Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2024

Besluiten:

 • 1.

  het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2024 vast te stellen onder voorbehoud van vaststelling van de Verordening tot derde wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiden 2020 met een inwerkingtreding met terugwerkende kracht per 1 januari 2024.

 • 2.

  dat cliënten met een indicatie voor een persoonsgebonden budget voor Begeleiding, Dagbesteding, Beschermd wonen of Huishoudelijke ondersteuning daterend van voor 1 januari 2023 - in afwijking van artikel 45 lid 4 van de beleidsregels 2023 – vóór 1 juli 2024 worden geherindiceerd in de nieuwe producten Huishoudelijke ondersteuning en de nieuwe Maatwerkarrangementen.

Hoofdstuk 1 Hoogte tarieven persoonsgebonden budget

Artikel 1. Algemeen

Lid 1.

Het persoonsgebonden budget voor maatwerkvoorzieningen dient in beginsel toereikend en vergelijkbaar te zijn met een voorziening in natura.

Hoofdstuk 2 Bedragen persoonsgebonden budget voor maatwerkvoorzieningen WMO

Artikel 2 Bedragen voor het persoonsgebonden budget voor Huishoudelijke Ondersteuning

Lid 1.

De bedragen voor het persoonsgebonden budget voor Huishoudelijke ondersteuning luiden per periode van een maand:

Omschrijving

Informeel

Zzp

Instelling

Huishoudelijke Ondersteuning (Licht)

€ 133,00

€ 133,00

€ 205,00

Huishoudelijke Ondersteuning Midden

€ 202,00

€ 202,00

€ 311,50

Huishoudelijke Ondersteuning Zwaar

€ 332,00

€ 332,00

€ 511,00

Lid 2.

De overgangstarieven (tot herindicatie of uiterlijk 30 september 2024) voor de bedragen voor het persoonsgebonden budget voor Huishoudelijke Ondersteuning zijn opgenomen in het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2022.

Lid 3.

Indien via het persoonsgebonden budget meerdere typen van ondersteuners (informeel en/of zzp en/of instelling) worden ingehuurd, dan wordt de hoogte van het persoonsgebonden budget maximaal vastgesteld op het bedrag dat past bij de totale benodigde ingeschatte product en de zwaarste type ondersteuner waarvan de cliënt gebruik wil maken.

Lid 3.

Indien met de bedragen genoemd in lid 1 niet het gewenste resultaat bereikt wordt binnen de maximaal gestelde uren, kan op basis van individueel maatwerk tot een oplossing worden gekomen. Hiervoor worden de pgb tarieven verhoogd (tot maximaal het resultaatbedrag in Zorg in Natura voor het betreffende product) met de volgende tarieven per uur:

Omschrijving

Informeel

Zzp

Instelling

Huishoudelijke Ondersteuning (Licht, Midden & Zwaar)

€ 20,50

€ 20,50

€ 30,00

Artikel 3 Bedragen voor het persoonsgebonden budget voor kortdurend verblijf, maaltijdvoorziening en kindverzorging

Lid 1.

De bedragen voor het persoonsgebonden budget voor kortdurend verblijf, maaltijdvoorziening en kindverzorging luiden:

Omschrijving

Informeel

Zzp

Instelling

Kortdurend verblijf (per etmaal, max. 52/kalenderjaar)

€ 75,00

€ 120,00

€ 135,00

Maaltijdvoorziening* (per uur)

€ 20,50

€ 20,50

€ 30,00

Kindverzorging* (per uur)

€ 20,50

€ 20,50

€ 30,00

*De tarieven voor Maaltijdvoorziening en kindverzorging zijn gebaseerd op de uurtarieven van Huishoudelijke Ondersteuning, omdat het werkinhoudelijk het meeste op elkaar lijkt.

Artikel 4 Omvang van het persoonsgebonden budget bij koop en huur van hulpmiddelen

Lid 1.

