Regeling vervallen per 20-09-2024

Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie gemeente Winterswijk

Geldend van 01-12-2023 t/m 19-09-2024

Intitulé

Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie gemeente Winterswijk

Wettelijke grondslagen waarop de regeling is gebaseerd:

 • 1.

  Artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht

 • 2.

  Artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Winterswijk 2021 en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In aanvulling op de begripsomschrijvingen in de verordening wordt in deze subsidieregeling verstaan onder:

 • a.

  Aanvraag: een schriftelijk verzoek om subsidie;

 • b.

  Aanvrager: een natuurlijke persoon die Eigenaar-bewoner is van een Woning;

 • c.

  Betaalbewijs: een bewijs van betaling van de uitgevoerde maatregel(en). Dit kan een kopie van een bankafschrift zijn, of een schermafdruk van internetbankieren;

 • d.

  Bouwjaar: het bouwjaar van de Woning zoals vastgelegd in de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG);

 • e.

  Eigenaar-bewoner: de natuurlijke persoon die volgens de kadastrale gegevens eigenaar is van de Woning én volgens de gemeentelijke basisregistratie staat ingeschreven op het adres van de Woning;

 • f.

  Energiebesparende maatregelen: maatregelen aan de energetische schil van de Woning, zoals isolatie en HR++-glas;

 • g.

  Energielabel: het energielabel van de Woning zoals geregistreerd op https://www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/;

 • h.

  Energietoeslag: toeslag van Fijnder voor inwoners met een laag inkomen als compensatie voor de gestegen energiekosten;

 • i.

  Het college: de burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk;

 • j.

  Maatregelenlijst: lijst met voor subsidie in aanmerking komende maatregelen inclusief criteria waaraan deze maatregelen moeten voldoen;

 • k.

  Mini Manna pas: inwoners met een laag besteedbaar inkomen hebben recht op een Mini Manna pas. Het recht op een Mini Manna pas wordt door de stichting Mini Manna vastgesteld;

 • l.

  Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van deze subsidieregeling;

 • m.

  Thermische schil: de bestaande thermische schil is de isolerende laag aan de buitenzijde van de woning. Wanden, daken, beglazing, deuren en vloeren grenzend aan de buitenlucht of grond zijn geïsoleerd om kou te weren en warmte binnen te houden. De thermische schil is de 'jas' van de woning;

 • n.

  Woning: een bewoonbare, voor permanente bewoning toegewezen woning in Winterswijk die is opgeleverd vóór de Aanvraag in het kader van deze subsidieregeling;

 • o.

  WOZ-waarde: WOZ-waarde van de Woning op het moment dat de subsidie wordt aangevraagd;

 • p.

  Zorgtoeslag: toeslag waar inwoners met onvoldoende eigen inkomen recht op hebben ter compensatie van hun zorgkosten en die wordt toegekend door de dienst Toeslagen van de Belastingdienst.

Artikel 2. Doel van de regeling

Het doel van deze subsidieregeling is het toekomstbestendig(er) maken van slecht geïsoleerde Woningen in Winterswijk. De subsidieregeling richt zich op Eigenaar-bewoners met een Woning, waarbij op basis van het Energielabel, het Bouwjaar en de WOZ-waarde de verwachting is dat een grote energiebesparing te realiseren is via het treffen van Energiebesparende maatregelen.

Artikel 3. Reikwijdte

Deze subsidieregeling is van toepassing op het treffen van Energiebesparende maatregelen opgenomen in de Maatregelenlijst aan of op of in een Woning in de gemeente Winterswijk.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door Eigenaar-bewoners waarbij voor de Woning geldt dat:

 • 1.

  de Woning Energielabel D, E, F of G heeft; en

 • 2.

  de Woning een Bouwjaar heeft van voor 2019; en

 • 3.

  de Woning een WOZ-waarde heeft die lager is dan €429.300.

Artikel 5. Subsidievoorwaarden

 • 1. De subsidieregeling geldt voor het nemen van Energiebesparende maatregelen zoals opgenomen in de Maatregelenlijst.

