Bevoegdhedenregeling deelnemende partijen inzake Ouder-Amstel Duo+ januari 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Bevoegdhedenregeling deelnemende partijen inzake Ouder-Amstel Duo+ januari 2024

Afdeling 1 | Afbakening juridische begrippen van bevoegdheden en omschrijvingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanwijzingsbesluit:

  benoemingsbesluit

een besluit op grond waarvan functionarissen, die werkzaam zijn voor een deelnemende gemeente, daaronder begrepen ondergeschikten en niet ondergeschikten, specifiek worden aangewezen als, of benoemd tot, functionaris voor de uitoefening van (specifieke) bevoegdheden of taken op grond van een juridische grondslag;

 • b.

  Algemeen verbindende

  Voorschriften:

besluiten, niet gericht aan een of meer belanghebbenden, inhoudende (straf-)bepalingen omtrent een specifiek onderwerp, neergelegd in een verordening, uitvoeringsbesluit of aanwijzingsbesluit;

 • c.

  Attributie:

de bevoegdheid die op grond van een wettelijke regeling rechtstreeks aan een functionaris binnen diens functie wordt toegekend om besluiten te nemen of andere publiekrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • d.

  Beslissing:

feitelijke handelingen en rechtshandelingen, behoudens besluiten van algemene strekking;

 • e.

  Bestuursorgaan:

burgemeester en wethouders, burgemeester, heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar, leerplichtambtenaar;

 • f.

  College:

burgemeester en wethouders van een deelnemende gemeente;

 • g.

  Correspondentie:

alle vormen van informatieverstrekking en uitvoering, niet zijnde besluitvorming;

 • h.

  Deelnemende gemeente

een gemeente die diensten afneemt van de gemeenschappelijke regeling Duo+;

 • i.

  Gemandateerde:

degene die in naam, en onder verantwoordelijkheid, van het bevoegde bestuursorgaan binnen de grenzen van deze regeling en de in het bij deze regeling behorende mandaatregister genoemde juridische grondslagen bevoegd is besluiten te nemen;

 • j.

  Informatieverstrekking:

het al dan niet op verzoek verschaffen van informatie via alle gebruikelijke media: e-mail, telefoon, fax, schriftelijk, social media;

 • k.

  Machtiging:

de algemene bevoegdheid om in naam van een andere persoon of het bestuur overige feitelijke en administratieve handelingen te verrichten of werkzaamheden uit te voeren uit hoofde van een functie, niet zijnde het nemen van besluiten;

 • l.

  Mandaat:

de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan publiekrechtelijke besluiten te nemen, inclusief de ondertekening daarvan, niet zijnde algemeen verbindende voorschriften, die gericht zijn op rechtsgevolgen en zijn gericht aan 1 of meer aanvragers/ verzoekers of belanghebbenden;

 • m.

  Mandaatgever:

het bestuursorgaan dat de bevoegdheid om een besluit te nemen mandateert;

 • n.

  Ondermandaat:

de uitoefening van het mandaat door een ondergeschikte van de gemandateerde;

 • o.

  Team JZ:

het team Juridische Zaken van de afdeling Bedrijfsvoering van Duo+;

 • p.

  Terug leggen mandaat:

de bevoegdheid van de (onder-)gemandateerde om inzake een te nemen besluit geen gebruik te maken van het mandaat, maar de mandaatgever kenbaar te maken het besluiten aan hem over te laten;

 • q.

  Register:

het bevoegdhedenregister dat onlosmakelijk deel uitmaakt van deze Regeling;

 • r.

  Uitvoering:

alle werkzaamheden en handelingen van feitelijke en administratieve aard ter ondersteuning van besluitvorming, niet zijnde rechtshandelingen;

 • s.

  Volmacht:

de bevoegdheid, op naam gesteld, om privaatrechtelijk namens een andere persoon of het bestuur op te treden, inclusief het verrichten van rechtshandelingen.

Afdeling 2 | Bepalingen omtrent toepassing en toedeling mandaat

Artikel 2 Mandaatvorm

 • 1. De bepalingen in deze afdeling omtrent mandaat zijn van overeenkomstige toepassing op Ondermandaat.

Artikel 3 Schrijf- en ondertekeningwijze mandaatbesluiten

 • 1. Beslissingen in mandaat van burgemeester en wethouders genomen worden uitsluitend in de “wij”-vorm geschreven.

 • 2. Beslissingen in mandaat genomen van de eenhoofdige bestuursorganen worden in de “ik” vorm geschreven.

 • 3. In mandaat genomen beslissingen van burgemeester en wethouders en de burgemeester hebben uitsluitend de volgende ondertekeningsvormen:

  Hoogachtend

  Burgemeester en wethouders van [naam deelnemende gemeente],

  namens dezen,

  (Naam),

  (Functie),

  (Afdeling),

  Bedrijfsvoeringsorganisatie Duo+.

  OF

  Burgemeester van [naam deelnemende gemeente],

  namens deze,

  (Naam),

  (Functie),

  (Afdeling),

  Bedrijfsvoeringsorganisatie Duo+.

 • 4. De ondertekeningswijze van beslissingen van de overige bestuursorganen is dezelfde als die van de burgemeester met vermelding van het bevoegde bestuursorgaan.

Artikel 4 Algemene uitzonderingen toepassing mandaat

Uitoefening van mandaat vindt niet plaats:

 • a.

  wanneer niet wordt voldaan aan de algemene bepalingen in deze regeling en aan de specifieke bepalingen zoals opgenomen in het register;

 • b.

  wanneer de mandaatgever voorafgaand aan de beslissing in het kader van een project of anderszins heeft besloten dat de beslissing niet in mandaat mag worden genomen;

Artikel 5 Reikwijdte mandaat

 • 1. De reikwijdte van het recht om besluiten in mandaat te nemen omvat elke vorm van besluit-vorming met betrekking tot het afgeven van beschikkingen: verlening/begunstiging/belasting, weigering, wijziging en intrekking hiervan, tenzij in het register expliciet anders is bepaald.

 • 2. Het nemen van beslissingen op bezwaarschriften die zijn ingediend tegen op grond van deze regeling in mandaat genomen besluiten, blijft uitgezonderd van mandatering, tenzij in het register expliciet anders is bepaald.

 • 3. Uitgangspunt is dat het mandaat betrekking heeft op alle bevoegdheden die de mandaatgever heeft op basis van een wet, verordening of regeling waarin de bevoegdheden van de mandaatgever zijn neergelegd, tenzij in het register met name genoemde bevoegdheden uit de betreffende (wettelijke) regeling zijn uitgezonderd, dan wel aan de uitoefening van het mandaat voorwaarden zijn verbonden.

 • 4. Wanneer bij de besluitvorming meer dan één afdeling is betrokken moet overeenstemming bestaan over de inhoud en de wijze van afdoening. Uitgangspunt is dat de afdeling die inhoudelijk primair verantwoordelijk is voor de beslissing, de beslissing neemt.

Artikel 6 Toekenning mandaat en ondermandaat

 • 1. Mandaat wordt met inachtneming van hetgeen in deze regeling is bepaald toegekend aan de directeur van de gemeenschappelijke regeling Duo+, gevestigd te Ouder-Amstel. De directeur heeft het recht ondermandaat te verlenen aan een ondergeschikte.

 • 2. Uitgangspunt is dat het laagst mogelijke niveau van ondermandaat kan worden toegekend aan medewerkers, conform de categorieën zoals opgenomen in de functiematrix behorend bij het geldende generieke functiehuis, daaronder begrepen uitzendkrachten en inhuurpersoneel, voor zover die dezelfde functie uitoefenen, wanneer aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:

  De beslissingen moeten:

  • a.

   veelvoorkomend zijn én;

  • b.

   routinematig van aard én;

  • c.

   bestaand beleid niet kunnen beïnvloeden én

  • d.

   geen politiek/bestuurlijke gevoeligheid hebben.

 • 3. In alle gevallen waarin aan de in lid 2, onder a. en/of b. genoemde voorwaarden niet wordt voldaan, wordt het mandaat uitgeoefend door de teamleider.

