Mandaatbesluit leefgeld Oekraïne

Geldend van 02-12-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-08-2022

Intitulé

Mandaatbesluit leefgeld Oekraïne

De burgemeester van Geldrop-Mierlo,

Gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de algemene mandaatregeling van de gemeente Geldrop-Mierlo en de Ministeriële regeling van 1 april 2022, houdende regels voor de huisvesting en verzorging van ontheemden als gevolg van het oorlogsgeweld in Oekraïne (Regeling opvang ontheemden Oekraïne);

B e s l u i t :

 • I.

  De bevoegdheid tot het nemen van de navolgende besluiten alsmede alle daarmee samenhangende voorbereidings- en uitvoeringshandelingen, inzake het verstrekken van een maandelijkse financiële toelage aan ontheemden, op grond van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (hierna te noemen; de Regeling), te mandateren aan het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Senzer,

  • a.

   Het verstrekken van een maandelijkse financiële toelage ten behoeve van voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven, bedoeld in artikel 6, eerste lid, aanhef en onder b van de Regeling;

  • b.

   Het beperken of intrekken van verstrekkingen van de maandelijkse financiële toelage, op grond van artikel 7, eerste lid, aanhef en onder a en b, en artikel 7, tweede lid, van de Regeling;

  • c.

   Het terugvorderen van de verstrekkingen van de maandelijkse financiële toelage, op grond van artikel 8, eerste lid, van de Regeling;

  • d.

   Het verstrekken van een vergoeding voor buitengewone kosten, bedoeld in artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, gelezen in samenhang met artikel 11, eerste lid, van de Regeling;

  • e.

   Het verstrekken van een maandelijkse financiële toelage aan ontheemden die in opvangvoorzieningen van particulieren verblijven binnen de gemeentegrens en zijn geregistreerd, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Regeling;

  • f.

   Het beperken of intrekken van verstrekkingen van de maandelijkse financiële toelage, op grond van artikel 13, eerste lid, aanhef en onder a en b, en artikel 13, tweede lid, van de Regeling;

  • g.

   Het terugvorderen van de verstrekkingen van de maandelijkse financiële toelage, op grond van artikel 14, eerste lid, van de Regeling;

 • II.

  Aan het mandaat, bedoeld onder I, aanhef en onder a tot en met g, van dit besluit, de navolgende instructie respectievelijk beperking te verbinden:

  • a.

   Er wordt gehandeld binnen de kaders van de Regeling;

  • b.

   Van het mandaat is uitgezonderd het nemen van een beslissing op bezwaar (voor zover sprake is van besluitvorming in de zin van artikel 1.3, van de Algemene wet bestuursrecht).

 • III.

  Aan het Dagelijks bestuur de bevoegdheid te verlenen een ondermandaat te verstrekken voor het nemen van besluiten, bedoeld onder I, aanhef en onder a tot en met g, van dit besluit, mits de onder gemandateerde een in hiërarchisch opzicht leidinggevende positie bekleedt.

 • IV.

  Dit besluit op de dag na de wettelijke bekendmaking in werking te laten treden met terugwerkende kracht tot en met 1 augustus 2022.

Ondertekening

Besloten door de burgemeester op 16 november 2023,

De burgemeester van Geldrop-Mierlo,

J.C.J. van Bree