Het persoonsgebonden budget bedraagt, rekening houdend met de kosten voor verzekering en onderhoud voor de gehele gebruiksjaren, ten hoogste:

SOORT VOORZIENING

Aanschaf, verzekering en onderhoud hele periode

Handbewogen rolstoel voor continu gebruik

€ 3.550,00

Handbewogen rolstoel voor incidenteel/kortdurend gebruik

€ 650,00

Handbewogen rolstoel voor (semi-)permanent/algemeen gebruik

€ 2.250,00

Handbewogen rolstoel voor actief gebruik

€ 3.775,00

Handbewogen kinderrolstoel voor (semi) permanent/actief gebruik

€ 3100,00

Handbewogen kinderrolstoel voor permanent gebruik

€ 4.275,00

Elektrische rolstoel voor (semi-)permanent gebruik, primair binnen, maar ook om het huis

€ 10.625,00

Elektrische rolstoel voor (semi-)permanent gebruik, primair buiten, maar ook binnenshuis

€ 13.000,00

Elektrische kinderrolstoel

€ 14.200,00

Scootmobiel voor gebruik in de woonomgeving (minimaal 8 km/uur)

€ 3.175,00

Scootmobiel voor gebruik in de woonomgeving (minimaal 10 km/uur)

€ 4.025,00

Scootmobiel voor langere afstanden en intensief gebruik (minimaal 15 km/uur)

€ 4.975,00

Sportrolstoel

€ 3.550,00

Standaard driewielfiets zonder hulpmotor

€ 4.150,00

Standaard driewielfiets met hulpmotor

€ 6.775,00

Lid 2.

Voor hulpmiddelen geldt een aantal gebruiksjaren van 7 jaar. Voor een sportrolstoel is dit 3 jaar.

Lid 3.

Indien de inwoner het persoonsgebonden budget aanwendt voor het huren van een hulpmiddel ontvangt hij per kalenderjaar het in het eerste lid genoemde totaalbedrag, gedeeld door het aantal gebruiksjaren.

Lid 4.

De restwaarde van het hulpmiddel kan worden teruggevraagd en wordt als volgt bepaald:

Bij verhuizing of overlijden of niet meer adequaat zijn van de voorziening

Restwaarde als percentage van het verstrekte persoonsgebonden budget

Eerste jaar

50%

Tweede jaar

40%

Derde jaar

30%

Vierde jaar

20%

Vijfde jaar

10%

Zesde jaar

0%

Artikel 5 Bedragen voor het persoonsgebonden budget Ambulante ondersteuning en Wonen met ondersteuning wooninitiatieven op basis van scheiden wonen en zorg

Lid 1.

De bedragen voor het persoonsgebonden budget voor de maatwerkarrangementen ambulante ondersteuning en Wonen met ondersteuning zijn opgenomen in Bijlage 1.

Lid 2.

De overgangstarieven (tot herindicatie of uiterlijk 30 september 2024) voor de bedragen voor het persoonsgebonden budget voor Begeleiding individueel , Begeleiding groep, Beschut wonen, Beschermd wonen zijn opgenomen in het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2022.

Lid 3.

Indien met de bedragen genoemd in lid 1 niet het gewenste resultaat bereikt wordt binnen de maximaal gestelde uren, kan op basis van individueel maatwerk tot een oplossing worden gekomen. Hiervoor worden de pgb tarieven verhoogd (tot maximaal het resultaatbedrag in Zorg in Natura voor het betreffende product) met de aanvullende tarieven per uur, zoals opgenomen in Bijlage 1.

Hoofdstuk 3: Bedragen voor het persoonsgebonden budget voor de specialistische voorzieningen wonen met ondersteuning regionaal

Artikel 6 Bedragen voor het persoonsgebonden budget voor de specialistische voorzieningen wonen met ondersteuning (wooninitiatieven op basis van scheiden wonen en zorg)

Lid 1.

