Regeling vervalt per 31-12-2024

Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten Eemsdelta 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m 30-12-2024

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten Eemsdelta 2024

De raad van de gemeente Eemsdelta,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

d.d. 14 november 2023,

gelet op de artikelen 229 eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

BESLUIT

vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • 2.

  Begraafplaats[en]: de begraafplaatsen "De Wierde", "Rusthof" en "Stilleweer" te Appingedam, de begraafplaatsen "Begraafplaats Centrum" en "Maarhof" te Delfzijl, de algemene begraafplaats te Wagenborgen, de gemeentelijke begraafplaatsen te Loppersum, Garrelsweer, Stedum, Westeremden, Garsthuizen, 't Zandt, Zijldijk en Middelstum

 • 3.

  Graf: een zandgraf of een keldergraf;

 • 4.

  Grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf of verstrooiingsplaats;

 • 5.

  Grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lichamen van overledenen worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • 6.

  Herinneringsboom: een boom die wordt geplant op een asbus ter herinnering aan een overledene;

 • 7.

  Particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • 8.

  Particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • a.

   het doen begraven en begraven houden van lichamen van overledenen;

  • b.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • c.

   het doen verstrooien van as;

 • 9.

  Particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • a.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • b.

   het doen verstrooien van as;

 • 10.

  Urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen;

 • 11.

  Urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • 12.

  Verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam 'begraafrechten' worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3. belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4. Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor het opgraven van een lichaam van een overledene of asbus op rechterlijk gezag.

Artikel 5. Maatstaf van heffing en tarieven

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7. Wijze van heffing

Rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8. Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9. Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10. Kwijtschelding

Bij de invordering van de begraafrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11. Overgangsrecht

De verordening begraafrechten Eemsdelta 2023 van 30 november 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, maar blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening begraafrechten Eemsdelta 2024.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 13 december 2023.

De raad van de gemeente Eemsdelta

B. Visser, T.G.C. Kramer-Klein,

Voorzitter Griffier

Tarieventabel behorende bij de Verordening begraafrechten Eemsdelta 2024

Paragraaf 1. Verlenen van rechten

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf (particulier graf) voor een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven:

1.1.1

voor een periode van 10 jaar

954,80

1.1.2

voor een periode van 30 jaar

2.387,00

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf (particulier graf) voor een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt geheven:

1.2.1

voor een periode van 10 jaar

477,40

1.2.2

voor een periode van 30 jaar

1.193,50

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf (particulier urnengraf) wordt geheven:

1.3.1

voor een periode van 10 jaar

397,80

1.3.2

voor een periode van 20 jaar

795,65

1.4

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis (particuliere urnennis) wordt geheven:

1.4.1

voor een periode van 10 jaar

397,80

1.4.2

voor een periode van 20 jaar

795,65

1.5

Voor het verlengen van het uitsluitend recht voor een periode van 10 jaar wordt geheven:

1.5.1

Voor het recht als bedoeld in artikel 1.1

954,80

1.5.2

Voor het recht als bedoeld in artikel 1.2

477,40

1.5.3

Voor het recht als bedoeld in artikel 1.3

397,80

1.5.4

Voor het recht als bedoeld in artikel 1.4

397,80

1.6

Voor het verlengen van het uitsluitend recht voor een periode van 5 jaar wordt geheven:

1.6.1

Voor het recht als bedoeld in artikel 1.3

199,40

1.6.2

Voor het recht als bedoeld in artikel 1.4

198,90

Paragraaf 2 Begraven

2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven:

1.120,80

2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden één jaar wordt geheven:

424,35

2.3

Voor het begraven van een lijk van een kind van 1 tot 12 jaar wordt geheven:

636,50

2.4

Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in de onderdelen 2.1, 2.2 en 2.3 verhoogd met:

530,45

2.5

Onder buitengewone uren wordt verstaan:

Op werkdagen voor 9.00 uur en na 15.30 uur

Op zaterdagen voor 9.00 uur en na 15.30 uur

2.6

Voor het openen en sluiten van een grafkelder wordt geheven:

1.120,80

Paragraaf 3 Cremeren

Gereserveerd

Paragraaf 4 Bijzetten en verstrooien van asbussen en urnen

4.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

4.1.1

in een urnennis

106,05

4.1.2

op een urnengraf

265,20

4.1.3

in een urnengraf

265,20

4.1.4

op een particulier graf

265,20

4.1.5

in een particulier graf

265,20

Paragraaf 5 Verstrooien van as

5.1

Voor het verstrooien van as op een aangewezen verstrooiingsplaats wordt geheven:

65,75

Paragraaf 6 Vergunning

6.1.

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen, wordt geheven:

6.1.1

voor gedenktekens of kruisen, per gedenkteken of kruis

68,95

6.1.2

voor een herinneringsboom, per boom

168,95

6.1.3

voor een grafkelder, per kelder

400,00

Paragraaf 7 Lijkschouwing

Gereserveerd

Paragraaf 8 Inschrijven en overboeken

8.1

Voor het inschrijven en overboeken van een particulier graf, urnennis of urnengraf in een daartoe bestemd register wordt geheven:

31,80

Paragraaf 9 Opgraven of ruimen

9.1

Voor het opgraven van een lijk wordt geheven:

1.379,15

9.2

Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf wordt geheven:

1.379,15

9.3

Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt geheven:

1.379,15

9.4

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven:

9.4.1

uit een particulier graf:

302,35

9.4.2

uit een particulier urnengraf:

302,35

9.4.3

uit een particuliere urnennis:

95,45

9.5

Voor het ruimen (schudden) van een graf op verzoek van de belanghebbende wordt geheven:

1.591,35