Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Coevorden 2024

Geldend van 30-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Coevorden 2024

Verordening leges Coevorden 2024

De raad van de gemeente Coevorden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlagenr. ;

gelet op de artikelen 156 eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid,

aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Coevorden 2024.

(Verordening leges Coevorden 2024)

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstelling

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1. De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 • 2. De uit de hoofdstukken 1 tot en met 4, 6 tot en met 10 en 13 van de tarieventabel voortvloeiende leges worden geheven zonder dat de verplichting daartoe bij beschikking is vastgesteld.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 8 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • -

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • -

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • -

   onderdeel 1.4.8 en 1.4.9 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • -

   onderdeel 1.9.4 (verklaring omtrent het gedrag);

  • -

   hoofdstuk 7 (kansspelen).

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De verordening leges Coevorden wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 3. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening leges Coevorden 2024’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 november 2023.

De raad voornoemd,

Voorzitter,

R. Bergsma.

Griffier,

M. Lucassen.

Tarieventabel Leges 2024

behorende bij de verordening op de heffing en invordering van leges gemeente Coevorden 2024.

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 Vervallen

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

Hoofdstuk 7 Kansspelen

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Vervallen

Hoofdstuk 11 Gemeentearchief

Hoofdstuk 12 Vervallen

Hoofdstuk 13 Vervallen

Hoofdstuk 14 Telecommunicatie

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 16 Diversen

Hoofdstuk 17 Leegstandwet

Titel 2 Dienstverlening en besluiten in het kader van de omgevingswet

Hoofdstuk 2.1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 2.2 Voorfase

Hoofdstuk 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Hoofdstuk 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Hoofdstuk 2.5 Milieubelastende activiteiten

Hoofdstuk 2.6 Lozingsactiviteiten (gereserveerd)

Hoofdstuk 2.7 Aanlegactiviteiten

Hoofdstuk 2.8 Overige activiteiten

Hoofdstuk 2.9 Maatwerkvoorschriften

Hoofdstuk 2.10 Gelijkwaardigheid

Hoofdstuk 2.11 Overige tarieven

Hoofdstuk 2.12 Modaliteiten

Hoofdstuk 2.13 Vermindering (gereserveerd)

Hoofdstuk 2.14 Teruggaaf

Bijlage 1: Tarieven 2024 Het Oversticht, welstands- en monumentencommissie, Omgevingskwaliteit gemeente Coevorden

Bijlage 2: Lijst kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteiten

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Seksbedrijven

Hoofdstuk 3 Kinderopvang

Hoofdstuk 4 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 5 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 
 

1.1.1.1

maandag tot en met vrijdag

€ 504,85

 

1.1.1.2

zaterdag en buiten normale kantooruren

€ 797,15

 

1.1.1.3

de huwelijksvoltrekking alsmede het registreren van een partnerschap vindt kosteloos plaats in de locatie gemeentehuis te Coevorden op:

 
 
 

- maandag om 09.00 uur en 09.30 uur.

€ 0,00

1.1.2

 

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 
 

1.1.2.1

een trouwboekje of partnerschapsboekje in een getypte uitvoering

€ 22,35

 

1.1.2.2

een duplicaat van een trouw- of partnerschapsboekje

€ 22,35

1.1.3

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een lijst waarop zijn vermeld:

 
 

1.1.3.1

alle op één dag, in één week of in één maand geborenen en overledenen, voor zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elke op die lijst vermelde aangifte

€ 3,85

 

1.1.3.2

alle op één dag, in één week of in één maand voorgenomen en getrouwde paren, alsmede voorgenomen en geregistreerde partners, voor zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elk op die lijst vermeld paar

€ 3,85

1.1.4

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van lijsten als in 1.1.4.1 en 1.1.4.2 bedoeld:

 
 

1.1.4.1

voor de periode van een maand

€ 24,20

 

1.1.4.2

voor de periode van drie maanden

€ 57,10

 