De bedragen voor het persoonsgebonden budget voor de maatwerkarrangementen specialistische voorzieningen Wonen met ondersteuning zijn opgenomen in Bijlage 2.

Artikel 7 Bedragen voor het persoonsgebonden budget Specialistische ondersteuning Thuis

Lid 1.

De bedragen voor het persoonsgebonden budget voor de maatwerkarrangementen specialistische ondersteuning thuis zijn opgenomen in Bijlage 2.

Hoofdstuk 4 Bedragen voor vervoer en voor verhuiskosten

Artikel 8. Bedragen Collectief Vraagafhankelijk Vervoer

Lid 1.

De vergoeding voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) is gebaseerd op 2000 kilometer. Het voor vervoer vrij besteedbaar bedrag is gebaseerd op een kilometerprijs van € 0,30. Dit bedraagt op jaarbasis in principe:

 • a.

  voor gebruik van het CVV 1512 kilometer

 • b.

  voor vervoer vrij besteedbaar (per kalenderjaar) € 300,00

Lid 2.

Personen die gebruik maken van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) moeten een bijdrage betalen in de vorm van een opstaptarief (4 kilometer) en een tarief per kilometer. Personen die een maatwerkvoorziening ontvangen in de vorm van het CVV, betalen een tarief van € 0,25 per kilometer. Overige personen betalen € 0,91 per kilometer.

Artikel 9. Bedragen individueel vervoer

Lid 1.

De vergoeding voor verschillende maatwerkvoorzieningen voor individueel vervoer bedragen op jaarbasis maximaal:

 • a.

  voor vervoer per taxi € 2412,00

 • b.

  voor vervoer met de (eigen) auto € 600,00

 • c.

  voor een combinatie van a en b:

  • -

   voor taxi € 1200,00

  • -

   plus voor vervoer met de eigen auto € 300,00

 • d.

  voor een rolstoeltaxi € 3612,00

 • e.

  voor een voor rolstoelgebruik aangepast vervoermiddel € 600,00

 • f.

  voor een combinatie van c en d:

 • voor de rolstoeltaxi € 1812,00

 • plus voor rolstoelgebruik aangepast vervoermiddel € 300,00

 • g.

  Voor een bruikleenauto/buitenwagen met verbrandingsmotor € 264,00

Lid 2.

De hoogte van de bedragen wordt voor inwoners tot 16 jaar gesteld op een percentage van de in het eerste lid genoemde bedragen op:

 • a.

  0% voor aanvragers tot 4 jaar;

 • b.

  25% voor aanvragers van 4 tot 6 jaar;

 • c.

  50% voor aanvragers van 6 tot 12 jaar; en

 • d.

  75% voor aanvragers van 12 tot 16 jaar.

Lid 3.

Voor zover echtgenoten of partners beiden in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening vervoer dan wel voor het CVV en tenminste één van hen kan geen gebruik maken van het CVV, wordt aan elk van hen een percentage (25, 50% dan wel 75%, of anders afhankelijk van de gezamenlijke vervoersbehoefte) van het maximumbedrag voor het individueel vervoer toegekend.

Partners zijn personen die meerderjarig zijn en getrouwd of geregistreerd partner zijn of een door een notaris opgemaakt samenlevingscontract met een wederzijdse zorgverplichting hebben afgesloten of allebei op hetzelfde adres staan ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente of een vergelijkbare administratie buiten Nederland.

Lid 4.

Voor zover echtgenoten of partners beiden geen gebruik kunnen maken van het regulier openbaar vervoer, maar wel van het CVV wordt aan hen ieder maximaal toegekend:

 • a.

  100% van het aantal kilometers voor het gebruik van het CVV; en

 • b.

  50% van het vrij besteedbaar bedrag.

Lid 5.

