Vaststelling Mobiliteitsplan Hardinxveld-Giessendam

Geldend van 01-12-2023 t/m heden

Intitulé

Vaststelling Mobiliteitsplan Hardinxveld-Giessendam

De gemeenteraad,

Gezien het voorstel van het college van 27 juni 2023;

Gelet op artikel 8 van de Planwet verkeer en vervoer en de artikelen 108 en 147, tweede lid van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen het volgende

Mobiliteitsplan Hardinxveld-Giessendam

Artikel 1 Bekendmaking

Het Mobiliteitsplan is vindbaar via https://www.hardinxveld-giessendam.nl/Wonen_en_leven/Omgeving/Duurzame_gemeente/Duurzaamheid/Mobiliteit.

Artikel 2 Inwerkingtreding

  • 1.

    Dit Mobiliteitsplan treedt in werking op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt.

  • 2.

    Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP), vastgesteld d.d. 21 juni 2012, is met de inwerkingtreding van dit Mobiliteitsplan komen te vervallen

Artikel 3 Citeertitel

Dit plan wordt aangehaald als: Mobiliteitsplan Hardinxveld-Giessendam.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van 28 september 2023,

de griffier, de voorzitter,

mevr. A. van der Ploeg dhr. D.A. Heijkoop