 • 4. In alle gevallen waarin aan de in lid 2, onder c. en/of d, genoemde voorwaarden niet wordt voldaan, wordt het mandaat uitgeoefend door het afdelingshoofd, die het mandaat enkel gebruikt na overleg met de deelnemende gemeente op de wijze als omschreven in artikel 7.

Artikel 7 Voorleggen dan wel terugleggen mandaat

 • 1. Een in mandaat te nemen besluit kan door de (onder-)gemandateerde vooraf worden voorgelegd aan de beleidsadviseur, de gemeentesecretaris of de portefeuillehouder van de deelnemende gemeente.

 • 2. Gevallen worden in ieder geval aan de deelnemende gemeente voorgelegd:

  • a.

   bij twijfel over de juistheid of wenselijkheid van uitoefening daarvan, in concrete gevallen te bepalen door middel van consultatie van de functie op een hiërarchisch hoger niveau;

  • b.

   indien te verwachten valt dat de mandaatgever of de portefeuillehouder op zijn verantwoordelijkheid voor het te nemen besluit zal worden aangesproken;

  • c.

   indien uit het besluit belangrijke financiële, juridische, organisatorische, politiek/ bestuurlijke en/of publicitaire consequenties kunnen voortvloeien;

  • d.

   indien de mandaatgever, de verantwoordelijk portefeuillehouder of de gemeentesecretaris dit met betrekking tot de onderhavige zaak kenbaar heeft gemaakt.

 • 3. Indien de deelnemende gemeente en (onder-)gemandateerde er in gezamenlijk overleg niet uitkomen hoe in een voorgelegde zaak besloten moet worden, dan legt de (onder-)gemandateerde in de betreffende zaak zijn mandaat terug bij de mandaatgever. Bij het terug leggen worden het afdelingshoofd van Duo+ en de gemeentesecretaris van de deelnemende gemeente betrokken.

 • 4. De gemeentesecretaris heeft het mandaat om in de in lid 3 bedoelde gevallen zelf te besluiten, dan wel via ondermandaat een beleidsmedewerker, of de voorzitter van het sociaal team/ kernteam te laten besluiten.

 • 5. Op de schrijf- en ondertekeningswijze van besluiten als bedoeld in lid 4, is artikel 3 van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van de vermelding van de bedrijfsvoeringsorganisatie Duo+.

Afdeling 3 | Bepalingen omtrent machtigingen

Artikel 8 Algemene doorlopende machtigingen

 • 1. Machtigingen gelden voor alle functionarissen die werkzaam zijn (in (loon-)dienst) voor, inclusief uitzendkrachten, inhuurpersoneel en stagiaires etc. voor het voeren van alle vormen van correspondentie van informatieve aard via de gebruikelijke informatiebronnen (brieven, email, telefoon, fax, social media), inclusief de ondertekening van brieven voor uitnodigingen, ontvangstbevestigingen en tussenberichten en alle daaraan gelijk staande correspondentie, en alle overige uitvoerende (rechts-)handelingen, in het kader van de uitvoering van de wet- en (lokale) regelgeving binnen de eigen functie.

 • 2. Iedere functionaris, die uit hoofde van diens functie optreedt in bezwaar- en beroepsprocedures is daarvoor op grond van deze regeling doorlopend gemachtigd door het bevoegde bestuurs-orgaan. Deze machtiging omvat: het opstellen van verweerschriften en pleitnota’s, het voeren van mondeling en schriftelijk verweer, en alle daarmee samenhangende ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden.

 • 3. Bij beroepsprocedures wordt de machtiging als bedoeld in lid 2 schriftelijk aangetoond door een universeel opgesteld en ondertekend document dat ter zitting kan worden overgelegd, gesteld op functiebenaming van degene die het bestuursorgaan ter zitting vertegenwoordigt.

 • 4. Machtigingen gelden impliciet voor alle werkzaamheden en handelingen in het kader van een goede en zorgvuldige uitvoering van de geldende budgethoudersregeling van de deelnemende gemeente, de inkoopvoorwaarden en het aanbestedingsbeleid, binnen de juridische en finan-ciële kaders en met inachtneming van de drempelbedragen zoals daarin neergelegd.

 • 5. Op de schrijf- en ondertekeningswijze van brieven als bedoeld in lid 1, is artikel 3 van overeenkomstige toepassing.

Afdeling 4 | Bepalingen omtrent volmachten

Artikel 9 Algemene volmachten

 • 1. Algemene volmachten worden door de bestuursorganen verleend, behoudens het bepaalde in lid 2, binnen de juridische kaders en met inachtneming van de drempelbedragen zoals vast-gelegd in de geldende budgethoudersregeling, de inkoopvoorwaarden en het aanbestedings-beleid van de deelnemende gemeente.

 • 2. Algemene volmachten gelden niet voor rechtshandelingen die direct samenhangen met politiek/bestuurlijk gevoelige onderwerpen en in gevallen waarin het gaat om bedragen die uitstijgen boven de drempelbedragen zoals vastgelegd in de budgethoudersregeling van de deelnemende gemeente.

 • 3. In alle gevallen waarin lid 2 van toepassing is, kan het bestuursorgaan een incidentele volmacht verlenen, uitsluitend aan de directeur van de gemeenschappelijke regeling Duo+, zulks met het recht van substitutie.

 • 4. Volmachten als bedoeld in lid 1 worden toegekend aan teamleiders, afdelingshoofden en projectmanagers en projectleiders mits als zodanig aangewezen, conform het niveau waaraan de drempelbedragen zijn gekoppeld zoals opgenomen in de geldende budgethoudersregeling van de deelnemende gemeente.

 • 5. In gevallen waarin aan deze bevoegdheden voorwaarden zijn verbonden, of bepaalde bevoegdheden zijn uitgezonderd, zijn deze expliciet vermeld in het register.

Afdeling 5 | Bepalingen omtrent aanwijzingsbesluiten en benoemingsbesluiten

Artikel 10 Algemene bepalingen

 • 1. Aanwijzingsbesluiten worden op de functie van degenen die worden aangewezen gesteld.

 • 2. Benoemingsbesluiten worden op de naam gesteld van degenen die worden aangewezen.

 • 3. In voorkomende gevallen waarbij aanvullende informatie gelet op de aard van de aanwijzing of benoeming wenselijk of nodig is, wordt in het besluit aanvullend andere informatie vermeld die voor de volledigheid van het besluit vermelding behoeven, geënt op het doel ervan.

 • 4. Aanwijzingsbesluiten en benoemingsbesluiten zijn niet overdraagbaar; uitsluitend door middel van een nieuw besluit door het bevoegd bestuursorgaan kan een andere functionaris worden aangewezen of benoemd voor de uitoefening van dezelfde bevoegdheden.

Artikel 11 Uitzondering werkingssfeer

Onder benoemingsbesluiten worden in deze afdeling niet verstaan: het aanstellingsbesluit of daarmee gelijk te stellen besluit op grond van de CAR-UWO of andere toepasselijke rechtspositieregeling voor ambtenaren of ingehuurde medewerkers in (loon-)dienst van de deelnemende gemeente.

Afdeling 6 | Overige bepalingen en slotbepalingen

Artikel 12 Proces bevoegdheid verlening en opname in register

 • 1. Het is de verantwoordelijkheid van de afdelingen van het bestuursorgaan om mandaten, volmachten of machtigingen te verlenen of in te trekken en de betreffende besluiten bekend te maken.

 • 2. Het team JZ ontvangt een kopie van deze besluiten en actualiseert aan de hand hiervan jaarlijks het bevoegdhedenregister.

Artikel 13 Vervanging

 • 1. Uitoefening van een in deze regeling vastgelegde bevoegdheid vindt bij afwezigheid van de bevoegde plaats door diens plaatsvervanger.

 • 2. Plaatsvervanging vindt op elk niveau plaats volgens de reguliere vervanging bij afwezigheid, mits schriftelijk vastgelegd.

 • 3. Wanneer plaatsvervanging niet schriftelijk is vastgelegd, vindt uitoefening van de betreffende bevoegdheid bij afwezigheid van de bevoegde uitsluitend plaats in de hiërarchische lijn naar boven.

