Regeling vervalt per 31-12-2029

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 21 november 2023, nummer [2144974/2145016], tot vaststelling van het subsidieplafond en de openstellingsperiode van de Uitvoeringsregeling Europese Landbouwsubsidies Noord-Holland 2023-2027 voor het onderdeel Samenwerking voor plattelandsontwikkeling-LEADER – kosten voor het beheer, de monitoring en de evaluatie van de LOS en de dynamisering ervan

Geldend van 20-03-2024 t/m 30-12-2029

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 21 november 2023, nummer [2144974/2145016], tot vaststelling van het subsidieplafond en de openstellingsperiode van de Uitvoeringsregeling Europese Landbouwsubsidies Noord-Holland 2023-2027 voor het onderdeel Samenwerking voor plattelandsontwikkeling-LEADER – kosten voor het beheer, de monitoring en de evaluatie van de LOS en de dynamisering ervan

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Gelet op artikel 1.2 van de Uitvoeringsregeling Europese Landbouwsubsidies Noord-Holland 2023-2027;

Overwegende dat het wenselijk is de lokale actiegroepen van de LEADER-gebieden in Noord-Holland te ondersteunen en om die reden subsidie te verstrekken voor de beheerkosten van door een lokale actiegroep (LAG) ingediende en door gedeputeerde staten goedgekeurde lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) in het kader van LEADER NSP-GLB;

Besluiten:

 • I.

  Gedeputeerde staten stellen open Hoofdstuk 2, paragraaf 8, Samenwerking voor plattelandsontwikkeling-LEADER – kosten voor het beheer, de monitoring en de evaluatie van de LOS en de dynamisering ervan, van de Uitvoeringsregeling Europese Landbouwsubsidies Noord-Holland 2023-2027, verder te noemen de uitvoeringsregeling, voor de periode van 1 december 2023, 9.00 uur, tot en met 31 januari 2024 om 17:00 uur.

 • II.

  Gedeputeerde staten stellen voor de onder I. genoemde periode het subsidieplafond ten behoeve van de maatregel vast op € 1.509.210,-.

  De middelen zijn voor 80% afkomstig uit het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en voor 20% uit nationale middelen.

 • III.

  Gedeputeerde staten stellen de volgende nadere regels vast:

Artikel 1 Subsidiabele activiteiten

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.8.2 van de Uitvoeringsregeling.

 • 2. De activiteiten, bedoeld in het eerste lid, dragen bij aan de operationalisering van door een LAG ingediende en door gedeputeerde staten goedgekeurde LOS in het kader van LEADER NSP-GLB 2023-2027.

Artikel 2 Aanvrager

Subsidie kan worden verstrekt aan:

 • a.

  een LAG;

 • b.

  rechtspersonen;

 • c.

  ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid.

Artikel 3 Subsidiabele kosten

 • 1. Kosten zijn subsidiabel vanaf de datum dat de LOS door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd.

 • 2. Subsidiabele kosten worden berekend conform artikel 1.9b van de Uitvoeringsregeling.

 • 3. In afwijking van de uitvoeringsregeling zijn kosten, bedoeld onder 1.8 lid c niet subsidiabel.

Artikel 4 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1. In aanvulling op artikel 1.15 van de uitvoeringsregeling voert de subsidieontvanger de activiteiten uit tot en met 31 december 2029, ook als het ontvangen subsidiebedrag reeds eerder is besteed.

 • 2. Het verzoek tot vaststelling van de subsidie wordt vóór 1 april 2029 ingediend.

 • 3. In aanvulling op artikel 1.18 van de uitvoeringsregeling kunnen er twee deelbetalingen per jaar worden aangevraagd.

 • 4. In aanvulling op artikel 1.6, tweede lid, van de uitvoeringsregeling behoren de vastgestelde LOS-en het besluit van Gedeputeerde Staten tot vaststelling van de LOS tot de verplichte bijlagen.

Artikel 5 Subsidiehoogte

Het subsidiebedrag bedraagt 100% van de subsidiabele kosten.

Artikel 6 Subsidie-arrangementen

Overeenkomstig met artikel 1.7 van de uitvoeringsregeling wordt subsidie toegekend op basis van arrangement 3.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 8 Werkingsduur en overgangsrecht

Dit besluit vervalt op 31 december 2029 met dien verstande dat dit besluit van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Artikel 9 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit subsidie beheerkosten LEADER NSP-GLB Noord-Holland 2023.

Ondertekening

Haarlem, 21 november 2023

Gedeputeerde staten van Noord-Holland

A.Th.H. van Dijk, voorzitter

M.J.H. van Kuijk, provinciesecretaris

Bijlage

I. Algemeen

LEADER is een onderdeel van het GLB. LEADER is de afkorting voor Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale. GLB is de afkorting voor het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) is de Nederlandse invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).. De Uitvoeringsregeling Europese Landbouwsubsidies Noord-Holland vormt de basis voor het verstrekken van NSP-subsidies door Noord-Holland. Deze regeling is ook de grondslag voor dit openstellingsbesluit.

LEADER is een gebiedsgerichte werkwijze waarbij verschillende partijen in een gebied - van landbouwers tot natuurorganisaties - samen een LAG (ook wel LEADER-groep genoemd) vormen en voor het gebied een lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) opstellen en ook samen die strategie uitvoeren. Een strategie draagt bij aan doelen op het gebied van klimaat, milieu en biodiversiteit en sociaal economische ontwikkeling.

