Regeling vervalt per 01-09-2025

Subsidieregeling creatieve makers 2024

Geldend van 01-12-2023 t/m 31-08-2025

Intitulé

Subsidieregeling creatieve makers 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft;

Gelet op artikel 3 en artikel 5 van de Algemene subsidieverordening gemeente Delft 2022 (hierna: ASV);

Overwegende dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen voor het verstrekken van subsidies met als doel om de werkgelegenheid van Delftse creatieve makers te stimuleren en om daarmee te zorgen voor een levendig cultureel leven in de stad.

Besluit

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Creatieve makers: ZZP’ers en freelancers, gevestigd en/of werkzaam in de culturele sector in Delft, die met creatieve uitingen/producten in hun inkomen voorzien. Het gaat om creatieve makers op het gebied van muziek, theater, beeldende kunst, urban, mode, design, letteren, games, film, dans, strip of een mix van deze stijlen;

 • b.

  Culturele instellingen: instellingen met rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk die zich inzetten voor actieve cultuur of cultuureducatie;

Artikel 2. Toepassingsbereik

Deze subsidieregeling is van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in deze subsidieregeling bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Doel

Het doel dat met de subsidie wordt beoogd, is het stimuleren van werkgelegenheid van creatieve makers en om daarmee te zorgen voor een levendig cultureel leven in Delft.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan creatieve makers en culturele instellingen. Onder creatieve makers wordt verstaan:

 • a.

  Freelancer: persoon die voor de voorziening in het bestaan aangewezen is op zelfstandige werving van arbeid in de vorm van losse opdrachten of kortstondige dienstverbanden, niet is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en zich laat verlonen door een onderneming die als juridisch werkgever optreedt ten behoeve van een freelancer bij de uitvoering van een opdracht door de freelancer als bedoeld in deze subsidieregeling;

 • b.

  ZZP’er: zelfstandige zonder personeel die voor de voorziening in het bestaan aangewezen is op arbeid in eigen bedrijf of zelfstandig beroep in Nederland, die daarbij geen personeel in dienst heeft en die als zodanig ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. In deze regeling wordt met een ZZP’er een eenmanszaak bedoeld en geen BV.

Artikel 5. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor de uitvoering van culturele of cultuur-educatieve activiteiten met een eenmalig of tijdelijk karakter, met een maximale duur van 11 maanden, in de gemeente Delft die gericht zijn op inwoners van Delft.

Artikel 6. Subsidievoorwaarden

 • 1. Subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 5 wordt uitsluitend verstrekt indien en voor zover:

  • a.

   de activiteit uiterlijk op 31 december 2024 in zijn geheel is uitgevoerd, dan wel het maakproces daarvan volledig is afgerond;

  • b.

   de creatieve maker of culturele instelling is gevestigd in de regio Haaglanden;

  • c.

   de activiteiten niet subsidiabel zijn vanuit een soortgelijke regeling creatieve makers in de eigen gemeente;

  • d.

   de activiteit is gericht op het maken en uitvoeren van een cultureel of cultuur-educatief product of evenement.

 • 2. Per aanvrager kan slechts één subsidieaanvraag worden gehonoreerd.

Artikel 7. Hoogte van de subsidie

 • 1. De subsidie voor culturele instellingen bedraagt maximaal € 10.000,- per aanvrager.

 • 2. De subsidie voor creatieve makers bedraagt maximaal € 3.000,- per aanvrager.

Artikel 8. Subsidieplafond en verdeelsleutel

 • 1. Het college stelt voor activiteiten als bedoeld in deze subsidieregeling het subsidieplafond vast op € 100.000,- voor het kalenderjaar 2024.

 • 2. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening van een volledige aanvraag bij het college, totdat het in het eerste lid vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

Artikel 9. Aanvraag

Een aanvraag om subsidie wordt schriftelijk ingediend bij het college met gebruikmaking van het aanvraagformulier. Bij de aanvraag wordt, in afwijking van artikel 7 van de ASV, tevens ingediend:

 • a.

  een activiteitenplan;

 • b.

  een sluitende begroting; en

 • c.

  voor de aanvrager zijnde een:

  • i.

   ZZP’er: een uittreksel van de KVK (niet ouder dan 3 maanden);

  • ii.

   Freelancer: een (kopie van een) arbeidsovereenkomst met het verloningsbedrijf;

  • iii.

   Culturele instelling: een uittreksel van de KVK (niet ouder dan 3 maanden), de statuten en het jaarverslag en de jaarrekening van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de aanvraag is gedaan.

Artikel 10. Aanvraagperiode

 • 1. In afwijking van artikel 8 van de ASV wordt een aanvraag om subsidie in de periode van 1 december 2023 tot en met uiterlijk 1 oktober 2024 ingediend.

 • 2. Aanvragen om subsidie worden ingediend uiterlijk 8 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 3. Indien blijkt dat een tijdig ingediende aanvraag onvolledig is, krijgt de aanvrager éénmalig de mogelijkheid om de ontbrekende stukken binnen twee weken alsnog aan te leveren. De datum waarop de aanvraag volledig is, is de datum van indiening.

Artikel 11. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de redelijkerwijs gemaakte kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van het college direct zijn verbonden aan de uitvoering van de activiteiten als bedoeld in artikel 5. Hierbij wordt gestreefd naar verloning volgens de Fair Practice Code (Fair Pay).

Artikel 12. Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen

De volgende kosten komen in ieder geval niet in aanmerking voor subsidieverlening:

 • a.

  kosten die behoren tot de reguliere bedrijfsvoering en de bedrijfscontinuïteit (bijvoorbeeld afschrijvingen, kosten van reguliere professionele artistieke begeleiding zoals dirigenten voor de periodieke repetities);

 • b.

  kosten waarvoor het college reeds subsidie heeft verleend of op andere wijze heeft bekostigd;

 • c.

  kosten die samenhangen met huur of eigendom van permanente locaties;

 • d.

  kosten die voorafgaand aan de subsidieverlening of na afloop van de periode waar subsidie voor wordt verleend zijn gemaakt.

Artikel 13. Wijze van vaststelling subsidie

 • 1. In afwijking van artikel 18 van de ASV dient de ontvanger van een subsidie van meer dan € 5.000,- een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in uiterlijk op 31 maart 2025.

 • 2. Het college besluit op de aanvraag tot vaststelling van de subsidie op uiterlijk 31 mei 2025.

 • 3. In afwijking van artikel 17 lid 2 van de ASV kan het college bepalen op basis van een te trekken steekproef dat een subsidieontvanger bij een subsidiebedrag van minder dan € 5.000,- alsnog een verantwoording moet indienen.

Artikel 14. Afwijking van deze subsidieregeling / Hardheidsclausule

 • 1. In alle gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorziet of onduidelijk is, beslist het college.

 • 2. Het college kan in bijzondere gevallen van één of meer bepaalde artikelen of artikelleden van deze regeling afwijken als daaraan vasthouden, gelet op het belang of de belangen die met deze bepalingen worden gediend, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 15. Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling creatieve makers 2024”.

 • 2. Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 3. De regeling geldt tot en met 1 september 2025, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidies die op grond van deze regeling zijn verstrekt.

Ondertekening

Het college van burgemeester en wethouders van Delft,