1.1.4.3

voor de periode van zes maanden

€ 106,40

 

1.1.4.4

voor de periode van één jaar

€ 191,75

1.1.5

 

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 8,60

1.1.6

 

In behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten van de burgerlijke stand

 

1.1.7

 

Het extra tarief inzake de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap indien daarbij gebruik wordt gemaakt van een Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand uit een andere gemeente:

€ 150,70

1.1.8

 

Levering getuige bij huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie

€ 30,70

1.1.9

 

Bij wijziging datum na melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap, bedraagt het tarief

€ 42,70

1.1.10

 

Bij annuleren huwelijk na voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap, bestaat aanspraak op teruggaaf van de leges. De teruggaaf bedraagt:

80%

1.1.11

 

Bij annuleren huwelijk na voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap, door overlijden van één van de partners of familieleden in de eerste graad, bestaat aanspraak op teruggaaf van de leges. De teruggaaf bedraagt:

100%

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2

 
 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 
 

1.2.1

 

van een nationaal paspoort:

 
 
 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 83,85*

 
 

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 63,40*

 

1.2.2

 

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 
 
 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 83,85*

 
 

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 63,40*

 

1.2.3

 

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

 
 
 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 83,85*

 
 

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 63,40*

 

1.2.4

 

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 63,40*

 

1.2.5

 

van een Nederlandse identiteitskaart

 
 
 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80*

 
 

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 40,90*

 

1.2.6

 

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 36,90*

 

1.2.7

 

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

€ 57,05*

 

1.2.8

 

voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.7 genoemde bedragen:

€ 7,75

* maximumtarief 2024

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 51,10*

 

1.3.1

Het tarief genoemd in artikel 1.3 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 39,65*

 

1.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een nieuw rijbewijs als bedoeld in artikel 1.3 ter vervanging van een door vermissing, verlies of diefstal in het ongerede geraakte rijbewijs boven het in 1.3 genoemde tarief

€ 21,00

* tarief met ingang van 1 januari 2024

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4

 
 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.4 en 1.4.5, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 
 

1.4.1

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 
 

1.4.1.1

tot het verstrekken van gegevens:

 
 
 
 

per verstrekking

€ 8,60

 

1.4.2

 

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 
 
 

1.4.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 224,80

 
 

1.4.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 936,00

 
 

1.4.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 1.640,00

 
 

1.4.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

€ 7.518,30

 
 

1.4.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

€ 13.880,45

 

1.4.3

 

tot het afsluiten van een abonnement op het wekelijks verstrekken van een opgave van verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de gemeente en vestigingen in de gemeente

€ 751,85

 
 

1.4.3.1

voor de toepassing van onderdeel 1.4.5 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 
 
 

1.4.3.2

tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon-en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van verordening (EU) nr.2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van verordening nr. 1024/2012 (pbEU 2016, l 200

€ 13,70*

 

1.4.4

 

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 26,85

 

1.4.5

 

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 9,85

 

1.4.6

 

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 9,85

Hoofdstuk 5 (Vervallen)

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

1.6

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 

1.6.1

 

een afschrift van de programmabegroting

€ 24,35

 

1.6.2

 

een afschrift van de gemeenterekening

€ 24,35

 

1.6.3

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 
 

1.6.3.1

tot het verstrekken van het gemeenteblad

€ 110,10

 

1.6.4

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 
 

1.6.4.1

een afschrift van de algemene plaatselijke verordening, inclusief de eventueel hierbij behorende wijzigingsverordeningen

€ 67,65

 
 

1.6.4.2

een afschrift van de bouwverordening, inclusief de eventueel hierbij behorende wijzigingsverordening

€ 56,40

 
 

1.6.4.3

een exemplaar van de andere dan onder 1.6.4.3 genoemde strafverordeningen

€ 50,55

 
 