Op grond van dit openstellingsbesluit kan subsidie worden verstrekt voor het beheer, monitoring, evaluatie van een door Gedeputeerde Staten goedgekeurde Lokale ontwikkelingsstrategie en de dynamisering ervan, met inbegrip van het faciliteren van uitwisselingen tussen belanghebbenden.

Het opengestelde subsidieplafond is inclusief de nationale cofinanciering. Cofinanciering door een ander bestuursorgaan (gemeente of waterschap) is niet nodig.

Op grond van artikel 2.8.6 van de Regeling wordt het plafond verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Juridisch kader

Ter uitvoering van diverse Europese verordeningen is door de minister van de LNV de Regeling uitvoering NSP GLB 2023–2027 opgesteld. Deze regeling vormt samen met de verschillende Europese verordeningen de grondslag voor de Uitvoeringsregeling Europese Landbouwsubsidies Noord-Holland.

II. Artikelsgewijs

Artikel 1 Subsidiabele activiteiten

Artikel 1, eerste lid, van dit openstellingsbesluit schrijft voor dat subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel van 2.8.2 van de Uitvoeringsregeling Europese landbouw subsidies Noord-Holland. Artikel 2.8.2 van de Uitvoeringsregeling bepaalt dat subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 34, eerste lid, onder c, van verordening 2021/1060. Deze activiteiten betreffen het beheer, de monitoring en de evaluatie van de Lokale ontwikkelingsstrategie en de dynamisering ervan, met inbegrip van het faciliteren van uitwisselingen tussen belanghebbenden.

Artikel 1, tweede lid, van dit openstellingsbesluit schrijft voor dat de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, bijdragen aan de operationalisering van door een LAG ingediende en door Gedeputeerde Staten goedgekeurde LOS in het kader van LEADER NSP GLB. Onder LOS wordt in artikel 2.7.1 van de Regeling verstaan: strategie voor vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling als bedoeld in artikel 31, tweede lid, onderdeel c, en artikel 32 van Verordening (EU) 2021/1060. Onder LAG wordt in artikel 2.7.1 van de Regeling verstaan: lokale actiegroep als bedoeld in artikel 33 van verordening 2021/1060.

Voor het indienen van een LOS is door Gedeputeerde Staten opgesteld de Open Call voor het indienen van Lokale ontwikkelingsstrategieën in het kader van LEADER NSP GLB. Op grond van het Instellingsbesluit Selectiecomité LEADER GLB-NSP Noord-Holland heeft het Selectiecomité LEADER GLB-NSP Noord-Holland tot taak Gedeputeerde Staten te adviseren over de beoordeling en rangschikking van ingediende strategieën overeenkomstig de Open Call.

Ingevolge artikel 2.8.5 van de Regeling bedraagt de hoogte van de subsidie maximaal 25% van de totale overheidsbijdrage aan de door Gedeputeerde Staten goedgekeurde LOS. Ingevolge artikel 2.8.3 van de Regeling wordt subsidie verstrekt aan een LAG, rechtspersonen, en rechtspersonen zonder rechtspersoonlijkheid.

Subsidieverstrekking vindt plaats overeenkomstig de subsidie-arrangementen in artikel 1.7 van de Uitvoeringsregeling Europese Landbouwsubsidies Noord-Holland.

Artikel 3 Subsidiabele kosten

Artikel 3 van dit Openstellingsbesluit regelt in overeenstemming met artikel 2.8.4, derde lid, van de Regeling dat subsidiabele kosten subsidiabel zijn vanaf de datum dat Gedeputeerde Staten de LOS hebben goedgekeurd. Ingevolge artikel 2.8.4, eerste lid, van de Regeling zijn subsidiabele kosten alleen kosten als bedoeld in artikel 1.8 van de Regeling die direct verband met de subsidiabele activiteit. Die activiteit is het beheer, de monitoring en de evaluatie van de strategie en de dynamisering ervan, met inbegrip van het faciliteren van uitwisselingen tussen belanghebbenden. Niet subsidiabel zijn de kosten in artikel 1.10 van de Regeling. De subsidiabele kosten worden op grond van artikel 3, tweede lid, van dit Openstellingsbesluit berekend met de zogenoemde vereenvoudigde kostenoptie als bedoeld in artikel 1.9b van de Regeling.

Artikel 4 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Artikel 1.15 van de Regeling Europese landbouwsubsidies bevat een aantal algemene verplichtingen voor de subsidieontvanger. In aanvulling hierop regelt dit Openstellingsbesluit dat de subsidieontvanger de activiteiten bedoeld in artikel 1, eerste lid, uitvoert tot en met 31 december 2029, ook als het ontvangen subsidiebedrag reeds eerder is besteed. Dat wil kort samengevat zeggen dat de subsidieontvanger het beheer, de monitoring en de evaluatie van de strategie en de dynamisering van een door Gedeputeerde Staten goedgekeurde LOS en de dynamisering ervan, blijft uitvoeren tot genoemde datum, ook als het ontvangen subsidiebedrag voorafgaande aan die datum reeds aan die activiteiten is besteed.