Verordening op de heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht Maastricht 2024

Geldend van 01-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht Maastricht 2024

DE RAAD VAN DE GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 10 oktober 2023, afdeling Financieel Beleid en Ontwikkeling, no.2023. 04073;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

BESLUIT VAST TE STELLEN DE VOLGENDE REGELING:

Verordening op de heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht Maastricht 2024

(Verordening eenmalig aansluitrecht Maastricht 2024)

Artikel 1. Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  gemeentelijke riolering:

  het gedeelte van de riolering dat bij de gemeente in eigendom en/of beheer is voor de inzameling en het transport van afvalwater en hemelwater, met inbegrip van de daartoe behorende rioolgemalen en persleidingen alsmede werken en installaties van overeenkomstige aard, inclusief de perceelaansluitleiding en het aansluitpunt; alsmede het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater;

 • b.

  aansluiting van een eigendom:

  onder aansluiting van een eigendom wordt verstaan het leggen door de gemeente van een buisleiding vanaf het aanwezige openbare afvoerstelsel tot aan het eigendom ten behoeve waarvan de aansluiting geschiedt, ertoe dienende om voor dat eigendom een directe of indirecte lozing op de gemeentelijke riolering mogelijk te maken.

 • c.

  standaard rioolaansluiting:

  Onder standaard rioolaansluiting wordt verstaan het maken van een aansluiting van PVC buis met een doorsnede van 160 millimeter en een lengte tot 5 meter, met een maximale diepte op de perceelsgrens van 1 meter;

 • d.

  bijzondere rioolaansluiting:

  onder bijzondere rioolaansluiting verstaan een rioolaansluiting waarvan de maten afwijken van de standaardaansluiting zoals genoemd in artikel 1 onder c;

 • e.

  perceel:

  een gebouwde roerende of onroerende zaak - of een gedeelte daarvan - die blijkens indeling en inrichting bestemd is om als een afzonderlijk geheel door een particuliere huishouding als woning te worden gebruikt of door een niet particuliere huishouding als niet-woning te worden gebruikt.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam eenmalig rioolaansluitrecht wordt een recht geheven ter zake van het tot stand brengen van een directe of indirecte aansluiting van een perceel op de gemeentelijke riolering.

Artikel 3. Belastingplicht

 • 1. Het recht ter zake van het tot stand brengen van een directe of indirecte aansluiting van een perceel op de gemeentelijke riolering, zoals genoemd in artikel 2, wordt geheven van de aanvrager van de dienst dan wel van degene voor wie de dienst wordt verleend;

 • 2. Het recht ter zake van het tot stand brengen van een directe of indirecte aansluiting van een perceel op de gemeentelijke riolering, zoals genoemd in artikel 2, wordt niet geheven:

  • a.

   als de lasten die zijn verbonden aan de totstandkoming van die aansluiting zijn of worden voldaan krachtens overeenkomst;

  • b.

   als de lasten die zijn verbonden aan de totstandkoming van die aansluiting zijn of worden voldaan krachtens baatbelasting;

Artikel 4. Maatstaf van heffing en tarieven

 
 

2023 (Bedrag in €)

2024 (Bedrag in €)

1.

Het recht voor een standaard aansluiting bedoeld, in artikel 1, onderdeel c, bedraagt per aansluiting:

495,00

518,00

 

vermeerderd met de werkelijke kosten voor de fysieke realisatie van de aansluiting (lid c van dit artikel);

 
 

2.

Het recht voor een bijzondere aansluiting bedoeld in artikel 1, onderdeel d, bedraagt per aansluiting:

548,00

573,00

 

vermeerderd met de werkelijke kosten voor de fysieke realisatie van de aansluiting (lid c van dit artikel);

 
 

3.

Onverminderd het bepaalde in dit artikel, bedraagt het tarief voor een standaard dan wel een bijzondere aansluiting: het bedrag van voorafgaand aan het realiseren van de aansluiting aan de aanvrager meegedeelde werkelijke kosten, blijkend uit een begroting die door of namens het College van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting is uitgebracht, wordt de aansluiting gerealiseerd vanaf het moment dat de aanvrager een schriftelijk akkoord heeft gegeven. Eventueel tijdens de uitvoering geconstateerd noodzakelijk meerwerk wordt zo snel mogelijk aan aanvrager medegedeeld

 
 

Artikel 5. Wijze van heffing

Het recht wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 6. Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet een aanslag worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 7. Kwijtschelding

De regelgeving inzake de kwijtschelding is vastgelegd in de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2024.

Artikel 8. Overgangsrecht

De ‘Verordening eenmalig aansluitrecht Maastricht 2023’ van 8 november 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 9, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 9. Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 10. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: “Verordening eenmalig aansluitrecht Maastricht 2024”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 november 2023.

De Griffier,

H.J.W. Verdellen.

De Voorzitter,

W.A.G. Hillenaar.