Mandaatbesluit gemeente Zwolle

Geldend van 12-01-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Mandaatbesluit gemeente Zwolle

INLEIDING / ALGEMENE REGELS TEN AANZIEN VAN MANDAAT

In deze inleiding wordt in het eerste onderdeel (A) nader ingegaan op de wettelijke voorschriften met betrekking tot mandaat. In het tweede gedeelte (B) is het mandaatreglement opgenomen.

A. Wettelijke bepalingen uit de Awb

De wettelijke voorschriften over mandaat zijn opgenomen in hoofdstuk 10, titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Begripsomschrijving

In artikel 10:1 Awb is de definitie van mandaat opgenomen. Mandaat is de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan een besluit te nemen.

Het bestuursorgaan dat het mandaat verleent, wordt in het vervolg mandaatverlener genoemd en degene die het mandaat ontvangt, wordt hierna de gemandateerde genoemd.

Het rechtsgevolg van mandaat is dat het besluit dat krachtens mandaat is genomen rechtens geldt als een besluit van het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan blijft derhalve verantwoordelijk.

Een besluit, waarbij de grenzen van het mandaat zijn overschreden, kan in bepaalde gevallen toch aan het bestuursorgaan worden toegerekend. In zo'n geval beschermt het vertrouwensbeginsel degene die op de aanwezigheid van een geldig mandaat vertrouwt en mocht vertrouwen.

Hiervan is sprake als aan twee voorwaarden is voldaan:

 • 1.

  het bestuursorgaan moet door zijn gedrag het vertrouwen hebben gewekt van het bestaan van een rechtsgeldig mandaat en

 • 2.

  de wederpartij moet in redelijkheid op de gewekte schijn van bevoegdheid hebben mogen afgaan.

In andere gevallen kan gesteld worden dat de beslissing onbevoegd genomen is en dus onrechtmatig is en niet in stand kan blijven.

Hoofdregel

Artikel 10:3, lid 1 Awb geeft de hoofdregel dat een bestuursorgaan mandaat kan verlenen, tenzij:

 • a.

  bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of

 • b.

  de aard van de bevoegdheid zich tegen mandaatverlening verzet.

ad a: wettelijk voorschrift bepaalt anders

Bij wettelijk voorschrift kan worden bepaald dat mandaat van een bepaalde bevoegdheid niet mogelijk is. Een dergelijke uitzondering is zeldzaam. Meestal zal uit een samenstel van wettelijke bepalingen moeten worden afgeleid dat mandaat niet is toegestaan.

In artikel 10:3, lid 2 is een aantal algemene wettelijke uitzonderingen opgesomd. In dit artikel is bepaald dat voor een aantal besluiten mandaat niet is toegestaan, namelijk:

 • a.

  het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften;

 • b.

  het nemen van besluiten waarvan is bepaald dat het met versterkte meerderheid moet worden genomen of waarvan de aard van de voorgeschreven besluitvormingsprocedure zich anderszins tegen de mandaatverlening verzet;

 • c.

  het vernietigen of onthouden van goedkeuring aan een besluit van een ander bestuursorgaan.

ad b: de aard van de bevoegdheid verzet zich

Er zijn twee gevallen waarin de aard van de bevoegdheid zich tegen mandaatverlening verzet:

 • 1.

  de bevoegdheid heeft een zodanig karakter dat de besluitvorming moet plaatsvinden door het door de wetgever aangewezen bestuursorgaan.

  Voorbeelden hiervoor zijn het geven van noodbevelen en het verlenen van (straf-)ontslag;

Ook de aan toezichthouders opgedragen bevoegdheden kunnen niet door hen worden gemandateerd;

 • 2.

  de aard van de bevoegdheid verzet zich niet tegen mandaat, maar in het concrete geval is mandaat gelet op de aard van de bevoegdheid niet toegestaan. Bijvoorbeeld als de bevoegdheid niet in de sfeer van de normale werkzaamheden ligt of als de gemandateerde zelf belanghebbende is.

Artikel 10.3, lid 3 bepaalt dat het mandaat tot het beslissen op een bezwaarschrift niet wordt verleend aan degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, krachtens mandaat heeft genomen.

Algemeen / bijzonder mandaat

Artikel 10:5 Awb bepaalt dat een bestuursorgaan een algemeen mandaat of een mandaat voor een bepaald geval kan verlenen. Voor het algemeen mandaat is voorgeschreven dat dit schriftelijk wordt verleend. Dit mandaatbesluit is te beschouwen als een algemeen mandaatbesluit. Naast de in dit besluit opgenomen mandaten kan dus nog een bijzonder mandaat worden verleend.

Instructie / inlichtingen

Artikel 10:6 Awb bepaalt dat de mandaatgever de gemandateerde in het algemeen of per geval instructies kan geven ter zake van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid. Daarnaast verschaft de gemandateerde de mandaatgever op diens verzoek inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheid.

Het onder B. opgenomen Mandaatreglement is te beschouwen als een instructie als bedoeld in dit artikel. De in het reglement opgenomen bepalingen zijn een nadere uitwerking van de bepalingen van de Awb en moeten door de gemandateerde, naast de wettelijke bepalingen, in acht worden genomen bij de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden.

Bevoegdheid

Artikel 10:7 Awb bepaalt dat de mandaatverlener bevoegd blijft de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen. Op zich is deze bepaling inherent aan de figuur van mandaat. Aan de andere kant is het van belang hier terughoudend mee om te gaan, omdat er anders onduidelijke situaties kunnen ontstaan. In het reglement zijn ten aanzien hiervan nadere "spelregels" opgenomen.

Ondermandaat

In artikel 10:9 Awb is bepaald dat de mandaatverlener kan toestaan dat ondermandaat wordt verleend. Op ondermandaat zijn de artikelen van de Awb van overeenkomstige toepassing.

Uitgangspunt bij het opstellen van het nieuwe mandaatbesluit is, evenals bij het oude mandaatbesluit, dat de bevoegdheden zoveel mogelijk moeten worden ondergemandateerd om zo de bevoegdheden te leggen bij die functionarissen, die ook feitelijk de beslissing namens het bestuursorgaan nemen.

Hierbij is wel, in verband met de verantwoordelijkheden, de hiërarchische structuur van de gemeentelijke organisatie gevolgd.

Het bestuursorgaan verleent het mandaat aan de algemeen directeur, met daarbij de uitdrukkelijke toestemming deze mandaten onder te mandateren. Hiertoe dient de algemeen directeur wel een apart besluit te nemen, maar daarbij kan hij verwijzen naar dit besluit, omdat in het overzicht de ondermandaten al zijn vermeld. Dit geeft het bestuursorgaan inzicht over of en hoever de bevoegdheden zijn ondergemandateerd en geeft belanghebbenden de mogelijkheid te onderzoeken of een besluit bevoegd is genomen. Gelet hierop is het van belang dat het mandaatbesluit volledig en actueel is.

Wijze van ondertekenen

Artikel 10:10 Awb bepaalt dat een krachtens mandaat genomen besluit vermeldt namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen. Ingeval van ondermandaat dient derhalve het oorspronkelijk bevoegde orgaan te worden vermeld. Bij ondermandaat is het niet verplicht en ook niet noodzakelijk alle tussenschakels te vermelden. In het mandaatreglement is dit verder uitgewerkt.

Ondertekeningsmandaat

Zoals uit de definitie blijkt, gaat het bij het verlenen van een mandaat om het nemen van besluiten. Dat impliceert ook de ondertekening van dat besluit. Degene die de beslissing neemt, ondertekent dat besluit ook.

Een bestuursorgaan kan ook bepalen dat door hem genomen besluiten namens hem kunnen worden ondertekend, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich daartegen verzet.

Uit het besluit moet dan wel blijken dat het besluit door het bestuursorgaan zelf is genomen. Dat kan bijvoorbeeld door in het besluit te vermelden dat (bijvoorbeeld) burgemeester en wethouders op ..... hebben besloten dat......

In het Mandaatbesluit is in onderdeel 1.1 de bevoegdheid opgenomen tot het voeren van correspondentie ter zake van de uitvoering van raads- of collegebesluiten. Dit kan als een algemeen ondertekeningsmandaat worden gezien.

Andere rechtsvormen

Mandaat betreft een publiekrechtelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid. Artikel 10:12 Awb bevat een zogenaamde schakelbepaling. Dat wil zeggen dat de bepalingen van de Awb van overeenkomstige toepassing zijn bij het aan personen, werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid geven van:

 • -

  een volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en

 • -

  een machtiging tot het verrichten van handelingen die een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, zoals feitelijke handelingen, niet schriftelijke beslissingen.

Voor deze bepaling is gekozen om ervoor te zorgen dat binnen een bestuursorgaan één regeling van toepassing is. De bepalingen van de Awb gaan voor de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek. De bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek kunnen wel toepassing vinden, zolang ze niet in strijd zijn met de bepalingen van de Awb.

Mede om deze reden en om te zorgen voor een zo volledig mogelijk overzicht van bevoegdheden die namens de bestuursorganen worden uitgeoefend, is ervoor gekozen zoveel mogelijk ook de volmachten en de machtigingen in het mandaatbesluit op te nemen. Het Mandaatreglement geldt dan ook voor de uitoefening van die bevoegdheden. Daar waar sprake is van een volmacht is, is dat aangegeven met een v.

In het mandaatbesluit zijn zoveel mogelijk alleen mandaten opgenomen met betrekking tot het nemen van besluiten. Hier en daar zijn ook wel bevoegdheden opgenomen die niet als een besluit te kwalificeren zijn. Die vallen dan gelet op de schakelbepaling wel onder de artikelen van de Awb en ook onder de instructie.

Beheer

De afdeling Juridische Zaken is verantwoordelijk voor het beheer van het mandaatbesluit. Deze afdeling moet geïnformeerd worden over voorstellen tot wijziging van het besluit en zorgt dan voor de verwerking in het besluit.

B. Het Mandaatreglement

Naast de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht gelden ten aanzien van de uitoefening van de in het mandaatbesluit opgenomen mandaten de volgende bepalingen. Daar waar in het reglement het begrip gemandateerde wordt gebruikt, wordt mede verstaan de ondergemandateerde.

 • 1.

  Bij de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden wordt het omtrent die bevoegdheden bepaalde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, circulaires, richtlijnen, beleidsregels en algemeen vastgesteld beleid door de gemandateerde in acht genomen.

 • 2.

  In het geval van afwezigheid van de gemandateerde kunnen de mandaten worden uitgeoefend door zijn plaatsvervanger.

 • 3.1

  De gemandateerde dient bij de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid ervan bewust te zijn dat het krachtens mandaat genomen besluit geldt als een besluit van het bestuursorgaan en dat het in bepaalde gevallen gelet op de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van belang is terzake te overleggen.

 • 3.2

  In het geval een krachtens mandaat te nemen besluit voorzienbaar belangrijke politieke, beleidsmatige of financiële gevolgen heeft of zou kunnen hebben, overlegt de gemandateerde over zijn voorgenomen besluit met het terzake verantwoordelijke lid van het college van burgemeester en wethouders.

 • 3.3

  Indien de gemandateerde en het betreffende collegelid overeenstemming bereiken over het te nemen besluit kan de gemandateerde het besluit zelf nemen.

 • 3.4

  Indien er geen overeenstemming wordt bereikt dan wel één van beiden of beiden het wenselijk of noodzakelijk achten, wordt het krachtens mandaat genomen besluit ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuursorgaan.

 • 4.1

  In een krachtens mandaat genomen besluit wordt vermeld namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen. Degene die het besluit in mandaat neemt, ondertekent het besluit namens het bestuursorgaan. De tussenschakels in verband met ondermandaat worden in het besluit niet vermeld.

 • 4.2

  De ondertekening is dan als volgt:

  • -

   namens (naam bestuursorgaan);

  • -

   ondertekening;

  • -

   naam van de gemandateerde;

  • -

   functieaanduiding.

1. Algemene afdeling overstijgende bevoegdheden

1.1Algemene bevoegdheden

 

omschrijving bevoegdheid

bevoegd

orgaan

mandaat

ondermandaat

1.

Het ondertekenen van correspondentie ter zake van de uitvoering van besluiten van burgemeester en wethouders of de raad.

b en w /burgemeester (v)

algemeen directeur

afdelingshoofden/ sectiehoofden

2.

Het verschaffen van schriftelijke informatie van feitelijke aard aan derden.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofden/ sectiehoofden

3.

Het beslissen op verzoeken om informatie op grond van de Wet open overheid

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofden/ sectiehoofden

4.

Het in bijzondere omstandigheden gemotiveerd afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid o.g.v. hoofdstuk 2.3.2. Inkoopbeleid ZKO 2017.

b en w /burgemeester (v)

algemeen directeur

Concerndirecteuren

5.

Het opleggen van een maatregel (verbod en/of gebod) o.g.v. het Agressieprotocol zoals een pandverbod of telefoonverbod, inclusief het opleggen van het gebod om een pand niet te betreden of te verlaten dat in gebruik en/of beheer is bij de gemeente Zwolle

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofden, sectiehoofden, teamleiders en coördinator veiligheid

Algemene opmerkingen:

 • 1.

  Het aangaan van verplichtingen t.l.v. de posten van de begroting, zulks tot het niveau van de door de gemeenteraad vastgestelde c.q. door G.S. goedgekeurde begroting en de fiattering van nota’s ter uitbetaling van deze verplichtingen zijn geregeld op grond van de Algemene regeling Budgethouders, vastgesteld bij b en w- besluit van 28 juni 2016

1.2. Personeel en Organisatie

Omschrijving bevoegdheid

bevoegd orgaan

mandaat

ondermandaat

1.

Algemene bevoegdheid tot het namens B&W voorbereiden en nemen van individuele besluiten op grond van het Burgerlijk Wetboek, Cao Gemeenten en het vastgestelde lokale personeelsbeleid (Personeelshandboek) en het d.m.v. volmacht (v) juridisch bindend aangaan van de bijbehorende privaatrechtelijke rechtshandelingen namens de gemeente als werkgever.

b en w / burgemeester (v)

algemeen directeur

Concerndirecteuren afdelingshoofden

Toelichting:De hoofdregel is verwoord onder punt 1: Het gaat om de algemene bevoegdheid tot het beslissen over en het vertegenwoordigen van de gemeente bij civielrechtelijke besluiten/contracten op grond van het BW, de Cao Gemeenten en het Personeelshandboek. Voorbeelden daarvan zijn de beslissing om een arbeidsovereenkomst af te sluiten, om ontslag aan te vragen bij het UWV of om over te gaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Verder gaat het om eenvoudige besluiten over (digitale) aanvragen voor verlofopname, koop/verkoop van uren, vergoeding van kosten/declaraties etc.. Deze algemene bevoegdheid wordt, evenals in de situaties onder punt 12 en 13, neergelegd bij de afdelingshoofden. Daarnaast zijn ook de algemeen directeur en de concerndirecteuren gevolmachtigd. De punten 2 tot en met 9 zijn uitzonderingen op de hoofdregel; deze besluiten blijven voorbehouden aan de algemeen directeur of concerndirecteuren van de gemeente (Directie).

2.

Besluiten die betrekking hebben op afdelingshoofden

b en w /burgemeester (v)

algemeen directeur

concerndirecteuren

3.

Besluiten die betrekking hebben op een directielid, m.u.v. de algemeen directeur

b en w /burgemeester (v)

algemeen directeur

 

4.

Individuele besluiten die betrekking hebben op de algemeen directeur

b en w / burgemeester (v)

b en w

 

5.

Het ontbinden van de arbeidsovereenkomst op de volgende wettelijke gronden (art 7:669 BW):

 • -

  Verstoorde verhoudingen

 • -

  Ontslag op grond van andere omstandigheden

 • -

  cumulatiegrond

b en w /burgemeester (v)

algemeen directeur

concerndirecteuren

6.

Ontslag op staande voet (dringende reden) en zo nodig instellen van een onderzoek naar de feiten voorafgaand aan de beslissing

b en w /burgemeester (v)

algemeen directeur

concerndirecteuren

7.

Overeenkomen van een vaststellingsovereenkomst (art. 7:900 BW)

b en w / burgemeester (v)

algemeen directeur

concerndirecteuren

8.

Toestemming geven aan een werknemer om langer door te werken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd (art. 2.10 Cao gemeenten) en een dienstverband aangaan met iemand van boven de AOW-leeftijd

b en w / burgemeester (v)

algemeen directeur

concerndirecteuren

9.

Aanwijzen collectieve sluitingsdag(en)

b en w / burgemeester (v)

algemeen directeur

 

10.

De bevoegdheid om bezwaar en beroep aan te tekenen tegen besluiten van het UWV aangaande einde dienstverband en sociale zekerheidsuitkeringen betreffende (oud)werknemers

b en w / burgemeester (v)

algemeen directeur

arbeidsjurist HR na afstemming met de (voormalig) leidinggevende van de medewerker

11.

De bevoegdheid om (hoger) beroep aan te tekenen tegen uitspraken van de rechter betreffende (oud)werknemers

b en w / burgemeester (v)

algemeen directeur

arbeidsjurist HR na afstemming met de (voormalig) leidinggevende van de medewerker

12.

De bevoegdheid om met externen (bijvoorbeeld d.m.v. bij inhuur of detachering) een arbeidsovereenkomst (zonder aanspraak op loon) af te sluiten ter uitvoering van publiekrechtelijke taken als het gaat om aangewezen functies uit (artikel 2 van) het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet. Toel.: Te denken valt aan toezichthouders, buitengewoon opsporingsambtenaren, belastingdeurwaarders en buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

b en w / burgemeester (v)

algemeen directeur

afdelingshoofden

13.

De bevoegdheid om bij conflicten met een werknemer over te gaan tot mediation, bemiddeling etc.

b en w / burgemeester (v)

algemeen directeur

afdelingshoofd

1.3 Algemene Bevoegdheden Awb

1.

Het verlangen van een schriftelijke machtiging o.g.v. art. 2:1 lid 2 Awb.

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofden/ sectiehoofden

2.

Het doorzenden of terugzenden van geschriften o.g.v. art 2:3 Awb.

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofden/ sectiehoofden

3.

Het vaststellen van een formulier voor het indienen van een aanvraag o.g.v. art. 4:4 Awb.

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofden

4.

Het stellen van een hersteltermijn bij aanvraag o.g.v. art. 4:5 lid 1 Awb.

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofden/ sectiehoofden

5.

Het in de gelegenheid stellen binnen een termijn de aanvraag aan te vullen met een vertaling o.g.v. art. 4:5 lid 2 Awb.

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofden/ sectiehoofden

6.

Het in de gelegenheid stellen binnen een termijn de aanvraag aan te vullen met een samenvatting o.g.v. art. 4:5 lid 3 Awb.

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofden/ sectiehoofden

7.

Besluit tot niet in behandeling nemen van een aanvraag o.g.v. art. 4:5 Awb.

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofden/ sectiehoofden

8.

Het afwijzen van een aanvraag, indien geen nieuwe feiten zijn gebleken of vermeld o.g.v. art. 4:6 lid 2 Awb.

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofden/ sectiehoofden

9.

De aanvrager in de gelegenheid stellen zijn zienswijze naar voren te brengen o.g.v. art. 4:7 Awb.

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofden/ sectiehoofden

10.

Een belanghebbende in de gelegenheid stellen zijn zienswijze naar voren te brengen o.g.v. art. 4:8 Awb

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofden/ sectiehoofden

11.

Het kennisgeven van het niet binnen een termijn kunnen beschikken en het daarbij noemen van een termijn waarbinnen de beschikking tegemoet kan worden gezien o.g.v. art. 4:14 Awb

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofden/ sectiehoofden

12.

De bevoegdheid tot het nemen van een dwangsombeschikking na ingebrekestelling op grond van 4:18 Awb

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofden

13.

De bevoegdheid tot het opschorten van de termijn voor het geven van een beschikking op grond van 4:15 Awb

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofden

14.

De bevoegdheid tot het beslissen op een verzoek om rechtstreeks beroep o.g.v. art. 7.1a Awb voor zover het onderwerp zijn portefeuille betreft

b en w

wethouders

 

1.4 Hoofdstuk 9 Awb: Klachtenbehandeling

1.

Het bevestigen van de ontvangst van een klacht o.g.v. art. 9:6 Awb

b en w

b

algemeen directeur

klachten coördinatoren

2.

Het verdagen van de afhandeling van een klacht o.g.v. art. 9:11, lid 2 Awb

b en w

b

algemeen directeur

klachten coördinatoren

3.

Het schriftelijk gemotiveerd reageren op een klacht als bedoeld in art. 9:12 Awb

b en w

b

algemeen directeur

klachten coördinatoren

4.

Het beslissen een klacht niet in behandeling te nemen o.g.v. art. 9:8 Awb

b en w

b

algemeen directeur

klachten coördinatoren

2. Bevoegdheden o.g.v. Algemene Subsidieverordening

2.1 Algemene subsidieverordening Zwolle 2022 (ASV2022)

 

Omschrijving bevoegdheid

bevoegd orgaan

mandaat

ondermandaat

1a.

Binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders en daarbij vastgestelde regels besluiten over het verstrekken van subsidies o.g.v. artikel 3 ASV2022.

