Besluit van provinciale staten van Zuid-Holland van 8 november 2023, nummer 7597, tot vaststelling de verordening op de heffing en invordering van de leges natuur provincie Zuid-Holland 2024 (Legesverordening natuur Zuid-Holland 2024)

Geldend van 30-11-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit van provinciale staten van Zuid-Holland van 8 november 2023, nummer 7597, tot vaststelling de verordening op de heffing en invordering van de leges natuur provincie Zuid-Holland 2024 (Legesverordening natuur Zuid-Holland 2024)

Provinciale staten van Zuid-Holland;

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 10 oktober 2023, met het besluitnummer PZH-2023-840823671;

Gelet op de artikelen 220 en 223 van de Provinciewet en 13.1a, eerste lid, van de Omgevingswet;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Legesverordening natuur Zuid-Holland 2024

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • dag: periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • week: aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • maand: tijdvak dat loopt van nde dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)de dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)de dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • jaar: tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)de dag in het volgende kalenderjaar;

 • kalenderjaar: periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • leges: rechten als bedoeld in artikel 223, eerste lid, onder b, van de Provinciewet;

 • tarieventabel: tarieventabel opgenomen in de bijlage behorende bij deze verordening;

 • aanvraag: aanvraag voor een vergunning of ontheffing, verzoek tot een bestuurlijk oordeel, verzoek tot een toets van een plan, project of andere handelingen.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Leges worden geheven voor:

  • a.

   het in behandeling nemen van een aanvraag voor een dienst, ongeacht of de aanvraag leidt tot een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht;

  • b.

   het verlenen van een dienst op aanvraag als genoemd in de tarieventabel.

 • 2. In afwijking van het eerste lid, geldt dat indien:

  • a.

   een werkzaamheid onder meerdere categorieën van de tarieventabel valt, slechts eenmaal leges worden geheven ten bedrage van het hoogste bedrag;

  • b.

   voor een werkzaamheid zowel een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit als een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit vereist is en deze aanvragen tegelijk worden ingediend, slechts eenmaal leges worden geheven ten bedrage van het hoogste bedrag;

  • c.

   een toets binnen één jaar na de eindconclusie op de toets, gevolgd wordt door een verzoek om een bestuurlijk oordeel of door een aanvraag om een vergunning binnen de reikwijdte van hetzelfde plan, project of activiteit, maar met uitzondering van besluiten van gedeputeerde staten als bedoeld in artikel 9.3 van het Omgevingsbesluit, slechts eenmaal leges worden geheven ten bedrage van het hoogste bedrag.

Artikel 3 Belastingplichtige

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven:

 • 1.

  voor diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • 2.

  van de volgende organisaties:

  • a.

   de Faunabeheereenheid Zuid-Holland;

  • b.

   door het Centraal Bureau Fondsenwerving erkende goed doelen;

  • c.

   Provincie Zuid-Holland;

 • 3.

  voor de uitvoering van Natura 2000 maatregelen, maatregelen in het kader van het Natuurnetwerk Nederland, of andere maatregelen die door Provincie Zuid-Holland zijn gesubsidieerd.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van Heffing

Leges worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke of digitale kennisgeving aan de belastingplichtige.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden voldaan op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de aanslag.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van gedeputeerde staten

Gedeputeerde staten kunnen nadere regels vaststellen met betrekking tot de heffing en de invordering van leges.

Artikel 10 Overgangsrecht

 • 1. De Legesverordening Wet natuurbescherming Zuid-Holland 2020 en de Legesverordening natuur Zuid-Holland 2023 en het Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent de leges in verband met de Wet natuurbescherming, d.d. 9 maart 2021 met kenmerk PZH-2021-769097246, worden ingetrokken met ingang van 1 januari 2024, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien deze verordening na 1 januari 2024 in werking treedt, blijven de in het eerste lid genoemde verordeningen van toepassing voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin deze verordening wordt geplaatst.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening natuur Zuid-Holland 2024.