Voor zover echtgenoten of partners beiden geen gebruik kunnen maken van het regulier openbaar vervoer, maar wel van het CVV, en één van hen kiest voor de financiële tegemoetkoming voor het gebruik van de eigen auto, wordt aan ieder van hen maximaal 50% toegekend van het maximumbedrag voor het gebruik van de eigen auto.

Lid 6.

Indien belanghebbende gebruik maakt van een andere maatwerkvoorziening zoals een scootermobiel, dan wel een eigen verplaatsingsmiddel, kunnen de kilometers en bedragen van artikel 10 en 11 met 50% worden verlaagd, afhankelijk van de mate waarin het andere verplaatsingsmiddel in de vervoersbehoefte voorziet.

Lid 7.

Indien om andere redenen, zoals het nog gedeeltelijk gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, de vervoersbehoefte afwijkt, kunnen de bedragen in artikel 10 en 11 met 50% worden verlaagd, afhankelijk van de mate waarin in de vervoersbehoefte reeds wordt voorzien.

Artikel 10. Bedragen voor een maatwerkvoorziening in de vorm van een tegemoetkoming

Lid 1.

De tegemoetkoming voor:

 • a.

  vervoer per eigen auto (wanneer van het CVV wordt afgezien) bedraagt: € 600,00 per jaar;

 • b.

  verhuiskosten bedraagt: € 2.100,00 eenmalig.

Hoofdstuk 5 Bijdrage in de kosten van een voorziening

Artikel 11. Bijdrage voor maatwerkvoorzieningen

Lid 1.

De hoogte van de bijdrage voor een maatwerkvoorziening wordt vastgesteld overeenkomstig het van toepassing zijnde Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning, zoals jaarlijks aangepast door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en bedraagt nooit meer dan:

 • a.

  de kostprijs van de maatwerkvoorziening in natura;

 • b.

  de hoogte van het persoonsgebonden budget voor een maatwerkvoorziening;

Lid 2.

De termijn van de oplegging van bijdrage voor een maatwerkvoorziening is:

 • a.

  gelijk aan de verstrekkingsduur van een maatwerkvoorziening in natura;

 • b.

  gelijk aan de verstrekkingsduur van een periodiek persoonsgebonden budget;

 • c.

  gelijk aan de termijn tot de kostprijs van de voorziening is betaald, (tot de maximale gebruiksduur van het product).

Lid 3.

De eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening gaat in op de datum van indicatie die in de beschikking staat plus 2 weken. Dit geldt ook voor het Pgb. Voor woningaanpassingen en hulpmiddelen geldt de datum van levering als ingangsdatum van de eigen bijdrage. De eigen bijdrage stopt op datum van einde voorziening, in het geval van kortdurende, tussentijdse onderbrekingen loopt de eigen bijdrage door. De eigen bijdrage stopt in principe ook wanneer de ondersteuning langer dan drie maanden onderbroken wordt.

Lid 4.

De oplegging van de bijdrage voor een maatwerkvoorziening stopt te allen tijde bij het overlijden van belanghebbende of bij beëindiging van de maatwerkvoorziening.

Lid 5.

De hoogte van de bijdrage in de kosten voor verblijf in de specialistische maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang wordt vastgesteld en geïnd door de betreffende opvanginstellingen. Voor de specialistische maatschappelijke opvang geldt een eigen bijdrage per nacht. De eigen bijdrage voor de vrouwenopvang betreft de wooncomponent van de voorziening. Het uitgangspunt is dat voor de cliënt in ieder geval de norm voor zak- en kleedgeld, zoals genoemd in artikel 23 van de Participatiewet, beschikbaar blijft. Vanwege persoonlijke financiële omstandigheden bestaat de mogelijkheid om van het standaard bedrag af te wijken. Voor de decentrale maatschappelijke crisisopvang geldt geen eigen bijdrage.

Hoofdstuk 6 Overige bepalingen

Artikel 12. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in dit Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2024, indien toepassing daarvan zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 13. Citeertitel en inwerkingtreding

 • a.

