Uitvoeringsregels parkeren grote voertuigen gemeente Maashorst 2023

Geldend van 29-11-2023 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsregels parkeren grote voertuigen gemeente Maashorst 2023

gelet op artikel 9:7 Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Maashorst 2022;

Het College van burgemeester en wethouders;

overwegende dat

 • door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Landerd en Uden het beleid uit die gemeenten geharmoniseerd moeten worden volgens de wet Arhi;

 • het college van Burgemeester en Wethouders op grond van artikel 9:7 Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Maashorst 2023 bevoegd is plaatsen aan te wijzen waar het verboden is te parkeren met voertuigen die, inclusief lading, langer zijn dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter;

 • het met het oog op het uiterlijk aanzien van de gemeente Maashorst wenselijk is plaatsen aan te wijzen in de gemeente Maashorst waar het verboden is met genoemde voertuigen te parkeren;

 • het bovendien wenselijk is een parkeerverbod voor grote voertuigen in te stellen omdat een combinatie van enerzijds diverse (zwakkere) verkeersdeelnemers en anderzijds geparkeerde grote voertuigen vaker zorgt voor verkeersonveiligheid;

 • daarnaast de ruimte binnen de bebouwde kom vaak niet geschikt of beschikbaar is om grote voertuigen te parkeren;

 • het aanwijzingsbesluit uit de gemeente Uden dateert uit 1998 en het wenselijk is om wijzigingen vanaf die datum mee te nemen in dit besluit;

 • de voormalige gemeenten Landerd en Uden de bebouwde kommen al hadden aangewezen als parkeerverbod voor grote voertuigen;

 • dit aanwijzingsbesluit de bestaande situatie formaliseert;

 • het treffen dan wel intrekken van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

b e s l u i t

 • 1.

  Alle wegen binnen de verkeerskundige bebouwde kommen van de gemeente Maashorst op grond van artikel 9:7 Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Maashorst aan te wijzen als plaats waar het verboden is te parkeren met een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte heeft van meer dan 2,4 meter;

 • 2.

  Van dit verbod uit besluitpunt 1 de volgende plaatsen uit te zonderen:

  • a.

   Het parkeerterrein in de noordhoosthoek van de Vliegeniersstraat Uden (Adres Vliegeniersstraat 25a Uden);

  • b.

   Het parkeerterrein aan de noordkant van de straat Vluchtoord te Uden (adres Vluchtoord 2D Uden);

 • 3.

  Het verbod uit besluitpunt 1 geldt niet op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 8:00 tot 18:00 uur;

 • 4.

  Het besluit van 3 november 1998, betreffende het aanwijzen van parkeerplaatsen voor grote voertuigen door gemeente Uden, hierbij in te trekken;

 • 5.

  Het besluit in werking te laten treden na bekendmaking;

Ondertekening

Uden, 7 november 2023

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,

de secretaris,

J.A.G.M. van Aaken

de burgemeester,

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u bezwaar maken. Maar misschien neemt een gesprek uw bezwaren al weg. Het is dan ook verstandig eerst contact op te nemen met degene die deze zaak heeft behandeld.

Hoe kunt u bezwaar maken?

U moet uw bezwaren schriftelijk en binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit indienen bij het College van burgemeester en wethouders, postbus 83 te 5400 AB Uden.

U kunt uw bezwaar ook digitaal indienen door het bezwaarformulier in te vullen op www.gemeentemaashorst.nl.

Inwerkingtreding

Het maken van een bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wanneer u van mening bent dat er met spoed een beslissing over dit besluit moet worden genomen, kunt u aanvullend een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank.

Hoe kunt u een voorlopige voorziening aanvragen?

U vraagt een voorlopige voorziening aan via www.rechtspraak.nl of u kunt een ondertekende brief sturen naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125 te 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Beschikt u over een elektronische handtekening (DigiD), dan kunt u het verzoek-schrift ook digitaal indienen. Kijk voor de voorwaarden op https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Voor de behandeling moet u griffierecht betalen.