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofden

1b.

Binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders en daarbij vastgestelde regels besluiten over het verstrekken van subsidies o.g.v. artikel 3ASV2022 tot en met €10.000

b en w

algemeen directeur

Sectiehoofd subsidieloket

2.

Besluiten dat voor een periodieke subsidie jaarlijks indexering van een subsidiebedrag plaatsvindt o.g.v. artikel 8 ASV2022.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofden

3a.

3b.

Weigeren, intrekken of terugvorderen van een subsidie o.g.v. artikel 12 ASV2022.

Weigeren, intrekken of terugvorderen van een subsidie o.g.v. artikel 12 ASV2022 tot en met €10.000

b en w

b en w

algemeen directeur

algemeen directeur

Afdelingshoofden

afdelingshoofden

4.

Bij subsidieverlening bepalen dat toestemming nodig is voor bepaalde handelingen van de subsidieontvanger o.g.v. artikel 17 ASV2022.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofden

5.

Bij subsidieverlening opleggen van bijzondere verplichtingen o.g.v. artikel 18 ASV2022

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofden

6.

Besluiten dat subsidies tot en met € 10.000 direct worden vastgesteld of verleend o.g.v. artikel 20, eerste lid ASV2022.

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofden, sectiehoofd subidieloket

7.

De termijn van subsidievaststelling met maximaal 13 weken verlengen o.g.v. artikel 24, 2e lid ASV2022.

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofden, sectiehoofd subidieloket

8.

Een nieuwe termijn voor subsidievaststelling stellen en overgaan tot ambtshalve vaststelling als niet aan deze termijn wordt voldaan o.g.v. artikel 24, derde lid ASV2022.

 

algemeen directeur

Afdelingshoofden, sectiehoofd subsidieloket

9.

In bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen van de verordening o.g.v. artikel 25 ASV2022.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofden

10.

Toepassen van de hardheidsclausule o.g.v. artikel 26 ASV2022.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofden

2.2 Algemene subsidieverordening Zwolle

Omschrijving bevoegdheid

bevoegd orgaan

mandaat

ondermandaat

1a.

Binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders en daarbij vastgestelde regels besluiten over het verstrekken van subsidies o.g.v. de hoofdstukken 2 tot en met 37

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofden

1b.

Binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders en daarbij vastgestelde regels besluiten over het verstrekken van subsidies o.g.v. de hoofdstukken 2 tot en met 37 tot en met €10.000.

b en w

algemeen directeur

Sectiehoofd subsidieloket

3. Afdeling Inwonerszaken (ZWIZ)

3.1 Nationaliteitswetgeving

Omschrijving bevoegdheid

bevoegd orgaan

mandaat

ondermandaat

1.

Het instellen van onderzoeken en adviseren m.b.t. naturalisatieverzoeken op grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIZ/adviseurs; afdelingshoofd ZWIZ sectiehoofd ZWIZB/ medewerkers ZWIZB

2.

Het uitreiken van Koninklijke Besluiten (bij naturalisatie) en bevestigings-verklaringen (bij optieverklaringen) o.g.v. de Rijkswet op het Nederlanderschap.

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIZ/ adviseurs afdelingshoofd ZWIZ; sectiehoofd ZWIZB/medewerkers ZWIZB

3.

Het besluiten op aanvragen om gehele ontheffing en het buiten behandeling stellen van niet (tijdig) betaalde naturalisatieverzoeken op grond van het besluit Naturalisatiegelden 1997.

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIZ sectiehoofd ZWIZB/ medewerkers ZWIZB

4.

Het beoordelen en schriftelijk bevestigen of weigeren van de verklaring van de verkrijging van het Nederlanderschap o.g.v. art. 6 en 28 Rijkswet op het Nederlanderschap en art. II Rijkswet van 27-06-2008

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIZ/ adviseurs sectiehoofd ZWIZB/medewerkers ZWIZB

3.2 Identiteitsdocumenten

Omschrijving bevoegdheid

bevoegd orgaan

mandaat

ondermandaat

1.

Het uitvoeren van werkzaamheden, genoemd in de Paspoortwet

b

algemeen directeur

Afdelingshoofd ZWIZ/ sectiehoofd ZWIZB/medewerkers ZWIZB

2.

Het besluit om te verzoeken iemand op de paspoortsignaleringslijst te plaatsen o.g.v. art. 24 Paspoortwet.

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIZ/ adviseurs; afdelingshoofd ZWIZ/ sectiehoofd ZWIZB/ medewerkers ZWIZB

3.

Het inhouden en aan het paspoortverkeer onttrekken van een reisdocument o.g.v. art. 47 en 54 Paspoortwet.

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIZ/ adviseurs; afdelingshoofd ZWIZ/ sectiehoofd ZWIZB/ medewerkers ZWIZB

4.

Het aanwijzen van autorisatie bevoegdheden o.g.v. artikel 79 lid 1 Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (PUN) 2001.

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIZ/ sectiehoofd ZWIZB

5.

Het aanwijzen van ambtenaren die op grond van art. 2.8 lid 2 onder e wet BRP een verklaring onder eed of belofte mogen afnemen.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIZ/ sectiehoofd ZWIZB/

6.

Het besluiten op aanvraag van een rijbewijs o.g.v. de Wegenverkeerswet en Reglement rijbewijzen.

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIZ/ sectiehoofd ZWIZB/ medewerkers ZWIZB

7.

Het innemen van een rijbewijs o.g.v. art. 115 Wegenverkeerswet

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIZ/sectiehoofd ZWIZB/medewerkers ZWIZB

8.

Het ongeldig verklaren van rijbewijzen o.g.v. art. 124 Wegenverkeerswet

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIZ/adviseurs; afdelingshoofd ZWIZ/sectiehoofd ZWIZB/medewerkers ZWIZB

3.3 Uittreksels en verklaringen

1.

Het besluiten op een aanvraag om afgifte van een uittreksel of verklaring uit de Basisregistratie personen.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIZ/ sectiehoofd ZWIZK/ medewerkers ZWIZK; 

afdelingshoofd ZWIZ/ sectiehoofd ZWIZB/ medewerkers ZWIZB

2.

Het besluiten op een aanvraag tot legalisatie van een handtekening.

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIZ/ sectiehoofd ZWIZB/ medewerkers ZWIZB

3.

Het besluiten op een aanvraag tot afgifte van een bewijs van Nederlanderschap.

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIZ/ sectiehoofd ZWIZK/ medewerkers ZWIZK;afdelingshoofd ZWIZ/ sectiehoofd ZWIZB/ medewerkers ZWIZB

4.

Het waarmerken van (afschriften van) diploma’s en documenten.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIZ/ sectiehoofd ZWIZB/ medewerkers ZWIZB

5.

Het besluiten op een aanvraag tot afgifte van een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIZ/ sectiehoofd ZWIZK/medewerkers ZWIZK/ afdelingshoofd ZWIZ/sectiehoofd ZWIZB/medewerkers ZWIZB

3.4 Basisregistratie personen / Register niet ingezetenen

 

Omschrijving bevoegdheid

bevoegd orgaan

mandaat

ondermandaat

1.

Het nemen van besluiten die verband houden met:

 • de inschrijving in de basisregistratie bedoeld in de artikel 2.66, in samenhang met artikel 2.67, van de wet BRP;

 • de opneming van persoonsgegevens op grond van paragraaf 2.2.3 van de wet in verband met die inschrijving of in verband met een verzoek van de ingeschrevene op grond van artikel 2.70, derde lid, onderdeel b, van de wet BRP;

 • het heffen van rechten op grond van artikel 36 van het Besluit basisregistratie personen;

 • de uitvoering van de artikelen 2.80 en 2.81, eerste tot en met derde lid, van de wet BRP.

 • de toepassing van de artikelen 3.22 en 3.23 van de wet BRP

minister van BZK

b en w

algemeen directeur/ afdelingshoofd ZWIZ/ sectiehoofd ZWIZB/ medewerkers ZWIZB die middels een BRP-autorisatie bevoegd zijn om de inschrijving te verrichten.

 
 
 
 
 

2.

Machtiging tot het verrichten van feitelijke handelingen die verband houden met de in artikel 3.4 wet BRP onder 1 bedoelde taken

minister van BZK

b en w

algemeen directeur/ afdelingshoofd ZWIZ/ sectiehoofd ZWIZB/ medewerkers ZWIZB

3.

Het besluiten op aanvragen en het afgeven van verklaringen en documenten o.b.v. de wet BRP, uitvoeringsvoorschriften BRP en privacyreglement BRP

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIZ/ sectiehoofd ZWIZK/ medewerkers ZWIZK/ sectiehoofd ZWIZB/ medewerkers ZWIZB afdelingshoofd ZWIZ/adviseurs

4.

Het nemen van besluiten over ambtshalve uit te voeren procedures o.g.v. de wet BRP

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIZ/ sectiehoofd ZWIZB/ medewerkers ZWIZB; afdelingshoofd ZWIZ/adviseurs

5.

Het doen van aangifte van de politie bij constatering van fraude bij/met brondocumenten, identiteitsbewijzen en aangiften o.g.v. de wet BRP

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIZ/ sectiehoofd; afdelingshoofd ZWIZ/adviseurs

6.

opleggen van een bestuurlijke boete artikel 4.17 wet BRP

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIZ/sectiehoofd ZWIZB/medewerkers ZWIZB; afdelingshoofd ZWIZ/adviseurs

7.

het afnemen van een verklaring onder ede als bedoeld in artikel 2.8, lid 2 onder e van de wet BRP

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIZ/sectiehoofd ZWIZB/medewerkers ZWIZB; afdelingshoofd ZWIZ/adviseurs

3.5. Burgerlijke Stand 

1.

Het afgeven van kennisgevingen van overlijden, bedoeld in het KB d.d. 18-10-1933, Staatsblad 32, bestemd voor de inspecteur der registratie en successie.

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIZ/ambtenaren burgerlijke stand

2.

Het besluiten op een aanvraag om wijzigingen openingstijden als bedoeld in art. 10, lid 2 van het Reglement Burgerlijke Stand.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIZ/ambtenaren burgerlijke stand

3.

Het besluiten tot een beperkte opening van het bureau als bedoeld in art. 10, lid 3 van het Reglement Burgerlijke Stand.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIZ/ambtenaren burgerlijke stand

4.

Het aanwijzen van een (buitengewoon)Ambtenaar van de burgerlijke stand (art. 1:16, lid 1 en 2 BW juncto art. 2 en 3 Reglement Burgerlijke Stand).

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIZ/sectiehoofd ZWIZB

3.6 Verkiezingen

1.

Het nemen van besluiten als bedoeld in hoofdstuk E § 2. (de stembureaus) artikel E 3 en 4 van de Kieswet.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIZ/ adviseurs; afdelingshoofd ZWIZ/ sectiehoofd ZWIZB/ medewerkers beleidsuitvoering ZWIZB

2.

Het nemen van besluiten als bedoeld in hoofdstuk H van de Kieswet.

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIZ/ adviseurs; afdelingshoofd ZWIZ/ sectiehoofd ZWIZB/ medewerkers beleidsuitvoering ZWIZB

3.

Het in ontvangst nemen van alle stukken voor de registratie van de naam van een politieke groepering met volledige rechtsbevoegd als bedoeld in artikel G2 en G3 van de Kieswet

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIZ/ adviseurs; afdelingshoofd ZWIZ/ sectiehoofd ZWIZB/ medewerkers beleidsuitvoering ZWIZB

4.

Het in ontvangst nemen van kandidatenlijsten en de daarbij in de Kieswet/Kiesbesluit benodigde stukken op de dag van kandidaatstelling als bedoeld in Hoofdstuk H van de Kieswet

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIZ/ adviseurs; afdelingshoofd ZWIZ/ sectiehoofd ZWIZB/ medewerkers beleidsuitvoering ZWIZB

5.

Het nemen van besluiten als bedoeld in hoofdstukken K en L van de Kieswet

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIZ/ adviseurs; afdelingshoofd ZWIZ/ sectiehoofd ZWIZB/ medewerkers ZWIZB sectiehoofd ZWIZK/ medewerkers ZWIZK

6.

Het benoemen van stemmentellers op grond van artikel N5 van de Kieswet

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIZ/ adviseurs; afdelingshoofd ZWIZ/ sectiehoofd ZWIZB/ medewerkers beleidsuitvoering ZWIZB

3.7 Overig

1.

De uitvoering van de Kaderwet Dienstplicht

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIZ/ adviseurs; afdelingshoofd ZWIZ/ sectiehoofd ZWIZB/ medewerkers ZWIZB

2.

De uitvoering van de Inkwartieringswet

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIZ/ adviseurs; afdelingshoofd ZWIZ/ sectiehoofd ZWIZB/ medewerkers ZWIZB

3.8 Lijkbezorging

1.

Het besluiten op aanvragen o.g.v. de Verordening begraafplaatsen en uitvoeringsvoorschriften.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIZ/ sectiehoofd ZWIZB/ medewerkers ZWIZB

2.

Het benoemen van een of meer gemeentelijke lijkschouwers o.g.v. art. 4 Wet op de lijkbezorging.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIZ /sectiehoofd ZWIZB

3.

Het vaststellen van een andere termijn voor lijkbezorging als bedoeld in art. 17, lid 1, Wet op de lijkbezorging.

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIZ/ambtenaren burgerlijke stand

4.

Zorgdragen voor de lijkschouwing en lijkbezorging o.g.v. art. 21, lid 1, Wet op de lijkbezorging.

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIZ/sectiehoofd ZWIZB

5.

Zorgdragen voor afname van lichaamsmateriaal door of onder verantwoordelijkheid van een arts ter identificatie en opsporing van vermiste personen, o.g.v. art. 21, lid 3, Wet op de lijkbezorging.

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIZ/sectiehoofd ZWIZB

6.

Het verlenen van een vergunning voor opgravingen voor zover het verzoeken betreft binnen 2 maanden na de begrafenis of 10 jaar nadien, met het zo nodig verbinden van voorschriften o.g.v. art. 29, lid 1 en 2, Wet op de lijkbezorging.

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIZ/sectiehoofd ZWIZB

7.

Afgeven van een laissez-passer (lijkenpas) o.g.v. art. 11, lid 1, Besluit op de lijkbezorging.

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIZ/ambtenaren burgerlijke stand

3.9 Verordening naamgeving en nummering

1.

Het besluiten tot kleine correcties van buurt- en wijkgrenzen en kleine correcties in de schrijfwijze van eerder door het college vastgestelde namen van (delen van) de openbare ruimte o.g.v. art. 2 en 3 van de Verordening naamgeving en nummering.

b en w

secretaris commissie naamgeving

 

4. Afdeling Fysieke Leefomgeving (ZWFL)

4.1. Algemene wet bestuursrecht (Awb) / Fysieke Leefomgeving (ZWFL)

1.

Het verlangen van een schriftelijke machtiging o.g.v. artikel 2:1, lid 2, Awb

b / b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

2.

Het doorzenden of terugzenden van geschriften o.g.v. artikel 2:3 Awb

b / b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

3.

Het sturen van een kennisgeving andere op aanvraag te nemen besluiten o.g.v. artikel 3:19 Awb

b / b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

4.

Besluiten in verband met de coördinatie van samenhangende besluiten o.g.v. afdeling 3.5 Awb

b / b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

5.

Het vaststellen van een formulier voor het indienen van een aanvraag o.g.v. artikel 4:4 Awb

b / b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL

6.

Het stellen van een hersteltermijn bij aanvraag o.g.v. artikel 4:5, lid 1, Awb

b / b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

7.

Het in de gelegenheid stellen binnen een termijn de aanvraag aan te vullen met een vertaling o.g.v. artikel 4:5, lid 2, Awb

b / b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

8.

Het in de gelegenheid stellen binnen een termijn de aanvraag aan te vullen met een samenvatting o.g.v. artikel 4:5, lid 3, Awb

b / b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

9.

Besluit tot niet in behandeling nemen van een aanvraag o.g.v. artikel 4:5 Awb

b / b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

10.

Het afwijzen van een aanvraag, indien geen nieuwe feiten zijn gebleken of vermeld o.g.v. artikel 4:6, lid 2, Awb

b / b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

11.

Het in de gelegenheid stellen zienswijzen naar voren te brengen, o.g.v. artikel 4:7 en 4:8 Awb en het beslissen en achterwege laten toepassing te geven aan artikel 4:7 en 4:8 Awb, o.g.v. artikel 4:11 en 4:12, lid 1, Awb

b / b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

12.

Het kennisgeven van het niet binnen een termijn kunnen beschikken en het daarbij noemen van een termijn waarbinnen de beschikking tegemoet kan worden gezien o.g.v. artikel 4:14 Awb

b / b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

13.

De bevoegdheid tot het nemen van een dwangsombeschikking na ingebrekestelling op grond van artikel 4:18 Awb

b / b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL

14.

De bevoegdheid tot het opschorten van de termijn voor het geven van een beschikking op grond van artikel 4:15 Awb

b / b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

15.

De bevoegdheid om bij beschikking de verplichting tot betaling van een geldsom vast te stellen op grond van artikel 4:86 jo artikel 5:25 Awb

b / b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

16.

Het opleggen of het beslissen op een verzoek tot het opleggen van een herstelsanctie op grond van artikel 125 Gemeentewet en titel 5.3 Awb wegens overtredingen van bepalingen bij of krachtens wetten of verordeningen welke het college of de burgemeester uitvoert, mits de herstelsanctie een bedrag van €10.000,- niet overstijgt, tenzij een ander bestuursorgaan als overtreder moet worden aangemerkt

b / b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

17.

Het opleggen of het beslissen op een verzoek tot het opleggen van een herstelsanctie op grond van artikel 125 Gemeentewet en titel 5.3 Awb wegens overtredingen van bepalingen bij of krachtens wetten of verordeningen welke het college of de burgemeester uitvoert, mits de herstelsanctie een bedrag van € 50.000,- niet overstijgt, tenzij een ander bestuursorgaan als overtreder moet worden aangemerkt

b / b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL

18.

Het opleggen of het beslissen op een verzoek tot het opleggen van een herstelsanctie op grond van artikel 125 Gemeentewet en titel 5.3 Awb wegens overtredingen van bepalingen bij of krachtens het college of de burgemeester uitvoert, in geval de herstelsanctie een bedrag van €50.000 overstijgt, tenzij een ander bevoegd bestuursorgaan als overtreden moet worden aangemerkt

b / b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWFL

19.

Het opleggen van een last onder bestuursdwang o.g.v. artikel 5:20, derde lid, Awb

b / b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL

20.

Het opschorten van de looptijd (begunstigingstermijn) last onder dwangsom voor een bepaalde termijn o.g.v.artikel 5.34 Awb

b / b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

21.

Het opheffen van de last onder dwangsom op verzoek van overtreder o.g.v. artikel 5:34 Awb

b / b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerkers ZWFL

22.

Het beslissen op een verzoek van een belanghebbende om invordering van de dwangsom, o.g.v. artikel 5:37, lid 2, Awb

b / b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL

23.

Het vaststellen van een nieuwe invorderingsbeschikking rekening houdend met het gewijzigde dwangsombesluit, o.g.v. artikel 5:37, lid 2, Awb

b / b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL

24.

Het toezenden van een aanmaning o.g.v. artikel 4:112 Awb

b / b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL

25.

Het vaststellen van een nieuwe invorderingsbeschikking rekening houdend met het gewijzigde dwangsombesluit, o.g.v. artikel 5:38, lid 2, Awb

b / b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL

26.

Het afwijzen van een verzoek om handhavend op te treden.

b / b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

4.2 Wet bodembescherming (Wbb) / Fysieke Leefomgeving (ZWFL)

1.

Het geven van aanwijzingen m.b.t. de te nemen maatregelen die iemand voornemens is te treffen of reeds heeft getroffen teneinde verontreiniging of aantasting van de bodem te voorkomen o.g.v. artikel 27, lid 2, Wbb

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL, afdelingshoofd ZWLM en medewerker ZWLM

2.

Het nemen van een beschikking, het geven van aanwijzingen en in een beschikking vaststellen of sprake is van een geval van ernstige verontreiniging, of van urgentie sprake is om het geval te saneren en daarbij het tijdstip van de sanering vaststellen of anders vaststellen van urgentie en/of tijdstip van sanering, o.g.v. artikel 29, lid 1 en 2, en artikel 37 Wbb

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL, afdelingshoofd ZWLM en medewerker ZWLM

3.

Het bij beschikking nemen van de noodzakelijke maatregelen in geval van ernstige verontreiniging of aantasting van de bodem t.g.v. een ongewoon voorval en het verlengen van de duur, o.g.v. artikel 30 en artikel 32 Wbb

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL, afdelingshoofd ZWLM en medewerker ZWLM

4.

De gelegenheid bieden aan de betrokkene de bodem te saneren of de aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken en daarbij eventueel aanwijzingen geven, o.g.v. artikel 32, lid 2, Wbb.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL, afdelingshoofd ZWLM en medewerker ZWL

5.

Instemming met gefaseerde sanering, o.g.v. artikel 38, lid 3, Wbb.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL, afdelingshoofd ZWLM en medewerker ZWLM

6.

Het geven van aanwijzingen over de verdere uitvoering van de sanering, o.g.v. artikel 38, lid 4, Wbb.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL, afdelingshoofd ZWLM en medewerker ZWLM

7.

