Reglement van orde voor de streekpanels 2023

Geldend van 01-08-2023 t/m heden

Intitulé

Reglement van orde voor de streekpanels 2023

Het algemeen bestuur van waterschap Aa en Maas te 's-Hertogenbosch,

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas d.d. 13 juni 2023;

BESLUIT:

vast te stellen het volgende reglement:

Reglement van orde voor de streekpanels 2023

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Begrippen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • c.

  regionale informatieve streekpanels, panels waarin bestuurders en andere belangstellenden uit de betreffende districten worden betrokken bij het feitelijke werk van het waterschap;

 • c.

  dijkgraaf: voorzitter van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur;

 • d.

  fractie: fractie als bedoeld in artikel 8 van het reglement van orde algemeen bestuur 2023;

Hoofdstuk 2 Regionale informatieve streekpanels

Artikel 2 Instelling

Het algemeen bestuur kan regionale informatieve streekpanels instellen.

Artikel 3 Taak en functie

De Regionale informatieve streekpanels zijn panels waarin bestuurders en andere belangstellenden uit de betreffende districten worden betrokken bij het feitelijke werk van het waterschap. De gebieden van de streekpanels vallen samen met de organisatorische districten. De panels worden geïnformeerd over projecten en beheer en onderhoud in het district. Zij reflecteren op projecten en op beheer- en onderhoudsaangelegenheden in het district, zij reiken de groen-blauwe handdruk 1 maal per jaar uit. Zij zijn de oren en ogen van het waterschap in het district.

Artikel 4 Samenstelling

 • 1. De leden van een regionaal streekpanel worden door het dagelijks bestuur benoemd en ontslagen.

 • 2. De te benoemen kandidaten van een regionaal streekpanel worden voorgedragen door de fracties in het algemeen bestuur, zijn afkomstig buiten het algemeen bestuur en dienen in principe woonachtig te zijn in het desbetreffende district. Hiervan kan niet worden afgeweken.

 • 3. Uitgangspunt is daarbij dat iedere fractie met 2 leden buiten het algemeen bestuur in elk panel vertegenwoordigd mag zijn. Er worden geen plaatsvervangers aangewezen. De leden van het algemeen bestuur mogen deelnemen aan het streekpanel van het district waarin men woonachtig is en kunnen te allen tijde toehoorder zijn bij elk ander streekpanel.

 • 4. De benoeming van de 2 leden van een regionaal streekpanel buiten het algemeen bestuur geschiedt telkens voor de duur van één zittingsperiode van het algemeen bestuur.

 • 5. Iedere regionaal streekpanel heeft een voorzitter (de gebiedsportefeuillehouder) en een plaatsvervangend voorzitter, die door het dagelijks bestuur uit zijn midden worden aangewezen.

 • 6. Een door de secretaris van het waterschap aan te wijzen ambtenaar (het districtshoofd) is secretaris van een regionaal streekpanel.

Artikel 5 Presentiegeld en reiskostenvergoeding

De leden van een regionaal streekpanel ontvangen overeenkomstig het bepaalde in de

Verordening rechtspositie bestuur waterschap Aa en Maas per bijgewoonde vergadering presentiegeld. Daarnaast ontvangen zij een reiskostenvergoeding overeenkomstig de regeling voor AB-leden.

Artikel 6 Werkwijze

 • 1. De vergaderingen van een regionaal streekpanel zijn openbaar en worden 3 keer per jaar gehouden.

 • 2. De voorzitter roept een regionaal streekpanel in vergadering bijeen. De aankondiging van de vergadering van een regionaal streekpanel geschiedt op dezelfde wijze als waarop de aankondiging van een AB geschiedt.

 • 4. Bij de oproeping vermeldt de voorzitter de datum, het tijdstip en de plaats van de vergadering en de daarin aan de orde komende zaken.

 • 5. Van het verhandelde in de vergadering worden door de secretaris van de commissie een kort verslag opgemaakt (afspraken en acties).

