Aanwijzingsbesluit B.J.G.M. Follon als toezichthouder en buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Bergeijk

Geldend van 02-12-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Aanwijzingsbesluit B.J.G.M. Follon als toezichthouder en buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Bergeijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk,

gelet op

 • -

  artikel 142 Wetboek van Strafvordering en het Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar,

 • -

  Artikel 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht dan wel artikel 18.6 Omgevingswet;

 • -

  De artikelen 5:11 tot en met 5:20 van de Algemene wet Bestuursrecht;

 • -

  de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Bergeijk en;

 • -

  de Afvalstoffenverordening van de gemeente Bergeijk.

En overwegende dat

 • -

  Een toezichthouder ten behoeve van de uitoefening van zijn functie als zodanig dient te worden aangewezen en dat voor de Wabo tevens een aanstelling als ambtenaar is vereist;

besluiten:  

 • 1.

  De heer B.J.G.M. Follon aan te stellen als toezichthouder en buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Bergeijk en na beëdiging te belasten met het toezicht en de opsporing van strafbare feiten van de in domein 1, zoals in het Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar genoemde wetten en artikelen, de Algemene Plaatselijke Verordening en de Afvalstoffenverordening van de gemeente Bergeijk;

 • 2.

  alsmede aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar in dienst bij de gemeente Bergeijk en aan te wijzen als toezichthouder voor het uitvoeren van toezicht van Wabo- Omgevingswettaken.

Deze aanwijzing geldt tot beëindiging van het dienstverband, tot benoeming in een andere functie en tot wederopzegging.

Dit besluit treedt in werking en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

Ondertekening

Bergeijk, 31 oktober 2023 Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

A.J.M. Ewalds

Gemeentesecretaris

A. Callewaert-de Groot

Burgemeester