Regeling vervalt per 31-12-2024

Verordening op de heffing en de invordering van havengeld Eemsdelta 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m 30-12-2024

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van havengeld Eemsdelta 2024

De raad van de gemeente Eemsdelta,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

d.d. 14 november 2023,

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van;

BESLUIT

vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Jachthaven: voor de openbare dienst bestemde wateren alsmede kaden, wallen en steigers die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn en als jachthaven zijn benoemd;

 • 2.

  Vaartuig: een drijvend lichaam dat wegens zijn drijfvermogen wordt gebezigd dan wel bestemd of geschikt is voor het vervoer te water van personen en/of goederen of vervoeren van al dan niet met het drijvende lichaam één geheel uitmakende voorwerpen;

 • 3.

  Ligplaats jachthaven: een gedeelte van het als jachthaven aangewezen gebied , bestemd of geschikt om door een vaartuig te worden ingenomen;

 • 4.

  Zomerseizoen: de periode van 1 mei tot en met 30 september;

 • 5.

  Winterseizoen: de periode van 1 oktober tot en met 30 april;

 • 6.

  Dag: een aaneengesloten periode van 24 uur;

 • 7.

  Week: een aaneengesloten periode van 7 dagen

 • 8.

  Maand: een aaneengesloten periode van 30 dagen;

 • 9.

  Jaar: een kalenderjaar.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam 'havengelden' worden rechten geheven ter zake van het gebruik van de haven, door vaartuigen niet zijnde woonschepen, overeenkomstig de bestemming ervan en/of het genot van door of vanwege de gemeente verstrekte diensten.

Artikel 3. Belastingplicht

 • 1.

  Belastingplichtig is degene die gebruik maakt van de haven, dan wel de eigenaar van het vaartuig.

 • 2.

  Wie als gebruiker wordt aangemerkt, wordt naar de omstandigheden beoordeeld

Artikel 4. Belastingtarieven

De havengelden worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5. Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan de periode waarvoor een ligplaats jachthaven wordt ingenomen, dan wel gelijk aan de periode van het zomerseizoen en/of het winterseizoen..

Artikel 6. Wijze van heffing

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 worden de havengelden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, nota of andere schriftuur.

 • 2.

  Het bedrag van de havengelden wordt in de mondelinge of schriftelijke kennisgeving, nota of andere schriftuur vermeld.

Artikel 7. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

De havengelden zijn verschuldigd bij de aanvang van het gebruik.

Artikel 8. Termijnen van betaling

Het havengeld moet worden voldaan voordat de ligplaats wordt ingenomen.

Artikel 10. Kwijtschelding

Bij de invordering van het havengeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11. Overgangsrecht

De Verordening havengelden Eemsdelta 2022 van 30 november 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening havengelden Eemsdelta 2023.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 13 december 2023.

De raad van de gemeente Eemsdelta

B. Visser, T.G.C. Kramer-Klein,

Voorzitter Griffier

Tarieventabel behorende bij de verordening Havengelden Eemsdelta 2024

Tarieven voor de haven te Appingedam

1.1

Het havengeld bedraagt

1.1

in het zomerseizoen (1 mei tm 30 september van het kalenderjaar)

1.1.1

Voor het gebruik van de haven per strekkende meter lengte van het vaartuig, per overnachting

€ 1,05

1.1.2

Voor het gebruik van de passantenkade (geen elektriciteitsvoorziening) per strekkende meter lengte van het vaartuig, per overnachting

€ 0,95

1.1.3

Voor het gedurende deze periode gebruiken van een ligplaats voor een vaartuig met een lengte tot en met 10 meter

€ 546,90

1.1.4

Het in 2.1.3 genoemde tarief wordt verhoogd met

voor elke strekkende meter boven de lengte van 10 meter

€ 54,80

1.2

In het winterseizoen (1 oktober tot 1 mei van het kalenderjaar)

1.2.1

Voor een ligplaats voor een vaartuig met een lengte tot en met 10 meter

€ 164,40

1.2.2

Het in 1.2.1 genoemde tarief wordt verhoogd met

voor elke strekkende meter boven de lengte van 10 meter

€ 54,85

Tarieven overige voorzieningen voor de haven te Appingedam

2

Het tarief voor het gebruik maken van de overige voorzieningen gedurende het zomerseizoen bedraagt:

2.1

Watergebruik per 100 liter

€ 0,50

2.2

Elektriciteitsgebruik per kWh

€ 0,50

Tarieven voor de haven te Leermens

3

Het havengeld bedraagt

3.1

Per zomer- of winterseizoen

3.1.1

Voor een vaartuig tot een lengte van 5 meter

€ 119,25

3.1.2

Voor een vaartuig met een lengte van 5 meter tot 10 meter

€ 178,95

3.1.3

Voor een vaartuig tot een lengte van 10 meter of meer

€ 298,25