Lijst met gevallen waarvoor participatie verplicht is, als bedoeld in artikel 16.55, zevende lid van de Omgevingswet

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Lijst met gevallen waarvoor participatie verplicht is, als bedoeld in artikel 16.55, zevende lid van de Omgevingswet

De gemeenteraad van de gemeente Steenwijkerland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14-03-2023, nummer 2023-RAAD-00025;

besluit:

 • 1.

  De bij dit besluit horende lijst met gevallen waarvoor participatie verplicht is, als bedoeld in artikel 16.55 lid 7 van de Omgevingswet, vast te stellen.

 • 2.

  Dit besluit in werking te laten treden op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.

Ondertekening

De Raad voornoemd,

de griffier,

A. ten Hoff

de voorzitter,

J.H. Bats

Lijst met gevallen waarvoor participatie verplicht is.

Voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, die aangewezen zijn als gevallen waarvoor bindend advies van de raad vereist is, geldt een participatieplicht. Dit betekent dat in de volgende gevallen een participatieplicht geldt:

A.

Agrarisch:

 • a.

  Het vergroten van het agrarisch bouwperceel van een grondgebonden agrarisch bedrijf met een oppervlakte van meer dan 1,5 ha.

 • b.

  Het uitbreiden van een bestaande intensieve veehouderij of intensieve neventak wanneer dit niet past binnen het door de raad vastgestelde beleidskaders.

 • c.

  Het nieuw vestigen van een agrarisch bedrijf buiten een bestaand, voor Agrarische doeleinden, bestemd bouwvlak.

B.

Wonen:

 • a.

  Het opsplitsen van een bestaande woning in meer dan 3 wooneenheden buiten de bebouwde kom.

 • b.

  Woningbouwprojecten binnen de bebouwde kom voor meer dan 11 woningen.

C.

Recreatie:

 • a.

  Het realiseren van nieuwe dag- of verblijfsrecreatieterreinen en voorzieningen ten behoeve van dag- of verblijfsrecreatie, voor zover dit niet past binnen het door de raad vastgestelde beleidskader.

 • b.

  Uitbreiding van een bestaand dag- of verblijfsrecreatieterrein of van voorzieningen ten behoeve van dag- of verblijfsrecreatie waarbij de toename van het oppervlak meer dan 20% bedraagt ten opzichte van het maximaal planologisch toegestane.

D.

Overige:

 • a.

  Projecten ten behoeve van duurzame energie.

 • b.

  Het (nieuw)vestigen / uitbreiden van bedrijven behorend tot categorie 3.2 en hoger op grond van de VNG-handreiking “Bedrijven en milieuzonering” en voor zover gelegen buiten de bedrijventerreinen.

 • c.

  Nieuwvestiging of uitbreiding van niet-agrarische functies op agrarisch bestemde gronden buiten de bebouwde kom, voor zover niet passend binnen de beleidskaders voor het buitengebied.

 • d.

  Grootschalige projecten anders dan hiervoor in A t/m D waarvoor nog geen beleidskaders zijn vastgesteld en die een grote maatschappelijke impact kunnen hebben.