1.6.4.4

een volledige verzameling van de gemeentelijke strafverordeningen

€ 163,00

 
 

1.6.4.5

aanvullingen op de gemeentelijke strafverordeningen, per pagina

€ 0,55

 
 

1.6.4.6

andere, niet met name in deze tabel genoemde gemeentelijke verordeningen, per pagina of gedeelte daarvan

€ 0,55

Hoofdstuk 7 Kansspelen

1.7

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 
 

1.7.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50*

 

1.7.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten,

 
 
 

voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50*

 
 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 23,95*

 

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 9,25

* maximumtarief

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.8.1

 

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan

 
 
 

1.8.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 4,25

 
 

1.8.1.2

in formaat A3

€ 6,40

 
 

1.8.1.3

tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, per dm2 lichtdruk

€ 0,75

 

1.8.2

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift:

 
 
 

1.8.2.1

uit de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

€ 10,10

 
 

1.8.2.2

uit de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 10,50

 
 

1.8.2.3

van de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988

€ 10,50

 
 

1.8.2.4

uit het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988

€ 10,50

 
 

1.8.2.5

uit het register bedoeld in artikel 57, eerste lid, van de Woningwet

€ 10,50

 
 

1.8.2.6

uit de kadastrale massale output

€ 10,50

 

1.8.3

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 
 
 

1.8.3.1

het gemeentelijke adressenbestand, per adres

€ 10,50

 
 

1.8.3.2

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel, per gelegde relatie

€ 10,50

 
 

1.8.3.3

het gemeentelijke adres-coördinatenbestand, per adres coördinaat

€ 10,50

 
 

1.8.3.4

de gebouwenregistratie

€ 10,50

 

1.8.4

 

Het tarief bedraagt voor het verlenen van inzage van de kadastrale informatie via beeld:

 
 
 

1.8.4.1

indien daarbij door een ambtenaar van de gemeente hulp wordt verleend per kwartier of een gedeelte daarvan

€ 12,65

 
 

1.8.4.2

indien daarbij niet door een ambtenaar van de gemeente hulp wordt verleend

 
 
 
 

a. per kwartier

€ 4,05

 
 
 

b. een abonnement over de periode van een jaar

€ 119,40

 

1.8.5

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om perceelsinformatie, al dan niet ten behoeve van aan- en verkoop c.q. taxatie, van (on)roerende zaken indien dit informatie is betreffende:

 
 
 
 

a. bestemmingsplannen/vergunningen etc.

€ 53,25

 
 
 

b. de onderhoudstoestand/aanschrijvingen

€ 53,25

 
 
 

c. milieu aspecten/verontreinigingen

€ 53,25

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.9.1

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 10,00

 

1.9.2

tot het verkrijgen van iedere andere verklaring omtrent een persoon

€ 12,50

 

1.9.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag wordt vastgesteld door de Minister van Justitie

 
 

1.9.4

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot naturalisatie wordt vastgesteld op het bedrag dat volgt uit de tarieventabel van de immigratie- en naturalisatiedienst.

 

Hoofdstuk 10 Vervallen

Hoofdstuk 11 Gemeentearchief

1.11

 

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 8,50

 

1.11.1

Het op grond van subonderdeel 1.11 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

1.11.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 
 

1.11.2

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk per pagina

 
 

1.11.3

Berustend stuk per pagina

€ 1,90

 

1.11.4

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 1,90

Hoofdstuk 12 Vervallen

Hoofdstuk 13 Vervallen

Hoofdstuk 14 Telecommunicatie

 
 
 

Werkzaamheden in verband met aanleg, instandhouding of opruiming van kabels

 

1.14

 
 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 176,70

 

1.14.1

 

Het in 1.14 genoemde bedrag wordt:

 
 
 

1.14.1.1

Indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk verhoogd met

€ 112,35

 
 

1.14.1.2

Indien met betrekking tot een melding een onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 
 

1.14.1.3

Indien een begroting als bedoeld in 1.14.1.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 

1.14.1.4

Het tarief bedoeld in onderdeel 1.14 wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.