  Dit Besluit wordt aangehaald als: 'Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2024’.

 • b.

  Dit Besluit treedt in werking op 1 januari 2024;

 • c.

  Met inwerkingtreding van dit Besluit wordt het 'Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2023’ ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 november 2023.

Het College van Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

de burgemeester,

Bijlage 1

De bedragen voor het persoonsgebonden budget voor de maatwerkarrangementen ambulante ondersteuning en Wonen met ondersteuning luiden per periode van een week:

Instelling:

PGB 2024 - Instelling

 

Tarief GGZ

Tarief GGZ ambulant

Tarief VG

Tarief VG ambulant

Tarief JV

Tarief JV ambulant

Ouderen ambulant

1: Sociaal & persoonlijk functioneren

1: redelijk inzicht, planbare lage contactfrequentie, zo mogelijk uitstroom voorveld

1.1

€ 61,87

€ 65,74

€ 53,27

€ 55,66

€ 67,34

€ 73,38

€ 54,59

2: redelijk inzicht, planbare contactfrequentie, goed aanstuurbaar

1.2

€ 123,73

€ 131,47

€ 106,54

€ 111,31

€ 134,68

€ 146,75

€ 109,17

3: weinig inzicht, wel gemotiveerd, gedragsproblemen, niet goed planbaar

1.3

€ 185,60

€ 197,21

€ 159,81

€ 166,97

€ 202,01

€ 220,13

€ 163,76

4: weinig inzicht, beperkt gemotiveerd, gedragsproblemen, overname taken

1.4

€ 278,40

€ 295,81

€ 239,72

€ 250,45

€ 303,02

€ 330,20

€ 245,63

5: nauwelijks inzicht, zeer beperkt gemotiveerd, mogelijk escalaties

1.5

€ 371,20

€ 394,42

€ 319,63

€ 333,94

€ 404,03

€ 440,26

€ 327,51

2: Extra ondersteuning bij zelfzorg & gezondheid

2: verwaarlozing, niet gemotiveerd

2.2

€ 92,80

€ 98,60

€ 79,91

€ 83,48

€ 101,01

€ 110,07

€ 81,88

3: zorgmijdend

2.3

€ 185,60

€ 197,21

€ 159,81

€ 166,97

€ 202,01

€ 220,13

€ 163,76

3: Extra ondersteuning bij geldzaken

2: toeleiden schuldhulpverlening

3.2

€ 92,80

€ 98,60

€ 79,91

€ 83,48

€ 101,01

€ 110,07

€ 81,88

3: blijvend niet zelfredzaam > voortraject bewindvoering

3.3

€ 185,60

€ 197,21

€ 159,81

€ 166,97

€ 202,01

€ 220,13

€ 163,76

4a: Dagbesteding / daginvulling Regulier

1: 1 a 2 dagdelen

4.1

€ 56,00

€ 56,00

€ 53,69

€ 53,69

€ 56,00

€ 56,00

€ 50,18

2: 3 a 4 dagdelen

4.2

€ 130,66

€ 130,66

€ 125,28

€ 125,28

€ 130,66

€ 130,66

€ 117,09

3: 5 a 6 dagdelen

4.3

€ 205,33

€ 205,33

€ 196,86

€ 196,86

€ 205,33

€ 205,33

€ 183,99

4: 7 a 8 dagdelen

4.4

€ 279,99

€ 279,99

€ 268,45

€ 268,45

€ 279,99

€ 279,99

€ 250,90

5: 9 a 10 dagdelen

4.5

€ 354,65

