteld op het berekende normbedrag conform deze beleidsregel en de daarbij behorende normkostentabel. Als geen bouwkosten door de aanvrager zijn opgegeven worden de bouwkosten bepaald door de gemeente met behulp van de normbedragen, conform de Beleidsregel "Vaststellen bouwkosten bij berekening leges aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen”.

Artikel 2.2 Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

a.

omgevingsoverleg;

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

f.

intrekking van een omgevingsvergunning;

g.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

h.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

Artikel 2.3 Bepalen tarief

1.

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

2.

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag dan wel omgevingsoverleg wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

5.

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

6.

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

Paragraaf 2.2 Voorfase

Artikel 2.4 Omgevingsoverleg

1.

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

€ 175,00

2.

Indien in het kader van een omgevingsoverleg een in paragraaf 2.12 opgenomen dienst dient te worden uitgevoerd, wordt het tarief voor het omgevingsoverleg vermeerderd met de leges zoals vermeld in deze tarieventabel voor die betreffende dienst of diensten.

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Artikel 2.5 Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

indien de bouwkosten minder dan € 1.000.000 bedragen:

0,75% van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 175,00

b.

indien de bouwkosten € 1.000.000 of meer bedragen:

€ 7.500,00

vermeerderd met 0,30% van het deel van de bouwkosten boven de € 1.000.000.

Artikel 2.6 Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk en/of terreinen/percelen(ruimtelijke deel)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het bouwwerk/terreinen/percelen, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

1.

voor een omgevingsplanactiviteit waarbij sprake is van een bouwactiviteit

 • a.

  indien de bouwkosten minder dan € 1.000.000 bedragen:

  van de bouwkosten, met een minimum van:

1,75%

€ 175,00

 • b.

  indien de bouwkosten € 1.000.000 of meer bedragen:

  vermeerderd met 0,70% van het deel van de bouwkosten boven de € 1.000.000.

€ 17.500,00

2.

voor een omgevingsplanactiviteit waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit:

€ 175,00

3.

De tarieven genoemd onder lid 1 en lid 2 worden, als sprake is van toepassing van de wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht, zoals bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, verhoogd met:

€ 300,00

4.

Onverminderd de voorgaande onderdelen van dit artikel wordt, als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, het tarief verhoogd met:

€ 175,00

5.

Het tarief genoemd onder lid 4 wordt, als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarbij sprake is van een functieverandering van gebouwen/terreinen/percelen verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. De aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop deze begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

6.

In afwijking van het bepaalde in artikel 2.5 en de voorgaande leden, wordt voor een aanvraag voor het plaatsen van zonnepanelen tot en met 100 m2 in een grondopstelling (die geen deel uitmaken van een collectief zonnepark) geen leges geheven.

Artikel 2.7 Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 265,15

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Artikel 2.8 Omgevingsplanactiviteit: monumenten

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, voorbeschermd gemeentelijk monument of voorbeschermd provinciaal monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

voor het slopen, verstoren, verplaatsen, herstellen of gebruiken of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 265,15

Artikel 2.9 Rijksmonumentenactiviteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een rijksmonumentenactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

voor het slopen, verstoren, verplaatsen, herstellen of gebruiken of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 265,15

Artikel 2.10 Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit in een rijksbeschermd, provinciaal beschermd of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

voor een omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van de gemeentelijke erfgoedverordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit of een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 265,15

2.

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een sloopactiviteit die wordt verricht op een locatie waarvoor een op grond van artikel 4.35, eerste lid, van de Invoeringswet Omgevingswet als instructie geldende aanwijzing als beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 zoals die wet luidde voor de inwerkingtreding van de Erfgoedwet van kracht is, zolang in het omgevingsplan aan die locatie nog niet de functie-aanduiding rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht is gegeven.