Instemmen met een (deel)saneringsplan, het verlengen van de beslistermijn en het stellen van voorschriften o.g.v. artikel 39, lid 2, en artikel 40 Wbb

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL, afdelingshoofd ZWLM en medewerker ZWLM

8.

Bepalen of de resultaten van het nader onderzoek, alsmede de resultaten van het saneringsonderzoek en van een saneringsplan niet reeds bij de melding behoeven te worden ingediend, o.g.v. artikel 39, lid 3, Wbb.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL, afdelingshoofd ZWLM en medewerker ZWLM

9.

De uitvoering van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS), o.g.v. artikel 39b, Wbb.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL, afdelingshoofd ZWLM en medewerker ZWLM

10.

Instemmen met het schriftelijk verslag van de uitvoering van (een fase van) de sanering, o.g.v. artikel 39c, lid 2, Wbb.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL, afdelingshoofd ZWLM en medewerker ZWLM

11.

Instemmen met nazorgplan, o.g.v. artikel 39d, lid 3, Wbb

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL, afdelingshoofd ZWLM en medewerker ZWLM

12.

Instemmen met de stukken o.g.v. artikel 40 Wbb

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL, afdelingshoofd ZWLM en medewerker ZWLM

13.

Het opleggen van een gecombineerde sanering, o.g.v. artikel 42, sub b, Wbb.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL, afdelingshoofd ZWLM en medewerker ZWLM

14.

Bij een onderzoeksgeval bevelen op de daarbij aangegeven wijze nader onderzoek te verrichten, o.g.v. artikel 43, lid 1, sub a, Wbb.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL, afdelingshoofd ZWLM en medewerker ZWLM

15.

Bij een geval van ernstige verontreiniging bevelen tijdelijke beveiligingsmaatregelen te treffen, o.g.v. artikel 43, lid 1, sub b, Wbb.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL, afdelingshoofd ZWLM en medewerker ZWLM

16.

Bij verontreiniging bevelen op de daarbij aangewezen wijze nader onderzoek te verrichten dan wel, ingeval het een geval van ernstige verontreiniging betreft, saneringsonderzoek te verrichten of de bodem te saneren, o.g.v. artikel 43, lid 3, Wbb.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL, afdelingshoofd ZWLM en medewerker ZWLM

17.

Het geven van aanwijzingen m.b.t. de wijze waarop de betrokkene nader onderzoek of saneringsonderzoek dient te verrichten, de bodem dient te saneren, tijdelijke beveiligingsmaatregelen dient te treffen of een saneringsplan dient op te stellen, o.g.v. artikel 45, lid 4, Wbb.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL, afdelingshoofd ZWLM en medewerker ZWLM

18.

Opdracht tot het uitvoeren van onderzoek van sanering van vangnetgevallen, o.g.v. artikel 48, Wbb.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL, afdelingshoofd ZWLM en medewerker ZWLM

19.

Het nemen van maatregelen, indien noodzakelijk om nader onderzoek, saneringsonderzoek of sanering mogelijk te maken, als bedoeld in artikel 30, lid 2, 3 of 4, Wbb, o.g.v. artikel 49, lid 1, Wbb.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL, afdelingshoofd ZWLM en medewerker ZWLM

20.

Het geven van een gedoogbevel t.b.v. oriënterend onderzoek, o.g.v. artikel 49, lid 2, Wbb.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL, afdelingshoofd ZWLM en medewerker ZWLM

4.3 Woningwet (Ww) en Wet ruimtelijke ordening (Wro) / Fysieke Leefomgeving (ZWFL)

1.

Het opleggen van de plicht een onderhoudsplan op te stellen o.g.v. artikel 12d Woningwet

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL

2.

Het opleggen van de plicht voorzieningen te treffen o.g.v. artikel 13 Woningwet

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL

3.

Het opleggen van de plicht voorzieningen te treffen in verband met welstand o.g.v. artikel 13a Woningwet

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL

4.

Het opleggen van de plicht het beheer van een gebouw, open erf of terrein over te dragen, alsmede daarmee samenhangende besluiten o.g.v. artikel 13b Woningwet

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL

5.

Het vaststellen van de beheervergoeding en daarmee samenhangende besluit o.g.v. artikel 14 Woningwet

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL

6.

Het opleggen van een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang o.g.v. artikel 15 Woningwet

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL

7.

Besluiten een gebouw, open erf of terrein te sluiten en het invorderen van de kosten bij dwangbevel o.g.v. artikel 17 Woningwet en artikel 5:28 Awb

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL

8.

Het opleggen van een bestuurlijke boete o.g.v. artikel 92a Woningwet

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL

9.

Het besluiten tot het aangaan van een overeenkomst tegemoetkoming in schade, o.g.v. artikel 6.4a, lid 1, Wro

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL

10.

Het ondertekenen van een overeenkomst tegemoetkoming in schade, o.g.v. artikel 6.4a, lid 1, Wro, juncto artikel 171, Gemeentewet

b

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL

4.4 Bouwbesluit 2012 / Fysieke Leefomgeving (ZWFL)

1.

Het besluit tot het (afzien van het) opleggen van nadere voorwaarden voor het brandveilig gebruik o.g.v. artikel 1.21 Bouwbesluit 2012

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

2.

Het besluit tot het (afzien van het) wijzigen van nadere voorwaarden voor het brandveilig gebruik o.g.v. artikel 1.22 Bouwbesluit 2012

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

3.

Het besluit tot het (afzien van het) opleggen van nadere voorwaarden voor het slopen o.g.v. artikel 1.29 Bouwbesluit 2012

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

4.

Het besluit tot het (afzien van het) wijzigen van nadere voorwaarden voor het slopen o.g.v. artikel 1.30 Bouwbesluit 2012

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

5.

Het accorderen van een programma van eisen met betrekking tot een brandmeldinstallatie o.g.v nen 2535 en artikel 6.20 Bouwbesluit 2012

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

6.

Het verlenen van een ontheffing o.g.v. artikel 8.3, lid 3, Bouwbesluit 2012 (geluidhinder)

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

7.

Het verlenen van een ontheffing o.g.v. artikel 8.4, lid 2, Bouwbesluit 2012 (trillingsterkte)

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

8.

Het opleggen van een last onder dwangsom o.g.v. artikel 1a en 1b Woningwet

b / b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofd ZWFL, medewerker ZWFL

4.5 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) / Fysieke Leefomgeving (ZWFL)

1.

Het besluiten op een aanvraag om een omgevingsvergunning, o.g.v. artikel 2.4, lid 1, juncto artikel 2.1 en 2.2, Wabo en de daaraan gekoppelde bevoegdheden die onderdeel uitmaken van de besluitvorming

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

2.

Het besluiten op een aanvraag om een omgevingsvergunning in twee fasen, o.g.v. artikel 2.5 Wabo en de daaraan gekoppelde bevoegdheden die onderdeel uitmaken van de besluitvorming

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

3.

Het besluiten tot het intrekken van een omgevingsvergunning eerste of tweede fase, o.g.v. artikel 2.5, lid 5, Wabo

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

4.

Het besluiten tot het buiten behandeling laten van een aanvraag om een omgevingsvergunning, o.g.v. artikel 2.6, lid 2, Wabo

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

5.

Het verlenen van toestemming tot het overdragen van een omgevingsvergunning, o.g.v. artikel 2.25, lid 3, onder b, Wabo

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

6.

Andere bestuursorganen in de gelegenheid stellen om advies uit te brengen over de aanvraag om omgevingsvergunning, o.g.v. artikel 2.26, lid 1, 3 en 4 Wabo

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

7.

Het toesturen van een exemplaar van de beschikking aan het betrokken bestuursorgaan, o.g.v. artikel 2.29, lid 3, Wabo

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

8.

Het wijzigen van voorschriften aan een omgevingsvergunning, o.g.v. artikel 2.31 Wabo

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

9.

Het verbinden van voorschriften o.g.v. artikel 2.31a Wabo

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

10.

Het intrekken van een omgevingsvergunning, o.g.v. artikel 2.33 Wabo

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

11.

Het doen van de schriftelijke mededeling aan onze Minister, o.g.v. artikel 2.34, lid 3, Wabo

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

12.

Het sturen van een bericht van ontvangst, o.g.v. artikel 3.1, lid 3, Wabo

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

13.

Besluiten toepassing van afdeling 3.4 en artikel 3:44 Awb en artikel 2.26 en 3.19 Wabo geheel of gedeeltelijk achterwege te laten o.g.v. artikel 3.2 Wabo

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL

14.

Het besluiten tot het aanhouden van een aanvraag om een omgevingsvergunning, o.g.v. artikel 3.3, lid 1 of lid 4, artikel 3.4, lid 1 of artikel 3.5, lid 1, Wabo

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

15.

Het besluiten op een aanvraag om een omgevingsvergunning onder toepassing van artikel 3.3, lid 3 of lid 6 of artikel 3.5, lid 3, Wabo

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

16.

Het mededelen van de aanhouding, zoals bedoeld in artikel 3.6, lid 1, Wabo

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

17.

Het verlengen van de beslistermijn, o.g.v. artikel 3.9, lid 2, artikel 3.11, lid 4 of artikel 3.12, lid 8, Wabo

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

18.

Mededelen van bekendmaking van een van rechtswege verleende vergunning o.g.v. artikel 3.9, lid 4, Wabo

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

19.

Besluiten toepassing van artikel 3.1 of afdeling 3.4 Awb geheel of gedeeltelijk achterwege te laten o.g.v. artikel 3.10, lid 2, Wabo

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

21.

Het toesturen van zienswijzen en adviezen aan het vvgb-orgaan, o.g.v. artikel 3.11, lid 3, Wabo

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

22.

Het toesturen van een exemplaar van het ontwerpbesluit aan het vvgb-orgaan, o.g.v. artikel 3.12, lid 4, Wabo

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

23.

Het toesturen van een ambtshalve gegeven beschikking aan de adviseurs, o.g.v. artikel 3.15, lid 1, onder b, Wabo

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

24.

Besluiten in verband met de coördinatie van de omgevingsvergunning met de watervergunning og.v. afdeling 3.5 Wabo

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

25.

De bevoegdheid tot het ondertekenen van een vergoeding o.g.v. artikel 4.2, lid 1, Wabo

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL

26.

Het intrekken van een omgevingsvergunning o.g.v. artikel 5.19 Wabo

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL

27.

Besluiten een beschikking na bekendmaking in werking te laten treden o.g.v. artikel 6.2 Wabo

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

4.6 Wet kinderopvang / Regeling Wet kinderopvang / Fysieke Leefomgeving (ZWFL)

1.

Het beslissen op de aanvraag van een kindercentrum of gastouderbureau, o.g.v. artikel 1.46, lid 1, Wet kinderopvang

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

2.

Inschrijving van het kindercentrum, het gastouderbureau of de voorziening voor gastouderopvang in het register kinderopvang, o.g.v. artikel 1.46, lid 2, Wet kinderopvang

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

3.

Schriftelijke mededeling aan de houder van het kindercentrum of gastouderbureau dat inschrijving in het register kinderopvang heeft plaatsgevonden, o.g.v. artikel 1.46, lid 3, Wet kinderopvang

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

4.

Op verzoek wijzigen van gegevens en verwerking in het register kinderopvang, o.g.v. artikel 1.47, lid 2, Wet kinderopvang

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

5.

Het op verzoek van de houder verwijderen van de inschrijving uit het register kinderopvang, o.g.v. artikel 1.47, lid 4, Wet kinderopvang

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

6.

Het zonder verzoek verwijderen van een inschrijving van een kindercentrum, gastouderbureau, of een voorziening voor gastouderopvang uit het register of het wijzigen van gegevens in het register o.g.v. artikel 1.47a, lid 1, Wet kinderopvang

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

7.

Het geven van een schriftelijke aanwijzing indien de gegeven voorschriften niet of in onvoldoende mate worden nageleefd, o.g.v. artikel 1.65, lid 1, Wet kinderopvang

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

8.

Het verlengen van het schriftelijk bevel van de toezichthouder, o.g.v. artikel 1.65, lid 4, Wet kinderopvang

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL

9.

De houder verbieden de exploitatie van een kindercentrum, een voorziening voor gastouderopvang of een gastouderbureau voort te zetten, zolang hij een bevel of aanwijzing niet opvolgt en het opleggen van een last onder bestuursdwang niet mogelijk is, o.g.v. artikel 1.66, lid 1, Wet kinderopvang

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL

10.

De houder verbieden het kindercentrum, de voorziening voor gastouderopvang of het gastouderbureau in exploitatie te nemen of te houden indien uit onderzoek blijkt dat niet dan wel niet langer wordt voldaan aan de voorschriften, o.g.v. artikel 1.66, lid 2, Wet kinderopvang

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL

11.

Het opleggen van een bestuurlijke boete o.g.v. artikel 1.72, lid 1, Wet kinderopvang

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

12.

Het in kennis stellen van het voornemen een bestuurlijke boete op te leggen, o.g.v. artikel 1.80 Wet kinderopvang

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

13.

Het jaarlijks vaststellen van een verslag van alle werkzaamheden en verzending daarvan aan de gemeenteraad met een afschrift aan de minister, o.g.v. artikel 12 Regeling Wet kinderopvang

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL

4.7 Horeca, Alcoholwet / Fysieke Leefomgeving (ZWFL)

Omschrijving bevoegdheid

bevoegd orgaan

mandaat

ondermandaat

1.

Het besluiten op een aanvraag om een (wijziging van een) vergunning of een ontheffing (al dan niet tijdelijk) en het verbinden van voorschriften aan deze vergunning of ontheffing, o.g.v. de Alcoholwet

b

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

2.

Het ontzeggen van de bevoegdheid zwak-alcoholhoudende drank te verkopen tot ten hoogste 12 weken vanwege verkoop aan personen onder de 18 jaar, o.g.v. artikel 44 lid 1 en 3 Alcoholwet

b

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL

3.

Het opleggen van een last onder bestuursdwang als bedoeld in artikel 44 lid 4 Alcoholwet

b

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL

4.

Het intrekken van een vergunning of ontheffing, o.g.v. artikel 31 Alcoholwet

b

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL

 
 
 
 
 

5.

Het schorsen van een vergunning o.g.v. artikel 32 Alcoholwet

b

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL

6.

Het ontzeggen van de toegang tot een ruimte aan andere personen dan de bewoners, o.g.v artikel 36 Alcoholwet

b

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL

7.

Het opleggen van een bestuurlijke boete tot een maximum van € 50.000,- o.g.v. artikel 44a Alcoholwet

b

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

8.

Het besluit op basis van artikel 2.21 Activiteitenbesluit milieubeheer (12 dagen regeling)

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

4.8 Winkeltijden / Fysieke Leefomgeving (ZWFL)

1.

Het besluit op een aanvraag om ontheffing als bedoeld in artikel 6 Winkeltijdenwet

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

2.

Het besluit op een aanvraag om ontheffing en het verbinden van voorschriften daaraan o.g.v. de Winkeltijdenverordening Zwolle 2015

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

3.

Het verlenen van toestemming tot het overdragen van een ontheffing als bedoeld in artikel 3, Winkeltijdenverordening Zwolle 2015

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

4.

Het intrekken of wijzigen van een ontheffing of vrijstelling o.g.v. artikel 4, Winkeltijdenverordening Zwolle 2015

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

4.9 Kansspelen / Fysieke Leefomgeving (ZWFL)

1.

Het besluit op een aanvraag om een vergunning en het verbinden van voorschriften daaraan, alsmede het intrekken van de vergunning o.g.v. artikel 3 en 5 van de Wet op de Kansspelen

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

2.

Het verbieden van een bijeenkomst waar gelegenheid wordt gegeven deel te nemen aan het kleine kansspel, als bedoeld in artikel 7c van de Wet op de kansspelen

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

3.

Het besluit op een aanvraag om een vergunning, het verbinden van voorschriften aan een vergunning en het intrekken van een vergunning, o.g.v. de artikelen 30b, 30c, 30d, 30e en 30f, Wet op de Kansspelen

b

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

4.

Het besluit op een aanvraag om een vergunning voor een speelautomatenhal, o.g.v. artikel 2 Verordening speelautomatenhallen Zwolle

b

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL

4.10 Wet milieubeheer / Fysieke Leefomgeving (ZWFL)

1.

Het besluiten op aanvragen, nemen van besluiten, en het uitbrengen van adviezen zoals bedoeld in hoofdstuk 8 Wet milieubeheer

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

2.

De bevoegdheid tot het ondertekenen van een besluit Vormvrije m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2 vijfde lid, onder b, van het Besluit milieueffectrapportage *Besluit mer)

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

4.11 Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2024 / Fysieke Leefomgeving (ZWFL)

1.

Besluiten tot het verdagen van de beslistermijn o.g.v. artikel 1:2, lid 2, APV Zwolle 2024

b / b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

2.

Besluiten tot het buiten behandeling laten van een aanvraag o.g.v. artikel 1:3, lid 1 APV Zwolle 2024

b / b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

3.

Besluiten tot het verlengen van de termijn o.g.v. artikel 1:3, lid 2 APV Zwolle 2024

b / b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

4.

Het verbinden van voorschriften of beperkingen aan een vergunning of ontheffing o.g.v. artikel 1:3 lid 2 APV Zwolle 2024

b / b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

5.

Het intrekken of wijzigen van een vergunning of ontheffing o.g.v. artikel 1:6 APV Zwolle 2024

b / b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

6.

Het verbieden van het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg o.g.v. artikel 2:10 APV Zwolle 2024

b / b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

7.

Besluiten op een aanvraag om vergunning o.g.v. artikel 2:25, lid 1, APV Zwolle 2024 (evenement)

b

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

8.

Besluiten een meldingplichtig evenement te verbieden o.g.v. artikel 2:25, lid 5, APV Zwolle 2024

b

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

9.

Besluiten op een aanvraag om vergunning en het opleggen van voorschriften o.g.v. artikel 2:25a APV Zwolle 2024 (betaald voetbalwedstrijd)

b

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

10.

Besluiten op een aanvraag om vergunning o.g.v. artikel 2:28 APV Zwolle 2024 (exploitatie horecabedrijf)

b / b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

11.

Besluiten op een aanvraag om een vergunning o.g.v. artikel 2:28a APV Zwolle 2024 (terrassen)

b / b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

12.

Het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijden o.g.v. artikel 2:29 lid 10 APV Zwolle 2024

b / b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

13.

Het tijdelijk vaststellen van andere sluitingstijden voor of het tijdelijk sluiten van één of meer openbare inrichtingen o.g.v. artikel 2:30 APV Zwolle 2024 (afwijking sluitingstijd / tijdelijke sluiting)

b / b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL

14.

Besluiten op een aanvraag om ontheffing o.g.v. artikel 2:34c APV Zwolle 2024 (beperking verstrekking alcoholhoudende dranken)

b

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

15.

Besluiten op een aanvraag om vergunning o.g.v. artikel 2:39 APV Zwolle 2024 (speelgelegenheden)

b

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

16.

Besluiten op een aanvraag om ontheffing o.g.v. artikel 2:50a APV Zwolle 2024 (slaapplaats op of aan een openbare plaats)

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

17.

Het opleggen van een muilkorf- en/of aanlijngebod of andere passende maatregelen i.v.m. het gedrag van honden, o.g.v. artikel 2:59 APV Zwolle 2024 (gevaarlijke honden)

b

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

18.

Besluiten op een aanvraag om ontheffing o.g.v. artikel 2:60 APV Zwolle 2024 (houden van hinderlijke of schadelijke dieren)

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

19.

Besluiten op een aanvraag om vrijstelling o.g.v. artikel 2:67 APV Zwolle 2024 (verkoopregister)

b

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

20.

Besluiten op een aanvraag om vergunning o.g.v. artikel 2:72 APV Zwolle 2024 (ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk)

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

21.

Besluiten op een aanvraag om een vergunning o.g.v. artikel 3:4 APV Zwolle 2024 (seksinrichtingen)

b / b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

22.

Het vaststellen van andere sluitingsuren in een vergunningvoorschrift o.g.v. artikel 3:6 APV Zwolle 2024 (sluitingstijden seksinrichtingen)

b / b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

23.

Het tijdelijk vaststellen van andere sluitingsuren of het tijdelijk sluiten van een seksinrichting o.g.v. artikel 3:7 APV Zwolle 2024 (tijdelijk afwijking of sluiting seksinrichting)

b / b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL

24.

Besluiten tot het verdagen van de beslistermijn o.g.v. artikel 3:12, lid 2, APV Zwolle 2024 (verdagen beslistermijn seksinrichtingen)

b / b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

25.

Besluiten op een aanvraag om wijziging in het beheer o.g.v. artikel 3:15, lid 2, APV Zwolle 2024 (beheer seksinrichting)

b

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

26.

Het verbieden van een incidentele festiviteit als bedoeld in artikel 4:3 APV Zwolle 2024

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

27.

Besluiten op een aanvraag om ontheffing o.g.v. artikel 4:6 lid 3 APV Zwolle 2024 (overige geluidhinder)

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

28a.

Besluiten op een aanvraag om ontheffing o.g.v. artikel 4:6b lid 2 APV Zwolle 2024 (overige geluidhinder)

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

28b.