€ 354,65

€ 340,03

€ 340,03

€ 354,65

€ 354,65

€ 317,80

4b: Dagbesteding / daginvulling Plus

1: 1 a 2 dagdelen

4.6

€ 80,42

€ 80,42

€ 77,81

€ 77,81

€ 80,42

€ 80,42

€ 73,21

2: 3 a 4 dagdelen

4.7

€ 187,65

€ 187,65

€ 181,57

€ 181,57

€ 187,65

€ 187,65

€ 170,82

3: 5 a 6 dagdelen

4.8

€ 294,87

€ 294,87

€ 285,32

€ 285,32

€ 294,87

€ 294,87

€ 268,44

4: 7 a 8 dagdelen

4.9

€ 402,10

€ 402,10

€ 389,07

€ 389,07

€ 402,10

€ 402,10

€ 366,05

5: 9 a 10 dagdelen

4.10

€ 509,32

€ 509,32

€ 492,82

€ 492,82

€ 509,32

€ 509,32

€ 463,67

Xa. Vervoer naar dagbesteding / daginvulling

1: 1 etmaal

X.1

€ 9,95

€ 9,95

€ 9,95

€ 9,95

€ 9,95

€ 9,95

€ 9,95

2: 2 etmalen

X.2

€ 19,91

€ 19,91

€ 19,91

€ 19,91

€ 19,91

€ 19,91

€ 19,91

3: 3 etmalen

X.3

€ 29,86

€ 29,86

€ 29,86

€ 29,86

€ 29,86

€ 29,86

€ 29,86

4: 4 etmalen

X.4

€ 39,82

€ 39,82

€ 39,82

€ 39,82

€ 39,82

€ 39,82

€ 39,82

5: 5 etmalen

X.5

€ 49,77

€ 49,77

€ 49,77

€ 49,77

€ 49,77

€ 49,77

€ 49,77

Xb. Vervoer naar dagbesteding / daginvulling rolstoel

1: 1 etmaal

X.6

€ 22,39

€ 22,39

€ 22,39

€ 22,39

€ 22,39

€ 22,39

€ 22,39

2: 2 etmalen

X.7

€ 44,78

€ 44,78

€ 44,78

€ 44,78

€ 44,78

€ 44,78

€ 44,78

3: 3 etmalen

X.8

€ 67,18

€ 67,18

€ 67,18

€ 67,18

€ 67,18

€ 67,18

€ 67,18

4: 4 etmalen

x.9

€ 89,57

€ 89,57

€ 89,57

€ 89,57

€ 89,57

€ 89,57

€ 89,57

5: 5 etmalen

X.10

€ 111,96

€ 111,96

€ 111,96

€ 111,96

€ 111,96

€ 111,96

€ 111,96

5: Veiligheid

1: 24 uurs oproepbaarheid

5.1

€ 54,81

€ 54,81

€ 47,63

€ 47,63

€ 52,42

€ 52,42

 

2: intens 1 uitgebreid met slaapwacht en aanwezigheid doorgaans weekend

5.2

€ 70,50

 

€ 61,24

 

€ 67,35

 
 

3: 24/7 aanwezigheid met slaapwacht

5.3

€ 109,68

 

€ 95,26

 

€ 104,77

 
 

4: 24/7 aanwezigheid met wakende wacht

5.4

€ 219,30

 

€ 190,51

 

€ 209,60

 
 

6: Ongepland en/of Sociaal Beheer en/of kosten gezamenlijk wonen

1: woont zelfstandig, oproepbare ondersteuning overdag

6.1

 

€ 66,53

 

€ 57,52

 

€ 67,85

 

2: woont geclusterd (gezamenlijke ruimtes), oproepbare ondersteuning overdag

6.2

€ 123,42

 

€ 114,41

 

€ 124,74

 
 

3: woont geclusterd (gezamenlijke ruimtes), 24/7 ondersteuning aanwezig

6.3

€ 231,34

 

€ 204,12

 

€ 224,41

 
 

4: Woont geclusterd (gezamenlijke ruimtes), 24/7 intensieve ondersteuning aanwezig

6.4

€ 377,43

 

€ 330,75

 

€ 366,28

 
 

Aanvullende tarieven

Uurtarief resultaatgebieden 1 t/m 3 bijzondere gevallen

 
 

