Nadere regels initiatieven Vitaal Platteland

Geldend van 29-11-2023 t/m heden

Intitulé

Nadere regels initiatieven Vitaal Platteland

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland

overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen om invulling te geven aan de impulsgelden als zijnde subsidie voor initiatieven die bijdragen aan de Opgaven Vitaal Platteland;

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018;

besluit vast te stellen: Nadere regels initiatieven Vitaal Platteland

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  opgaven Vitaal Platteland: Het versterken van onze natuurlijke omgeving, waarbij de sociaaleconomische leefbaarheid op het platteland wordt behouden en waar mogelijk versterkt en een duurzaam perspectief voor de agrarische sector wordt geboden.

 • b.

  draagvlak: Steun en waardering. Er zijn geen grote bezwaren die de uitvoering van het initiatief in de weg staan.

 • c.

  initiatief: Het bedenken, uitwerken en uitvoeren van een idee.

 • d.

  impulsgelden: Geld bedoeld voor projecten die een impuls geven.

 • e.

  impuls: Een aandrijving richting een bepaald doel.

 • f.

  vernieuwend: op een unieke wijze innoverend.

Artikel 2 Subsidiedoeleinden

Deze nadere regeling kent als doel:

Het verstrekken van subsidie van maximaal €10.000 per aanvraag voor initiatieven die bijdragen aan de Opgaven Vitaal Platteland.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidieaanvragen voor initiatieven kunnen worden ingediend door inwoners, ondernemers en stichtingen binnen en buiten de gemeente Steenwijkerland.

Artikel 4 Subsidieplafond

Conform artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018 geldt het jaarlijks bij vaststelling van de gemeentebegroting beschikbaar gestelde bedrag voor initiatieven Vitaal Platteland als subsidieplafond.

Hoofdstuk 2 Initiatieven

Artikel 5 Aanvraag om subsidie

 • 1. De initiatiefnemer vraagt subsidie door middel van een gemotiveerd plan inclusief een financiële onderbouwing.

 • 2. Een aanvraag kan het gehele jaar worden ingediend.

Artikel 6 Advies over subsidieaanvragen voor een initiatief

Subsidieaanvragen voor een initiatief worden om advies in handen gesteld van de Deelgebiedscommissie De Wieden Weerribben. Deze geeft binnen 4 weken een advies.

Artikel 7 Verlenen van subsidie

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders bevestigt binnen twee weken de ontvangst van de aanvraag.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 3. Het college van burgemeester en wethouders kan de in het vorige lid genoemde termijn, met redenen omkleed, eenmalig met 8 weken verlengen.

Artikel 8 Toetsingscriteria

 • 1. initiatieven moeten aan een aantal criteria voldoen om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Deze criteria zijn:

  • a.

   het initiatief moet aantoonbaar bijdragen aan de Opgaven Vitaal platteland

  • b.

   het initiatief moet gericht zijn op het gebied, inwoners of ondernemers binnen de gemeente Steenwijkerland.

  • c.

   het initiatief is vernieuwend binnen de gemeente Steenwijkerland.

  • d.

   het initiatief heeft een voorbeeldfunctie.

  • e.

   het initiatief heeft aantoonbaar draagvlak vanuit de leefomgeving.

  • f.

   het initiatief is, inclusief de verstrekte subsidie, financieel haalbaar.

  • g.

   het initiatief moet binnen 12 maanden na dagtekening van de subsidieverleningsbeschikking uitgevoerd en afgerond zijn.

 • 2. Volledige aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.

Artikel 9 Verplichtingen

Aan de subsidie zijn verplichtingen verbonden. Deze verplichtingen zijn:

 • a.

  de initiatiefnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van het initiatief.

 • b.

  de initiatiefnemer borgt het draagvlak voor het initiatief.

Artikel 10 Verantwoording

Initiatiefnemers leveren een verslag aan waaruit blijkt dat het doel is bereikt inclusief een financiële verantwoording. Binnen acht weken na realisatie van het initiatief wordt deze ingediend bij de gemeente.

Artikel 11 Gereedmelding

 • 1. De initiatiefnemer of diens rechtsopvolger meldt het project zo spoedig mogelijk na voltooiing van de werkzaamheden, maar uiterlijk een jaar na het verlenen van de subsidie gereed, bij het college van burgemeester en wethouders.

 • 2. De gereedmelding als bedoeld in het eerste lid gaat vergezeld van:

  • a.

   een verklaring van de initiatiefnemer dat bij het realiseren van het project is voldaan aan de opgelegde verplichtingen;

  • b.

   een gespecificeerde opgave van de kosten van het project met daarop betrekking hebbende rekeningen en betaalbewijzen;

  • c.

   een opgave van de datum waarop het project is gereedgekomen;

  • d.

   de rekeningen en betalingsbewijzen met betrekking tot de werkzaamheden.

 • 3. Het college van burgemeester en wethouders bevestigt binnen 4 weken de ontvangst van de gereedmelding.

Artikel 12 Vaststelling van de subsidie

 • 1. Binnen dertien weken na ontvangst van de gereedmelding als bedoeld in artikel 11 neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit tot vaststelling en uitbetaling van de subsidie.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan de subsidie in ieder geval lager vaststellen dan het bedrag uit de subsidieverlening indien de aanvrager het bij of krachtens deze verordening gestelde niet heeft nageleefd.

 • 3. Het college van burgemeester en wethouders kan de in het eerste lid genoemde termijn eenmalig met 8 weken verlengen. Een dergelijke verlenging wordt door het college van burgemeester en wethouders meegedeeld aan de initiatiefnemer.

 • 4. Subsidievaststelling vindt plaats op basis van de door het college van burgemeester en wethouders goedgekeurde werkelijke kosten met als maximum het bij de subsidieverlening toegekende bedrag.

Artikel 13 Uitbetaling van de subsidie en het geven van voorschotten

Burgemeester en wethouders kunnen na het verlenen van de subsidie conform artikel 7 van deze regeling en vooruitlopend op de vaststelling van de subsidie als bedoeld in artikel 12 een voorschot verlenen tot maximaal 100 % van het totale subsidiebedrag. Dit voorschot wordt bij de vaststelling van de subsidie verrekend.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 14 Hardheidsclausule

Als zich situaties voordoen waarvoor deze nadere regels geen oplossing bieden, dan beslist het college van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland.

Artikel 15 Geen verslag op grond van de Algemene wet bestuursrecht

De werking van artikel 4:24 van de Algemene wet bestuursrecht wordt uitgesloten voor subsidies die op basis van bepalingen uit deze verordening worden verleend.

Artikel 16 Toezicht op de naleving

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze regeling zijn belast de bij besluit van het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen personen.

Artikel 17 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze nadere regels treden de dag na bekendmaking in werking.

 • 2. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: “nadere regels initiatieven Vitaal Platteland”.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

de secretaris,

Marco de Graaf

de burgemeester,

Rob Bats