Besluiten op een aanvraag om vergunning o.g.v. artikel 4:15 APV Zwolle 2024 (reclame)

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

29.

Besluiten op een aanvraag om ontheffing o.g.v. artikel 5:2 APV Zwolle 2024 (parkeren bij autobedrijf)

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

30.

Besluiten op een aanvraag om ontheffing o.g.v. artikel 5:6 APV Zwolle 2024 (parkeren magazijn- en keetwagens)

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

31.

Besluiten op een aanvraag om ontheffing o.g.v. artikel 5:7 APV Zwolle 2024 (parkeren reclamevoertuig)

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

32.

Besluiten op een aanvraag om vergunning o.g.v. artikel 5:13 APV Zwolle 2024 (inzamelen geld of goed)

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

33.

Besluiten op een aanvraag om vergunning o.g.v. artikel 5:18 APV Zwolle 2024 (standplaats)

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

34.

Besluiten op een verzoek om ontheffing o.g.v. artikel 5:33 APV Zwolle 2024 (verkeer in natuurgebieden)

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

35.

Besluiten op een aanvraag tot ontheffing o.g.v. artikel 5:25 lid 4 APV Zwolle 2024 (het aanleggen van pleziervaartuigen)

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

36.

Besluiten op een aanvraag om ontheffing o.g.v. artikel 5:36 APV Zwolle 2024 (incidentele as verstrooiing)

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

37.

Besluiten op een aanvraag om ontheffing o.g.v. artikel 5:34 APV Zwolle 2024 (vuur stoken)

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

4.12 Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing (SSV) / Fysieke Leefomgeving (ZWFL) is vervallen

4.13 Verkeer/Fysieke Leefomgeving (ZWFL)

1.

Besluiten op een aanvraag voor een parkeervergunning o.g.v. artikel 3.1 Parkeerverordening 2016

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

2.

Het intrekken of wijzigen van een parkeervergunning o.g.v. artikel 4.1 Parkeerverordening 2016

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

3.

Besluiten omtrent het verlenen van ontheffingen als bedoeld in artikel 87 RVV 1990

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

4.

Besluiten op een aanvraag om ontheffing, het verbinden van voorwaarden en het intrekken van een ontheffing o.g.v. de Verordening selectieve toelating binnenstad

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

5.

Besluiten op een verzoek om ontheffing o.g.v. artikel 29 Wet vervoer gevaarlijke stoffen

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

6.

Besluiten op verzoeken tot bijzondere toestemming voor het laden en lossen van gevaarlijke stoffen op een voor publiek toegankelijke plaats binnen de bebouwde kom als bedoeld in de Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR),Hoofdstuk 7.5 voorschrift 7.5.11 (CV1) en Hoofdstuk 8.5 voorschrift S1 (4)

b

algemeen directeur

afdelingshoofd, en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

7.

Kennisgevingen als bedoeld in de Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR), Hoofdstuk 7.5 voorschrift 7.5.11 (CV1) en Hoofdstuk 8.5 voorschrift S1 (4) te behandelen.

b

algemeen directeur

afdelingshoofd, en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

8.

Uitvoeren van de procedure- voorschriften met betrekking tot besluiten ingevolge de Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR)

b

algemeen directeur

afdelingshoofd, en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

9.

Het nemen van verkeersbesluiten, o.g.v. artikel 18, lid 1, sub d, Wegenverkeerswet 1994

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd, sectiehoofden en medewerker ZWFL, afdelingshoofd ZWLM en medewerker ZWLM

10.

Besluiten op een verzoek om ontheffing o.g.v. artikel 148 Wegenverkeerswet 1994 (wedstrijd met voertuigen op de weg)

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

11.

Besluiten op een verzoek om ontheffing krachtens de Wegenverkeerswet 1994 o.g.v. artikel 149, lid 1, aanhef en onder d, Wegenverkeerswet 1994

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

12.

Besluiten over de aanstelling van een verkeersregelaar binnen de gemeentegrens o.g.v. artikel 56, lid 1, onder b, BABW

b

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

13.

Besluiten over intrekking van de aanstelling van een verkeersregelaar binnen de gemeentegrens o.g.v. artikel 56, lid 3, BABW

b

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

14.

Besluiten over de aanstelling van een verkeersbrigadier o.g.v. artikel 56, lid 4, BABW

b

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

15.

Sluiten, wijzigen en intrekken van overeenkomsten over huur en verhuur van parkeeraccommodaties en van abonnementen hiervoor op basis van Algemene voorwaarden gebruik parkeeraccommodaties (parkeergarages en parkeerterreinen) gemeente Zwolle

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd, sectiehoofden en medewerker ZWFL Afdelingshoofd ZWLM en medewerker ZWLM

16.

Toestemming voor het plaatsen van een laadpaal in de openbare ruimte conform de Regeling toestemming laadpalen elektrisch vervoer op openbaar terrein Zwolle 2015

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd, sectiehoofden en medewerker ZWFL Afdelingshoofd ZWLM en medewerker ZWLM

17.

Besluiten op een aanvraag voor een vergunning deelvoertuigen o.g.v. artikel 5:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening, de Beleidsregel deelvoertuigen gemeente Zwolle en de Procedureregels voor de indiening en beoordeling van een aanvraag vergunning deelvoertuigen

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd/sectiehoofd ZWFL

18.

Besluiten op een intrekking of weigering voor een vergunning deelvoertuigen o.g.v. artikel 5:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening, de Beleidsregel deelvoertuigen gemeente Zwolle en de Procedureregels voor de indiening en beoordeling van een aanvraag vergunning deelvoertuigen

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd/sectiehoofd ZWFL

4.14 Marktverordening gemeente Zwolle 2017 en Uitvoeringsbesluit Marktverordening gemeente Zwolle 2017 / Fysieke Leefomgeving (ZWFL)

 

Omschrijving bevoegdheid

bevoegd orgaan

mandaat

ondermandaat

1.

Het nemen van maatregelen om het onbelemmerde gebruik van het marktterrein voor marktdoeleinden verzekeren o.g.v. artikel 2, lid, Marktverordening gemeente Zwolle 2017

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

2.

Besluiten op een aanvraag voor het innemen van een standplaats, o.g.v. artikel 5 Marktverordening gemeente Zwolle 2017

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

3.

Het verbinden van voorschriften en beperkingen aan vergunningen en ontheffing o.g.v. artikel 8, lid 1, Marktverordening gemeente Zwolle 2017

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

4.

Het intrekken van een vergunning o.g.v. artikel 9 of artikel 10 Marktverordening gemeente Zwolle 2017

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

5.

Het uitsluiten van een vergunninghouder van een dagplaats o.g.v. artikel 11 Marktverordening gemeente Zwolle 2017

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

6.

Besluiten op verzoeken om vergunning, ontheffing of wijziging van een vergunning of ontheffing o.g.v. het Uitvoeringsbesluit Marktverordening gemeente Zwolle 2017

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

4.15 Erfgoedverordening / Fysieke Leefomgeving (ZWFL)

1.

Het verbinden van voorschriften en beperkingen aan een vergunning o.g.v. artikel 11 B Erfgoedverordening Zwolle 2010

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL, afdelingshoofd ZWBG en medewerker ZWBGE

2.

Het intrekken of wijzigen van een vergunning, o.g.v. artikel 12 Erfgoedverordening Zwolle 2010

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL, afdelingshoofd ZWBG en medewerker ZWBGE

3.

Het verbinden van voorschriften en beperkingen aan een vergunning o.g.v. artikel 13 Erfgoedverordening Zwolle 2024

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofd ZWFL, medewerker ZWFL, afdelingshoofd ZWBG en medewerker ZWBGE

4.16 Wet geluidhinder, vaststellen hogere waarden / Fysieke Leefomgeving (ZWFL)

1.

Het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, o.g.v. artikel 110a, lid 1, Wet geluidhinder

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL, afdelingshoofd ZWLM en medewerker ZWLM,afdelingshoofd ZWRP en medewerker ZWRP, team juridische planologie

4.17 Algemene Verordening Ondergrondse infrastructuur ZWFL is vervallen, wordt: 8A.1 Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) / ZWCG

4.18 Wet basisadministraties adressen en gebouwen (Wet BAG) / Fysieke Leefomgeving (ZWFL)

Omschrijving bevoegdheid

bevoegd orgaan

mandaat

ondermandaat

1.

Het vaststellen van standplaatsen en ligplaatsen en het vaststellen van de afbakening van panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen op grond van artikel 6 van de Wet BAG en de Verordening naamgeving en nummering.

b en w

(gedelegeerd bij raadsbesluit van 16 december 2013)

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerkers ZWFL,

2.

Het vaststellen, wijzigen of intrekken van (huis)nummers o.g.v. de Wet BAG, alsmede de Verordening en Reglement naamgeving en nummering.

b en w

(gedelegeerd bij raadsbesluit van 16 december 2013)

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerkers ZWFL

3.

Het houden van een geautomatiseerde basisregistratie adressen en gebouwen, als bedoeld in artikel 2 van de Wet BAG, conform hetgeen daarover in de Wet BAG, het Besluit BAG en de Regeling BAG is bepaald.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerkers ZWFL

4.

Het vaststellen van geometrische gegevens van panden en verblijfsobjecten, zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet BAG.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerkers ZWFL, afdelingshoofd en medewerkers ZWWB 

5.

Het opstellen van een verklaring, zoals bedoeld in artikel 7, onder m, van het Besluit BAG.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerkers ZWFL 

6.

Het opstellen van documenten waarin constateringen zijn vastgelegd als bedoeld in artikel 10, onder b, van de Wet BAG.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerkers ZWFL 

7.

Het ingevolge artikel 13 van de Wet BAG zorgdragen dat brondocumenten waaraan een in de basisregistratie opgenomen gegeven is ontleend, blijvend bewaard worden.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerkers ZWFL 

8.

Het, ingevolge artikel 14 van de Wet BAG, zorgdragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de basisregistratie adressen en gebouwen.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerkers ZWFL 

9.

Het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichten-verkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet BAG.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerkers ZWFL 

10.

Het op verzoek aan eenieder verlenen van inzage in de basisregistratie adressen en gebouwen, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de basisregistratie opgenomen gegevens, zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid, onder a, van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerkers ZWFL 

11.

Het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 en verzoeken zoals bedoeld in artikel 38 van de Wet BAG, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet BAG.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerkers ZWFL 

12.

Het ingevolge artikel 42 van de Wet BAG één maal per jaar controleren van de inrichting en de werking van de basisregistratie alsmede de verwerking van gegevens in de basisregistratie, en het zenden van een afschrift van de controleresultaten aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerkers ZWFL 

13.

Het ter inschrijving aanbieden van een beperkingenbesluit dan wel een daarop betrekking hebbende beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak, conform artikel 15, eerste lid van de Wkpb.

b en w

algemeen directeur (v)

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL (v)

14.

Het ter inschrijving aanbieden van een verklaring met betrekking tot het vervallen van een beperking, conform artikel 15, derde lid van de Wkpb.

b en w

algemeen directeur (v)

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL (v)

15.

Het aanwijzen van een vervangend object als werkingsgebied indien een aangewezen object blijkens de

bijbehorende registratie niet langer actueel is, conform artikel 7 Regeling kpb

b en w

algemeen directeur (v)

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL (v)

16.

Het opstellen van een verklaring dat de aan te leveren essentialia overeenkomen met de inhoud van het brondocument, conform artikel 5 Regeling kpb.

b en w

algemeen directeur (v)

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL (v)

17.

Het aanleveren van de in het gemeentelijke beperkingenregister ingeschreven beperkingenbesluiten en daarop betrekking hebbende beslissingen in administratief beroep of rechterlijke uitspraken, conform artikel 17a, eerste lid van de Wkpb.

b en w

algemeen directeur (v)

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL (v)

4.19 Overig / Fysieke Leefomgeving (ZWFL)

Omschrijving bevoegdheid

bevoegd orgaan

mandaat

ondermandaat

1.

Het intrekken van vergunningen of ontheffingen die door het college of de burgemeester zijn verleend wegens overtredingen van voorschriften verbonden aan die vergunningen of ontheffingen, tenzij een ander bestuursorgaan als overtreder moet worden aangemerkt

b / b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

2.

Het op andere tijden openstellen van bruggen i.v.m. bijzondere omstandigheden, o.g.v. artikel 2, lid 1, Regeling betreffende de openstelling van bruggen.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

3.

Toestemming tot tijdelijk lozen door een bedrijf op gemeentelijk riool.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

4.

Besluiten op een aanvraag om vergunning o.g.v. artikel 3, lid 1, waaronder het toepassen van artikel 3, lid 4, het verlenen van ontheffing op grond van artikel 8, lid 6, het verlenen van een vergunning voor bepaalde tijd o.g.v. artikel 3, lid 6, alsmede het stellen van voorschriften o.g.v. artikel 3, lid 7, Ligplaatsenverordening woonschepen

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

5.

Het op aanvraag overschrijven van een ligplaatsenvergunning o.g.v. artikel 3, lid 8, Ligplaatsenverordening woonschepen

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

6.

Besluiten op een aanvraag om wijziging van de ligplaatsenvergunning o.g.v. artikel 9 Ligplaatsenverordening woonschepen

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

7.

Het intrekken van een vergunning o.g.v. artikel 10 Ligplaatsenverordening woonschepen

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

8.

Het geven van aanwijzingen o.g.v. artikel 11 Ligplaatsenverordening woonschepen

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

9.

Het toepassen van de hardheidsclausule als bedoeld in artikel 13 Ligplaatsenverordening woonschepen

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

10.

Toepassen van de bevoegdheid om een dier naar een bepaalde plaats te vervoeren en te doden als bedoeld in artikel 5.13 Wet dieren

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL

11.

Besluiten op een aanvraag voor het verlenen van een verklaring van geen bezwaar voor het oplaten van onder andere een ballon of helikopter o.g.v. de Wet Luchtvaart en artikel 18, lid 2 van de Regeling burgerluchthavens

b

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

12.

Besluiten op aanvragen o.g.v. artikel 15 Leegstandswet en de daaraan gekoppelde bevoegdheden o.g.v. artikel 16 Leegstandswet

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

13.

De bevoegdheid tot het ondertekenen van projectplannen voor de opsporing van niet gesprongen explosieven

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWFL

14.

Het aanwijzen van een gebied waar aansluiting op het gastransportnet strikt noodzakelijk is om zwaarwegende redenen van algemeen belang o.g.v. artikel 10, lid 7, onderdeel a, Gaswet

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL

15.

De bevoegdheid tot het verlenen van een zogenaamde overbrengingsvergunning als bedoeld in artikel 11, lid 1 van de Wet explosieven civiel gebruik (Wecg).

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWFL, sectiehoofd Vergunningen

4.20 Omgevingswet- (Ow) / Fysieke Leefomgeving(ZWFL)

omschrijving bevoegdheid

bevoegd orgaan

mandaat

ondermandaat

1.

Het bij besluit bepalen of en zo ja, welke geluidwerende maatregelen aan gebouwen moeten worden getroffen o.g.v. artikel 2.43 Ow, in samenhang met artikel 3.52 t/m 3.54 Bkl

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

2.

Het stellen van maatwerkvoorschriften of vergunningvoorschriften o.g.v. artikel 4.5 Ow

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

3.

Het verlenen van toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen o.g.v. artikel 4.7 Ow

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

4.

Het besluiten op een aanvraag om een omgevingsvergunning o.g.v. artikel 5.1 Ow in samenhang met artikel 4.4, lid 2 Ow en artikel 22.1 en 22.8 Ow, en artikel 2.1a Ob en de daaraan gekoppelde bevoegdheden die onderdeel uitmaken van de besluitvorming

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

5.

Het verbinden van voorschriften aan een omgevingsvergunning o.g.v. artikel 5.34 Ow

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

6.

Het verbinden van voorschriften aan een omgevingsvergunning die strekken tot toepassing van andere technieken o.b.v. artikel 5.34, lid 2, onder a Ow in samenhang met artikel 5.38 en 5.39 aanhef en onder a Ow.

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

7.

Het stellen van een termijn in een omgevingsvergunning voor een voortdurende activiteit o.g.v. artikel 5.36 Ow

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

8.

Het stellen van een termijn in een omgevingsvergunning voor seizoensgebonden en drijvende bouwwerken o.g.v. artikel 5.36a Ow

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

9.

Het in de omgevingsvergunning bepalen dat deze alleen geldt voor degene aan wie zij is verleend o.g.v. artikel 5.37, lid 3, Ow

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

10.

Het in de omgevingsvergunning bepalen dat een vergunninghouder alleen zorg draagt voor de naleving van de vergunningvoorschriften voor de activiteit die of het deel van de activiteit dat hij verricht, voor zover de activiteit of het deel van de activiteit te onderscheiden is o.g.v. artikel 5.37a, lid 1, Ow

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

11.

Het wijzigen van voorschriften van een omgevingsvergunning o.g.v. artikel 5.39 t/m 5.41 Ow

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

12.

Het intrekken van een omgevingsvergunning o.g.v. artikel 5.39 t/m 5.41 Ow

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

13.

Het ambtshalve verlenen van een omgevingsvergunning die eerder verleende omgevingsvergunningen vervangt o.g.v. artikel 5.43 Ow

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

14.

Het opleggen van een gedoogplicht nazorg bodem o.g.v. artikel 10.13b Ow

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

15.

Het opleggen van een gedoogplicht verontreiniging van de bodem, zorgplicht of ongewoon voorval o.g.v. artikel 10.21a Ow

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

16.

Het verbinden van voorschriften aan een gedoogplichtbeschikking o.g.v. artikel 10.22, lid 4 Ow

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

17.

Het wijzigen van een gedoogplichtbeschikking o.g.v. artikel 10.23, lid 1, Ow

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

18.

Het besluiten tot het aangaan van een schadevergoedingsovereenkomst o.g.v. artikel 13.3c, eerste lid, Ow

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

19.

Het ondertekenen van een schadevergoedingsovereenkomst o.b.v. artikel 13.3c, eerste lid, Ow juncto artikel 171 Gemeentewet

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

20.

Het aan een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit die significante nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving kan hebben verbinden van voorschriften o.g.v. artikel 13.5 (financiële zekerheid) en 13.6 (financiële voorschriften ontgrondingsactiviteit) Ow

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

21.

Het vaststellen van een eindafrekening van de kosten van een exploitatieplan als dat als voorschrift is verbonden aan een omgevingsvergunning o.g.v. artikel 13.14, lid 1, onder e, onder 2, Ow

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL

22.

Het verbinden van voorschriften inzake kostenverhaal aan een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsactiviteit o.g.v. artikel 13.14, lid 3, onder a, Ow

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

23.

Het verbinden van voorschriften aan een beschikking dat betaling geheel of gedeeltelijk na aanvang van de activiteit plaatsvindt o.g.v. artikel 13.19 Ow

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

24.

Het toekennen van een schadevergoeding o.g.v. artikel 15.8 Ow.

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

25.

Besluiten in verband met de coördinatie van de vergunningverlening voor een milieubelastende activiteit en wateractiviteit o.g.v. artikel 16.9 t/m 16.14 Omgevingswet

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

26.

Andere bestuursorganen in de gelegenheid stellen om advies uit te brengen over een aanvraag om een besluit op grond van de Omgevingswet o.g.v. artikel 16.15 Ow

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

27.

Andere bestuursorganen in de gelegenheid stellen om instemming over een aanvraag om een besluit op grond van de Omgevingswet o.g.v. artikel 16.16 Ow

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

28.

Het buiten toepassing laten van afdeling 3.4 Awb bij de wijziging van besluiten of andere rechtsfiguren of documenten als het gaat om een wijziging die alleen ziet op het herstel van een kennelijke verschrijving o.g.v. artikel 16.24, lid 2

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

29.

Het beoordelen of er sprake is van aanzienlijke milieueffecten o.g.v. artikel 16.43, lid 2 Ow

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

30.

Het sturen van een bewijs van ontvangst o.g.v. artikel 16.54a, lid 2 en 3, Ow

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

31.

Het verlengen van de beslistermijn en kennis geven daarvan o.g.v. artikel 16.64, lid 2 Ow

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

32.

Het van toepassing verklaren van afdeling 3.4 op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit o.g.v. artikel 16.65, lid 1, onder b, en 4, Ow

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

33.

Het verlengen van de beslistermijn (uitgebreide procedure) o.g.v. artikel 16.66, lid 3 Ow

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

4. 21Omgevingsbesluit (Ob) / Fysieke Leefomgeving (ZWFL)

Omschrijving bevoegdheid

bevoegd orgaan

mandaat

ondermandaat

1.

Het uitbrengen van advies en instemming over een aanvraag omgevingsvergunning in het geval het college niet zelf bevoegd gezag is o.g.v. artikel 4.20, lid 1 en 2, Ob

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

2.

Het verstrekken van een afschrift van een aanvraag of een omgevingsvergunning o.g.v. artikel 10.22 en 10.22a Ob

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

3.

Het verlengen van in omgevingsvergunning bouwactiviteit gestelde termijn o.g.v. artikel 10.23, lid 2, Ob

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

4.

Het beschikbaar stellen van informatie voor het elektronisch formulier o.g.v. artikel 14.2, lid 3, Ob

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

4.22 Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) / Fysieke Leefomgeving (ZWFL)

Omschrijving bevoegdheid

bevoegd orgaan

mandaat

ondermandaat

1.

