Regeling vervalt per 31-12-2024

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden Eemsdelta 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m 30-12-2024

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden Eemsdelta 2024

De raad van de gemeente Eemsdelta,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

d.d. 14 november 2023,

gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

BESLUIT

vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Markt: de warenmarkt die plaatsvindt op de bij of krachtens artikel 2 van het marktreglement gemeente Eemsdelta 2024 vastgestelde dagen, tijden en plaatsen;

 • 2.

  Marktterrein: het gedeelte van de openbare weg, dat bij of krachtens artikel 2 van het marktreglement gemeente Eemsdelta 2024 is aangewezen voor het houden van een markt;

 • 3.

  Standplaats: de plek op het marktterrein die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

 • 4.

  Vaste standplaats: de standplaats op de weekmarkt die voor de vergunningsduur ter beschikking is gesteld aan een vergunninghouder;

 • 5.

  Dagplaats: de standplaats op een jaarmarkt die voor de vergunningsduur ter beschikking is gesteld aan een vergunninghouder;

 • 6.

  Meeloper: een marktondernemer die geen vaste standplaats heeft of wil hebben en voor één dag een standplaats inneemt op een weekmarkt.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam marktgeld worden op grond van deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel rechten geheven voor:

 • a.

  het innemen van een standplaats, dan wel het uitstallen van koopwaar op een markt;

 • b.

  het gebruikmaken van door of vanwege de gemeente verstrekte diensten ten gunste van een standplaats.

Artikel 3. Belastingplicht

 • 1.

  Het marktgeld als bedoeld in artikel 2 onder a. wordt geheven van degene die een standplaats inneemt.

 • 2.

  Het marktgeld als bedoeld in artikel 2, onder b. wordt geheven van degene die van de betreffende diensten gebruik maakt.

Artikel 4. Maatstaf van heffing en tarieven

 • 1.

  Het marktgeld wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Bij het bepalen van een aantal strekkende meters frontbreedte wordt een gedeelte van een strekkende meter voor een hele meter gerekend.

Artikel 5. Wijze van heffing

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 worden het marktgeld geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waarop het verschuldigde bedrag is vermeld.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 6. Tijdstip van betaling

 • 1.

  Het marktgeld voor een dagplaats of een meeloper dient te worden voldaan voordat de standplaats wordt ingenomen.

 • 2.

  Het marktgeld voor vaste standplaatsen dient telkens voor één kwartaal bij vooruitbetaling te worden voldaan.

Artikel 7. Kwijtschelding

Bij de invordering van het marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8. Overgangsrecht

De Verordening Marktgelden Eemsdelta 2022 van 30 november 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 9, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 10. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening Marktgelden Eemsdelta 2024.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 13 december 2023.

De raad van de gemeente Eemsdelta

B. Visser, T.G.C. Kramer-Klein,

Voorzitter Griffier

Tarieventabel behorende bij de verordening Marktgelden Eemsdelta 2024

Hoofdstuk 1. Tarieven voor de standplaatsen op de markten

Paragraaf 1 weekmarkten

1.

Het tarief bedraagt voor het innemen van:

1.1

Een vaste standplaats per marktdag per strekkende meter frontbreedte

€ 1,05

1.2.

Een standplaats voor een meeloper per marktdag per strekkende meter frontbreedte

€ 1,50

Paragraaf 2 Jaarmarkten

2.

Het tarief bedraagt voor het innemen van:

2.1

Een dagplaats op een jaarmarkt

€ 7,90

2.2

Het tarief genoemd onder 2.1. wordt per dagplaats verhoogd met

per strekkende meter frontbreedte

€ 3,50

Hoofdstuk 2. Tarieven voor de overige voorzieningen voor de markten

2.1

Het tarief genoemd in Hoofdstuk 1 wordt voor het gebruikmaken van de door of vanwege gemeentewege aangelegde stroomvoorziening per dag verhoogd met

€ 2,50

2.2

Het tarief genoemd in Hoofdstuk 1, paragraaf 2 wordt voor het gebruik van een kraam of tafel, door of vanwege de gemeente verstrekt, per dag verhoogd met:

€ 41,20