 

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

1.15

 
 

Het tarief, bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.15.1

 

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

€ 42,50

 

1.15.2

 

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) anders dan bedoeld in onderdeel 1.15.1

€ 42,50

 

1.15.3

 

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement

€ 45,10

 

1.15.4

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 75,55

 
 

1.15.4.1

bij verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 17,55

 
 

1.15.4.2

tot het toekennen van een gehandicaptenparkeerplaats

€ 234,15

 
 

1.15.4.3

indien de gevraagde vergunning niet wordt verleend, wordt teruggaaf van 25% van de geheven leges verleend

 
 
 

1.15.4.4

tot het toekennen van een gehandicaptenparkeerkaart en gehandicaptenparkeerplaats

€ 251,10

 
 

1.15.5

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de Wet personenvervoer

€ 7,45

Hoofdstuk 16 Diversen

1.16

 
 

Het tarief, bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 

1.16.1

 

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 5,80

 

1.16.2

 

afschriften, scans, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 
 
 

1.16.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,65

 
 

1.16.2.2

per pagina op papier van een ander formaat

€ 0,75

 

1.16.3

 

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 5,80

 

1.16.4

 

stukken of uittreksels, welke op verzoek van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 5,80

 

1.16.5

 

kopieën van kaarten en tekeningen, al dan niet behorende bij de in 1.16.1 tot en met 1.16.4 genoemde stukken, dan wel kopieën of lichtdrukken daarvan, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 
 
 

a.-

per kopie:

 
 
 
 

A4 formaat

€ 5,50

 
 
 

A3 formaat

€ 6,80

 
 
 

A2 formaat

€ 8,35

 
 
 

A1 formaat

€ 8,70

 
 
 

A0 formaat

€ 10,65

 
 

b.-

per kopie van een origineel:

 
 
 
 

A4 formaat

€ 7,55

 
 
 

A3 formaat

€ 8,65

 
 
 

A2 formaat

€ 8,90

 
 
 

A1 formaat

€ 10,45

 
 
 

A0 formaat

€ 11,15

 

1.16.6

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 
 
 

tekening uit het digitaal bouwarchief, voor zover niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per tekening:

€ 25,00

 

1.16.7

 

topografische gegevens:

 
 
 

a.

 
 
 
 
 

- digitaal, waarvan de basiskosten bedragen

€ 74,50

 
 
 

- te vermeerderen met

€ 3,15

 
 
 

per kilobyte (dwg formaat)

 
 
 
 

- te vermeerderen met

€ 1,40

 
 
 

per kilobyte (dxf formaat)

 
 
 

b.

 
 
 
 
 

- papierplot waarvoor de basiskosten bedragen

€ 74,50

 
 
 

te vermeerderen voor

 
 
 
 

A0 formaat

€ 37,55

 
 
 

A1 formaat

€ 29,45

 
 
 

A2 formaat

€ 22,15

 
 
 

A3 formaat

€ 15,20

 
 
 

A4 formaat

€ 7,80

 

1.16.8

 

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van digitale foto’s waarvan de basiskosten bedragen

€ 74,25

 
 
 

bedragen te vermeerderen voor:

 
 
 
 

- digitale detailfoto’s bebouwde kom per foto

€ 95,50

 
 
 

- digitale overzichtsfoto’s per foto

€ 386,55

 

1.16.9

 

het verkrijgen van een vergunning voor het hebben van een reclamedoek, per doek:

€ 16,85

 

1.16.10

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een vergunning of ontheffing ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 41,60

Hoofdstuk 17 Leegstandwet

1.17

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.17.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 163,80

 

1.17.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 84,85

Titel 2 Dienstverlening en besluiten in het kader van de omgevingswet

Hoofdstuk 2.1 Algemene bepalingen

2.1.1

Definities

 

1.