Het verbinden van voorschriften aan een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit over uitgestelde aanvraagvereisten o.g.v. artikel 8.3c Bkl

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

4.23 Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) / Fysieke Leefomgeving (ZWFL)

Omschrijving bevoegdheid

bevoegd orgaan

mandaat

ondermandaat

1.

Het verzoeken om gegevens en bescheiden te verstrekken over specifieke bouwwerkzaamheden en de momenten waarop deze worden uitgevoerd o.g.v. artikel 2.20 Bbl

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

2.

Het stellen van maatwerkvoorschriften o.g.v. artikel 3.7 Bbl

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

3.

Het accorderen van een programma van eisen met betrekking tot een brandmeldinstallatie o.g.v. NEN 2535 en artikel 3.115 Bbl

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

4.

Het stellen van maatwerkvoorschriften voor brandveilig gebruik o.g.v. artikel 6.5 Bbl

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

5.

Het stellen van maatwerkvoorschriften voor bouw- en sloopwerkzaamheden aan bouwwerken o.g.v. artikel 7.5 en 7.14 Bbl

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

6.

Het stellen van maatwerkvoorschriften voor geluidhinder door bouw- en sloopwerkzaamheden o.g.v. artikel 7.5 en artikel 7.17 en 7.32, lid 2, onder b, Bbl

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

7.

Het stellen van maatwerkvoorschriften voor trillingshinder door bouw- en sloopwerkzaamheden o.g.v. artikel 7.5 en artikel 7.18 en 7.38 Bbl

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

8.

Het eisen en beoordelen bouwveiligheidsplan en sloopveiligheidsplan bij bouw- en sloopwerkzaamheden om hinder en onveilige situaties te voorkomen o.g.v. artikel 4.3, lid 1 Ow jo. artikel 7.8 en 7.13 Bbl

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

9.

Het afwijken van de gestelde termijn voor het doen van een sloopmelding o.g.v. artikel 7.10, lid 3, Bbl

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

10.

Het stellen van een maatwerkvoorschrift procedure mobiel puinbreken o.g.v. artikel 7.37 Bbl

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

4.24 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) / Fysieke Leefomgeving (ZWFL)

Omschrijving bevoegdheid

bevoegd orgaan

mandaat

ondermandaat

1.

Het stellen van maatwerkvoorschriften of verbinden van voorschriften aan een omgevingsvergunning in afwijking van regels in het Bal of het omgevingsplan, als dat bij die regels is bepaald o.g.v. artikel 2.13 Bal

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

5. Afdeling Beheer Erfgoed en Gebouwen (ZWBG)

5.1 Erfgoedwet (Ew) / Omgevingswet (Ow) / Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) / Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) 

 

Omschrijving bevoegdheid

bevoegd orgaan

mandaat

ondermandaat

 
 
 
 
 

1.

Het uitbrengen van advies aangaande aanwijzing van Monumenten o.g.v. art. 3.1 Ew

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWBG

2.

Het bijhouden van een gemeentelijk erfgoedregister o.g.v. art. 3.16, lid 3 Ew

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWBG medewerker team ZWBGE

3.

Het verzoek tot aanwijzen van een depot voor archeologische vondsten o.g.v. art. 5.8, lid 2 Ew

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd ZWBG

4.

Het verlenen van een omgevingsvergunning voor de activiteit rijksmonument o.g.v. art. 5.1, lid 1 onder b Ow

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd ZWBG, medewerker team ZWBGE, Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

5.

Het opleggen van een gedoogplicht o.g.v. art. 10.19, lid 2 Ow

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWBG, medewerker team ZWBGE

6.

Het voeren van overleg met de eigenaar van een kerkelijk monument o.g.v. art. 16.58, lid 1 Ow

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWBG, medewerker team ZWBGE

7.

Het betrekken van de commissie bij de advisering o.g.v. art. 17.9 Ow

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd ZWBG, medewerker team ZWBGE, Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

8.

Het in kennis stellen bij een melding van een archeologische toevalsvondst van algemeen belang o.g.v. art. 19.8, lid 4 Ow

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWBG medewerker team ZWBGE

9.

Het stellen van maatwerkvoorschriften o.g.v. art. 13.3 Bal

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd ZWBG, medewerker team ZWBGE, Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

10.

Het verbinden van voorschriften over archeologische monumentenzorg o.g.v. art. 8.81 Bkl.

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd ZWBG, medewerker team ZWBGE, Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

11.

Het verbinden van voorschriften over verplaatsen van gebouwde monumenten o.g.v. art. 8.82 Bkl

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd ZWBG, medewerker team ZWBGE, Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

12.

Het verzamelen van gegevens over omgevingsvergunningen voor een rijksmonumentenactiviteit o.g.v. art. 11.64 Bkl

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd ZWBG, medewerker team ZWBGE, Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

13.

Het beheren van een register over omgevingsvergunningen voor een rijksmonumentenactiviteit o.g.v. art. 11.65 Bkl

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd ZWBG, medewerker team ZWBGE

5.2 Erfgoedverordening Zwolle 2024 (Evz)

1.

Het bijhouden van het gemeentelijk Erfgoedregister o.g.v. art. 2 Evz

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWBG, team ZWBGE

2.

Het bekendmaken van het voornemen om toepassing te geven aan artikel 3, eerste lid Evz o.g.v. art. 4 Evz.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWBG, team ZWBGE

3.

Het vragen van advies aan de gemeentelijke adviescommissie o.g.v. art. 5 Evz

b en wb

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWBG, team ZWBGE

4.

Het verwerken van de aanwijzing in het gemeentelijk erfgoedregister o.g.v. art. 7 Evz.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWBG, team ZWBGE

5.

Het verlenen van een omgevingsvergunning o.g.v. art. 11, lid 1 Evz

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd ZWBG, medewerker team ZWBGE, Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

6.

Het verbinden van voorschriften en beperkingen aan een omgevingsvergunning o.g.v. art. 13 Evz

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd ZWBG, medewerker team ZWBGE, Afdelingshoofd en sectiehoofden ZWFL, medewerker ZWFL

 
 
 
 
 

7.

Het vaststellen van een programma van eisen o.g.v. art. 14, lid 1, sub a Evz

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd ZWBG, gemeente;- archeoloog

8.

Het vaststellen van een plan van aanpak o.g.v. art. 14, lid 1, sub b Evz

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd ZWBG, gemeente; archeoloog

9.

Het geven van aanwijzingen tijdens het onderzoek o.g.v. art. 14, lid 2 Evz

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd ZWBG, gemeente; archeoloog

5.3 Subsidieregeling monumenten Zwolle 2024

Vervallen.

5.4 Regeling excessieve opgravingskosten Zwolle (ReoZ)

1.

Vaststellen van de overige voor de beoordeling van de aanvraag noodzakelijk gegevens als bedoeld in art. 4, lid 2, sub c ReoZ

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWBG, medewerker team ZWBGE

2.

Bevestiging van ontvangst van een aanvraag als bedoeld in art. 4, lid 3 ReoZ

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWBG, medewerker team ZWBGE

3.

Beslissen op de aanvraag als bedoeld in art. 5, lid 1 ReoZ

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWBG

4.

Verlenging van de termijn waarbinnen beslist moet worden als bedoeld in art. 5, lid 2 ReoZ

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWBG, medewerker team ZWBGE

5.

Het stellen van nadere regels betreffende de wijze waarop de gereedmelding moet worden gedaan als bedoeld in art. 9, lid 2 ReoZ

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWBG, medewerker team ZWBGE

6.

Vaststelling van de hoogte van de compensatie als bedoeld in art. 9, lid 3 ReoZ

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWBG

7.

Het afwijken van de termijnen als bedoeld in art. 10, lid 1 ReoZ

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWBG, medewerker team ZWBGE

8.

Het beslissen in alle gevallen waarin de verordening niet of onvoldoende voorziet als bedoeld in artikel 10, lid 2 ReoZ en het in bijzondere gevallen bij onbillijkheden van overwegende aard, in het belang van de archeologische monumentenzorg, afwijken van de bepalingen van de verordening als bedoeld in artikel 10, lid 3 ReoZ.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWBG

5.5 Overig

1.

Beslissen op een aanvraag voor een garantie in het kader van het Nationaal Restauratie Fonds

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWBG

6. Afdeling ruimtelijke planvorming (ZWRP)

6.1 Elektronisch waarmerken en publiceren van digitale Wro instrumenten

Omschrijving bevoegdheid

bevoegd orgaan

mandaat

ondermandaat

1.

Het elektronisch waarmerken van besluiten als bedoeld in artikel 1.2.1 en verder Bro

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWRP/ adviseur van de afdeling ZWRP, team Juridische Planologie

2.

Het elektronisch beschikbaar stellen van besluiten als bedoeld in artikel 1.2.1 en verder Bro

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWRP/ adviseur van de afdeling ZWRP, team Juridische Planologie

6.2 Ruimtelijke planvorming / Milieubeheer

1.

De bevoegdheid tot het onder- tekenen van een besluit Vormvrije m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, vijfde lid, onder b van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit mer).

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWRP

6.3 Ruimtelijke initiatieven

1.

Het aangaan van een overeenkomst (over het te doorlopen proces en het in rekening brengen van een voorschotbedrag) vooruitlopend op een te sluiten anterieure overeenkomst in de zin van afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening

b/ b en w (v)

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWRP afdelingshoofd ZWPP

6.4 Omgevingsplan

Omschrijving bevoegdheid

bevoegd orgaan

mandaat

ondermandaat

1.

Het nemen van besluiten omtrent het voornemen het omgevingsplan vast te stellen/te wijzigen en het kennisgeven van het voornemen het omgevingsplan vast te stellen/te wijzigen, als bedoeld in artikel 16.29 Omgevingswet, artikel 10.2 Omgevingsbesluit, artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWRP/ teamleider en adviseurs van de afdeling ZWRP, team Juridische Planologie

6.5 Digitaal Stelsel Omgevingswet

Omschrijving bevoegdheid

bevoegd orgaan

mandaat

ondermandaat

1.

Het langs elektronische weg waarmerken, bekendmaken, beschikbaar stellen, geconsolideerd bijhouden en raadpleegbaar maken van omgevingsdocumenten op grond van de Omgevingswet, als bedoeld in artikelen 6 en 19 Bekendmakingwet en artikel 3:11 Algemene wet bestuursrecht

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWRP/ teamleider en adviseurs van de afdeling ZWRP, team Juridische Planologie

2.

Het langs elektronische weg waarmerken, bekendmaken, beschikbaar stellen en raadpleegbaar maken van omgevingsdocumenten op grond van de Omgevingswet, waarvoor ingevolge het Besluit elektronische publicaties en de Regeling elektronische publicaties alternatieve maatregelen zijn aangewezen

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWRP/ teamleider en adviseurs van de afdeling ZWRP, team Juridische Planologie

3.

Het verstrekken van gegevens over omgevingsdocumenten aan het Kadaster, als bedoeld in artikel 14.5 aanhef en onder a Omgevingsbesluit.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWRP/ teamleider en adviseurs van de afdeling ZWRP, team Juridische Planologie

4.

Het beschikbaar stellen van informatie voor het elektronisch formulier in het Digitaal Stelsel Omgevingswet, als bedoeld in artikel 14.2, derde lid Omgevingsbesluit.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWRP/ teamleider en adviseurs van de afdeling ZWRP, team Juridische Planologie

6.6 Ruimtelijke initatieven

Omschrijving bevoegdheid

bevoegd orgaan

mandaat

ondermandaat

1.

Het aangaan van een overeenkomst (over het te doorlopen proces en

het in rekening brengen van een

voorschotbedrag) vooruitlopend op een te sluiten anterieure overeenkomst, in de zin van afdeling 13.6 van de Omgevingswet.

b/ b en w (v)

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWRP afdelingshoofd ZWPP

7. Afdeling wijk en beheermanagement (ZWWB)

7.1 Afvalstoffenverordening 

Omschrijving bevoegdheid

bevoegd orgaan

mandaat

ondermandaat

1.

Het vaststellen van dagen, wijzen, tijden voor het overdragen of ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in de gemeentelijke Afvalstoffenverordening o.g.v. art. 17 ASV

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWWB

2.

Het stellen van regels omtrent het in bijzondere gevallen op afroep overdragen of ter inzameling aanbieden, dan wel incidenteel achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst o.g.v. art 14 en 18 ASV

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWWB

3.

Het stellen van regels over dagen, tijden, wijzen en plaatsen voor het zich afzonderlijk ontdoen van bijzondere categorieën huishoudelijke afvalstoffen o.g.v. art. 21, lid 1 ASV.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWWB

4.

Het beslissen op een aanvraag om een inzamelvergunning o.g.v. art. 26 ASV

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWWB

5.

Het beslissen op een aanvraag om ontheffing om afvalstoffen op of in de bodem te mogen brengen of te houden, enz., zoals bedoeld in art. 32, lid 3 ASV.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWWB

7.2 Algemene Plaatselijke Verordening 

Omschrijving bevoegdheid

bevoegd orgaan

mandaat

ondermandaat

1.

Het aanwijzen van plaatsen als hondenlosloop-terrein o.g.v. art.2:57 en 2:58 APV.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWWB, beheermanager ‘Paars’

2.

Het opleggen van een last onder bestuursdwang o.g.v. artikel 5:12 APV.

b en w

algemeen

afdelingshoofd ZWBG

7.3 Bruggen 

1.

Het, indien zulks noodzakelijk, niet openen van bruggen ivm reparaties of andere werkzaamheden aan of bij bruggen, of hoge of lage waterstand o.g.v. art.2 lid 2 Regeling betr. de openstelling van bruggen

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWWB

7.4 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

1.

Het zorgdragen voor het bijhouden van de geografische gegevens in de BGT door het langs elektronische weg leveren aan het Kadaster van de gegevens, bedoeld in de artikelen 7, lid 2 en 3, en 8 Wet BGT, volgens de systeembeschrijving zoals bedoeld in artikelen 15, lid 2, en kel 20 Wet BGT.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWWB leden team GRIB

2.

Het zorgdragen voor afstemming met andere in de Wet BGT genoemde bronhouders over de begrenzing en de onderlinge aansluiting van de geografische objecten, voor zover dat nodig is om overlap van die objecten te voorkomen en om een landsdekkend topografisch bestand te waarborgen.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWWB leden team GRIB

3.

Het voldoen aan de kwaliteitseisen, gesteld in de catalogus als bedoeld in artikel 4 van de Wet BGT, bij het leveren van een geografisch gegeven als bedoeld in artikel 11 van de Wet BGT.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWWB leden team GRIB

4.

Het zorgdragen dat een in de BGT weergegeven geografisch object in overeenstemming is met de fysieke werkelijkheid, binnen de regels ten aanzien van actualiteit die daarover in de catalogus als bedoeld in artikel 4 Wet BGT worden gesteld.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWWB leden team GRIB

5.

Het na ontvangst van een melding als bedoeld in artikel 25, lid 1 Wet BGT in onderzoek zetten van een geografisch object waarop de melding betrekking heeft, het betreffende authentiek gegeven onderzoeken en zo spoedig mogelijk beslissen over de wijziging dan wel opneming van dat gegeven en het na opneming van het authentiek gegeven onverwijld leveren hiervan en het bericht dat het geografisch object waarop het authentiek gegeven betrekking heeft niet langer in onderzoek is aan het Kadaster.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWWB leden team GRIB

6.

Het jaarlijks verrichten van een onderzoek naar de uitvoering van de krachtens de Wet BGT geldende verplichtingen en het zenden van een afschrift van de resultaten van dit onderzoek aan de Minister van BZK.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWWB leden team GRIB

7.5 Overig

1.

Tijdelijk plaatsen of toepassen van verkeerstekens en het tijdelijk uitvoeren van maatregelen ingevolge art. 34 Besluit Administratieve Bepalingen Wegverkeer

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWWB, operationeel beheerders, Servicemedewerkers ROVA

2.

Verkrijgen van vergunningen voor de gemeente om beschermde dieren te kunnen opvangen

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd. ZWWB

3.

De bevoegdheid tot het opleggen van een last onder bestuursdwang en het overbrengen en in bewaring stellen van een op de weg staand voertuig, zoals omschreven in artikel 170, lid één van de Wegenverkeerswet 1994

b en w

 

Medewerkers die in het bezit zijn van het diploma buitengewoon opsporingsambtenaar en werken in of namens het team Toezicht openbare ruimte.

Marktmeesters

 

De bevoegdheid tot het overbrengen en in bewaring stellen van een op de weg staand motorrijtuig, zoals omschreven in artikel 174, lid één van de Wegenverkeerswet 1994.

b

 

Politiemedewerkers van de Eenheid Oost-Nederland, basisteam Zwolle Medewerkers die in het bezit zijn van het diploma buitengewoon opsporingsambtenaar en werken in of namens het team Toezicht openbare ruimte

Politiemedewerkers van de Eenheid Oost-Nederland, basisteam Zwolle

5.

De bevoegdheid tot het nemen van een aanwijsbesluit voor het plaatsen van een afvalinzamelvoorziening als bedoeld in de artikelen 11 en 12 van de Afvalstoffenverordening

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWWB, beheermanager afval & grondstoffen, adviseurs afval & grondstoffen

6.

De bevoegdheid tot het toepassen van toerekening kosten op grond van artikel 5:25 Awb

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWWB

7.

De bevoegdheid tot het nemen van een aanwijsbesluit voor het plaatsen van een afvalinzamelvoorziening als bedoeld in de artikelen 11 en 12 van de Afvalstoffenverordening

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWWB, beheermanager afval & grondstoffen, adviseurs afval & grondstoffen

8. Afdeling Leefomgeving (ZWLM)

Omschrijving bevoegdheid

bevoegd orgaan

mandaat

ondermandaat

1.

De schriftelijke mededeling waarin een verlengde termijn wordt gesteld o.g.v. artikel 6.4 lid 2 Besluit geluidhinder

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWLM

2.

De schriftelijke mededeling aan eigenaren en bewoners dat geen geluidwerende voorzieningen worden aangebracht o.g.v. artikel 6.4 lid 3 Besluit geluidhinder

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWLM

3.

De schriftelijke mededeling waarin een verlengde termijn wordt gesteld o.g.v. artikel 6.6 lid 3 Besluit geluidhinder

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWLM

4.

De schriftelijke mededeling aan eigenaren dat geen geluidwerende voorzieningen worden aangebracht o.g.v. artikel 6.6 lid 4 Besluit geluidhinder

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWLM

5.

Het doen van een aanbod voor geluidwerende voorzieningen op grond van artikel 6.8 lid 1 Besluit geluidhinder

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWLM

6.

De schriftelijke mededeling aan eigenaren dat geen geluidwerende voorzieningen worden aangebracht o.g.v. artikel 6.8 lid 4 Besluit geluidhinder

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWLM

7.

De schriftelijke mededeling waarin een verlengde termijn wordt gesteld o.g.v. artikel 6.9 lid 2 Besluit geluidhinder

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWLM

8.

De schriftelijke mededeling aan eigenaren dat geen geluidwerende voorzieningen worden aangebracht o.g.v. artikel 6.9 lid 3 Besluit geluidhinder

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWLM

9.

Het besluit tot het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen op grond van artikel 6.10 Besluit geluidhinder

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWLM

8A Afdeling Civiel en Groen

8A.1 Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) / ZWCG

1.

Het nemen van een instemmingsbesluit als bedoeld in art. 2.1 AVOI en het opnemen van voorschriften en beperkingen aan een instemmingsbesluit op grond van artikel 2.4 AVOI.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en medewerker ZWCG

2.

Besluiten op een aanvraag om een vergunning voor aanleg/verplaatsen/verwijderen van leidingen als bedoeld in artikel 2.1 AVOI en het verbinden van voorschriften en beperkingen aan een vergunning op grond van artikel 2.4 AVOI.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en medewerker ZWCG

3.

Het wijzigen of intrekken van een instemmingsbesluit of vergunning op grond van artikel 2.5 lid 1 en 2 AVOI en het opleggen van de verplichting om een leiding te verplaatsen of te verwijderen op grond van artikel 2.5 lid 4 AVOI

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en medewerker ZWCG

4.

Het intrekken van een instemmingsbesluit of vergunning op verzoek o.g.v. artikel 2.5 lid 5 AVOI en het op naam stellen van een andere netbeheerder op verzoek op grond van Artikel 2.5 lid 6 AVOI.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en medewerker ZWCG

5.

Het stellen van voorschriften en beperkingen aan uit te voeren werkzaamheden naar aanleiding van een vereenvoudigde aanvraag op grond van artikel 2.1 lid 2 en lid 4 AVOI

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd ZWCG en medewerker PPP

6.

Het opdragen van maatregelen op grond van artikel 3.4 lid 1 AVOI

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en

medewerker ZWCG en medewerker PPP

7.

Het gelasten van opschorting van werkzaamheden op grond van artikel 3.4 lid 2 AVOI

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en medewerker ZWCG en medewerker PPP

8.

Het beslissen op aanvragen om financiële tegemoetkoming op grond van artikel 4.1 AVOI

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWCG

9.

Het in rekening brengen van kosten voor herstel van de openbare ruimte op grond van artikel 4.2 AVOI

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en medewerker ZWCG en medewerker PPP

10.