 • 2. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient voldaan te worden aan de bij de betreffende Energiebesparende maatregel(en) gestelde criteria zoals opgenomen in de Maatregelenlijst.

 • 3. De Energiebesparende maatregel(en) moet of moeten worden uitgevoerd of toegepast in, aan of op de Woning van de Aanvrager.

 • 4. Een subsidieaanvraag kan meerdere Energiebesparende maatregelen bevatten.

 • 5. Er kan maximaal éénmaal subsidie worden vastgesteld per Woning binnen deze subsidieregeling.

 • 6. De Energiebesparende maatregelen moeten op of na de dag van bekendmaking van deze subsidieregeling uitgevoerd zijn om in aanmerking te komen voor subsidie.

 • 7. De factuurdatum van de uitgevoerde Energiebesparende maatregel(en) moet van de dag van bekendmaking van deze subsidieregeling of later zijn om in aanmerking te komen voor subsidie.

 • 8. Alle Energiebesparende maatregelen moeten zijn uitgevoerd in de bestaande Thermische schil.

 • 9. Energiebesparende maatregelen die verplicht zijn vanuit bestaande regelgeving, doordat ze bijvoorbeeld geëist worden in de bouwvoorschriften van het Bouwbesluit of van de gemeente, komen niet in aanmerking voor subsidie.

 • 10. (Subsidie)regelingen voor Energiebesparende maatregelen mogen gecombineerd worden, maar een Aanvrager kan nooit meer dan 100 procent van de kosten gesubsidieerd krijgen.

 • 11. De Aanvrager zorgt ervoor dat de Energiebesparende maatregel(en) volgens de geldende voorschriften en wet- en regelgeving worden uitgevoerd en dat aan een eventuele vergunningplicht wordt voldaan. Eventuele kosten die hieraan verbonden zijn, zijn voor eigen rekening van de Aanvrager.

Artikel 6. Hoogte subsidie

 • 1. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten van de Energiebesparende maatregel(en) indien de maatregelen door een bedrijf worden uitgevoerd.

 • 2. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 75% van de kosten van de Energiebesparende maatregel(en) indien de maatregelen via zelfwerkzaamheid (doe-het-zelf) worden uitgevoerd.

 • 3. De subsidie bedraagt maximaal €1.400,- inclusief BTW per Woning.

 • 4. Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag per Woning is €250,- inclusief BTW.

Art. 7. Aanvragen subsidie

 • 1. Voor het aanvragen van de subsidie moet gebruik worden gemaakt van het op grond van deze regeling beschikbaar gestelde aanvraagformulier.

 • 2. In de Aanvraag moet worden aangeleverd:

  • a.

   de persoonlijke gegevens van de Aanvrager;

  • b.

   de WOZ-waarde van de Woning;

  • c.

   het Bouwjaar van de Woning;

  • d.

   het Energielabel van de Woning;

  • e.

   welke Energiebesparende maatregel(en) is of zijn uitgevoerd;

  • f.

   de materialen die hiervoor zijn gebruikt;

  • g.

   de Rd-isolatiewaarde van de constructie of U-waarde in geval van isolatieglas;

  • h.

   de hoeveelheid geïsoleerd oppervlak (in m2) per maatregel;

  • i.

   de factuur/facturen met kostenoverzicht van de Energiebesparende maatregel(en);

  • j.

   het bewijs dat de Aanvrager de Energiebesparende maatregel(en) heeft betaald.

  • k.

   het bewijs dat de maatregel(en) is of zijn aangebracht in, op of aan de Woning (bv. via foto’s).

 • 3. Als de Aanvraag compleet met gevraagde facturen en (betaal)bewijzen is ontvangen, volgt een besluit tot subsidievaststelling en uitbetaling binnen acht weken. De vaststelling van de subsidie wordt digitaal per e-mail beschikbaar gesteld aan de Aanvrager van de Subsidie.

Artikel 8. Subsidiabele periode

 • 1. Subsidie kan worden aangevraagd vanaf de dag na bekendmaking van deze subsidieregeling.

 • 2. Aanvragen die na 20 september 2024 worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

 • 3. Het College behoudt zich het recht voor de subsidiabele periode te verlengen indien daar aanleiding toe is.