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

2.

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

3.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 
 

binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het verboden is deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

 
 

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het verboden is deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

 
 

kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit: zie bijlage 2 voor een lijst met gevallen, waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het verboden is deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, en gedefinieerd worden als kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

 
 

zonnepark: een vorm van energieopwekking waarbij, in veldopstelling op de grond, zonnepanelen worden geplaatst. Een zonneweide of zonneakker wordt gelijkgesteld aan een zonnepark.

 

4.

bouwkosten:

 
 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) (Hoge Raad 01-02-2019, ECLI:NL:HR:2019:1430) , voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2699, uitgave 2013, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.2

Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 
 

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

een conceptverzoek;

 

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

 

c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

 

d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

 

e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

 

f.

(gereserveerd)

 

f.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

 

g.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

 

2.1.3

Bepalen tarief

 

1.

De in artikel 2.1.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

 

2.

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

 

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

 

4.

(gereserveerd)

 

5.

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 

6.

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

Hoofdstuk 2.2 Voorfase

2.2.1

Omgevingsoverleg

 
 

Voordat een formele aanvraag om een besluit als bedoeld in de overige paragrafen van deze titel wordt ingediend en betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

 

a.

voor een informatieverzoek:

€ 0,00

b.

voor een intaketafel:

€ 0,00

c.

voor een conceptverzoek:

€ 250,00

Hoofdstuk 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

2.3.1

Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief indien de bouwkosten, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

minder bedragen dan € 25.000,--:

1,05%

 

met een minimumtarief van:

€ 126,00

b.

€ 25.000,-- of meer, maar minder dan € 75.000,-- bedragen:

0,93%

 

met een minimumtarief van:

€ 262,80

c.

€ 75.000,-- of meer, maar minder dan € 250.000,-- bedragen:

0,89%

 

met een minimumtarief van:

€ 695,55

d.

€ 250.000,-- of meer, maar minder dan € 500.000,-- bedragen:

0,87%

 

met een minimumtarief van:

€ 2.213,47

e.

€ 500.000,-- of meer, maar minder dan € 1.000.000,--:

0,79%

 

met een minimumtarief van:

€ 4.350,30

f.

€ 1.000.000,-- of meer bedragen:

0,68%

 

met een minimumtarief van:

€ 7.860,30

 

met een maximumtarief van:

€ 90.000,00

2.3.2

Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief indien de bouwkosten, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

minder bedragen dan € 25.000,--:

2,45%

 

met een minimumtarief van:

€ 189,00

b.

€ 25.000,-- of meer, maar minder dan € 75.000,-- bedragen:

2,16%

 

met een minimumtarief van:

€ 613,20

c.

€ 75.000,-- of meer, maar minder dan € 250.000,-- bedragen:

2,07%

 

met een minimumtarief van:

€ 1.622,95

d.

€ 250.000,-- of meer, maar minder dan € 500.000,-- bedragen:

2,03%

 

met een minimumtarief van:

€ 5.164,76

e.

€ 500.000,-- of meer, maar minder dan € 1.000.000,--:

1,83%

 

met een minimumtarief van:

€ 10.150,70

f.

€ 1.000.000,-- of meer bedragen:

1,58%

 

met een minimumtarief van:

€ 18.340,70

 

met een maximumtarief van:

€ 210.000,00

2.3.3

Zonneparken

 
 

In afwijking van het bepaalde in artikel 2.1.1.4 bedragen de bouwkosten bij de berekening van het tarief van artikel 2.3.1 en artikel 2.3.2 € 500.000,- per hectare projectgebied indien de aanvraag betrekking heeft op een zonnepark als bedoeld in artikel 2.1.1.5.