De bevoegdheid om bij beschikking de verplichting tot betaling van een geldsom vast te stellen op grond van artikel 4:86 jo artikel 5:25 Awb.

b/b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en medewerker ZWCG en medewerker PPP

11.

Het opleggen of het beslissen op een verzoek tot het opleggen van een herstelsanctie op grond van artikel 125 Gemeentewet en titel 5.3 Awb wegens overtredingen van bepalingen bij of krachtens wetten of verordeningen welke het college of de burgemeester uitvoert, mits de herstelsanctie een bedrag van € 500,- niet overstijgt, tenzij een ander bestuursorgaan als overtreder moet worden aangemerkt

b/b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en medewerker ZWCG en medewerker PPP

12.

Het opleggen of het beslissen op een verzoek tot het opleggen van een herstelsanctie op grond van artikel 125 Gemeentewet en titel 5.3 Awb wegens overtredingen van bepalingen bij of krachtens wetten of verordeningen welke het college of de burgemeester uitvoert, mits de herstelsanctie een bedrag van € 50.000,- niet overstijgt, tenzij een ander bestuursorgaan als overtreder moet worden aangemerkt

b/b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWCG

13.

Het beslissen omtrent de invordering van een dwangsom (invorderingsbeschikking), o.g.v. artikel 5:37, lid 1, Awb

b/b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWCG

14.

Het beslissen op een verzoek van een belanghebbende om invordering van de dwangsom, o.g.v. artikel 5:37, lid 2, Awb

b/b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWCG

15.

Het vaststellen van een nieuwe invorderingsbeschikking rekening houdend met het gewijzigde dwangsombesluit, o.g.v. artikel 5:38, lid 2, Awb

b/b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWCG

16.

Het afwijken van gestelde normen en voorschriften op grond van artikel 1 lid 3 van de nadere regels kabels en leidingen Zwolle.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en medewerker ZWCG en medewerker PPP

17.

Het toestaan van het schriftelijk verstrekken van gegevens op grond van artikel 2.1 lid 3 van de nadere regels Zwolle

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en medewerker ZWCG en medewerker PPP

18.

Het verzoeken om gegevens op grond van artikel 2.2 lid 1 onder k en 2.2. lid 4, van de nadere regels Zwolle.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en medewerker ZWCG en medewerker PPP

19.

Het gelasten van opschorting van werkzaamheden op grond van artikel 2.3 lid 7 van de nadere regels Zwolle.

b/b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en medewerker ZWCG en medewerker PPP

20.

Het voeren van vooroverleg op grond van artikel 3.1 van de nadere regels Zwolle.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en medewerker ZWCG en medewerker PPP

21.

Het verlangen en goedkeuren van een werkplan op grond van artikel 3.5 van de nadere regels Zwolle.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en medewerker ZWCG en medewerker PPP

22.

Het verplichten tot het opstellen van een voorschouwrapportage en het vaststellen van een voorschouwrapportage op grond van artikel 3.6 van de nadere regels Zwolle.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en medewerker ZWCG en medewerker PPP

23.

Het vaststellen van afwijkende werktijden in het instemmingsbesluit of de vergunning op grond van artikel 3.9 van de nadere regels Zwolle.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en medewerker ZWCG en medewerker PPP

24.

Het afwijken van een graafverbod op grond van artikel 3.10 lid 4 van de nadere regels Zwolle.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en medewerker ZWCG en medewerker PPP

25.

Het vaststellen van afwijkende leidingstroken op grond van artikel 4.7 van de nadere regels Zwolle.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en medewerker ZWCG en medewerker PPP

26.

Het aanschrijven tot herstel van de bovengrondse voorzieningen op grond van artikel 4.8 lid 2 van de nadere regels Zwolle.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd en medewerker ZWCG en medewerker PPP

8A.2 Bomenverordening 2021 (ZWCG)

1.

Het instellen van een Adviescommissie houtopstand op grond van artikel 15.1 van de Bomenverordening 2021

b en w

Portefeuillehouder groen

2

Het voorleggen van verzoeken aan de Adviescommissie houtopstand op grond van artikel 15.2 van de Bomenverordening 2021

b en w

afdelingshoofd Civiel en Groen

9. Afdeling Project-, Programma- en Procesmanagement (ZWPP)

Omschrijving bevoegdheid

bevoegd orgaan

mandaat

ondermandaat

1.

De bevoegdheid tot het aanstellen en intrekken van een aanstelling tot verkeersregelaars en verkeersbrigadiers o.g.v. artikel 56 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

b.

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWPP

2.

Het voeren van correspondentie over wijkplatforms

b en w

directie

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWPP /wijkmanagers

10. Afdeling Ruimte en Economie (ZWRE)

Omschrijving bevoegdheid

bevoegd orgaan

mandaat

ondermandaat

1.

Bevoegdheid tot toekenning van een starterslening o.g.v. artikel 5 Verordening VROM startersleningen

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWRE

2.

Bevoegdheid tot afwijzing van aanvragen o.g.v. artikel 6 Verordening VROM startersleningen

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWRE

3.

Bevoegdheden ten aanzien van de Aanvraag o.g.v. artikel 7 Verordening VROM startersleningen

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWRE

4.

Bevoegdheden ten aanzien van de Toekenning van een starterslening directie o.g.v. Artikel 9 Verordening VROM startersleningen

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWRE

5.

Bevoegdheden ten aanzien van het Intrekken van een starterslening o.g.v. artikel 10 Verordening VROM starterslening

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWRE

6.

Beslissen op een aanvraag tot wijziging van garanties in het kader van de Regeling deelneming garanties woning gebonden subsidies

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWRE

7.

Beslissen op een aanvraag voor een garantie in het kader van de achtervangerfunctie van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWRE

10.1 Wet Milieubeheer (Wm)

Omschrijving bevoegdheid

bevoegd orgaan

mandaat

ondermandaat

1.

Het gevraagd en ongevraagd, adviseren van G.S. als bevoegd gezag inzake inrichtingen waarvoor een vergunning op grond van de wet Milieubeheer nodig is welke geheel of gedeeltelijk gelegen is binnen de gemeente, tenzij het een verzoek tot intrekking van de vergunning betreft.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWRE

10.2 Wet Bodembescherming (Wbb)

1.

Toepassen van kostenverhaal, evenals het verlenen van vrijwaring van kostenverhaal op grond van artikel 13.1 Omgevingswet

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWLM

10.3 Subsidieverordening Bodemsanering Bedrijfsterreinen

1.

Beslissen op een aanvraag tot verlening van subsidie o.g.v. artikel 14.1 van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWRE

2.

Beslissen op een aanvraag tot vaststelling van subsidie o.g.v. artikel 22.1 van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWRE

3.

Beslissen op een verzoek tot verstrekking van een eenmalig voorschot o.g.v. artikel 24.2 van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWRE

4.

Het vaststellen van het formulier met bijlagen voor aanvraag tot verlening van subsidie o.g.v. artikel 13.2 van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWRE

5.

Het vaststellen van het formulier met bijlagen voor aanvraag tot vaststelling van subsidie o.g.v. artikel 21.3 van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWRE

11. Afdeling Vastgoed (ZWVG)

11.1 Algemeen

Omschrijving bevoegdheid

bevoegd orgaan

mandaat

ondermandaat

1.

Het kopen, ruilen, vervreemden of bezwaren met zakelijke rechten van onroerende zaken en de hiermee verband houdende overige (vastgoed)transacties en het aangaan van verplichtingen die voortvloeien uit een vastgestelde exploitatieopzet en vallen binnen de vastgestelde exploitatiekredieten of begrotingspost die is opgenomen in de Meerjarenprognose Vastgoed (MPV) begroting.

b en w (v)

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWVG

2.

Het kopen, ruilen, vervreemden of bezwaren met zakelijke rechten van onroerende zaken en de hiermee verband houdende overige (vastgoed)transacties en het aangaan van verplichtingen indien de waarde van de tegenprestatie ten hoogste € 200.000,- bedraagt.

b en w (v)

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWVG

3.

Het (ver)huren, (ver)pachten, in beheer en/of in gebruik geven/nemen van onroerende zaken.

b en w(v)

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWVG

4.

Het verlenen van toestemming voor het vissen in waterpartij behorende tot het openbaar groen en recreatieterrein en het verlenen van een jachtvergunning

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWVG

11.2 Onderwijs huisvesting

Omschrijving bevoegdheid

bevoegd orgaan

mandaat

ondermandaat

1.

Het bieden van gelegenheid tot het aanvullen van een aanvraag en het niet in behandeling nemen van een onvolledige aanvraag als bedoeld in art. 7 en 18 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWVG

2.

Het beslissen over het goedkeuren van de bouwplannen, de desbetreffende begroting en het tijdstip waarop de bekostiging een aanvang neemt, als bedoeld in art. 14 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWVG

3

Het beslissen over een verzoek tot verlenging van de termijn zoals genoemd in artikel 16 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWVG

4.

Het beslissen over een aanvraag met een spoedeisend karakter, als bedoeld in art. 19 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWVG

5.

Het overgaan tot het vorderen voor medegebruik, als bedoeld in art. 21 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWVG

6.

Het verlenen van toestemming voor het sluiten van een huurovereenkomst, als bedoeld in art. 27 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWVG

7.

Het besluiten tot het opmaken van een staat van onderhoud bij beëindiging van het gebruik van een gebouw voor de huisvesting van een school, als bedoeld in art. 28 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWVG

8.

Het jaarlijks vaststellen van de inroostering van gymnastiekruimten, als bedoeld in art.29 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWVG

9.

Het bijstellen van normbedragen voor vergoeding van voorzieningen, als bedoeld in art. 31 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWVG

10.

Het beslissen op een verzoek van schoolbesturen om een vergoeding voor herstel van schade zoals genoemd in art. 2 sub b en c van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWVG

11.

Het bieden van gelegenheid tot het aanvullen van een aanvraag en het niet in behandeling nemen van een onvolledige aanvraag, als bedoeld in art.6 van de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWVG

12.

Het beslissen op een aanvraag voor een voorziening of aanvullende voorziening, als bedoeld in art. 7 en art. 10 van de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWVG

13.

Het beslissen op een aanvraag om subsidievaststelling, als bedoeld in art. 14 van de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWVG

14.

Het intrekken of wijzigen van een subsidiebeschikking dan wel het terugvorderen van een verleende subsidie als bedoeld in art. 15 van de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWVG

12. Afdeling Projectontwikkeling (ZWPO) is vervallen

13. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling (ZWMO)

Omschrijving bevoegdheid

bevoegd orgaan

mandaat

ondermandaat

1.

Besluiten tot het aangaan, verlengen, wijzigen en beëindigen van overeenkomsten met leveranciers van goederen of verleners van diensten eventueel voortvloeiend uit gunningsbesluiten vanwege een aanbesteding

b en w (v)

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWMO en contractmanager ZWMO

2.

Besluiten tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen in het kader van de uitvoering van overeenkomsten zoals bedoeld onder 13.1 onder 1.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWMO en contractmanager ZWMO

3.

Het doorzenden of terugzenden van geschriften

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWMO

4.

Het vaststellen van een (standaard)formulier voor het indienen van een aanvraag waaronder ook subsidies of het verstrekken van (nadere) gegevens

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWMO

5.

Het bieden van een hersteltermijn bij een aanvraag tot verstekken van (nadere) gegevens aan te vullen met een vertaling of samenvatting

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWMO

6

Beslissen tot het niet in behandeling nemen van aanvragen of het bepalen dan wel verlengen van de beslistermijn

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWMO

7.

Beslissen tot het vergoeden of vaststellen van verschuldigde wettelijke rente op grond van de Awb

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWMO

8.

Beslissen tot het intrekken of wijzigen of terugvorderen van vergoedingen van wettelijke rente op grond van de Awb

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWMO

9.

Beslissen op verzoeken tot subsidieverlening of subsidievaststelling aan rechtspersonen of natuurlijke personen, inclusief het aangaan van een uitvoeringsovereenkomst.

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWMO

10.

Beslissen tot intrekking of terugvordering van door de gemeente verleende of vastgestelde subsidie aan rechtspersonen of natuurlijke personen

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWMO

11.

Het openstellen en indienen van subsidieverzoeken en declaraties bij derden in het kader van Europese subsidies of rijkssubsidies en de hieruit voortvloeiende of samenhangede handelingen zoals bezwaar en beroep

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWMO

13.2 Onderwijs huisvesting (verplaatst naar afdeling Vastgoed 11.2)

13.3 Autonome onderwijstaken

1.

Het beschikken op een verzoek om subsidie op grond van de subsidieverordening godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijke vormingsonderwijs

b en w.

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWMO

2.

Het besluiten tot aangaan van contracten met zwembaden over zwemmen voor kinderen

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWMO /adviseur ZWMO

3.

Het beschikken op een verzoek om subsidie voor schoolsportactiviteiten

b en w.

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWMO /adviseur onderwijs ZWMO

13.4 Vertegenwoordiging

1

Het vertegenwoordigen van de gemeente in en buiten rechte met het recht van plaatsvervanging ter zake van overeenkomsten, (rechts)vorderingen en kredieten op het terrein van Onderwijs.

b.

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWMO /adviseur onderwijs ZWMO

13.5 Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)

 

Omschrijving bevoegdheid

bevoegd orgaan

mandaat

ondermandaat

1.

Beslissen op verzoeken van een belanghebbende tot het verlenen van een subsidie aan werkgever voor het indienst nemen van een Wsw-geïndiceerde als bedoeld in art. 7 Wet sociale werkvoorziening

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWMO /adviseur participatie ZWMO

2.

Ambtshalve of op verzoek beslissen op het wijzigen van een subsidie aan werkgever voor het indienstnemen van een Wsw-geïndiceerde als bedoeld in art. 7 Wet sociale werkvoorziening en art 5 van de verordening Pgb begeleid werken Wsw

b en w.

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWMO /adviseur participatie ZWMO

3.

Beslissen op verzoeken van een begeleidings-organisatie tot het verlenen van een vergoeding voor het begeleiden van een in dienst genomen Wsw-geïndiceerde als bedoeld in art. 7 Wet sociale werkvoorziening

b en w.

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWMO /adviseur participatie ZWMO

4.

Beslissen op verzoeken van een gemeente of uitvoerend SW-bedrijf tot het verlenen van een vergoeding voor het realiseren van een Wsw-plaats

b en w.

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWMO /adviseur participatie ZWMO

13.5A Subsidieregeling tegemoetkoming wijkaccommodaties en jeugd en jongerenorganisaties COVID 19

 

Omschrijving bevoegdheid

bevoegd orgaan

mandaat

ondermandaat

1.

Het vaststellen van een subsidie-formulier als bedoeld in paragraaf 1, artikel 4, lid a van de Subsidieregeling tegemoetkoming wijkaccommodaties en jeugd- en jongeren-organisaties COVID-19

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWMO

2.

Het afwijken van de subsidie- criteria als bedoeld in paragraaf 1, artikel 5, lid b van de Subsidieregeling tegemoetkoming wijkaccommodaties en jeugd- en jongerenorganisaties COVID-19

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWMO

3.

Het beslissen op subsidieverlening en -vaststelling als bedoeld in paragraaf 1, artikel 8 van de Subsidieregeling tegemoetkoming wijkaccommodaties en jeugd- en jongerenorganisaties COVID-19

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWMO

 

4.

Het beslissen op subsidieverlening en -vaststelling tot een bedrag van € 5.000,- als bedoeld in paragraaf 1, artikel 8 van de Subsidieregeling tegemoetkoming wijkaccommodaties en jeugd- en jongerenorganisaties COVID-19

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWMO/afdelingshoofd ZWFI/sectiehoofd subsidieloket

 

5.

Het toepassen van de hardheids-clausule als bedoeld in paragraaf 1, artikel 11 van de Subsidieregeling tegemoetkoming wijkaccommoda-ties en jeugd- en jongerenorganisaties COVID-19

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWMO

 

6.

Het vaststellen van een subsidie-formulier als bedoeld in paragraaf 2, artikel 4, lid a van de Subsidieregeling tegemoetkoming wijkaccommodaties en jeugd- en jongeren-organisaties COVID-19

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWMO

 

7.

Het afwijken van de subsidie- criteria als bedoeld in paragraaf 2, artikel 5, lid b van de Subsidieregeling tegemoetkoming wijkaccommodaties en jeugd- en jongerenorganisaties COVID-19

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWMO

 

8.

Het beslissen op subsidieverlening en -vaststelling als bedoeld in paragraaf 2, artikel 8 van de Subsidieregeling tegemoetkoming wijkaccommodaties en jeugd- en jongerenorganisaties COVID-19

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWMO/afdelingshoofd ZWFI/sectiehoofd subsidieloket

 

9.

Het toepassen van de hardheids-clausule als bedoeld in paragraaf 2, artikel 11 van de Subsidieregeling tegemoetkoming wijkaccommoda-ties en jeugd- en jongerenorganisaties COVID-19

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWMO

 

13.6 Diversen

1.

Het beslissen op verzoeken tot inzage, correctie, aanvulling en/ of verwijdering van dossiers en/of gegevens ingevolge de AVG

b en w.

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWMO adviseur ZWMO

2.

Het beslissen tot het doen van aangifte van lokaalvredebreuk of computervredebreuk bij het Openbaar Ministerie

b en w.

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWMO

3.

Het beslissen tot het doen van aangifte van vermoedelijke fraude of valsheid in geschrifte bij het Openbaar Ministerie

b en w.

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWMO

Lijst met afkortingen

Afkorting

Verklaring

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

b.

Burgemeester van de gemeente Zwolle

b en w

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zwolle

ZWMO

Afdeling maatschappelijke ondersteuning

14. Afdeling Inkomensondersteuning (ZWIO)

Omschrijving bevoegdheid

bevoegd orgaan

mandaat

ondermandaat

1.

Beslissen tot en aangaan van overeenkomsten met leveranciers van goederen of verleners van diensten eventueel voortvloeiend uit gunningsbesluiten vanwege een aanbesting.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO

2.

Het doorzenden of terugzenden van geschriften

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleiders ZWIO /senioren ZWIO /consulenten ZWIO /medewerkers ZWIO

3.

Het vaststellen van een (standaard)formulier voor het indienen van een aanvraag waaronder ook subsidies of het verstrekken van (nadere) gegevens

b en w

b.

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO

4.

Het bieden van een hersteltermijn bij een aanvraag tot verstrekken van (nadere) gegevens, aan te vullen met een vertaling of samenvatting

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleiders ZWIO/senioren ZWIO/consulenten ZWIO/medewerkers ZWIO

5.

Beslissen tot het niet in behandeling nemen van aanvragen of het bepalen dan wel verlengen van de beslistermijn.

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO/teamleiders ZWIO /senioren ZWIO /consulenten ZWIO /medewerkers ZWIO

6.

Beslissen tot het vergoeden of vaststellen van verschuldigde wettelijke rente op grond van de Awb

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleiders ZWIO /senioren ZWIO en ZWIOV /consulenten ZWIO en ZWIOV/medewerkers ZWIO

7.

Beslissen tot het intrekken of wijzigen of terugvorderen van vergoedingen van wettelijke rente op grond van de Awb

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleiders ZWIO /senioren ZWIO en ZWIOV /consulenten ZWIO en ZWIOV/medewerkers ZWIO

8.

Beslissen op verzoeken tot subsidieverlening of subsidievaststelling aan rechtspersonen of natuurlijke personen, inclusief het aangaan van een uitvoeringsovereenkomst.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO

9.

Beslissen tot intrekking of terugvordering van door de gemeente verleende of vastgestelde subsidie aan rechtspersonen of natuurlijke personen

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO

10.

Het indienen van subsidieverzoeken bij overheden zoals rijk, provincie of Europese unie in het kader van Ioaw, Ioaz, Wko, WI, Wmo, PW, jeugdwet, onderwijswetten en de hieruit voortvloeiende of samenhangende handelingen zoals bezwaar en beroep, declaraties en dergelijke.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleiders ZWIO

11.

Het opleggen van een verbod tot binnentreden of een gebod tot het verlaten van een pand wat in gebruik is bij of onder beheer staat van de gemeente.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleiders ZWIO/ coördinator veiligheid

14.2 Inkomen, (uitkeringen, subsidies en verstrekkingen)

14.2.

Aanvragen

 
 
 

1.

Beslissen op verzoeken tot het verlenen van een voorschot in het kader van aanvragen Bbz Ioaw, Ioaz en Pw.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleiders ZWIO /senioren ZWIO /consulenten ZWIO

2.

Beslissen op aanvragen algemene bestaanskosten in het kader van Bbz, Ioaw, Ioaz en Pw.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleiders ZWIO /senioren ZWIO /consulenten ZWIO

3.

Beslissen op aanvragen voor bijzondere bijstand in het kader van de Pw als volledig aan het gevraagde tegemoetgekomen wordt.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleider ZWIO /senioren ZWIO /consulenten ZWIO

4.

Beslissen op het opleggen van verplichtingen waaronder een tegenprestatie of verlenen van vrijstellingen i.h.k.v. Bbz, Ioaw, Ioaz en Pw.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleiders ZWIO /senioren ZWIO /consulenten ZWIO, ZWIOH en ZWIOV.

5.