 • 4. Wanneer de bevoegde en diens plaatsvervanger afwezig zijn, vindt uitoefening van de betreffende bevoegdheid plaats in de hiërarchische lijn naar boven, naar gelang het niveau van het mandaat.

 • 5. In afwijking van het bepaalde in lid 3 en 4 is in geval van afwezigheid van het afdelingshoofd vervanging tussen teamleiders onderling binnen een afdeling toegestaan voor de uitoefening van bevoegdheden op grond van deze regeling zover dit functioneel raakvlakken heeft.

Artikel 14 Overeenkomstige toepassing

Hetgeen in deze regeling omtrent elk van de opgenomen bevoegdheden is bepaald, is van overeenkomstige toepassing op projectmanagers en op projectleiders, mits zij als zodanig zijn aangewezen.

Artikel 15 Wetgeving

Op alle beslissingen die op grond van deze regeling worden genomen, wordt de op dat moment geldende wet- en regelgeving toegepast.

Artikel 16 Vangnetbepaling

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, dan wel waarin onduidelijkheid of onenigheid bestaat over de toepassing daarvan, blijft de bevoegdheid bij het bevoegde bestuursorgaan.

Artikel 17 Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking op het moment dat de Omgevingswet inwerking treedt, dan wel op de dag na die waarop deze regeling is bekendgemaakt.

 • 2. Alle aanwijzings- en benoemingsbesluiten die op grond van de Bevoegdhedenregeling Duo+ - gemeente Ouder-Amstel en het register horend bij de Bevoegdhedenregeling Duo+ - gemeente Ouder-Amstel of op en tijdstip daarna zijn genomen, worden geacht mede op basis van deze regeling te zijn genomen en blijven onverkort van kracht.

 • 3. De Bevoegdhedenregeling deelnemende partijen inzake Duo+ 2019 wordt ingetrokken.

 • 4. Deze regeling heeft enkel betrekking op de werkzaamheden die worden uitgeoefend door de gemeenschappelijke regeling Duo+ voor de deelnemende gemeente.

Artikel 18 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: “Bevoegdhedenregeling deelnemende partijen inzake Ouder-Amstel Duo+ januari 2024”

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel

d.d. 7 november 2023

De secretaris,

dhr. R. van Reijswoud

De burgemeester,

mw. J. Langenacker

Aldus besloten door de burgemeester van Ouder-Amstel

d.d. 7 november 2023

mw. J. Langenacker

Aldus besloten door de heffingsambtenaar,

d.d. 7 november 2023

Aldus besloten door de invorderingsambtenaar,

d.d. 7 november 2023

Aldus besloten door de leerplichtambtenaar,

d.d. 7 november 2023

Register behorend bij de Bevoegdhedenregeling deelnemende partijen inzake Ouder-Amstel Duo+ Januari 2024

1

1. Algemeen: toelichting op hoofdlijnen en toegekende bevoegdheden algemeen

Nummer

Besluit

Juridische grondslag

Bevoegd bestuursorgaan

Mandaat aan

Laagste niveau beslissingsmandaat

Laagste niveau uitvoeringsmandaat

Uitzondering

Voorwaarden/bijzonderheden.

 

Toelichting op hoofdlijnen indeling schema: rmandaat/machtigingen/volmacht: algemene juridische grondslag toegekende bevoegdheden, door welke bevoegde bestuursorganen en mandaat altijd aan directeur DUO+ "Het nemen en uitvoeren van beslissingen" is: het verzorgen van de taak, inclusief het nemen van Awb-besluiten. Laagste niveau ondermandaat is het laagste functieniveau waarop binnen DUO+ beslissingen kunnen worden genomen. Alle hogere functies binnen DUO+ zijn ook beslissingsbevoegd. Met ondersteunend medewerker wordt bedoeld elke functie, ongeacht de benaming, binnen elk team waarin ondersteuningskenmerken zijn opgenomen.

Algemene wet bestuursrecht, burgerlijk wetboek, GR DUO+, afdelingen 2, 3 en 4 van de bevoegdhedenregeling Uithoorn-DUO+, relevante wetgeving, onderliggende regelgeving en lokale regelgeving betreffende de door de gemeente aan DUO+ overgedragen taken.

B&W/burgemeester

Directeur DUO+

Alle functionarissen binnen de eigen functie in DUO+. De functiebenaming kan per afdeling/team verschillen, de bevoegdheid berust dan bij een functie van vergelijkbaar niveau binnen dat team.

 
 

Altijd: Binnen gemeentelijke beleidskaders Cf. bevoegdhedenregister

 

Toegekende bevoegdheden algemeen: Toegekende bevoegdheden die betrekking hebben op alle taken die zijn overgedragen ofwel betrekking hebben op de gehele gemeentelijke organisatie.

 
 
 
 
 
 
 
 

Mandaat algemeen

 
 
 
 
 
 
 

1

Het aangaan van financiele verplichtingen en het doen van betalingsopdrachten

BBV, budgethoudersregeling en overige relevante lokale regelingen

B&W

Directeur DUO+

Alle als budgethouders aangewezen personen

Ondersteunend medewerker

 

Cf. budgethoudersregeling

2

Het bekendmaken, c.q. meedelen van door burgemeester en wethouders en burgemeester genomen besluiten aan de aanvrager(s), c.q. belanghebbenden

Algemene wet bestuursrecht

B&W

Directeur DUO+

Allround adviseur van de betreffende afdeling

Ondersteunend medewerker

 
 

3

Het besluiten tot toepassen van de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure en inspraakprocedure

Algemene wet bestuursrecht, Inspraakverordening, Omgevingswet

B&W

Directeur DUO+

Teamleider van de betreffende afdeling

Ondersteunend medewerker

 

Mandaat ligt ook bij de gemeentesecretaris

4

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen op verzoeken om informatieverstrekking in het kader van de Wet open overheid en de Wet Hergebruik Overheid informatie.

Wet open overheid, Wet Hergebruik Overheidsinformatie

B&W

Directeur DUO+

Allround adviseur van de betreffende afdeling

Ondersteunend medewerker

 

In overleg met allround adviseur JZ

5

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

B&W

Directeur DUO+

Allround adviseur van de betreffende afdeling

Ondersteunend medewerker

 

In overleg met allround adviseur JZ

6

Behandelen van klachten over de aan het afdelingshoofd/teamleider toegewezen mederwerkers volgens de klachtenprocedure

Algemene wet bestuursrecht, Klachtenregeling

B&W/Burg.

Directeur DUO+,

Teamleider van de betreffende afdeling

Ondersteunend medewerker

 

Cf. klachtenregeling, in overleg met klachtencoordinator.

7

Het nemen en uitvoeren van beslissingen in het kader van verzoeken om informatie met betrekking tot de AVG

Awb, BW, AVG

B&W

Directeur DUO+

Allround adviseur van de betreffende afdeling

Ondersteunend medewerker

 

in overleg met JZ en FG

8

Inkoop en aanbesteding : procedurele besluiten, opdrachtverleningen, hieraan gekoppeld het aftekenen van facturen en het afschrijven van de overige inschrijvers

Aanbestedingswet 2016, Burgerlijk wetboek en budgethoudersregeling, lokaal aanbestedingsbeleid en lokale inkoopprocedures

B&W

Directeur DUO+

Teamleider van de betreffende afdeling/budgethouder

Ondersteunend medewerker

 

Binnen gemeentelijke beleidskaders, waaronder de budgethoudersregeling en conform inkoop- en aanbestedingsprocedures, waar nodig overleg met CPI en/of Stichting Rijk.Voor gehele gemeentelijke organisatie.