 

2.3.4

Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.5, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 252,55

Hoofdstuk 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

2.4.1

Omgevingsplanactiviteit: monumenten

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, rijksmonument, voorbeschermd gemeentelijk monument, voorbeschermd provinciaal monument of voorbeschermd rijksmonument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 126,00

b.

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 126,00

2.4.2

Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit in een rijksbeschermd, provinciaal beschermd of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 126,00

Hoofdstuk 2.5 Milieubelastende activiteiten

2.5.1

Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteiten

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.20 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, of als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet.

 

a.

voor een aanvraag van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet (milieubelastende activiteit bruidsschat):

€ 3.655,00

b.

voor een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.20 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (milieubelastende activiteit BAL-activiteit regulier):

€ 3.655,00

c.

voor een milieubelastende activiteit zoals bedoeld in onderdelen a en b, waar tevens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is (milieubelastende activiteit BAL-activiteit uitgebreid):

€ 5.930,00

Hoofdstuk 2.6 Lozingsactiviteiten (gereserveerd)

Hoofdstuk 2.7 Aanlegactiviteiten

2.7.1

Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven (gereserveerd)

 

2.7.2

Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en aardkundige waarde (gereserveerd)

 

2.7.3

Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen of wijzigen van een weg als op grond van het omgevingsplan of bij omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit een geluidgevoelig gebouw is toegelaten binnen het aandachtsgebied van die weg, als bedoeld in artikel 22.272 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 252,55

2.7.4

Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet, artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit of artikel 22.278 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 252,55

2.7.5

Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 252,55

2.7.6

Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 252,55

Hoofdstuk 2.8 Overige activiteiten

2.8.1

Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in de gemeentelijke bomenverordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 58,70

2.8.2

Andere activiteiten

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk:

€ 252,55

Hoofdstuk 2.9 Maatwerkvoorschriften

2.9.1

Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

 
 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouwactiviteit, bedraagt het tarief:

 

a.

voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op:

 • 1.

  het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 • 2.

  bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 • 3.

  het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of

 • 4.

  het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; per maatwerkvoorschrift:

€ 670,70

b.

in andere gevallen dan bedoeld in lid a, per maatwerkvoorschrift:

€ 670,70

2.9.2

Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

 
 

Als de aanvraag op een maatwerkvoorschriften als bedoeld in het omgevingsplan of hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief:

 

a.

één milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief:

€ 1.975,00

2.9.3

Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

 
 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.9.1 en 2.9.2, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 670,70

Hoofdstuk 2.10 Gelijkwaardigheid

2.10.1

Gelijkwaardige maatregel

 
 

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

 

a.

een bouwactiviteit, bedraagt het tarief:

€ 252,55

b.

een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief:

€ 126,00

c.

een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief:

€ 1.975,00

d.

een andere activiteit dan bedoeld in voorgaande onderdelen, bedraagt het tarief:

€ 252,55

Hoofdstuk 2.11 Overige tarieven

2.11.1

Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

€ 252,55

2.11.2

Wijzigen omgevingsvergunning

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 74,50

2.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om andere wijzigingen van een omgevingsvergunning dan genoemd onder lid a is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

 

2.11.3

Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

€ 252,55

2.11.4

Beoordeling aanvullende gegevens

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, in behandeling is genomen:

€ 252,55

2.11.5

Beoordeling onderzoeksrapporten

 
 

De in artikel 2.13.3 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 

2.11.6

Wijzigen van het omgevingsplan

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan:

€ 4.508,00

 

Tenzij kostenverhaal op andere wijze met elkaar is overeengekomen.

 

2.11.7

Niet genoemd besluit op aanvraag

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan.

