Aanwijzingsbesluit toezichthouder Staatsbosbeheer (SBB) voor het gehele grondgebied van de gemeente Bergeijk

Geldend van 02-12-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 21-09-2021

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Staatsbosbeheer (SBB) voor het gehele grondgebied van de gemeente Bergeijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk,

gelet op artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 6.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2021 gemeente Bergeijk (APV 2021);

besluiten:  

  • 1.

    Om ex artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 6.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bergeijk 2021 over te gaan tot categorale aanwijzing als toezichthouder op de naleving van de bij of krachtens de APV van de gemeente Bergeijk gestelde bepalingen van de ex artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering (Domein 1, Openbare Ruimte) aangewezen opsporingsambtenaren / Boswachter-BOA’s die in dienst zijn van Staatsbosbeheer;

  • 2.

    Te bepalen dat de onder 1 genoemde aanwijzing geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente Bergeijk.

Dit besluit treedt in werking en werkt terug tot en met 21 september 2021.

Ondertekening

Bergeijk, 31 oktober 2023

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,,

A.J.M. Ewalds

Gemeentesecretaris

A. Callewaert-de Groot

Burgemeester