Artikel 9. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1. Voor de vaststelling van subsidies binnen deze subsidieregeling geldt een Subsidieplafond van €500.000,-.

 • 2. Als het Subsidieplafond bereikt is, worden geen subsidieaanvragen meer in behandeling genomen en geen subsidies meer vastgesteld.

 • 3. Het nemen van besluiten op de aanvragen van subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen. Met dien verstande dat wanneer de Aanvrager in de gelegenheid is gesteld de Aanvraag om subsidie aan te vullen, de dag waarop die Aanvraag is aangevuld - zodat sprake is van een volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende Aanvraag – voor die beslissing als datum (en tijdstip) van ontvangst van die Aanvraag geldt.

 • 4. Het Subsidieplafond en het resterende subsidiebudget is openbaar zichtbaar op de Duurzaam Winterswijk website (www.duurzaamwinterswijk.nl).

 • 5. Het College kan het Subsidieplafond verhogen en een nieuw Subsidieplafond instellen.

Artikel 10. Weigeringsgronden

Naast de in de Algemene subsidieverordening Winterswijk 2021 genoemde weigeringsgronden wordt de subsidie niet verleend indien:

 • a.

  niet voldaan is aan de eisen en criteria genoemd in deze regeling;

 • b.

  het Subsidieplafond is bereikt;

 • c.

  de verstrekte gegevens onjuist zijn.

Artikel 11. Verplichtingen subsidieontvanger

Naast de in de Algemene subsidieverordening Winterswijk 2021 genoemde verplichtingen is de subsidieontvanger verplicht zelf zorg te dragen dat de maatregel(en) technisch uitvoerbaar is of zijn en, indien van toepassing, de benodigde publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke toestemmingen voor het uitvoeren van de maatregel(en) zijn verkregen.

Artikel 12. Verantwoording van de subsidie

Het College behoudt zich het recht voor om ter plekke te controleren of de gesubsidieerde maatregelen daadwerkelijk en op de juiste manier zijn uitgevoerd.

Artikel 13. Zelfwerkzaamheid (doe het zelf)

De werkzaamheden ten behoeve van het treffen van de maatregelen mogen door de Eigenaar-bewoner zelf worden uitgevoerd mits voldaan wordt aan het volgende:

 • 1.

  bij zelfwerkzaamheid komen de eigen uren niet voor vergoeding in aanmerking;

 • 2.

  bij zelfwerkzaamheid worden de werkzaamheden aan de hand van deskundig advies of begeleiding goed en veilig uitgevoerd;

 • 3.

  zelfwerkzaamheid is alleen toegestaan bij maatregelen waarvoor op de Maatregelenlijst wordt aangegeven dat ze hiervoor in aanmerking komen.

Artikel 14. Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen, met name in gevallen dat de toepassing van deze regeling voor één of meer belanghebbenden onevenredig zou zijn in verhouding tot de met deze regeling te dienen doelen, kan het College afwijken van deze regeling.

Artikel 15. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking van deze regeling.

 • 2. De subsidieregeling is geldig tot en met 20 september 2024. Na deze datum vervalt zij van rechtswege, met dien verstande dat zij blijft gelden voor het afhandelen van aanvragen die voor of op 20 september 2024 zijn ingediend.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie gemeente Winterswijk’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld te Winterswijk op 21 november 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk,

de loco-secretaris,

M. Keur

de burgemeester,

B.J.J. Bengevoord

Toelichting

Het Rijk heeft het Nationaal Isolatieprogramma opgezet om in de periode tot 2030 2.5 miljoen woningen te isoleren. Onderdeel van dit programma is de Lokale Aanpak Isolatie. Het doel van de Lokale Aanpak Isolatie is om slecht geïsoleerde woningen te verduurzamen bij met name huishoudens die moeite hebben om uit eigen middelen hun woning te isoleren. Daarom stelt de Lokale Aanpak Isolatie zich als voorwaarden om alleen woningen te isoleren met energielabel D, E, F of G én een lagere WOZ-waarde dan € 429.300.