9

Het nemen en uitvoeren van beslissingen in het kader van het uitoefenen van rechten op grond van de AVG, UAVG en sector specifieke privacywetgeving

Awb, AVG, UAVG en sector specifieke privacywetgeving o.a. Jeugdwet, Wmo en Wet basisregistratie personen en daarop gebaseerde gemeentelijke verordeningen en beleidsregels en privacyconvenanten

B&W

Directeur Duo+

Teamleider van de betreffende afdeling

 
 

In overleg met de FG en allround adviseur JZ

10

Het nemen van procedurele besluiten binnnen een aanvraagprocedure , o.a.verdaging beslistermijn, buiten behandeling laten

Awb, toepasselijke wetgeving, onderliggende regelingen en lokale regelgeving

B&W

Directeur DUO+

Allround adviseur van de betreffende afdeling

Ondersteunend medewerker

 
 

11

Het aangaan, wijzigen en opzeggen van overeenkomsten (inclusief de ondertekening) met (sub)verwerkers en met andere verwerkingsverantwoordelijken m.b.t. het verwerken van persoonsgegevens en de uitoefening van de rechten van betrokkenen

AVG, UAVG, Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO), informatieveiligheidsbeleid Ouder-Amstel, de Gemeentewet en de budgethoudersregeling

B&W/burgemeester

Directeur Duo+

Teamleider van de betreffende afdeling

 
 

Deze bevoegdheid ligt bij degene die bevoegd is tot het aangaan, wijzigen en opzeggen van de hoofdovereenkomst op grond waarvan persoonsgegevens verwerkt worden. Het college van Ouder-Amstel blijft altijd verantwoordelijke in de zin van de AVG. In overleg met allround adviseur JZ en FG. Een kopie van de verwerkersovereenkomst naar de FG sturen

12

Melden van datalek bij Autoriteit Persoonsgegevens en betrokkene(n)

AVG

B&W

Directeur Duo+

Chief Information Security Officer (CISO)/ FG

 
 

CISO/FG beoordelen of betrokkene(n) geinformeerd moet(en) worden

13

Laten opstellen van een Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA)

AVG

B&W

Directeur Duo+

Teamleider van de betreffende afdeling

 
 

In overleg met JZ en FG. Een kopie van de gegevensbeschermingseffectrapportage sturen naar de FG

 

Machtiging algemeen

 
 
 
 
 
 
 

14

Verstrekken van schriftelijke informatie aan verzoekers

Algemene wet bestuursrecht

B&W

Directeur DUO+

Allround adviseur van de betreffende afdeling

Ondersteunend medewerker

 
 

15

Doorzenden van onjuist geadresseerde stukken

Algemene wet bestuursrecht

B&W

Directeur DUO+

Allround adviseur van de betreffende afdeling

Ondersteunend medewerker

 

In overleg met allround adviseur JZ.

16

Inschakelen van externe juridische bijstand

Burgerlijk Wetboek en raamovereenkomst met huisadvocaat

B&W

Directeur DUO+

Teamleider van de betreffende afdeling

Ondersteunend medewerker

 

In overleg tussen teamleider JZ DUO+ en betrokken afdeling.

17

Het vertegenwoordigen van de gemeente in alle juridsche procedures en al hetgeen daarbij hoort (zie bij voorwaarden)

Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht, bevoegdhedenregeling Ouder-Amstel - DUO+

B&W

Directeur DUO+

Betreffende functionaris(sen) binnen de betreffende afdeling

Ondersteunend medewerker

 

Afd. 3, artikel 8, lid 2 en 3 van de bevoegdhedenregeling deelnemende partijen inzake DUO+ . Informeren van en of afstemmen met JZ Duo+

2

AFDELING BEDRIJFSVOERING

 

Team Informatisering en Automatisering

 
 
 
 
 
 
 

Nummer

Besluit

Juridische grondslag

Bevoegd bestuursorgaan

Mandaat aan

Laagste niveau beslissingsmandaat

Laagste niveau uitvoeringsmandaat

Uitzondering

Voorwaarden/bijzonderheden. Altijd: binnen gemeentelijke beleidskaders

 

Mandaat

 
 
 
 
 
 
 

1

Het nemen van procedurele besluiten binnen een aanvraagprocedure (o.a. verdaging beslistermijn, buiten behandeling laten)

Awb, specifieke wet- en regelgeving bij taakvelden team

B&W

Directeur DUO+

allround adviseur

Ondersteunend medewerker

 
 

2

Het aanvragen, intrekken, wijzigen van beveiligingscertificaten voor/door of namens de gemeente en het verlenen van volmacht

Wetgeving en lokaal informatieveiligheidsbeleid, Gemeentewet, BW, AVG, U-AVG

B&W/burgemeester

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 

cc aan CISO/Functionaris gegevensbescherming

3

Het aanvragen, intrekken, wijzigen van DIGID en andere e-dienstverleningsmiddelen voor/door of namens de gemeente en het verlenen van volmacht

Wetgeving en lokaal informatieveiligheidsbeleid, Gemeentewet, 3:15a BW

B&W/burgemeester

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 

cc aan CISO/Functionaris gegevensbescherming

4

Het nemen van maatregelen inzake informatiebeveiliging privacybescherming voor/door of namens de gemeente

Wetgeving en lokaal informatieveiligheidsbeleid, AVG, U-AVG

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 

cc aan CISO/Functionaris gegevensbescherming

6

inwinning registratie en verspreiding van BRP-gegevens en persoonsgegevens verzorgen voor de aangesloten gemeenten

AVG, U-AVG, BPR, BW, Gemeentewet

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 

cc aan CISO/Functionaris gegevensbescherming

7

Het nemen en uitvoeren van beslissingen op grond van de wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen en het Besluit Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Wet BAG en Besluit BAG, verordening naamgeving en nummering

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

 
 

Collegevoorstel lin voorbereiding

8

Het nemen van besluiten tot aanwijzing van ambtenaren, belast met formele vaststelling, beheer, toetsing , opmaken proces-verbaal en constatering op grond van de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Wet BAG en Besluit BAG, verordening naamgeving en nummering

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

 
 

Collegevoorstel lin voorbereiding

9

Het nemen en uitvoeren van ale beslissingen met betrekking tot de Wet Kenbaarheid publiekrechtelijke Beperkingen Onroerende Zaken

Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen Onroerende zaken

B&W

Directeur DUO+

allround adviseur van de betreffende afdeling

Ondersteunend medewerker

 
 

10

Bijhouden register van de verwerkingsactiviteiten zoals bedoeld in artikel 30 AVG

AVG

B&W

Directeur Duo+

FG

 
 
 

11

Aangifte dan wel melding doen bij de politie van informatiebeveiligingsincident

Gemeentewet, Wetboek van Strafvordering art. 160 en 161

B&W/burgemeester

Directeur Duo+

CISO/FG

 
 

De machtiging heeft tevens betrekking op eventuele vervolghandelingen die uitgevoerd dienen te worden in de procedure. B&W en de directeur Duo+ worden door de CISO/FG op de hoogte gehouden over het incident en de afwikkeling

 

Team Personeel en Organisatie

 
 
 
 
 
 
 
 

Besluit

Juridische grondslag

Bevoegd bestuursorgaan

Mandaat aan

Laagste niveau beslissings-ondermandaat

Laagste niveau uitvoerings-ondermandaat

Uitzondering

Voorwaarden

 

Mandaat

 
 
 
 
 
 
 

12

Het nemen van procedurele besluiten binnen een aanvraagprocedure (o.a. verdaging beslistermijn, buiten behandeling laten)

Awb, specifieke wet- en regelgeving bij taakvelden team

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 
 

13

Het uitvoeren van rechtspositionele beslissingen (zie uitzonderingen)

CAR/UWO, bezoldigingsregeling en overige rechspositionele regelingen, Gemeentewet, directiestatuut

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

Eigen rechtspositie, ontslag, disciplinaire besluiten en in geval van afwijken advies consulent: mandaat gemeentesecretaris en hetgeen t.a.v. rechtspositionele besluiten m.b.t. gemeentesectetaris in wet- en regelgeving en regtelingen is vastgelegd.