Beslissen op aanvragen individuele studietoeslag op grond van artikel 36b Pw.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleiders ZWIO /senioren ZWIO /consulenten ZWIO

6.

Beslissen op aanvragen individuele inkomenstoeslag op grond van artikel 36 Pw.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleiders ZWIO /senioren ZWIO /consulenten ZWIO/ medewerkers ZWIO

7.

Beslissen op aanvragen Vo scholieren gemeente Zwolle of wijzigen dan wel intrekken van dergelijke besluiten.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleiders ZWIO /senioren ZWIO /consulenten ZWIO/ medewerkers ZWIO

8.

Beslissen op aanvragen verordeningen participatie volwassenen gemeente Zwolle of wijzigen dan wel intrekken van dergelijke besluiten.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleiders ZWIO /senioren ZWIO/ZWIOV /medewerkers ZWIO/ZWIOV

9.

Beslissen op aanvragen verordeningen zorgkostenregeling gemeente Zwolle of wijzingen of terugvorderen dan wel intrekken van dergelijke besluiten

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleiders ZWIO /senioren ZWIO/ZWIOV /medewerkers ZWIO/ZWIOV

10.

Beslissen op aanvragen van een persoon die algemene bijstand ontvangt en die voornemens is een bedrijf of zelfstandig beroep te beginnen om in aanmerking te komen voor een voorbereidingsperiode als bedoeld in artikel 29 Bbz en/of bijstand te ontvangen voor de met de voorbereiding samenhangende kosten

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleiders ZWIO /senioren ZWIO /consulenten ZWIO

11.

Beslissen op aanvragen voor bedrijfskapitaal in het kader van het Bbz.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleiders ZWIO /senioren ZWIO /consulenten ZWIO

14.2.2. Heronderzoeken, herzieningen, voortzettingen en beëindigingen uitkeringen

1.

Beslissen over het herzien, voortzetten, blokkeren of beëindigen van toegekende uitkeringen of verstrekkingen ingevolge Bbz Ioaw, Ioaz, Pw, Vo kind, Vo ink en Vo zorg.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO teamleiders ZWIO senioren ZWIO /ZWIOV medewerkers ZWIO/ ZWIOV/ZWIOH

2.

Beslissen op verzoeken of ambtshalve beslissen of met toepassing van art.10 Bbz de verstrekte (renteloze) geldlening omgezet kan worden in een bedrag om niet.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleiders ZWIO /senioren ZWIO /consulenten ZWIO

14.2.3. Maatregelen en boeten

Omschrijving bevoegdheid

bevoegd orgaan

mandaat

ondermandaat

1.

Beslissen tot het al of niet treffen van een maatregel of het herzien van maatregelen in het kader van Bbz 2004, Ioaw, Ioaz en Pw.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleiders ZWIO /senioren ZWIO /consulenten ZWIOH/, ZWIO/medewerkers SR

2.

Beslissen tot het al of niet opleggen dan wel herzien van een boete in het kader van Bbz, Ioaw, Ioaz, Pw en WI.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleiders ZWIO /senioren ZWIO /consulenten ZWIOH, ZWIO/ medewerkers SR

3.

Beslissen tot het al of niet innen van of beslagleggen voor een boete inclusief het overdragen aan een deurwaarder in het kader van Bbz, Ioaw, Ioaz,Ioaz, Pw en WI.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /senioren ZWIO/ consulenten ZWIOHH en ZWIOV/ medewerkers SR

4.

Beslissen tot het al of niet opleggen van een bestuurlijke boete bij recidive in het kader van Bbz, Pw, Ioaw, Ioaz.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleiders ZWIO /senioren ZWIO /consulenten ZWIOH, ZWIO/medewerkers SR

5.

Beslissen tot het al of niet afgeven van een schriftelijke waarschuwing in het kader van Bbz , Pw, Ioaw, Ioaz.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleiders ZWIO /senioren ZWIO /consulenten ZWIOH, ZWIO/ medewerkers SR

6.

Aanwijzing van toezichthouders voor het uitoefenen van bevoegdheden uit de artikelen 7:17 tot en met 7:19 van de Algemene wet bestuursrecht

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleiders ZWIO /consulenten ZWIOH /sociaal rechercheurs

14.2.4. Aangaan of wijzigen van overeenkomsten met clienten

1.

Het aangaan of wijzigen van overeenkomsten tot geldleningen voortvloeiende uit beslissingen op aanvragen Pw

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleiders ZWIO /senioren ZWIO /consulenten ZWIO

2.

Het aangaan of wijzigen van overeenkomsten met betrekking tot de voorbereidingsperiode genoemd in artikel 29 Bbz

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleiders ZWIO /senioren ZWIO /consulenten ZWIO

3.

Het aangaan of wijzigen van overeenkomsten tot geldleningen voortvloeiende uit beslissingen op aanvragen voor bedrijfskapitaal in het kader van Bbz

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleiders ZWIO /senioren ZWIO /consulenten ZWIO

14.2.5. Terugvordering, Verhaal en Invordering

Omschrijving bevoegdheid

bevoegd orgaan

mandaat

ondermandaat

1.

Beslissen voor bedragen tot € 50.000,- tot het al of niet terugvorderen van verleende uitkeringen of premies in het kader van de Bbz, Ioaw, Ioaz, Jw, Pw, Wmo, Vo kind, Vo zorg, Vo partvolw en Vo ink en het wijzigen of intrekken van besluiten tot terugvordering van kleiner dan € 50.000,-

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO, /teamleiders ZWIO, /senioren ZWIO, ZWIOV /consulenten ZWIOV, ZWIOH/ medewerkers ZWIO/ZWIOV

2.

Beslissen tot het al of niet terugvorderen, wijzigen of intrekken van besluiten tot terugvordering van verleende uitkeringen of voorzieningen inclusief re-integratie in het kader van de Bbz, Pw, Wmo, Ioaw, Ioaz, Jw, Wmo, Vo kind, Vo volwpart, Vo zorg, Vo ink voor zover het terug te vorderen bedrag hoger is dan € 50.000, -.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleiders ZWIO /senioren ZWIOV, /consulent ZWIOV

3.

Beslissen tot het toepassen van verhaal of het wijzigen van besluiten tot het toepassen van verhaal van toegekende uitkeringen of voorzieningen inclusief re-integratie ingevolge Pw.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleiders ZWIO /senioren ZWIOV /consulenten ZWIOV /medewerkers ZWIOV

4.

Beslissen tot het verlenen van betalingsuitstel voor vorderingen o.g.v. Ioaw, Ioaz, Jw, Pw, Wmo, Vo schol, Vo partvolw en Vo ink

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleiders ZWIO /senioren ZWIOV en ZWIO /consulenten ZWIOV en ZWIO /medewerkers ZWIOV en ZWIO

5.

Beslissen tot het uitvaardigen van een dwangbevel en het vaststellen van de kosten voor vorderingen o.g.v. Ioaw, Ioaz, Jw, Pw, Wmo, Vo kind, Vo partvolw, Vo zorg en Vo ink

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO/ teamleider ZWIO/senior ZWIOV /consulent ZWIOV/ medewerker ZWIOV

6.

Beslissen tot het indienen en het indienen van een rechtsvordering tot verhaal krachtens Pw.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /senior ZWIOV /consulent ZWIOV

7.

Beslissen tot het indienen van een rechtsvordering tot onverschuldigde betaling, terugvordering of invordering i.v.m. wettelijke regelingen inclusief verordeningen binnen het sociaal domein .

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleiders ZWIO/senior ZWIOV

8.

Beslissen tot het indienen van een verzoek tot faillissement voor moeilijk inbare vorderingen i.v.m. wettelijke regelingen inclusief verordeningen binnen het sociaal domein.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleider ZWIO/senior ZWIOV

9.

Beslissen tot het leggen van beslag en vereenvoudigd derdenbeslag in het kader van de Pw, Bbz, Ioaw , Ioaz, WMO, Jw, Vo kind, Vo zorg, Vo partvolw en Vo ink.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleider ZWIO, /senior ZWIOV /consulent ZWIOV /medewerker ZWIOV

10.

Besluit tot verrekening van een vordering in het kader van de Pw, Bbz, Ioaw , Ioaz, Wmo, Jw, Vo kind, Vo zorg, Vo partvolw en Vo ink.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO/teamleider ZWIO /senior ZWIOV /consulent ZWIOV/medewerker ZWIOV

11.

Beslissen tot het indienen van een klacht tegen een gerechtsdeurwaarder eventueel tot en met de Kamer voor gerechtsdeurwaarders over de uitoefening van zijn beroep.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleiders ZWIO/senior ZWIOV

14.3 Schulddienstverlening

Omschrijving bevoegdheid

bevoegd orgaan

mandaat

ondermandaat

1.

Het vaststellen van rentetarieven en andere tarieven voor de dienstverlening zoals budgetbeheer, beschermingsbewind verklaringen enz

b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd ZWIO teamleiders ZWIO

2.

Het vaststellen van de Algemene Voorwaarden inzake kredietovereenkomsten en andere overeenkomsten

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO

3.

Het afgeven van een verklaring inzake mislukte schuldsanering ex art. 285 Faillissementswet

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleiders ZWIO /senior ZWIO

4.

Het aangaan van een overeenkomst van budgetbeheer, geldlening, schuldsanering en schuldbemiddeling.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleiders ZWIO /senior ZWIO

5.

Beslissen tot het aangaan van een rechtsgeding ter invordering van kredieten of vorderingen inclusief het nemen van maatregelen ter bewaring van rechten

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleiders ZWIO /senioren ZWIO

6.

Het buiten invordering stellen en intrekken van een rechtsgeding inzake kredieten en vorderingen van de afdeling Schulddienstverlening

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleiders ZWIO /senioren ZWIO

7.

Het vervroegd opeisen, opzeggen dan wel wijzigen van de (betalings)condities van een krediet of vordering

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleiders ZWIO /senioren ZWIO

8.

Het doen van een heroverweging op verzoek van een aanvrager of het afwikkelen van een geschil over een product of dienst, niet zijnde een klacht over bejegening.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleiders ZWIO /senioren ZWIO

9.

Beslissen op verzoeken tot schulddienstverlening ingevolge de Wgs.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleiders ZWIO /senioren ZWIO /consulenten ZWIO

10.

Kennisgeven van een nieuwe redelijke beslistermijn voor beschikken op een verzoek

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleiders ZWIO /senioren ZWIO /consulenten ZWIO

11.

Beslissen op verzoeken tot herziening of het ambtshalve herzien van besluiten ingevolge de Wgs.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleiders ZWIO /senioren ZWIO /consulenten ZWIO

12.

Beslissen tot een beëindiging van de schulddienstverlening ingevolge de Wgs.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleiders ZWIO /senioren ZWIO /consulenten ZWIO

13.

Beslissen tot gebruik van de bevoegdheden in titel 19 BW boek1 over onderbewindstelling.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleiders ZWIO /senioren ZWIO

14.

Het vertegenwoordigen van het college in en buiten rechte met het recht van plaatsvervanging ter zake van het gebruik van de bevoegdheden in titel 19 boek 1.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleiders ZWIO /senioren ZWIO /consulenten ZWIO

14.4 Leerlingenvervoer

1.

Het beslissen op aanvragen om een vervoersvoorziening in het kader van de verordening leerlingenvervoer inclusief de kosten van een begeleider en de uitbetaling van de bekostiging

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleiders ZWIO /senioren ZWIO /consulenten ZWIO

 

2.

Het beslissen tot intrekking, wijziging of terugvorderen, al of niet ambtshalve, van een vervoersvoorziening in het kader van de verordening leerlingenvervoer

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleiders ZWIO /senior ZWIO en ZWIOV /consulent ZW IO en ZWIOV

3.

Beslissen tot het al of niet toepassen van de clausules als bedoeld in art. 22 en 23 Verordening Leerlingenvervoer.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleider ZWIO /senior ZWIO

14.5 Gehandicaptenparkeerkaart

Omschrijving bevoegdheid

bevoegd orgaan

mandaat

ondermandaat

1.

Beslissen op aanvragen gehandicaptenparkeerkaart op grond van de Regeling gehandicapten parkeerkaart of wijzigen dan wel intrekken van dergelijke besluiten.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofden /teamleiders ZWIO /senior ZWIO /consulent ZWIO /consulenten ZWIOH, ZWIO /medewerkers ZWIO

14.6 Inburgering

1.

Het verlenen van een ontheffing van het inburgeringsonderzoek op grond van artikel 5 WI.

b. en w.

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO/teamleiders ZWIO/medewerkers ZWIO

2.

Het verlenen van een vrijstelling van de inburgeringsplicht op grond van artikel 4 WI.

b. en w.

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO/teamleiders ZWIO/medewerkers ZWIO

3.

Het opstellen van een persoonlijk plan op basis van de brede intake en het aanbieden van een inburgeringvoorziening op grond van artikel 16 WI.

b. en w.

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO/teamleiders ZWIO/medewerkers ZWIO

4.

Het oproepen van een inburgeringplichtige om te verschijnen en inlichtingen te verstrekken.

b. en w.

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO/teamleiders ZWIO/medewerkers ZWIO

5.

Het stellen van een termijn voor de brede intake, het geven van een waarschuwing en een nieuwe termijn ex art 14 WI

b. en w.

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO/teamleiders ZWIO/medewerkers ZWIO

6.

Het naar aanleiding van de (tussen) rapportage van de uitvoerder van een inburgeringstraject beslissen over het voortzetten, wijzigen of beëindigen van overeengekomen trajecten.

b. en w.

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO/teamleiders ZWIO/medewerkers ZWIO

7.

Beslissen tot het al of niet opleggen van een boete in het kader van WI.

b. en w.

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO/teamleiders ZWIO/medewerkers ZWIO

14.7 Vertegenwoordiging inburgering

1.

Het vertegenwoordigen van de gemeente in en buiten rechte met het recht van plaatsvervanging ter zake van (rechts)vorderingen en kredieten op het terrein van Schulddienstverlening.

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleiders ZWIO /senior ZWIOV en ZWIO /consulent ZWIOV

2.

Het vertegenwoordigen van de gemeente met het recht van plaatsvervanging bij het passeren van de akte tot het vestigen, wijzigen of royeren van een hypotheekrecht in het kader van de Bbz en Pw.

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /senior ZWIOV /consulenten ZWIOV

3.

Het vertegenwoordigen van de gemeente in en buiten rechte inclusief kort geding met het recht van plaatsvervanging terzake van rechtsvordering tot terug- of invordering krachtens Bbz, Ioaw, Ioaz,, Jw, WI, Wko, Wmo, Vo kind, Vo zorg, Vo ink, Vo partvolw en beslag in het kader van het wetboek van Burgerlijke rechtsvordering.

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /senior ZWIOV /consulenten ZWIOV

4.

Het vertegenwoordigen van de gemeente in en buiten rechte met recht van plaatsvervanging ter zake van rechtsvordering tot verhaal krachtens PW en beslag in het kader van het wetboek van Burgerlijke rechtsvordering.

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /senior ZWIOV /consulent ZWIOV

5.

Het vertegenwoordigen van gemeentelijke organen met recht van plaatsvervanging betreffende afhandeling van klachten.

b en w/

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO, /teamleiders ZWIO /senior ZWIOV en ZWIO /adviseur ZWMO

14.8. Diversen

1.

Het beslissen op verzoeken tot inzage, correctie, aanvulling en/ of verwijdering van dossiers en/of gegevens ingevolge de AVG

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleider ZWIO

2.

Het beslissen tot het doen van aangifte van lokaalvredebreuk of computervredebreuk bij het Openbaar Ministerie

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleiders ZWIO

3.

Het beslissen tot het doen van aangifte van vermoedelijke fraude of valsheid in geschrifte bij het Openbaar Ministerie

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIO /teamleider ZWIO / senior ZWIOV

Lijst met afkortingen

Afkorting

Verklaring

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

Awb

Algemene wet bestuursrecht

b.

Burgemeester van de gemeente Zwolle

Bbz

Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen 2004

b en w

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zwolle

BW

Burgerlijk Wetboek

Ioaw

Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

Ioaz

Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Jw

Jeugdwet

JwVo

Verordening Jeugdhulp gemeente Zwolle 2015

MO

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Pw

Participatiewet

SR

Sociale Recherche

SWT

Sociale Wijkteams

Vo Ink

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Zwolle

Vo partvolw

Vo Kind

Vo Zorg

Verordening participatie volwassenen Gemeente Zwolle 2019

Verordening kindregeling Gemeente Zwolle

Verordening zorgkostenregeling Gemeente Zwolle

Vo Schol

Verordening scholieren Gemeente Zwolle

WI

Wet Inburgering

WMO

Wet maatschappelijke ondersteuning

15. Werk re-integratie en Arbeidsontwikkeling (ZWWR) is vervallen

16.Sociale wijkteams (ZWSW)

16.1 Algemene bevoegdheden

Omschrijving bevoegdheid

bevoegd orgaan

mandaat

ondermandaat

1.

Beslissen tot en aangaan van overeenkomsten met leveranciers van goederen of verleners van diensten eventueel voortvloeiend uit gunningbesluiten vanwege een aanbesteding.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW

2.

Het doorzenden of terugzenden van geschriften

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW /teamleiders ZWSW/ medewerkers ZWSW

3.

Het vaststellen van een (standaard)formulier voor het indienen van een aanvraag waaronder ook subsidies of het verstrekken van (nadere) gegevens

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW

4.

Het bieden van een hersteltermijn bij een aanvraag tot verstrekken van (nadere) gegevens, aan te vullen met een vertaling of samenvatting

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW /teamleiders ZWSW/ medewerkers ZWSW

5.

Beslissen tot het niet in behandeling nemen van aanvragen of het bepalen dan wel verlengen van de beslistermijn.

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW /teamleiders ZWSW/ medewerkers ZWSW

6.

Beslissen tot het vergoeden of vaststellen van verschuldigde wettelijke rente op grond van de Awb

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW /teamleiders ZWSW/ medewerkers ZWSW

7.

Beslissen tot het intrekken of wijzigen of terugvorderen van vergoedingen van wettelijke rente op grond van de Awb

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW /teamleiders ZWSW/ medewerkers ZWSW

8.

Beslissen op verzoeken tot subsidieverlening of subsidievaststelling aan rechtspersonen of natuurlijke personen, inclusief het aangaan van een uitvoeringsovereenkomst.

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW

9.

Beslissen tot intrekking of terugvordering van door de gemeente verleende of vastgestelde subsidie aan rechtspersonen of natuurlijke personen

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW

10.

Het indienen van subsidieverzoeken bij overheden zoals rijk, provincie of europese unie in het kader van Ioaw, Ioaz, Wko, WI, Wmo, PW, jeugdwet, onderwijswetten en de hieruit voortvloeiende of samenhangende handelingen zoals bezwaar en beroep, declaraties en dergelijke.

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW /teamleiders ZWSW

11.

Het opleggen van een verbod tot binnentreden of een gebod tot het verlaten van een pand wat in gebruik is bij of onder beheer staat van de gemeente.

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW /teamleiders ZWSW /coördinator veiligheid

16.2 Inkomen (uitkeringen, subsidies en verstrekkingen)

1.

Beslissen op het opleggen van verplichtingen waaronder een tegenprestatie of verlenen van vrijstellingen i.h.k.v. Bbz, Ioaw, Ioaz en Pw.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW /teamleiders ZWSW /medewerkers ZWSW

16.3 Voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling of maatschappelijke participatie

16.3.1. Algemeen

1.

Het vaststellen van een subsidieplafond voor de verstrekkingen i.h.k.v. de re-integratieverordening zoals indienstnemingssubsidies of persoonsgebonden re-integratiebudget.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW

16.3.2 Aanvragen en verzoeken

1.

Beslissen tot ondersteuning bij arbeidsinschakeling of het verkrijgen van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling of maatschappelijke participatie, zoals bedoeld in Pw, Ioaw, en Ioaz.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW /teamleiders ZWSW /medewerkers ZWSW

2.

Beslissen op verzoeken van een werkgever tot het ontvangen van een loonkostensubsidie, no-riskpolis of persoonsgebonden re-integratiebudget als bedoeld in re-integratieverordening, het voorlopig vaststellen van de hoogte van de subsidie of regeling en het al of niet verlenen van een voorschot.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW /teamleiders ZWSW /medewerkers ZWSW

3.

Beslissen tot het al of niet toepassen van de innovatieclausule als bedoeld in art. 16 Re-integratievo.

b.en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW /teamleiders ZWSW

4.

Het met belanghebbende opstellen van een persoonlijk actieplan al of niet inclusief het opleggen van een tegenprestatie gericht op arbeidsinschakeling of maatschappelijke participatie.

b.en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW /teamleiders ZWSW /medewerkers ZWSW

16.3.3. Herziening, voortzetting, beëindigen

Omschrijving bevoegdheid

bevoegd orgaan

mandaat

ondermandaat

1.

Beslissen op verzoeken tot herziening of ambtshalve herzien of beëindigen van de toegekende ondersteuning of voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling of maatschappelijke participatie

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW /teamleiders ZWSW /medewerkers ZWSW

2.

Het met een belanghebbende wijzigen van een opgesteld persoonlijk actieplan al of niet inclusief de tegenprestatie gericht op arbeidsinschakeling of maatschappelijke participatie.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW /teamleiders ZWSW /medewerkers ZWSW

3.