€ 252,55

Hoofdstuk 2.12 Modaliteiten

2.12.1

Planologische strijdigheid bij omgevingsplanactiviteit (waarbij tevens of geen sprake is van een bouwactiviteit)

 

a.

als moet worden beoordeeld of de omgevingsplanactiviteit in overeenstemming is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet dan bedraagt het tarief (binnenplanse omgevingsplanactiviteit waarbij gebruik wordt gemaakt van een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid, wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht):

€ 670,70

b.

als moet worden beoordeeld of de omgevingsplanactiviteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan dan bedraagt het tarief (kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit):

€ 670,70

c.

als moet worden beoordeeld of de omgevingsplanactiviteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan dan bedraagt het tarief (buitenplanse omgevingsplanactiviteit):

€ 3.129,75

2.12.2

Achteraf ingediende aanvraag

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met:

10,00%

2.12.3

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

 

a.

als sprake is van een milieubelastende activiteit:

€ 1.975,00

b.

als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit niet zijnde een milieubelastende activiteit:

€ 3.129,75

2.12.4

Beoordeling onderzoeksrapporten

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

 

a.

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 331,85

b.

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 331,85

c.

voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER):

€ 1.975,00

d.

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

€ 331,85

2.12.5

Advies

 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

 

a.

voor een advies van de gemeenteraad:

€ 625,30

b.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie worden de kosten conform bijlage 1: ''Tarieven 2024 Het Oversticht, welstands- en monumentencommissie, Omgevingskwaliteit gemeente Coevorden'', in rekening gebracht:

 

c.

voor een advies in andere gevallen dan bedoeld in de onderdelen a en b: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.

Als een begroting als bedoeld in lid b t/m d is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.12.6

Instemming

 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

 
 

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

 

2.

Het bedrag bedoeld in het eerste lid wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 2.13 Vermindering (gereserveerd)

Hoofdstuk 2.14 Teruggaaf

2.14.1

Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

 
 

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

85,00%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 

2.14.2

Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

 
 

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

50,00%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 

2.14.3

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

a.

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure (binnen vier weken)

50,00%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

b.

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure (vanaf vier weken)

20,00%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

2.14.4

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

a.

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure (binnen zes weken)

50,00%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

b.

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure (vanaf zes weken)

20,00%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

2.14.5

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 
 

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 24 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

10,00%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

2.14.6

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 

a.

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

25,00%

 

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

 

b.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.14.7

Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

 
 

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

 

2.14.8

Minimumbedrag voor teruggaaf

 
 

Een bedrag minder dan € 126,00 wordt niet teruggegeven.

 

Bijlage 1: Tarieven 2024 Het Oversticht, welstands- en monumentencommissie, Omgevingskwaliteit gemeente Coevorden

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 2: Lijst kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteiten

Op alle buitenplanse omgevingsplanactiviteiten is het tarief van artikel 2.12.1 onder c van toepassing, tenzij de activiteit valt binnen één van de volgende categorieën. In dat geval betreft het een ‘kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit’ als bedoeld in artikel 2.12.1 onder b van deze verordening.

1. Een bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan, mits, voor zover gelegen buiten de bebouwde kom, wordt voldaan aan de volgende eisen:

 • a.

  niet hoger dan 5 m, tenzij sprake is van een kas of bedrijfsgebouw van lichte constructie ten dienste van een agrarisch bedrijf;

 • b.

  de oppervlakte niet meer dan 150 m2;

2. Een gebouw ten behoeve van een infrastructurele of openbare voorziening (nutsvoorzieningen, de waterhuishouding, het meten van de luchtkwaliteit, het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer of het weg-spoorweg-, water- of luchtverkeer) wanneer wordt voldaan aan de volgende eisen:

 • a.

  niet hoger dan 5m, en

 • b.

  de oppervlakte niet meer dan 50m2;

3. Een bouwwerk, geen gebouw zijnde, of een gedeelte van een dergelijk bouwwerk, mits voldaan wordt aan de volgende eisen:

 • a.

  niet hoger dan 10m, en

 • b.

  de oppervlakte niet meer dan 50m2;

4. een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte aan of op een gebouw, een dakkapel, dakopbouw of gelijksoortige uitbreiding van een gebouw, de uitbreiding van een bouwwerk met een bouwdeel van ongeschikte aard dan wel voorzieningen gericht op het isoleren van een gebouw;