De verdeling in Winterswijk qua geregistreerde energielabels van woningen is als volgt:

Geldige Energielabels Woningen Winterswijk 2021

Energielabel

2021

Percentage

A t/m A++++

1143

18.9%

B

995

16.5%

C

1672

27.7%

D

816

13.5%

E

549

9.0%

F

419

6.9%

G

444

7.35%

Totaal

6039

100%

Hoe slechter het energielabel is, hoe meer energie er nodig is voor verwarming, koeling, warm water en ventilatie van de woning. Een woning met energielabel F verbruikt bijvoorbeeld ruim twee keer zoveel energie (max. 380 kWh/m2) ten opzichte van een woning met energielabel B (max. 190 kWh/m2).

De verdeling in Winterswijk betreffende de WOZ-waarde van woningen is als volgt:

WOZ-waarde woningen Winterswijk

WOZ-waarde

2021

Percentage

38000 (minimum) - 99.999

64

0.7%

100.000 - 149.999

1.191

13.9%

150.000 - 299.999

2.206

25.7%

200.000 - 249.999

1.599

18.6%

250.000 - 299.999

1.311

15.3%

300.000 - 349.999

758

8.8%

350.000- 399.999

520

6.0%

400.000 - 429.999

232

2.7%

430.000 - 499.999

309

3.6%

500.000 - 599.999

234

2.7%

600.000 - 699.999

94

1.1%

7000. 000 - 2.154.000 (maximum)

76

0.9%

Totaal:

8596

100%

Eigenaar-bewoners waarvan de woning in aanmerking komt op basis van een slecht Energielabel (D, E, F of G) én waarvan de woning een lagere WOZ-waarde heeft dan €429.300 kunnen subsidie aanvragen als zij hun huis verduurzamen.

Sommige isolatiemaatregelen binnen deze subsidieregeling komen in aanmerking voor doe-het-zelven. Eigenaar-bewoners die hun woning zelf isoleren (doe-het-zelven) krijgen maximaal 75% van de kosten gesubsidieerd tot een maximumbedrag van €1.400. Eigenaar-bewoners die hun woning laten isoleren door een bedrijf krijgen maximaal 50% van de kosten gesubsidieerd tot een maximumbedrag van €1.400. Dit percentage ligt lager, omdat Eigenaar-bewoners die hun woning laten isoleren door een bedrijf bovenop deze lokale subsidie ook aanspraak kunnen maken op de landelijke ISDE subsidie. Een Eigenaar-bewoner ontvangt maximaal 15% ISDE subsidie voor het laten uitvoeren van één Energiebesparende maatregel, bij 2 Energiebesparende maatregelen of meer is dit maximaal 30%.

Daarnaast is rekening gehouden met de groep inwoners die weinig eigen vermogen heeft en moeite zou hebben om de gedeeltelijke kosten van de factuur zelf te kunnen betalen. Inwoners die recht hebben op Energietoeslag, een Mini Manna pas bezitten of die in 2022 een definitieve berekening Zorgtoeslag hebben ontvangen van minimaal €1.200 kunnen gebruik maken van de Subsidieregeling Energiearmoede bij koopwoningen II. Deze doelgroep heeft een inkomen tot ongeveer 150% van het sociaal minimum. Via de Subsidieregeling Energiearmoede bij koopwoningen II kan deze doelgroep maximaal €3.500 subsidie ontvangen voor het uitvoeren van isolerende maatregelen. Deze subsidieregeling mag gecombineerd worden met de Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie, zodat ook deze groep gebruik kan maken van de Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie om hun woning te verduurzamen. Hierbij geldt dat maximaal 100% van de kosten van de maatregel(en) gesubsidieerd wordt.

Het subsidiëren van energiebesparende maatregelen bij slecht geïsoleerde woningen zorgt voor een permanente verbetering van de energiekwaliteit van de woning en een verlaging van de energiekosten van de Eigenaar-bewoner. Daarnaast draagt de subsidieregeling bij aan de doelstellingen van de gemeente Winterswijk voor een klimaatneutrale en circulaire gemeente in uiterlijk 2050.