Mandaatbesluit Subsidieverordening Groene Daken Heemstede 2023

Geldend van 01-12-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-11-2023

Intitulé

Mandaatbesluit Subsidieverordening Groene Daken Heemstede 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede;

gelet op artikel 11 van de geldende Subsidieverordening Groene Daken Heemstede en de artikelen 10:3 eerste lid, 10:9 en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit vast te stellen de volgende regeling:

Mandaatbesluit Subsidieverordening Groene Daken Heemstede 2023

Artikel 1 Mandaat voor de behandelend ambtenaar

Het college verleent de behandelend ambtenaar van de afdeling Ruimtelijk Beleid het mandaat om te beslissen op subsidieaanvragen op grond van de geldende Subsidieverordening Groene Daken Heemstede.

Artikel 2 Inwerkingtreding

  • 1. Dit besluit treedt, voor zover nodig met terugwerkende kracht, in werking op 1 november 2023.

  • 2. Dit besluit vervalt zodra het mandaat, zoals genoemd in artikel 1, in de Regeling mandaten, machtigingen en volmachten Heemstede is opgenomen.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Subsidieverordening Groene Daken Heemstede 2023.

Ondertekening

Vastgesteld door de het college op 21 november 2023.