Ondertekening

Den Haag, 8 november 2023

Provinciale staten van Zuid-Holland,

Wnd. Griffier

mr. M. Pe MEC

Voorzitter

drs. J. Smit

Bijlage 1 behorendebij de Legesverordening natuur Zuid-Holland 2024

Tarieventabel

Categorie Dienst Tarief/legesbedrag

Hoofdstuk 1 Tarieventabel

Categorie

Omschrijving

Tarief

 

Natura 2000-activiteit

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

1.1

Aanvraag om een vergunning van gedeputeerde staten als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, onder e, van de Omgevingswet (Natura 2000-activiteit) waarbij artikel 8.74b, tweede lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving is toegepast (ADC-toets)

€ 7.500,00

1.2

Aanvraag om een vergunning van gedeputeerde staten als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, onder e, van de Omgevingswet (Natura 2000-activiteit) waarbij sprake is van stikstofdepositie op voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied

€ 2.000,00

1.3

Aanvraag om een overige vergunning van gedeputeerde staten als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, onder e, van de Omgevingswet (Natura 2000-activiteit):

€ 2.500,00

 

 
 

Flora en Fauna activiteit

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

1.4

Aanvraag om een vergunning van gedeputeerde staten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, onder g, van de Omgevingswet (flora- en fauna-activiteit) op basis van een soortenmanagementplan

€ 4.000,00

1.5

Aanvraag om een vergunning van gedeputeerde staten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, onder g, van de Omgevingswet (flora- en fauna-activiteit) waarbij sprake is van:

 • a.

  meer dan vijf nesten van vogels;

 • b.

  meer dan vijf verblijfplaatsen van vleermuizen;

 • c.

  massa winterverblijfplaatsen van vleermuizen;

 • d.

  kraamverblijfplaatsen van vleermuizen, of;

 • e.

  paarverblijfplaatsen van vleermuizen:

€ 2.500,00

1.6

Aanvraag om een overige vergunning van gedeputeerde staten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, onder g, van de Omgevingswet (flora- en fauna-activiteit):

€ 1.800,00

 

 
 

Activiteiten die houtopstanden, hout en houtproducten betreffen

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

1.7

Aanvraag om een maatwerkvoorschrift waarbij conform artikel 3.199 van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening toestemming wordt verleend voor herbeplanting op andere grond

€ 500,00

 

Aanvraag tegemoetkoming in geleden schade

 

1.8

Aanvraag om een tegemoetkoming door gedeputeerde staten in geleden schade aangericht door natuurlijk in het wild levende beschermde dieren op grond van artikel 15.53 van de Omgevingswet

€ 300,00

 

 
 

Aanvraag tot verlenging of wijziging van een vergunning

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

1.9

 • a.

  aanvraag tot verlenging van een vergunning als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, onder e en g van en de Omgevingswet

€ 300,00

 
 • b.

  aanvraag tot wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, onder e en g van en de Omgevingswet

€ 600,00

 

 
 

In afwijking van het voorgaande

 

1.10

Bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag als bedoeld in die leden voor:

 
 
 • a.

  projecten of handelingen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen van particulieren, die niet handelen in het kader van beroep of bedrijf

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 
 
 • b.

  projecten of handelingen ten behoeve van onderzoek, onderwijs, repopulatie of herintroductie

€ 600,00

 
 • c.

  de opvang van beschermde inheemse vogels en zoogdieren door niet-commerciële organisaties

€ 600,00

 

 

1.11

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een bestuurlijk oordeel van gedeputeerde staten of er wel of geen vergunning nodig is voor een activiteit die de natuur betreft

€ 1.800

1.12

Het tarief voor het toetsen van een plan, project of activiteit aan hoofdstuk 11 van het Besluit activiteiten leefomgeving door gedeputeerde staten, niet zijnde een aanvraag om een vergunning of bestuurlijk oordeel

€ 1.800

Hoofdstuk 2 Teruggaaf

2.1

Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

 
 

Als het college van gedeputeerde staten op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 
 

 

2.2

Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gesteld

 
 

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gesteld, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

85%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 
 

 

2.3

Teruggaaf als gevolg van buiten behandeling stellen als provincie niet het bevoegde gezag is

 
 

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning buiten behandeling wordt gesteld omdat het college van gedeputeerde staten niet het bevoegde gezag zijn bestaat aanspraak op teruggaaf van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen een jaar na het in behandeling nemen van de aanvraag. De teruggaaf bedraagt:

100%

 

 

2.4

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van gedeputeerde staten daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

 

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen 3 maanden na de indiening van de aanvraag:

 
 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 
 

 

2.5

Teruggaaf bij tegemoetkoming faunaschade

 
 

Als gedeputeerde staten op grond van artikel 9.3 van het Omgevingsbesluit besluiten tot tegemoetkoming van faunaschade dan, bestaat aanspraak op teruggaaf van de geheven leges. De teruggaaf bedraagt:

100%

 

van de op basis van hoofdstuk 1.8 geheven leges.