Kwijtscheldingsregeling Waterschap Aa en Maas

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Kwijtscheldingsregeling Waterschap Aa en Maas

Het Algemeen Bestuur van het waterschap Aa en Maas;

gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 6 juni 2012

gelet op:

 • -

  artikel 144 van de Waterschapswet;

 • -

  artikel 26 van de lnvorderingswet 1990;

 • -

  de Uitvoeringsregeling lnvorderingswet 1990, en;

 • -

  de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden;

gezien het advies van de commissie Algemene- en Financiële zaken 22 juni 2023 overwegende dat het gewenst is nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van waterschapsbelastingen en heffingen (inclusief rechten en leges);

Besluit:

vast te stellen de:

Kwijtscheldingsregeling Waterschap Aa en Maas

Artikel 1. In aanmerking komen voor kwijtschelding

 • 1. Voor belastingaanslagen van de volgende belastingen en heffingen kan, met inachtneming van het hierna in deze verordening bepaalde, (gedeeltelijk) kwijtschelding worden verleend:

  • a.

   Watersysteemheffing ingezetenen

  • b.

   Zuiveringsheffing voor een woonruimte

 • 2. Voor andere door het bestuursorgaan geheven belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 2 Kosten van bestaan

 • 1. Bij de bepaling van de kwijtschelding wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling lnvorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100% procent.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt overeenkomstig artikel 3 van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de vaststelling van de kosten van bestaan van pensioengerechtigden in plaats van de bijstandsnorm het nettoouderdomspensioen gehanteerd.

Artikel 3 Extra toegestane financiële middelen

In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling lnvorderingswet 1990 wordt het totale bedrag aan financiële middelen als bedoeld in dat onderdeel, verhoogd met:

 • a.

  het maximumbedrag genoemd in artikel 4, onder a van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de belastingschuldige en zijn echtgenoot (€2000,-);

 • b.

  75% (€1500) van het onder a. genoemde bedrag voor een belastingschuldige zijnde een alleenstaande, en;

 • c.

  90%( € 1500) van het onder a. genoemde bedrag voor een belastingschuldige zijnde een alleenstaande ouder.

Artikel 4 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Uitvoeringsregeling lnvorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid van de genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 5 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing, wordt de in de vergadering van 16 november 2012 vastgestelde regeling met betrekking tot het verlenen van kwijtschelding van waterschapbelastingen ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2023.

 • 4. Deze regeling wordt aangehaald als: Kwijtscheldingsregeling Waterschap Aa en Maas

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Aa en maa d.d.14 juli 2023.

Secretaris,

Piet Sennema

De Dijkgraaf,

Mario Jacobs