Het met een belanghebbende wijzigen van een opgesteld persoonlijk actieplan al of niet inclusief de tegenprestatie gericht op arbeidsinschakeling of maatschappelijke participatie.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW /teamleiders ZWSW /medewerkers ZWSW

4.

Het naar aanleiding van de (tussen) rapportage van de uitvoerder van een re-integratietraject beslissen over het voortzetten, wijzigen of beëindigen van overeengekomen trajecten

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW /teamleiders ZWSW /medewerkers ZWSW

16.4 Individuele voorzieningen Wmo

16.4.1 Aanvragen en verzoeken

1.

Beslissen op aanvragen waarbij aan het gevraagde volledig wordt tegemoetgekomen in het kader van de Wmo als het verzoek betrekking heeft op:

 • Diensten in en aan huis waaronder het voeren van een huishouden;

 • Verplaatsing in en om de woning waarvan de aanschafprijs lager is dan € 6.000,-- ;

 • lokale verplaatsing per vervoermiddel waarvan de aanschafprijs lager is dan € 6.000,-- ;

 • Ontmoeten van de medemens en aangaan van sociale verbanden waarvan de aanschafprijs lager is dan € 6.000,--.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW /teamleiders ZWSW /medewerkers ZWSW

2.

Beslissen op aanvragen in het kader van de Wmo als het verzoek geen betrekking heeft op het genoemde onder 1 waaronder ook woningaanpassing en dergelijke en aan het gevraagde volledig tegemoetgekomen wordt

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW /teamleiders ZWSW /adviseurs ZWSW

3.

Beslissen op aanvragen voor individuele voorzieningen in het kader van de Wmo als de gevraagde voorziening geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd

b.en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW /teamleiders ZWSW /adviseurs ZWSW

4.

Beslissen tot het al of niet toepassen van de hardheidsclausule als bedoeld in Vo. WMO.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW /teamleiders ZWSW

5.

Per 1 januari jaarlijks de in het kader van deze verordening WMO en het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Zwolle geldende bedragen verhogen of verlagen conform de ontwikkelingen van de Centraal Bureau voor de Statistiek prijsindex voor gezinsconsumptie of een andere redelijke maatstaf.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW

16.4.2 Herziening, voortzetting, intrekking, beëindiging

Omschrijving bevoegdheid

bevoegd orgaan

mandaat

ondermandaat

1.

Beslissen op verzoeken tot herziening of het ambtshalve herzien, voortzetten, intrekken of beëindigen van toegekende voorzieningen ingevolge de Wmo

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW /teamleiders ZWSW / adviseurs ZWSW / medewerkers ZWSW

16.4.3 Innemen, terug- of invordering

1.

Beslissen tot het al of niet innemen van voorzieningen die in het kader van de Wmo zijn verstrekt

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW /senioren ZWIOV en ZWSW /medewerker ZWSW /adviseurs ZWSW

2.

Beslissen tot het al of niet terugvorderen of wijzigen van besluiten tot terugvordering van voorzieningen die in het kader van de Wmo zijn verstrekt.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW /teamleider ZWSW /senior ZWIOV /medewerkers ZWIOV en ZWSW / adviseurs ZWSW

3.

Beslissen tot het indienen van een rechtsvordering tot terug- of invordering krachtens Wmo of Burgerlijk Wetboek en voorzover noodzakelijk tot het indienen van een verzoekschrift- en/of voeren van dagvaardingsprocedure

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW /teamleiders ZWSW / senior ZWIOV

16.5 Voorzieningen jeugdhulp

Omschrijving bevoegdheid

bevoegd orgaan

mandaat

ondermandaat

1.

Het treffen van voorzieningen op het gebied van jeugdhulp zoals bedoeld in art 2.3. van de Jeugdwet.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW /teamleiders ZWSW /medewerkers ZWSW

2.

Het beslissen op een aanvraag om een individuele voorziening jeugdhulp op grond van de Verordening Jeugdhulp Gemeente Zwolle 2015

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW /teamleiders ZWSW /medewerkers ZWSW

3.

Het vorderen van de geldwaarde van de ten onrechte genoten individuele voorziening of het ten onrechte genoten pgb, als bedoeld in artikel 13.4 van de Verordening Jeugdhulp Gemeente Zwolle 2015

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW /teamleiders ZWSW /medewerkers ZWSW/ senior ZWIOV/ consulent ZWIOV

4.

Indienen van een verzoek bij de rechter tot verkrijgen van een machtiging, spoed machtiging of voorwaardelijke machtiging voor gesloten jeugdhulp.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW /teamleiders ZWSW /medewerkers ZWSW

5.

Het vertegenwoordigen van gemeentelijke organen met recht van plaatsvervanging betreffende procedures over de Jeugdwet

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW /teamleiders ZWSW / adviseur ZWMO

16.6 Inburgering

1.

Het verlenen van een ontheffing van het inburgeringsonderzoek op grond van artikel 6 of 31 WI.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW /teamleiders ZWSW /medewerkers ZWSW

2.

Het verlenen van een vrijstelling van de inburgeringsplicht op grond van artikel 5 WI.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW /teamleiders ZWSW /medewerkers ZWSW

3.

Het aanbieden van een inburgeringvoorziening op grond van artikel 19 WI.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW /teamleiders ZWSW /medewerkers ZWSW

4.

Het oproepen van een inburgering plichtige om te verschijnen en inlichtingen te verstrekken.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW /teamleiders ZWSW /medewerkers ZWSW

5.

Het naar aanleiding van de (tussen) rapportage van de uitvoerder van een inburgeringstraject beslissen over het voortzetten, wijzigen of beëindigen van overeengekomen trajecten.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW /teamleiders ZWSW /medewerkers ZWSW

6.

Beslissen tot het al of niet opleggen van een boete, treffen van een maatregel dan wel het verlengen van de termijn ex artikel 7 in het kader van WI.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW /teamleiders ZWSW /medewerkers ZWSW

16.7 Leerplicht

1.

Het besluiten over een verzoek o.g.v. de leerplichtwet waaronder vervangende leerplicht en vrijstellingen

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW leerplichtambtenaar

2.

Het nemen van besluiten inzake een verzoek vervangende leerplicht laatste schooljaar

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW leerplichtambtenaar

3.

Het nemen van besluiten voor het verlenen van vrijstelling bij voldoende ander onderwijs kwalificatieverplichtingen

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW leerplichtambtenaar

4.

Het aanwijzen van een arts, pedagoog of psycholoog conform artikel 7 Leerplichtwet (lichamelijke of psychische ongeschiktheid).

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW leerplichtambtenaar

5.

Het beslissen tot het aangaan van uitvoeringsovereenkomsten met regiogemeenten op het terrein leerplicht en schoolverlating.

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW/ teamleider leerplicht-rmc

6.

Het vertegenwoordigen van de gemeente in en buiten rechte ter zake van aangegane overeenkomsten op het terrein van leerplicht en schoolverlating.

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW/ teamleider leerplicht-rmc

16.8 Diversen

1.

Het beslissen op verzoeken tot inzage, correctie en/ of aanvulling van dossiers en/of gegevens ingevolge de AVG

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW /teamleiders ZWSW

2.

Het beslissen tot het doen van aangifte van vermoedelijke fraude of valsheid in geschrifte bij het Openbaar Ministerie

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW /teamleiders ZWSW

3.

Het beslissen tot het doen van aangifte van lokaalvredebreuk of computervredebreuk bij het Openbaar Ministerie

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWSW /teamleiders ZWSW

Lijst met afkortingen

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

Awb

Algemene wet bestuursrecht

b

Burgemeester van de gemeente Zwolle

Bbz

Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen 2004

b en w

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle

BW

Burgerlijk Wetboek

Ioaw

Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

Ioaz

Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

JwVo

Verordening Jeugdhulp gemeente Zwolle 2018

Jw

Jeugdwet

Pw

Participatiewet

SR

Sociale Recherche

WMO

Wet maatschappelijke ondersteuning

ZWIOV

Het onderdeel Vordering en Verhaal van de afdeling Inkomensondersteuning

ZWMO

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

ZWSW

Sociale Wijkteams

17. Afdeling Juridische Zaken (ZWJZ)

17.1 Algemene wet bestuursrecht

Omschrijving bevoegdheid

bevoegd orgaan

mandaat

ondermandaat

1.

Het bevestigen van de ontvangst van een bezwaar- of beroepschrift als bedoeld in art. 6:14 Awb

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWJZ /juridisch medewerker bezwaar en beroep

2.

Het doorzenden van een bezwaar- of beroepschrift als bedoeld in art. 6:15 Awb

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWJZ /juridisch medewerker bezwaar en beroep

3.

Het opschorten, verdagen of uitstellen van de beslistermijn op een bezwaar- of beroepschrift o.g.v. art. 7:10 en 7:24 Awb

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWJZ /juridisch medewerker bezwaar en beroep

4.

Beslissen op bezwaarschriften, tenzij wordt afgeweken van het advies van de Adviescommissie bezwaarschriften

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWJZ

5.

Beslissen op bezwaarschriften in afwijking van het advies van de Adviescommissie bezwaarschriften

b en w

b

algemeen directeur

portefeuille houdende wethouder

6.

Het beslissen op verzoeken om vergoeding van kosten bestuurlijke voorprocedure, wanneer aan een bezwaarschrift tegemoet wordt gekomen

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWJZ

7.

De bevoegdheid tot het nemen van een procesbesluit en handelingen ter voorbereiding daarop, op grond van artikel 160 lid 1, aanhef en onder e Gemeentewet

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWJZ

8.

De bevoegdheid om de gemeente als rechtspersoon te vertegenwoordigen in rechtsgedingen en procedures, op grond van artikel 171 lid 2 Gemeentewet.

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWJZ / juridisch medewerker bezwaar en beroep

17.2 Woningwet (Ww) Wet ruimtelijke ordening (Wro) c.s.

1.

De bevoegdheid tot het ondertekenen van tegemoetkoming in schade o.g.v. artikel 6.1. Wro.

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWJZ

2.

De indiener van de aanvraag wijzen op de verschuldigdheid van recht o.g.v. artikel 6.4, lid 2 Wro.

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWJZ /medewerker ZWJZ

3.

Beslissen de aanvraag niet-ontvankelijk te verklaren indien het verschuldigd recht niet tijdig is bijgeschreven of gestort o.g.v. artikel 6.4, lid2 Wro.

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWJZ

4.

Het onverwijld doorzenden van de aanvraag voor tegemoetkoming in schade aan het desbetreffende bestuursorgaan o.g.v. artikel 6.6, lid 4 Wro.

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWJZ /medewerker ZWJZ

5.

Beslissen de aanvraag af te wijzen indien deze kennelijk ongegrond is o.g.v. artikel 6.1.3.1, lid 1 Bro.

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWJZ

6.

Beslissen de onvolledige aanvraag niet verder in behandeling te nemen o.g.v. artikel 6.1.3.1, lid 2 Bro.

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWJZ

7.

Het verlengen van de termijn voor aanvulling van de aanvraag o.g.v. artikel 6.1.3.1, lid 3 Bro.

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWJZ /medewerker ZWJZ

8.

Het bevestigen van de ontvangst van een aanvraag en meedelen door welk bestuursorgaan op de aanvraag wordt beslist o.g.v. artikel 6.1.2.1, lid 2 en 3 Bro.

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWJZ /medewerker ZWJZ

9.

De aanvrager schriftelijk op de hoogte stellen van de aanwijzing van de leden van de planschade-beoordelingscommissie o.g.v. artikel 6.1.3.3, lid 2 Bro juncto artikel 6 Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade.

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWJZ /medewerker ZWJZ

10.

Beslissen op een verzoek tot wraking van één of meerdere adviseurs van de planschadebeoordelingscommissie o.g.v. artikel 6.1.3.3, lid 2, Bro juncto artikel 6 Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWJZ

17.2.1 Verzoeken om nadeelcompensatie

Omschrijving bevoegdheid

bevoegd orgaan

mandaat

ondermandaat

1.

De bevoegdheid tot het ondertekenen van een besluit tot tegemoetkoming in schade o.g.v. artikel 4:126 lid 1 Awb en artikel 15.1 Omgevingswet.

b / b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd ZWJZ

2.

De indiener van de aanvraag wijzen op de verschuldigdheid van recht o.g.v. artikel 4:128 lid 1 Awb jo. artikel 5 lid 1 Algemene verordening nadeelcompensatie gemeente Zwolle.

b / b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd ZWJZ/medewerker ZWJZ

3.

Beslissen de aanvraag niet-ontvankelijk te verklaren indien het verschuldigd recht niet tijdig is bijgeschreven of gestort o.g.v. artikel 4:5 lid 1 Awb jo. artikel 6 lid 1 Algemene verordening nadeelcompensatie gemeente Zwolle.

b / b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd ZWJZ

4.

Het onverwijld doorzenden van de aanvraag voor tegemoetkoming in schade aan het desbetreffende bestuursorgaan o.g.v. artikel 2:3 Awb

b / b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd ZWJZ/medewerker ZWJZ

5.

Beslissen de aanvraag af te wijzen indien deze kennelijk ongegrond is o.g.v. artikel 6 lid 2 Algemene verordening nadeelcompensatie gemeente Zwolle

b /b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd ZWJZ

6.

Beslissen de onvolledige aanvraag niet verder in behandeling te nemen o.g.v. artikel 4:5 lid 1 Awb jo. artikel 6 lid 1 Algemene verordening nadeelcompensatie gemeente Zwolle.

b / b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd ZWJZ

7.

Het verlengen van de termijn voor aanvulling van de aanvraag o.g.v. artikel 4:5 lid 1 Awb jo. artikel 4 lid 5 en lid 6 Algemene verordening nadeelcompensatie gemeente Zwolle.

b /b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd ZWJZ/medewerker ZWJZ

8.

Het verlengen van de beslistermijn o.g.v. artikel 6 lid 3 en lid 4 en artikel 12 lid 2 Algemene verordening nadeelcompensatie gemeente Zwolle.

b / b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd ZWJZ/medewerker ZWJZ

9.

Het bevestigen van de ontvangst van een aanvraag en meedelen door welk bestuursorgaan op de aanvraag wordt beslist o.g.v. artikel 4:3a Awb jo. artikel 4 lid 3 Algemene verordening nadeelcompensatie gemeente Zwolle

b /b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd ZWJZ/medewerker ZWJZ

10.

De aanvrager en belanghebbenden schriftelijk op de hoogte stellen van de aanwijzing van de leden van de adviescommissie o.g.v. artikel 7 lid 3 Algemene verordening nadeelcompensatie gemeente Zwolle.

b /b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd ZWJZ/medewerker ZWJZ

11.

Beslissen op een verzoek tot wraking van één of meerdere adviseurs van de adviescommissie o.g.v. artikel 7 lid 5 Algemene verordening nadeelcompensatie gemeente Zwolle.

b / b en w

algemeen directeur

Afdelingshoofd ZWJZ

17.3 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

1.

Het beslissen op verzoeken als bedoeld in de artikelen 15, 16 lid 1, 17 lid 1, 18 lid 1,19, 20 lid 1, 21 lid 1 en 22 lid 1 Algemene verordening gegevensbescherming

b en w

b

algemeen directeur

functionaris gegevensbescherming

2.

Vaststellen en uitkeren van schadevergoeding als bedoeld in artikel 82 AVG en artikel 31c Wpg

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWJZ

17.4 Verzekeringen

1.

Het instellen van verhaal op grond van de Verhaalswet Ongevallen Ambtenaren

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWJZ /adviseur verzekeringen

2.

Het aansprakelijk stellen van derden inzake beschadiging van gemeente-eigendommen, met uitzondering van beschadiging aan wegen en wegmeubilair

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWJZ /adviseur verzekeringen

3.

Het beslissen op een verzoek om schadevergoeding, waarbij het bedrag onder het eigen risico van WA-verzekering valt.

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWJZ /adviseur verzekeringen

18 Afdeling Financiën (ZWFI)

Omschrijving bevoegdheid

bevoegd orgaan

mandaat

ondermandaat

1.

Het op voorstel van de Treasurer uitzetten van (tijdelijk) overtollige financieringsmiddelen

b en w

b

algemeen directeur

Treasurycomité /afdelingshoofd ZWFI

2.

Het op voorstel van de Treasurer aantrekken van kortlopende financieringsmiddelen voor een periode langer dan één maand

b en w

b

algemeen directeur

Treasurycomité /afdelingshoofd ZWFI

3.

Het aantrekken van financieringsmiddelen voor een periode korter dan één maand

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWFI/Treasurer

4.

Het op voorstel van de Treasurer aantrekken van langlopende financieringsmiddelen

b en w

b

algemeen directeur

Treasurycomité /afdelingshoofd ZWFI

5.

Het op voorstel van de Treasurer aantrekken van renteproducten( derivaten )

b en w

b

algemeen directeur

Treasurycomité /afdelingshoofd ZWFI

6.

Het aangaan van rente-herzieningen

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWFI/Treasurer

7.

Vervroegd aflossen van geldleningen

b en w

b

algemeen directeur

Treasurycomité /afdelingshoofd ZWFI

8.

Het openen, wijzigen en sluiten van bankrekeningen

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWFI

9.

Het afspreken van bankcondities, kredietfaciliteiten en tarieven

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWFI

10.

Het jaarlijks aanpassen van de kredietlimiet in rekening-courant

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWFI/Treasurer

11.

Uitvoering betalingsverkeer

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWFI/twee handtekeningbevoegden

12.

Het verlenen van kwijting voor ontvangen gelden

b en w

b

algemeen directeur

met namen aangewezen personen

13.

Het verlenen van een beschikking tot toepassing bestuursdwang voor de uitvoering van artikel 2.1.5.1 van de Apv in die gevallen dat de gerechtsdeurwaarder een aanzegging tot ontruiming heeft betekend

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWFI/ invorderingsambtenaar

14.

Het besluiten tot het voeren van en de vertegenwoordiging bij gerechtelijke procedures ter invordering van openstaande nota's

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWFI/ invorderingsambtenaar

15.

De bevoegdheid om onverschuldigd betaalde dwangsommen terug te vorderen op grond van artikel 4:20 Awb

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWFI/ invorderingsambtenaar

16.

De bevoegdheid om bij beschikking uitstel van betaling te verlenen op grond van artikel 4:94 Awb

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWFI/ invorderingsambtenaar

17.

De bevoegdheid om het bedrag van de verschuldigde wettelijke rente bij beschikking vast te stellen op grond van artikel 4:99 Awb

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWFI/ invorderingsambtenaar

18.

De bevoegdheid om aan te manen op grond van artikel 4:112 Awb

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWFI/ invorderingsambtenaar

19.

Toegang tot een woning zonder toestemming van de bewoner voor lijkschouwing en lijkbezorging o.g.v. art. 21, lid 2, Wet op de lijkbezorging.

b en w

b

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWFI/ invorderingsambtenaar

19. Afdeling Communicatie (ZWCO)

Omschrijving bevoegdheid

bevoegd orgaan

mandaat

ondermandaat

1.

Het verzoeken om strafregistergegevens op grond van artikel 1 Besluit Inlichtingen strafregister

b en w

b

algemeen directeur

beleidsadviseur Kabinet en representatie

2.

Het verzoeken om inlichtingen uit het algemene documentatieregister op grond van artikel 5 van het Besluit Inlichtingen justitiële documentatie

b en w

b

algemeen directeur

beleidsadviseur Kabinet en representatie

3.

Het verzoeken om informatie uit het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging in verband met voorstel verlening van een Koninklijke Onderscheiding

b en w

b

algemeen directeur

beleidsadviseur Kabinet en representatie

4.

Het verzoeken om informatie uit het Politieregister in verband met voorstel verlening van een Koninklijke Onderscheiding

b en w

b

algemeen directeur

beleidsadviseur Kabinet en representatie

20. Documentaire Informatievoorziening (ZWIV)

Omschrijving bevoegdheid

bevoegd orgaan

mandaat

ondermandaat

1.

Vernietigen van archiefbescheiden, voor zover niet overgebracht naar gemeentelijke archiefbewaarplaats op grond van art. 3 Archiefwet

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIV

2.

Aanvraag tot machtiging vervreemding, opmaken verklaring vervreemding en vervreemding archiefbescheiden, voor zover niet overgebracht naar gemeentelijke archiefbewaarplaats op grond van art. 8 Archiefwet en art. 2 en 8 Archiefbesluit

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIV

3.

Aanvraag machtiging tot vervanging archiefbescheiden door reproducties, opmaken verklaring vervanging archiefbescheiden door reproducties en vervangen archiefbescheiden door reproducties, voor zover niet overgebracht naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats op grond van art. 7 Archiefwet, juncto art. 2, 6 en 8 Archiefbesluit

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIV

4.

Overbrenging van archiefbescheiden en het gezamenlijk met de beheerder opstellen van een verklaring van overbrenging op grond van art. 12 Archiefwet en art. 9 Archiefbesluit

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIV

5.

Het indienen van een verzoek om machtiging GS tot opschorting overbrenging van archiefbescheiden op grond van art. 13, lid 3 Archiefwet

b en w

algemeen directeur

afdelingshoofd ZWIV

6.

Het indienen van een verzoek om verlening van de machtiging tot opschorting, overbrenging