 • 6. In gevallen, betrekking hebbend op de orde in de vergaderingen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 augustus 2023.

Artikel 8 Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als "Reglement van orde voor de streekpanels 2023".

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur op 14 juli 2023,

de secretaris,

Pieter Sennema

de dijkgraaf,

Mario Jacobs

Toelichting

In de streekpanels krijgt het extern gerichte karakter van het bestuur van het waterschap vorm. De streekpanels belichamen het ambitieniveau dat wordt aangeduid met de term Interactief besturen 1 . Zij brengen de directe relatie van het waterschap met het gebied tot stand, vertegenwoordigen deze regionale waterautoriteit in de regio, zorgen voor de verkleining van de afstand tussen bestuur en bestuurden en vergroten het draagvlak voor regiospecifieke zaken. Mede hierdoor kunnen regiospecifieke zaken bij het waterschap worden ingebracht. Van de leden van de streekpanels wordt verwacht dat zij als geen anderen weten wat er leeft in hun district. De streekpanels worden 3 keer per jaar gehouden. In welke vorm of tijdstip wordt aan de streekpanels overgelaten.

Artikel 2

Het ligt voor de hand dat zoals te doen gebruikelijk ook het reglement van orde, en daarmee de instelling van streekpanels een besluit is van het algemeen bestuur.

Artikel 3

De taak en functie van de streekpanels is met een aantal voorbeelden aangeduid. Het gaat er primair om dat ingeval van streekpanels geen beleidsmatig, inhoudelijke bevoegdheden aan de orde kunnen zijn. Met de functie ogen en oren in het district wordt beoogd dat de leden van de streekpanels signaleren waar de relatie van het waterschap met de omgeving aandacht verdient. De uitkomsten/signalen/aandachtspunten van een bijeenkomst van het streekpanel worden via de voorzitter naar het DB overgebracht. De verslagen met afspraken/acties zijn vooral bedoeld voor de eigen voortgang per streekpanel.

Artikel 4

Om met name de eigen omgevings- en gebiedskennis in het streekpanel tot uiting te laten komen is gekozen voor een benoeming verbonden aan het district waar men woonachtig is. Vaak zijn ook de persoonlijke netwerken gekoppeld aan de streek en dus relevant voor de input richting het streekpanel. Gezien de taak en functie van het streekpanel ligt het primaat van voor de bemensing bij leden niet afkomstig van het AB. De leden van het AB worden niet benoemd en kunnen binnen het district waarin men woonachtig is vrijelijk aansluiten en deelnemen. Bij andere panels kunnen de AB leden als toehoorder deelnemen, zodat men ook daar van bepaalde zaken desgewenst op de hoogte kan blijven.

Artikel 6

De intentie van een streekpanel is niet om als een commissievergadering te opereren, maar bijeenkomsten te organiseren rondom een bepaald thema, project of kwestie in het district. Als locatie kan daarvoor het districtskantoor dienen, maar eerder is het aangewezen om juist op locatie het gebied te bezoeken en daar de omgeving bij uit te nodigen. En met de omgeving wordt bedoeld eventueel betrokken bewoners, verenigingen, andere overheden etc. Bijeenkomsten derhalve over een specifiek onderwerp en met degenen die dat aangaat. De blik van het waterschap dus nadrukkelijk naar buiten gericht. Om nader in contact te komen met specifiek de gemeenten in het district, als vaak een rol spelende overheid, zijn contacten met de raadscommissies daarvoor het meest geëigende gremium. Om dat te bewerkstelligen zal meertijds ook dan sprake moeten zijn van een specifieke aangelegenheid, thema of kwestie die aanleiding geeft tot. Kortom de bijeenkomsten van een streekpanel bewegen zich met name rondom een specifiek doel of thema, niet om het vergaderen, en kunnen dus in aantal fluctueren naar gelang nut en noodzaak. Dat is vooral aan het streekpanel en voorzitter en secretaris om met elkaar te bepalen.


Noot
1

Term voor het functioneren in nauwe, open relatie met de omgeving.