€ 65,74

 

€ 55,66

 

€ 73,38

€ 54,59

Dagdeeltarief resultaatgebieden 4a bijzondere gevallen

 
 

€ 37,33

 

€ 35,79

 

€ 37,33

€ 33,45

Dagdeeltarief resultaatgebieden 4b bijzondere gevallen

 
 

€ 53,61

 

€ 51,88

 

€ 53,61

€ 48,81

ZZP*:

PGB 2024 - ZZP

 

Tarief GGZ ambulant

Tarief VG ambulant

Tarief JV ambulant

Ouderen ambulant

1: Sociaal & persoonlijk functioneren

1: redelijk inzicht, planbare lage contactfrequentie, zo mogelijk uitstroom voorveld

1.1

€ 58,43

€ 49,47

€ 65,22

€ 48,52

2: redelijk inzicht, planbare contactfrequentie, goed aanstuurbaar

1.2

€ 116,86

€ 98,94

€ 130,45

€ 97,04

3: weinig inzicht, wel gemotiveerd, gedragsproblemen, niet goed planbaar

1.3

€ 175,30

€ 148,42

€ 195,67

€ 145,56

4: weinig inzicht, beperkt gemotiveerd, gedragsproblemen, overname taken

1.4

€ 262,94

€ 222,62

€ 293,51

€ 218,34

5: nauwelijks inzicht, zeer beperkt gemotiveerd, mogelijk escalaties

1.5

€ 350,59

€ 296,83

€ 391,34

€ 291,12

2: Extra ondersteuning bij zelfzorg & gezondheid

2: verwaarlozing, niet gemotiveerd

2.2

€ 87,65

€ 74,21

€ 97,84

€ 72,78

3: zorgmijdend

2.3

€ 175,30

€ 148,42

€ 195,67

€ 145,56

3: Extra ondersteuning bij geldzaken

2: toeleiden schuldhulpverlening

3.2

€ 87,65

€ 74,21

€ 97,84

€ 72,78

3: blijvend niet zelfredzaam > voortraject bewindvoering

3.3

€ 175,30

€ 148,42

€ 195,67

€ 145,56

4a: Dagbesteding / daginvulling Regulier

1: 1 a 2 dagdelen

4.1

€ 49,78

€ 47,72

€ 49,78

€ 44,60

2: 3 a 4 dagdelen

4.2

€ 116,14

€ 111,36

€ 116,14

€ 104,08

3: 5 a 6 dagdelen

4.3

€ 182,51

€ 174,99

€ 182,51

€ 163,55

4: 7 a 8 dagdelen

4.4

€ 248,88

€ 238,62

€ 248,88

€ 223,02

5: 9 a 10 dagdelen

4.5

€ 315,25

€ 302,25

€ 315,25

€ 282,49

4b: Dagbesteding / daginvulling Plus

1: 1 a 2 dagdelen

4.6

€ 71,48

€ 69,17

€ 71,48

€ 65,08

2: 3 a 4 dagdelen

4.7

€ 166,80

€ 161,39

€ 166,80

€ 151,84

3: 5 a 6 dagdelen

4.8

€ 262,11

€ 253,62

€ 262,11

€ 238,61

4: 7 a 8 dagdelen

4.9

€ 357,42

€ 345,84

€ 357,42

€ 325,38

5: 9 a 10 dagdelen

4.10

€ 452,73

€ 438,06

€ 452,73

€ 412,15

Xa. Vervoer naar dagbesteding / daginvulling

1: 1 etmaal

X.1

€ 8,85

€ 8,85

€ 8,85

€ 8,85

2: 2 etmalen

X.2

€ 17,70

€ 17,70

€ 17,70

€ 17,70

3: 3 etmalen

X.3

€ 26,54

€ 26,54

€ 26,54

€ 26,54

4: 4 etmalen

X.4

€ 35,39

€ 35,39

€ 35,39

€ 35,39

5: 5 etmalen

X.5

€ 44,24

€ 44,24

€ 44,24

€ 44,24