Artikel 2.11 Omgevingsplanactiviteit: overig cultureel erfgoed en werelderfgoed

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een andere activiteit dan die genoemd in de artikelen 2.8, 2.9 en 2.10 en cultureel erfgoed of werelderfgoed betreft, waarvoor in het omgevingsplan met het oog op het behoud van cultureel erfgoed of van de uitzonderlijke universele waarde van werelderfgoed een verbod is opgenomen om zonder omgevingsvergunning deze activiteit te verrichten, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 265,15

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

Artikel 2.12 Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 2.650,00

Artikel 2.13 Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.15, 3.2.17 tot en met 3.2.19 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 3.180,00

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, lid 2:

€ 4.770,00

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3 lid 2:

€ 6.360,00

Artikel 2.14 Nutssector en industrie (afdeling 3.4 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de categorie nutssector en industrie als bedoeld in de paragrafen 3.4.2, 3.4.4 tot en met 3.4.9 en 3.4.11 van afdeling 3.4 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 4.770,00

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, lid 2:

€ 7.155,00

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, lid 2:

€ 9.540,00

Artikel 2.15 Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector afvalbeheer als bedoeld in de paragrafen 3.5.1, 3.5.4, 3.5.7, 3.5.8 en 3.5.11 van afdeling 3.5 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 4.770,00

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, lid 2:

€ 7.155,00

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, lid 2:

€ 9.540,00

Artikel 2.16 Agrarische sector (afdeling 3.6 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de agrarische sector als bedoeld in de paragrafen 3.6.1, 3.6.7 en 3.6.8 van afdeling 3.6 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 3.180,00

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, lid 2:

€ 4.770,00

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, lid 2:

€ 6.360,00

Artikel 2.17 Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector dienstverlening, onderwijs en zorg als bedoeld in de paragrafen 3.7.6 en 3.7.10 van afdeling 3.7 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per milieubelastende activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 3.180,00

Artikel 2.18 Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling 3.8 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector transport, logistiek en ondersteuning daarvan als bedoeld in de paragrafen 3.8.2, 3.8.3, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.8 tot en met 3.8.11 van afdeling 3.8 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 3.180,00

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, lid 2:

€ 4.770,00

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, lid 2:

€ 6.360,00

Artikel 2.19 Sport en recreatie (afdeling 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector sport en recreatie als bedoeld in paragraaf 3.9.1 van afdeling 3.9 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per milieubelastende activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 3.180,00

Artikel 2.20 Samenloop van milieubelastende activiteiten

 • 1.

  Als bij de toepassing van de artikelen 2.13 tot en met 2.19 dezelfde milieubelastende activiteit onder meer dan een artikel valt, wordt die milieubelastende activiteit slechts eenmaal in de heffing betrokken, waarbij het voor de belastingplichtige meest gunstige van toepassing zijnde tarief wordt toegepast.

 • 2.

  Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een kernactiviteit in een bedrijfstak gecombineerd met functioneel ondersteunende activiteiten uit andere bedrijfstakken, dan is, in afwijking van het bepaalde in deze paragraaf, op al deze activiteiten het artikel van toepassing waaronder de bedrijfstak die bepalend is voor de kernactiviteit valt.

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

Artikel 2.21 Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, en het gaat niet om het lozen van water of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 424,00

Artikel 2.22 Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, bestaande uit het lozen van afvalwater, koelwater of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 424,00

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

Artikel 2.23 Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven (gereserveerd)

Artikel 2.24 Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en aardkundige waarde (gereserveerd)

Artikel 2.25 Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen of wijzigen van een weg als op grond van het omgevingsplan of bij omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit een geluidgevoelig gebouw is toegelaten binnen het aandachtsgebied van die weg, als bedoeld in artikel 22.272 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor een omgevingsplanactiviteit:

€ 265,15

b.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 265,15

Artikel 2.26 Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in de Verordening Fysieke Leefomgeving in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 265,15

Artikel 2.27 Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit (gereserveerd)

Artikel 2.28 Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 255,75

2.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten worden, in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, voor een aanvraag voor het plaatsen van zonnepanelen voor particulier gebruik in een grondopstelling (die geen deel uitmaken van een collectief zonnepark) geen leges geheven.

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

Artikel 2.29 Omgevingsplanactiviteit: alarminstallatie (gereserveerd)

Artikel 2.30 Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in de Verordening Fysieke Leefomgeving in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 36,20

Artikel 2.31 Omgevingsplanactiviteit: reclame (gereserveerd)

Artikel 2.32 Omgevingsplanactiviteit: objecten plaatsen op de weg (gereserveerd)

Artikel 2.33 Omgevingsplanactiviteit: standplaatsen (gereserveerd)

Artikel 2.34 Andere activiteiten

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit:

1.

betreft een bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen vergunningplichtige activiteit, uitgezonderd de activiteit bedoeld in onderdeel b, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 256,30

2.

betreft een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 • a.

  voor een in een gemeentelijke verordening als bedoeld in artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit aangewezen vergunningplichtige activiteit:

€ 256,30

 • b.

  voor overige activiteiten die niet overeenkomen met de gevallen zoals genoemd onder a:

€ 256,30

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften

Artikel 2.35 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouw- of sloopactiviteit, bedraagt het tarief:

 • a.

  voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op:

 • 1.

  het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 • 2.

  bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 • 3.

  het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of

 • 4.

  het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

per maatwerkvoorschrift:

€ 400,00

 • b

  in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a, per maatwerkvoorschrift:

€ 400,00

Artikel 2.36 Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

1.