 
 

Team Financiën, inclusief heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en verzekeringen

 
 
 
 
 
 
 
 

Besluit

Juridische grondslag

Bevoegd bestuursorgaan

Mandaat aan

Laagste niveau beslissings-ondermandaat

Laagste niveau uitvoerings-ondermandaat

Uitzondering

Voorwaarden

 

Mandaat

 
 
 
 
 
 
 

14

Het nemen van procedurele besluiten binnen een aanvraagprocedure (o.a. verdaging beslistermijn, buiten behandeling laten)

Awb, specifieke wet- en regelgeving bij taakvelden team

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 
 

15

Het aangaan van kasgeldleningen, uitzeggen van daggeldleningen en deposito's, afdoen controleverslagen, instellen van invorderingsmaatretgelen en gemeentelijke debiteuren voortvloeiende uit privaatrechtelijke overeenkomsten

BBV/lokale regelgeving

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 
 
 

Invordering

 
 
 
 
 
 
 

16

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen met betrekking tot inning van lokale belastingen, heffingen en retributties die niet zijn gemandateerd aan Gemeentebelastingen Amstelland

Gemeentewet en Algemene rechtenverordening en - Invorderingsleidraad

Invorderingsambtenaar

 
 

Ondersteunend medewerker

 
 

17

Oninbaarverklaring privaatrechtelijke vorderingen

Burgerlijk Wetboek

Invorderingsambtenaar

 
 

Ondersteunend medewerker

 
 
 

Team Juridische zaken

 
 
 
 
 
 
 
 

Mandaat

Juridische grondslag

Bevoegd bestuursorgaan

Mandaat aan

 
 

Uitzondering

Voorwaarden

18

Het nemen van procedurele besluiten binnen een aanvraagprocedure (o.a. verdaging beslistermijn, buiten behandeling laten)

Awb, specifieke wet- en regelgeving bij taakvelden team

B&W

Directeur DUO+

(allround) adviseur

Ondersteunend medewerker

 
 

19

Het nemen en uitvoeren van beslissingen in het kader van van aansprakelijkstellingen en schadeclaims

Burgerlijk Wetboek, verzekeringspolis

B&W

Directeur DUO+

(allround) adviseur

Ondersteunend medewerker

 
 

20

Het nemen van procedurele besluiten binnen de bezwaarschriftenprocedure (o.a. verdaging, niet-ontvankelijk verklaren)

Awb, regeling bezwaarschrftencommissie

B&W/burgemeester

Bezwaarschriftencommissie

(allround) adviseur

 
 
 

21

Het aangaan, wijzigen en opzeggen van verzekeringen en het aanmelden en financieel afwikkelen van schadegevallen in overleg met de functionele afdeling

Burgerlijk Wetboek

B&W

Directeur DUO+

(allround) adviseur

Ondersteunend medewerker

 
 
 

Machtiging

 
 
 
 
 
 
 

22

Het inschakelen van externe juridische bijstand

Raamovereenkomst huisadvocaat

B&W

Directeur DUO+

Senior juridisch adviseur

Ondersteunend medewerker

 
 

3

Afdeling Buurt

3A

Team Dagelijks onderhoud

Nummer

Besluit

Juridische grondslag

Bevoegd bestuursorgaan

Mandaat aan

Laagste niveau beslissingsmandaat

Laagste niveau uitvoeringsmandaat

Uitzondering

Voorwaarden/bijzonderheden. Altijd: binnen gemeentelijke beleidskaders

 

Mandaat

 
 
 
 
 
 
 

1

Het nemen van en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de APV, betrekking hebbend op het werkterrein van afdeling Buurt, team degelijks onderhoud.

APV en beleidskaders, zoals bomenbeleidsplan en beleid ondergrondse containers

B&W

Directeur DUO+

Allround adviseur

Ondersteunend medewerker

 
 

2

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Afvalstoffenwetgeving en -verordening, inclusief de uitvoeringsbesluiten

Afvalstoffenwetgeving en -verordening, inclusief uitvoeringsbesluiten

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 
 

3

Het (tijdelijk) plaatsen alsmede het verwijderen van verkeerstekens en het nemen van andere tijdelijike fysieke verkeersmaatregelen als bedoeld in art. 34 t/m 37 van het BABW

Wegenverkeerswet, Reglement verkeersregels en verkeerstekens, Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en onderliggende regelgeving

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 

Zie specifieke wet- en regelgeving en jurisprudentie m.b.t. "tijdelijk"

 

Beheersverordening begraafplaats

 
 
 
 
 
 
 

4

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen met betrekking tot de beheersverordening begraafplaats, voorzover betrekking hebbend op de afdeling buurt.

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats

B&W/burgemeester

Directeur DUO+

Administratief/ondersteunend medewerker begraafplaats

 
 
 
 

Wet op de Lijkbezorging

 
 
 
 
 
 
 

5

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Wet op de lijkbezorging en onderliggende regelgeving

Wet op de lijkbezorging en onderliggende regelgeving

B&W/burgemeester

Directeur DUO+

Administratief/ondersteunend medewerker begraafplaats

 
 
 

3

AFDELING BUURT, Vergunningen, Toezicht en Handhaving

3B

Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving

 
 
 
 
 
 
 

Nummer

Besluit

Juridische grondslag

Bevoegd bestuursorgaan

Mandaat aan

Laagste niveau beslissingsmandaat

Laagste niveau uitvoeringsmandaat

Uitzondering

Voorwaarden/bijzonderheden. Altijd; binnen gemeentelijke beleidskaders

 

Mandaat

 
 
 
 
 
 
 
 

APV

 
 
 
 
 
 
 

1

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, voorzover van toepassing op het werkterrein van de afdeling buurt, team VTH

Algemene Plaatselijke Verordening

B&W/burgemeester

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 
 
 

Legesheffing

 
 
 
 
 
 
 

2

Heffen van leges bij uitoefening van bevoegdheden bij of krachtens de wet- en regelgeving met de uitvoering waarvan de afdeling buurt, team VTH is belast en die niet zijn gemandateerd aan Gemeentebelastingen Amstelland

Gemeentewet en Algemene rechtenverordening

Heffingsambtenaar (VTH)

 
 

Ondersteunend medewerker

 
 
 

Omgevingswet

 
 
 
 
 
 
 

3

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Omgevingswet en Bbl

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 
 

4

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de bouwverordening, voor zover deze niet is opgegaan in het Omgevingsplan

Bouwverordening Gemeente Ouder-Amstel 2012

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 
 

5

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Woningwet, onderliggende regelgeving en lokale verordeningen

Woningwet, onderligggende regelgeving en lokale regelgeving

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 
 

6

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Huisvestingswet, voor zover niet opgenomen in de Omgevingswet, waaronder ontrekkingsbesluiten woonruimte

Huisvestingswet/Huisvestingsverordening Ouder-Amstel 2023

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 
 

7

Het nemen van besluiten op grond van de Wet milieubeheer of de Omgevingswet met betrekking tot milieu

Omgevingswet, Wet milieubeheer en bijbehorende regelingen (zoals Besluit activiteiten leefomgeving (Bal))

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 
 

8

Het nemen van besluiten op grond van de Omgevingswet met betrekking tot geluid

Omgevingswet, Aanvullingswet geluid en Aanvullingsregeling geluid

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 
 

9

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de brandveiligheid in de zin van de Omgevingswet en het Bbl

Omgevingwet en Bbl

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 
 

10

Het nemen van besluiten op grond van de Erfgoedwet en de Erfgoedverordening en de Omgevingswet met betrekking tot erfgoed

Erfgoedwet, Erfgoedverordening 2016, Omgevingswet

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 
 

11

Het nemen en uitvoeren van omgevingsvergunningen voor de (technische)bouwactiviteiten en en de omgevingsplanactiviteiten op grond van de Omgevingswet.