5. een antenne-installatie, mist niet hoger dan 40 meter;

6. een installatie bij een glastuinbouwbedrijf voor warmtekrachtkoppeling (de gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit of mechanische energie door verstoking van een brandstof, waarvan de warmte nuttig gebruikt wordt, anders dan voor de productie van elektriciteit);

7. het gebruiken van gronden voor een niet-ingrijpende herinrichting van openbaar gebied;

8. het gebruiken van bouwwerken, eventueel in samenhang met bouwactiviteiten die de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet vergroten, en van bij die bouwwerken aansluitend terrein, mits, voor zover gelegen buiten de bebouwde kom, het uitsluitend betreft een logiesfunctie voor werknemers of de opvang van asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen;

9. het gebruiken van een recreatiewoning voor bewoning, mits voldaan wordt aan de volgende eisen:

 • a.

  de recreatiewoning voldoet aan de bij of krachtens de vigerende wet- en regelgeving aan een bestaande woning gestelde eisen;

 • b.

  de bewoning niet in strijd is met de regels gesteld in Omgevingswet

 • c.

  de bewoner op 31 oktober 2003 de recreatiewoning als woning in gebruik had en deze sedertdien onafgebroken bewoont, en

 • d.

  de bewoner op 31 oktober 2003 meerderjarig was

10. ander gebruik van gronden of bouwwerken dan bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 10 voor een termijn van ten hoogte 10 jaar.

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 314,45

3.1.2

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 73,05

3.1.3

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 82,55

3.1.3.4

Een melding als bedoeld in artikel 30a van de Drank- en Horecawet

€ 73,05

Hoofdstuk 2 Seksbedrijven

3.2

 

tot het verlenen of verlengen van een vergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening:

 
 

3.2.1

het verkrijgen of verlengen van een vergunning voor het exploiteren van een prostitutiebedrijf, escortbedrijf of andere seksbedrijven

€ 655,55

Hoofdstuk 3 Kinderopvang

3.3

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

3.3.1

voor het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 101,50

 

3.3.2

Voor het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 101,50

Hoofdstuk 4 Organiseren evenementen of markten

3.4

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in Hoofdstuk 2, afdeling 5, artikel 2.24,lid 1 t/m 3 en artikel 2:25, lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 
 

3.4.1

A-evenementen

€ 41,55

 

3.4.2

B-evenementen

€ 80,85

 

3.4.3

C-evenementen

€ 324,15

 

3.4.4.

Kleine evenementen

€ 0,00

Hoofdstuk 5 Marktstandplaatsen

3.5

 

Het tarief, bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 
 

3.5.1

het verkrijgen van, een vergunning tot het venten of voor het innemen van een standplaats in de gemeente m.u.v. de standplaatshouders tijdens de weekmarkt in Coevorden gehouden op maandagochtend:

 
 
 

a. één dag of een gedeelte daarvan

€ 13,30

 
 

b. meer dan één dag maar ten hoogste voor één week

€ 25,30

 
 

c. meer dan één week maar ten hoogste voor één maand

€ 46,85

 
 

d. meer dan één maand maar ten hoogste voor een half jaar

€ 205,00

 
 

e. meer dan een half jaar maar ten hoogste voor één jaar

€ 341,60

 

3.5.2

het verkrijgen van een vergunning voor de uitstalling van goederen, per m2 ingenomen grond:

 
 
 

- per jaar

€ 57,85

 
 

- per week

€ 1,95

 
 

- per dag

€ 0,70

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

3.6

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

3.6.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet, of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 49,80

 

3.6.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 13,15

 

3.6.3

tot het intrekken en wijzigen van een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing

€ 13,15

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking

€ 41,50

Behoort bij raadsbesluit van 7 november 2023,

M. Lucassen,

Griffier.