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op één of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 1.696,00

2.

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere milieubelastende activiteit dan bedoeld in het eerste lid, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 1.696,00

Artikel 2.37 Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.35 en 2.36, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 400,00

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

Artikel 2.38 Gelijkwaardige maatregel

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

 • a.

  een bouwactiviteit, bedraagt het tarief:

€ 400,00

 • b.

  een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief:

€ 400,00

 • c.

  een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief:

€ 2.650,00

 • d.

  een andere activiteit dan bedoeld in de onderdelen a, b of c, bedraagt het tarief:

€ 400,00

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

Artikel 2.39a Beoordeling geen omgevingsvergunning nodig

Als het college van burgemeester en wethouders na beoordeling van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning tot het oordeel komt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bedraagt het tarief, in afwijking van de overige artikelen in dit hoofdstuk:

€ 175,00

Artikel 2.39b Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

€ 175,00

Artikel 2.40 Wijzigen omgevingsvergunning

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 175,00

2.

In afwijking van het tarief genoemd onder 1 is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning, in andere gevallen dan als gevolg van een geringe wijziging in het project, hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

Artikel 2.41 Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

€ 175,00

Artikel 2.42 Intrekken omgevingsvergunning (gereserveerd)

Artikel 2.43 Beoordeling aanvullende gegevens

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, in behandeling is genomen:

€ 79,65

Artikel 2.44 Advies en Beoordeling onderzoeksrapporten

De in artikel 2.49 en 2.50 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag om advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit of een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning of van het nemen van een ander besluit.

Artikel 2.45 Wijzigen van het omgevingsplan

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan bedraagt het tarief het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. De aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop deze begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Artikel 2.46 Niet genoemd besluit op aanvraag

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

€ 175,00

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

Artikel 2.47 Achteraf ingediende aanvraag

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met:

10%

met een minimum van:

€ 175,00

en een maximum van:

€ 1.000,00

Artikel 2.48 Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

 • a.

  als sprake is van een milieubelastende activiteit:

€ 1.060,00

 • b.

  als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 1.000,00

Artikel 2.49 Beoordeling onderzoeksrapporten

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als op aanvraag dan wel krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

 • a.

  voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 133,60

 • b.

  voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 133,60

 • c.

  voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

€ 133,60

Artikel 2.50 Advies

 • 1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

 • a.

  voor een advies van de gemeenteraad:

€ 500,00

 • b.

  voor een advies van de Commissie Omgevingskwaliteit als bedoeld in de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit dat uitsluitend betrekking heeft op redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet:

 • over de bouwkosten van € 1,00 tot en met € 500.000:

  van de bouwkosten met een minimum van:

0,19%

€ 50,00

 • vermeerderd met:

 • 0,12% over de bouwkosten van € 500.001 tot en met € 1.000.000;

 • 0,08% over de bouwkosten van € 1.000.001 tot en met € 2.500.000;

 • 0,05% over de bouwkosten van € 2.500.001 tot en met € 5.000.000;

 • 0,025% over de bouwkosten vanaf € 5.000.001.

De berekende leges op grond van lid 1, sub b van dit artikel worden afgerond naar boven op hele euro's.

 • c.

  voor een advies van de agrarische commissie het bedrag dat deze commissie aan de gemeente in rekening brengt voor het uit te brengen advies met een maximum bedrag van:

€ 1.279,90

 • d.

  voor een advies in andere gevallen dan bedoeld in de onderdelen a tot en met c:

€ 256,30

Artikel 2.51 Instemming

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

2.

Het bedrag bedoeld in het eerste lid wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Paragraaf 2.13 Vermindering

Artikel 2.52 Vermindering na omgevingsoverleg

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.8, is voorafgegaan door een aanvraag om omgevingsoverleg als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel a, en zoals nader omschreven in paragraaf 2.2, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges. De vermindering bedraagt:

100%

van de voor het omgevingsoverleg geheven leges zoals opgenomen in artikel 2.4, lid 1.