Algemene wet bestuursrecht, Omgevingswet

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 
 

12

Het nemen en uitvoeren van beslissingen over houtopstanden

Omgevingswet, Omgevingsplan

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 
 
 

Winkeltijdenwet

 
 
 
 
 
 
 

13

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Winkeltijdenwet, onderliggende regelgeving en lokale verordening

Winkeltijdenwet, onderliggende regelgeving en lokale verordening

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 
 
 

Leegstandswet

 
 
 
 
 
 
 

14

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Leegstandswet

Leegstandswet

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 
 
 

Telecommunicatiewet

 
 
 
 
 
 
 

15

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Telecommunicatiewet en de Telecommunicatieverordening

Telecommunicatiewet en telecommunicatieverordening

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 
 
 

Wet kinderopvang (Wko) en onderliggende regelingen

 
 
 
 
 
 
 

16

Inschrijving landelijk register kinderopvang ihkv Kinderopvang

Art. 1.46 Wko en art 6 Besluit registratie kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personsregister kinderopvang

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 
 

17

Wijziging gegevens landelijk register kinderopvang ihkv kinderopvang

Art 1.47 Wko en art 7 Besluit registratie kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personsregister kinderopvang

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 
 

18

Verwijdering kinderopvangvoorziening landelijk register kinderopvang

Art 1.46, zesde, zevende en achtste lid, art 1.47, derde vierde lid Wko en 8 Besluit registratie kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personsregister kinderopvang

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 
 

19

Het geven van een schriftelijke aanwijzing

Art. 1.61 e.v., 1.65 e.v. Wko

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 
 

20

Het bekendmaken van het voornemen alsmede het besluliten tot tot het opleggen van eeen last onder dwangsom/bestuursdwang, inclusief mogelijke invordering, ter nakoming van hetgeen bij of krachtens de Wet op de kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is bepaald.

Art. 1.61, e.v., 1.65 e.v. en art. 5: 21 en 5:31d Awb

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 
 

21

Het bekendmaken van het voornemen alsmede het besluiten tot tot het opleggen van een exploitatieverbod als opgenomen in art. 1.66 & 2.24 e.v. Wko

Art. 1.66 Wko

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 
 

22

Het bekendmaken van het voornemen alsmede het besluiten tot tot het opleggen van een bestuurlijke boete, inclusief mogelijke invordering, ter nakoming van hetgeen bij of krachtens de Wko is bepaald.

Art. 1:72 Wko

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 
 

23

Het invorderen van een verbeurde dwangsom/bestuurlijke boete middels het nemen van een invorderingsbeschikking

Art. 5:33 e.v., art. 4:86 e.v., art. 4.112 e.v. & art. 4.114 e.v. Algemene wet bestuursrecht

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 
 

24

Het invorderen van een geldsom in verband met de gemaakte kosten door het daadwerkelijk toepassen van bestuursdwang overeenkomstig art. 4:86 Awb .

Art. 5:25 Awb

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 
 
 

Alcoholwet

 
 
 
 
 
 
 

25

Het aanwijzen van toezichthouders in de zin van de drank- en horecawet belast met het toezicht op de naleving van hetgeen bij of krachtens de Alcoholwet is bepaald.

Art. 41 lid 1 Alcoholwet

Burgemeester

Directeur DUO+

afdelingshoofd

Ondersteunend medewerker

 
 

26

Waarschuwingen en/of het voornemen kenbaar maken naar aanleiding van een overtreding van een wettelijk voorschrift bij of krachtens de Alcoholwet

Alcoholwet, onderliggende wet- en regelgeving

Burgemeester

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 
 

27

Het intrekken van een drank- en horecavergunning op grond van het bepaalde in artikel 31 lid 1(verplichtie intrekkingsgronden) en art. 31 lid 2 (facultatieve intrekkingsgronden) Alcoholwet

Art. 31 Alcoholwet

Burgemeester

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 
 

28

Het schorsen van een drank- en horecavergunning overeeenkomstig art. 32 Alcoholwet

Art. 32 Alcoholwet

Burgemeester

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 
 

29

Het ontzeggen van de toegang tot een ruimte waarin in strijd met art. 36 Alcoholwetwordt gehandeld

Art. 36 Alcoholwet

Burgemeester

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 
 

30

Het inzenden van een proces-verbaal aan het Openbaar Ministerie wegens overtreding van art. 20 lid 4 en lid 5, art. 21 en art. 45 Alcoholwet

Art. 20, lid 4 en 5, art. 21 en art. 45 Alcoholwet

Burgemeester

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 
 

31

Het opleggen van een bestuurlijke boete als bedoeld in art. 44a Alcoholwet en het invorderen van de bestuurlijke boete middels onder andere het vaststellen van een invorderingsbeschikking

Art. 44a lid 1 Alcoholwet art. 4:86 e.v., art. 4:112 e.v. & art. 4.114 e.v. Awb

Burgemeester

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 
 

32

Het opleggen van een last onder dwangsom/bestuursdwang ter nakoming van hetgeen bij of krachtens de Alcoholwet is bepaald, inclusief het invorderen van een verbeurde dwangsom of de kosten van feitelijke toepassing van bestuursdwang middels het nemen van een invorderingsbeschikking

Artikel 125 Gemeentewet +artikel 5:21 Awb en art. 5:31 Awb

Burgemeester

Directeur DUO+

Teamlieder

Ondersteunend medewerker

 
 
 

Wegenverkeerswet

 
 
 
 
 
 
 

33

Het nemen van besluiten in de zin van de Wegenverkeerswet en BABW, voorzover betrekking hebbend op het werkterrein van de afdeling Buurt, team VTH

Wegenverkeerswet 1994 en BABW

B&W

Diecteur DUO+

Allround adviseur

Ondersteunend medewerker

 
 
 

Wet op de Kansspelen

 
 
 
 
 
 
 

34

het nemen en uitvoeren van beslissingen in het kader van de Wet op de kansspelen en lokale regelgeving

Wet op de kansspelen en lokale regelgeving

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 
 
 

Wet goed verhuurderschap

 
 
 
 
 
 
 

35

Het nemen van besluiten op grond van de Wet Goed Verhuurderschap

Wet goed verhuurderschap

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 
 
 

Handhaving

 
 
 
 
 
 
 

36

Het nemen en uitvoeren van beslissingen i.h.k.v. de oplegging en invordering van een bestuurlijke boete/strafbeschikking/procesverbaal in het kader van toezicht en handhaving, inclusief vooraankondiging daarvan, o.g.v. door de gemeente uitgevoerde landelijke wetgeving en geldende lokale wetgeving

Wettelijke en toepasselijke lokale regelgeving/Algemene wet bestuursrecht

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 
 

37

Het opleggen van een last onder bestuursdwang overeenkomstig de artikelen 125 Gemeentewet jo. art. 5:21 Awb en art. 5:31 Awb e.v. èn het opleggen van een dwangsom overeenkomstig de art. 125 Gemeentewet en jo. art. 5.32 Awb e.v.

Algemene wet bestuursrecht en Gemeentewet

B&W en burgemeester

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 
 

38

Het nemen en uivoeren van beslissingen op verzoeken om handhavend op te treden (art. 5:31 Awb)

Algemene wet bestuursrecht

B&W en burgemeester

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 
 

39

Het vaststellen van de verplichting tot tot betaling van een geldsom in verband met de gemaakte kosten door het daadwerkelijk toepassen van bestuursdwang overeenkomstig art. 4:86 Awb

Algemene wet bestuursrecht

B&W en burgemeester

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 
 

40

Het vaststellen van de beschikkingen tot invordering van een verbeurde dwangsom overeenkomstig art. 5:37 Awb

Algemene wet bestuursrecht

B&W en burgemeester

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 
 

41

Het nemen en uitvoeren van beslissingen in het kader van overige handhavingskwesties, inclusief de vooraankondiging daarvan, ten aanzien van door de gemeente uitgevoerde landelijke wet- en regelgeving en lokale regelgeving

Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht, Wet Milieubeheer, Omgevingswet en andere landelijke wet- en regelgeving en lokale regelgeving

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 
 
 

aanwijzing van toezichthouders en handhavers

 
 
 
 
 
 
 

42

Het aanwijzen van toezichthouders als bedoeld in art. 5:11 Awb, belast met het toezicht op de naleving van hetgeen bij of krachtens de Omgevingswet, de APV, de afvalstoffenverordening, de Alcoholwet, Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, Wet op de Kansspelen en is bepaald, vallende binnen de beleidsterreinen van de afdeling buurt

Algemene wet bestuursrecht en div. art. specifieke wetgeving

B&W

Directeur DUO+

Afdelingshoofd

Ondersteunend medewerker

 
 

43

Het aanwijzen van handhavers als bedoeld in art. 5:11 Awb, belast met het toezicht p de naleving van hetgeen bij of krachtens de Omgevingswet, de APV, de afvalstoffenverordening Ouder-Amstel 2021, de Markverordening, de Alcoholwet, de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen peuterspeelzalen, Wet op de kansspelen, wet goed verhhuurdersschap en overige wetgeving is bepaald, vallende binnen de beleidsterreinen van de afdeling buurt

Algemene wet bestuursrecht en div. art. specifieke wetgeving

B&W

Directeur DUO+

Afdelingshoofd

Ondersteunend medewerker

Zie aanwijzingsbesluiten

 
 

Afvalstoffenverordening

 
 
 
 
 
 
 

44

Het aanwijzen van inzamelaars voor de inzameling van textiel.

Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 
 

3

AFDELING BUURT

 

Team Inrichting en beheer

Nummer

Besluit

Juridische grondslag

Bevoegd bestuursorgaan

Mandaat aan

Laagste niveau beslissingsmandaat

Laagste niveau uitvoeringsmandaat

Uitzondering

Voorwaarden/bijzonderheden. Altijd: binnen gemeentelijke beleidskaders

1

Het nemen van procedurele besluiten binnen een aanvraagprocedure (o.a. verdaging beslistermijn, buiten behandeling laten)

Awb, specifieke wet- en regelgeving bij taakvelden team

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 
 
 

Verkeer

 
 
 
 
 
 
 

2

ontheffing ex artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, juncto art. 149, eerste lid, onderdeel d van de Wegenverkeerswet 1994

Wegenverkeerswet 1994 en Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

B&W

Directeur DUO+

verkeersadviseur

verkeersadviseur

 
 

3

Het nemen van alle besluiten in de zin van de Wegenverkeerswet

Wegenverkeerswet 1994 en BABW

B&W

Directeur DUO+

verkeersadviseur

verkeersadviseur

 
 

4

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van het RVV en onderliggende regelgeving op het terrein van verkeer

Reglement verkeersregels en verkeerstekens, Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en onderliggende regelgeving

B&W

Directeur DUO+

verkeersadviseur

verkeersadviseur

 
 
 

Openbaar groen

 
 
 
 
 
 
 

5

Het aangaan van een overeenkomst tot verkoop of verhuur van openbaar groen, incl. volmacht tot ondertekening

art. 160 lid 1 sub e en art. 171 lid 1 Gemeentewet

B&W en burgemeester

directeur Duo+

Technisch beleidsmedew. beheer openbare ruimte

Ondersteunend medewerker

 
 

6

Het doen van een aanbod tot verkoop van openbaar groen, binnen de vastgestelde voorwaarden, binnen het vastgestelde beleid

Nota grondbeleid en overige lokale regelgeving

B&W

Directeur DUO+

Technisch beleidsmedew. beheer openbare ruimte

Ondersteunend medewerker

 
 

7

Het aangaan van een bruikleenovereenkomst voor snippergroen. ((https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR690749/1))

art. 160 lid 1 sub e en art. 171 lid 1 Gemeentewet

B&W

Directeur DUO+

Technisch beleidsmedew. beheer openbare ruimte

Ondersteunend medewerker

 
 
 

Begraafplaats

 
 
 
 
 
 
 

8

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen met betrekking tot de beheersverordening begraafplaats of vergelijkbare regeligeving inzake de begraafplaats ,voorzover betrekking hebbend op de afdeling buurt

Beheersverordening begraafplaats

B&W/burgemeester

Directeur DUO+

beheerder begraafplaats

Ondersteunend medewerker

 
 

4A

AFDELING BURGER: BURGERZAKEN & KLANTCONTACTCENTRUM

 

Team Burgerzaken en KCC, onderdeel Burgerzaken

Nummer

Besluit

Juridische grondslag

Bevoegd bestuursorgaan

Mandaat aan

Laagste niveau beslissingsmandaat

Laagste niveau uitvoeringsmandaat

Uitzondering

Voorwaarden/bijzonderheden. Altijd: binnen gemeentelijke beleidskaders

1

Heffen en innen van leges bij uitoefening van bevoegdheden bij of krachtens de wet- en regelgeving met de uitvoering waarvan de afdeling Burger is belast

Gemeentewet en Algemene rechtenverordening

Heffingsambtenaar

 

medewerker

Ondersteunend medewerker

 
 

2

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Wet Basisregistratie Personen, bij of krachtens de wet- en regelgeving met de uitvoering waarvan de afdeling Burger is belast

Wet Basisregistratie personen

B&W

Directeur DUO+

Medewerker

Ondersteunend medewerker

 
 

3

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Paspoortwet en de en onderliggende regelgeving, waaronder de Uitvoeringsregeling Nederland

Paspoortwet en de Uitvoeringsregeling Nederland en overige onderliggende regelgeving, waaronder de uitvoeringsregeling Nederland

Burgemeester

Directeur DUO+

Medewerker

Ondersteunend medewerker

 
 

4

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Wegenverkeerswet aangaande rijbewijzen en het Reglement rijbewijzen en overige onderliggende regelgeving

Wegenverkeerswet en Reglement rijbewijzen en overige onderliggende regelgeving

Burgemeester

Directeur DUO+

Medewerker

Ondersteunend medewerker

 
 

5

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Kieswet en onderliggende regelgeving

Kieswet en onderliggende regelgeving

Burgemeester

Directeur DUO+

Medewerker

Ondersteunend medewerker

 
 

6

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Rijkswet op het Nederlanderschap en onderliggende regelgeving

Rijkswet op het Nederlanderschap en onderliggende regelgeving

Burgemeester

Directeur DUO+

Medewerker

Ondersteunend medewerker

 
 

7

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Algemene plaatselijke verordening, betrekking hebbend op het werkterrein van de afdeling burger, team Burgerzaken en KCC (m.n. collectes en ventvergunningen)

Algemene plaatselijke verordening

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 
 

8

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen en in het indienen van verzoeken in het kader van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

B&W/burgemeester

Directeur DUO+

Medewerker

Ondersteunend medewerker

 
 
 

Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

 
 
 
 
 
 
 

9

Benoeming (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

Burgerlijk Wetboek

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 
 
 

Invalidenparkeerplaats

 
 
 
 
 
 
 

17

Het nemen van alle beslissingen omtrent het toekennen van gereserveerde invalidenparkeerplaatsen

Wegenverkeerswet , Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

Ondersteunend medewerker

 
 

4B

AFDELING BURGER, SOCIAAL DOMEIN

 

Team Klantmanagement, Jeugd, WMO, Pariticipatie, Team Backoffice Sociaal Domein

 

Besluit

Juridische grondslag

 

Mandaat aan

Laagste niveau beslissingsmandaat

Laagste niveau uitvoeringsmandaat

Uitzondering

Voorwaarden/bijzonderheden. Altijd: binnen gemeentelijke beleidskaders

 

Jeugdwet

 
 
 
 
 
 
 

1

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Jeugdwet, inclusief onderliggende landelijke AMvB's en regelingen

Jeugdwet, inclusief onderliggende landelijke AMvB's en regelingen

B&W

Directeur DUO+

Klantmanager Jeugd

Ondersteunend medewerker

 

Voorafgaand aan de inzet van de zware jeugdtrajecten: residentiele hulp, jeugdhulpplus en pleegzorg dient overleg met de budgethouders van de gemeente plaats te vinden

2

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Verordening jeugdhulp

Verordening Jeugdhulp

B&W

Directeur DUO+

Klantmanager Jeugd

Ondersteunend medewerker

 

Voorafgaand aan de inzet van de zware jeugdtrajecten: residentiele hulp, jeugdhulpplus en pleegzorg dient overleg met de budgethouders van de gemeente plaats te vinden

3

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Nadere regels Jeugdhulp

Nadere regels Jeugdhulp

B&W

Directeur DUO+

Klantmanager Jeugd

Ondersteunend medewerker

 

Voorafgaand aan de inzet van de zware jeugdtrajecten: residentiele hulp, jeugdhulpplus en pleegzorg dient overleg met de budgethouders van de gemeente plaats te vinden

