Mandaatbesluit

Geldend van 05-12-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-05-2022

Intitulé

Mandaatbesluit

De burgemeester van Asten,

Gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de algemene mandaatregeling van de gemeente Asten en de Ministeriële regeling van 1 april 2022, houdende regels voor de huisvesting en verzorging van ontheemden als gevolg van het oorlogsgeweld in Oekraïne (Regeling opvang ontheemden Oekraïne);

B e s l u i t :

 • I.

  De bevoegdheid tot het nemen van de navolgende besluiten alsmede alle daarmee samenhangende voorbereidings- en uitvoeringshandelingen, inzake het verstrekken van een maandelijkse financiële toelage aan ontheemden, op grond van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (hierna te noemen; de Regeling), te mandateren aan het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Senzer,

  • a.

   Het verstrekken van een maandelijkse financiële toelage ten behoeve van voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven, bedoeld in artikel 6, eerste lid, aanhef en onder b van de Regeling;

  • b.

   Het beperken of intrekken van verstrekkingen van de maandelijkse financiële toelage, op grond van artikel 7, eerste lid, aanhef en onder a en b, en artikel 7, tweede lid, van de Regeling;

  • c.

   Het terugvorderen van de verstrekkingen van de maandelijkse financiële toelage, op grond van artikel 8, eerste lid, van de Regeling;

  • d.

   Het verstrekken van een vergoeding voor buitengewone kosten, bedoeld in artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, gelezen in samenhang met artikel 11, eerste lid, van de Regeling;

  • e.

   Het verstrekken van een maandelijkse financiële toelage aan ontheemden die in opvangvoorzieningen van particulieren verblijven binnen de gemeentegrens en zijn geregistreerd, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Regeling;

  • f.

   Het beperken of intrekken van verstrekkingen van de maandelijkse financiële toelage, op grond van artikel 13, eerste lid, aanhef en onder a en b, en artikel 13, tweede lid, van de Regeling;

  • g.

   Het terugvorderen van de verstrekkingen van de maandelijkse financiële toelage, op grond van artikel 14, eerste lid, van de Regeling;

 • II.

  Aan het mandaat, bedoeld onder I, aanhef en onder a tot en met g, van dit besluit, de navolgende instructie respectievelijk beperking te verbinden:

  • a.

   Er wordt gehandeld binnen de kaders van de Regeling;

  • b.

   Van het mandaat is uitgezonderd het nemen van een beslissing op bezwaar (voor zover sprake is van besluitvorming in de zin van artikel 1.3, van de Algemene wet bestuursrecht).

 • III.

  Aan het Dagelijks bestuur de bevoegdheid te verlenen een ondermandaat te verstrekken voor het nemen van besluiten, bedoeld onder I, aanhef en onder a tot en met g, van dit besluit, mits de ondergemandateerde een in hiërarchisch opzicht leidinggevende positie bekleedt.

 • IV.

  Dit besluit met terugwerkende kracht vanaf 1 mei 2022 in te laten gaan.

Ondertekening

Besloten door de burgemeester op 14 juli 2022,

De burgemeester van Asten,

A.A.H.C.M. van Extel – van Katwijk