2.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning gedaan:

 • a.

  voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het omgevingsoverleg betrekking had;

 • b.

  in overeenstemming met de uitkomsten van het omgevingsoverleg; en

 • c.

  binnen 6 maanden na het laatste omgevingsoverleg of, als het omgevingsoverleg volgens afspraak leidt tot een kennisgeving aan de aanvrager, na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 2.53 Vermindering bij meervoudige aanvraag (gereserveerd)

Paragraaf Teruggaaf

Artikel 2.54 Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig (gereserveerd)

Artikel 2.55 Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op vermindering van de berekende leges. De vermindering bedraagt:

85%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

Artikel 2.56 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning bij reguliere procedure

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift, waarbij afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is op de voorbereiding, geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op vermindering van een deel van de berekende leges. De vermindering bedraagt:

 • a.

  bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen vier weken na de indiening van de aanvraag:

 • b.

  bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf vier weken tot zes weken na de indiening van de aanvraag:

 • c.

  bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken na de indiening van de aanvraag:

100%

75%

50%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

Artikel 2.57 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift, waarbij afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding, geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op vermindering van een deel van de leges. De vermindering bedraagt:

 • a.

  bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen vier weken na de indiening van de aanvraag:

 • b.

  bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf vier weken tot achttien weken na de indiening van de aanvraag:

 • c.

  bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf achttien weken na de indiening van de aanvraag:

100%

75%

50%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

Artikel 2.58 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, sloop- en aanlegactiviteiten of milieubelastende activiteiten

Als het college van burgemeester en wethouders op aanvraag van de vergunninghouder een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, sloop- of aanlegactiviteiten, of voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit milieubelastende activiteiten, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 24 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de voor de activiteit waarvoor de vergunning is ingetrokken verschuldigde leges.

Artikel 2.59 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten (gereserveerd)

Artikel 2.60 Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

Artikel 2.61 Minimumbedrag te betalen legesbedrag (gereserveerd)

Hoofdstuk 3 Dienstverlening vallend onder de dienstrichtlijn en niet vallend onder hoofdstuk 2

Paragraaf 3.1 Horeca

Artikel 3.1 Exploitatie openbare inrichting

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 • a.

  om een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2.28 APV (exploitatievergunning) € 264,00;

 • b.

  tot het wijzigen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2.28 APV (exploitatievergunning) € 86,30.

Artikel 3.2 Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 • a.

  om een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet € 453,00;

 • b.

  tot het wijzigen van de tenaamstelling van een leidinggevende van een verleende vergunning bedoeld onder a. € 108,00;

 • c.

  om een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet € 34,70.

Paragraaf 3.2 Seksbedrijven

Artikel 3.3 Vergunning seksbedrijven

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een exploitatievergunning voor een seksinrichting of escortbedrijf (artikel 3.4 APV) € 738,00.

Artikel 3.4 Wijzigen vergunning seksbedrijf

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een in artikel 3.3 bedoelde vergunning € 335,00.

Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet

Artikel 3.5 Ontheffing winkeltijden

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 • a.

  een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet € 16,20;

 • b.

  om toestemming om een in onderdeel a. bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander € 27,90;

 • c.

  tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel a. bedoelde ontheffing € 27,90.

Paragraaf 3.4 Organiseren evenement of markt

Artikel 3.6 Organiseren evenement

 • 1.

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning) € 73,10.

 • 2.

  Wanneer het besluit moet worden voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bedraagt het tarief in afwijking van het eerste lid € 204,50.

Artikel 3.7 Organiseren markt (gereserveerd)

Paragraaf 3.5 en 3.6 Gereserveerd

Artikel 3.8 tot en met 3.18 Gereserveerd

Paragraaf 3.7 In dit hoofdstuk niet genoemd besluit

Artikel 3.19 Niet benoemd besluit op aanvraag

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 • a.

  om een ontheffing ter zake van geluid (hinder in openlucht) als bedoeld in artikel 4.6 de Algemene Plaatselijke Verordening € 22,65;

 • b.

  om een ontheffing voor groepskamperen bij evenementen of bijzondere activiteiten € 46,50;

 • c.

  om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking € 20,90.

Ondertekening

Behorende bij raadsbesluit van 27 november 2023,

de griffier,

P. de Boer