4

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Beleidsregels Jeugdhulp

Beleidsregels Jeugdhulp

B&W

Directeur DUO+

Klantmanager Jeugd

Ondersteunend medewerker

 

Voorafgaand aan de inzet van de zware jeugdtrajecten: residentiele hulp, jeugdhulpplus en pleegzorg dient overleg met de budgethouders van de gemeente plaats te vinden

 

WMO

 
 
 
 
 
 
 

5

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), inclusief onderliggende landelijke AMvB's en regelingen

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), inclusief onderliggende landelijke AMvB's en regelingen

B&W

Directeur DUO+

Klantmanager Wmo

Ondersteunend medewerker

 
 

6

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Verordening maatschappelijke ondersteuning

B&W

Directeur DUO+

Klantmanager Wmo

Ondersteunend medewerker

 
 

7

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2023

B&W

Directeur DUO+

Klantmanager Wmo

Ondersteunend medewerker

 
 

8

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning

B&W

Directeur DUO+

Klantmanager Wmo

Ondersteunend medewerker

 
 

9

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning

B&W

Directeur DUO+

Klantmanager Wmo

Ondersteunend medewerker

 
 

10

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van een aanvraag om een gehandicaptenparkeerkaart

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en Regeling gehandicaptenparkeerkaart

B&W

Directeur DUO+

Klantmanager Wmo

Ondersteunend medewerker

 
 

11

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van een aanvraag om een woonurgentie

Huisvestingsverordening Ouder-Amstel en Beleidsregels woonruimteverdeling gemeente Ouder-Amstel

B&W

Directeur DUO+

Klantmanager Wmo

Ondersteunend medewerker

 
 
 

Participatiewet

 
 
 
 
 
 
 

12

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Participatiewet, inclusief onderliggende landelijke AMvB's en regelingen

Participatiewet

B&W

Directeur DUO+

Klantmanager Participatiewet

Ondersteunend medewerker

 
 

13

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ

Afstemmingsverordening Ouder-Amstel 2015

B&W

Directeur DUO+

Klantmanager Participatiewet

Ondersteunend medewerker

 
 

14

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Re-integratieverordening Participatiewet

Re-integratieverordening Participatiewet Ouder-Amstel 2017

B&W

Directeur DUO+

Klantmanager Participatiewet

Ondersteunend medewerker

 
 

15

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Verordening individuele inkomenstoeslag

Verordening individuele inkomenstoeslag Ouder-Amstel 2020

B&W

Directeur DUO+

Klantmanager Participatiewet

Ondersteunend medewerker

 
 

16

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Verordening individuele studietoeslag

Verordening individuele studietoeslag Ouder-Amstel 2015

B&W

Directeur DUO+

Klantmanager Participatiewet

Ondersteunend medewerker

 
 

17

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Verordening tegenprestatie

Verordening tegenprestatie Ouder-Amstel 2015

B&W

Directeur DUO+

Klantmanager Participatiewet

Ondersteunend medewerker

 
 

18

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein

Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein Ouder-Amstel 2015

B&W

Directeur DUO+

Klantmanager Participatiewet

Ondersteunend medewerker

 
 

19

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Handhavingsverordening

Handhavingsverordening Wwb, WIJ, Ioaw en Ioaz

B&W

Directeur DUO+

Klantmanager Participatiewet

Ondersteunend medewerker

 
 

20

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen het kader van de beleidsregels gemeentelijke loonkostensubsidie

Beleidsregels gemeentelijke loonkostensubsidie

B&W

Directeur DUO+

Allround klantmanager sociaal domein

Ondersteunend medewerker

 
 

21

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de beleidsregels No-risk polis

Beleidsregels No-risk polis

B&W

Directeur DUO+

Allround klantmanager sociaal domein

Ondersteunend medewerker

 
 

22

Het nemen en uitvoeren van alle besluiten in het kader van beleidsregels proefplaatsing

Beleidsregels proefplaatsing

B&W

Directeur DUO+

Allround klantmanager sociaal domein

Ondersteunend medewerker

 
 

23

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Beleidsregels terugvordering en incasso

Beleidsregels terugvordering Participatiewet, IOAW en IOAZ Ouder-Amstel 2020

B&W

Directeur DUO+

Vakspecialist (financiële) administraties SD

Vakspecialist (financiële) administraties SD

 
 

24

Het nemen en uitvoeren van beslissingen in het kader van de Beleidsregels aanvullende kinderopvangtoeslag en sociaal medische indicatie

Beleidsregels aanvullendekinderopvangtoeslag en sociaal medische indicatie

B&W

Directeur DUO+

Klantmanager Participatiewet

Ondersteunend medewerker

 
 
 

IOAW/IOAZ

 
 
 
 
 
 
 

25

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw)

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw)

B&W

Directeur DUO+

Klantmanager Participatiewet

Ondersteunend medewerker

 
 

26

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz)

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz)

B&W

Directeur DUO+

Klantmanager Participatiewet

Ondesteunend medewerker

 
 

27

Vaststellen van het inkomen conform het Algemeen inkomensbesluit sociale zekerheidswetten.

Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten.

B&W

Directeur DUO+

Klantmanager Participatiewet

Ondersteunend medewerker

 
 
 

Bbz 2004

 
 
 
 
 
 
 

28

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004).

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004)

B&W

Directeur DUO+

Klantmanager Participatiewet

Ondersteunend medewerker

 
 

29

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van het verstrekken van een bedrijfskapitaal, waaronder begrepen de vorm en de duur

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004)

B&W

Directeur DUO+

Klantmanager Participatiewet

Ondersteunend medewerker

College van B&W beslist over een toekenning van een bedrijfskapitaal vanaf € 50.000,--,

 

30

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Beleidsregels bijstand aan zelfstandigen

Beleidsregels bijstand aan zelfstandigen Ouder-Amstel 2020

B&W

Directeur DUO+

Klantmanager Participatiewet

Ondersteunend medewerker

 
 
 

Wet schuldhulpverlening

 
 
 
 
 
 
 

31

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Wet schuldhulpverlening

B&W

Directeur DUO+

Klantmanager Schuldhulpverlening

Ondersteunend medewerker

 
 

32

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van het Beleidsplan Schuldhulpverlening

Beleidsplan Schuldhulpverlening

B&W

Directeur DUO+

Klantmanager Schuldhulpverlening

Ondersteunend medewerker

 
 

33

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening

B&W

Directeur DUO+

Klantmanager Schuldhulpverlening

Ondersteunend medewerker

 
 
 

Wet inburgering

 
 
 
 
 
 
 

34

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Beleidsregels Wet inburgering

Beleidsregels Wet inburgering gemeente Ouder-Amstel 2022

B&W

Directeur DUO+

Klantmanager Participatiewet

Ondersteunend medewerker

 
 
 

Algemene wet bestuursrecht

 
 
 
 
 
 
 

35

Het aanwijzen van toezichthouders als bedoeld in titel 5.2 van de Awb.

Algemene wet bestuursrecht

B&W

Directeur DUO+

Afdelingshoofd

Ondersteunend medewerker

 
 
 

Leerplicht (attributie)

 
 
 
 
 
 
 

36

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen op grond van de Leerplichtwet en onderliggende wetgeving

Leerplichtwet 1969 en leerplichtverordening

B&W

Leerplichtambtenaar

 

Ondersteunend medewerker

artikel 13, leeplichtambtenaar bevoegd bestuursorgaan

Met inachtneming ambtsinstructie leerplichtambtenaar

37

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Verordening Leerlingenvervoer

Artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs

B&W

Directeur Duo+

Medewerker leerlingenvervoer

Ondersteunend medewerker

 
 

38

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Beleidsregels leerlingenvervoer

Artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs , de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs

B&W

Directeur Duo+

Medewerker leerlingenvervoer

Ondersteunend medewerker

 
 

39

Het aanwijzen van toezichthouders voor de leerplichtwet

Leerplichtwet 1969, art. 16; .Algemene wet bestuursrecht art. 5:11

B&W

Directeur DUO+

Afdelingshoofd

Ondersteunend medewerker