Xb. Vervoer naar dagbesteding / daginvulling rolstoel

1: 1 etmaal

X.6

€ 19,90

€ 19,90

€ 19,90

€ 19,90

2: 2 etmalen

X.7

€ 39,81

€ 39,81

€ 39,81

€ 39,81

3: 3 etmalen

X.8

€ 59,71

€ 59,71

€ 59,71

€ 59,71

4: 4 etmalen

x.9

€ 79,62

€ 79,62

€ 79,62

€ 79,62

5: 5 etmalen

X.10

€ 99,52

€ 99,52

€ 99,52

€ 99,52

5: Veiligheid

1: 24 uurs oproepbaarheid

5.1

€ 48,72

€ 42,34

€ 46,59

 

6: Ongepland en/of Sociaal Beheer en/of kosten gezamenlijk wonen

1: woont zelfstandig, oproepbare ondersteuning overdag

6.1

€ 59,14

€ 51,13

€ 60,31

 

Aanvullende tarieven

Uurtarief resultaatgebieden 1 t/m 3 bijzondere gevallen

 

€ 58,43

€ 49,47

€ 65,22

€ 48,52

Dagdeeltarief resultaatgebieden 4a bijzondere gevallen

 

€ 33,18

€ 31,82

€ 33,18

€ 29,74

Dagdeeltarief resultaatgebieden 4b bijzondere gevallen

 

€ 47,66

€ 46,11

€ 47,66

€ 43,38

* Het is niet mogelijk om Wonen met Ondersteuning uitgevoerd via een ZZP in PGB te ontvangen. Daarom zijn de intensiteiten 2 t/m 4 voor Veiligheid en Sociaal Beheer uit deze tabel weggelaten.

Informeel*:

PGB 2024 - Informeel

 

Tarief GGZ ambulant

Tarief VG ambulant

Tarief JV ambulant

Ouderen ambulant

1: Sociaal & persoonlijk functioneren

1: redelijk inzicht, planbare lage contactfrequentie, zo mogelijk uitstroom voorveld

1.1

€ 23,87

€ 23,87

€ 23,87

€ 23,87

2: redelijk inzicht, planbare contactfrequentie, goed aanstuurbaar

1.2

€ 47,74

€ 47,74

€ 47,74

€ 47,74

3: weinig inzicht, wel gemotiveerd, gedragsproblemen, niet goed planbaar

1.3

€ 71,61

€ 71,61

€ 71,61

€ 71,61

4: weinig inzicht, beperkt gemotiveerd, gedragsproblemen, overname taken

1.4

€ 107,42

€ 107,42

€ 107,42

€ 107,42

5: nauwelijks inzicht, zeer beperkt gemotiveerd, mogelijk escalaties

1.5

€ 143,22

€ 143,22

€ 143,22

€ 143,22

2: Extra ondersteuning bij zelfzorg & gezondheid

2: verwaarlozing, niet gemotiveerd

2.2

€ 35,81

€ 35,81

€ 35,81

€ 35,81

3: zorgmijdend

2.3

€ 71,61

€ 71,61

€ 71,61

€ 71,61

3: Extra ondersteuning bij geldzaken

2: toeleiden schuldhulpverlening

3.2

€ 35,81

€ 35,81

€ 35,81

€ 35,81

3: blijvend niet zelfredzaam > voortraject bewindvoering

3.3

€ 71,61

€ 71,61

€ 71,61

€ 71,61

Aanvullende tarieven

Uurtarief resultaatgebieden 1 t/m 3 bijzondere gevallen

 

€ 23,87

€ 23,87

€ 23,87

€ 23,87

* Het is niet mogelijk om Daginvulling of Wonen met Ondersteuning uitgevoerd via het sociaal netwerk in PGB te ontvangen.

Bijlage 2

 • a)

  De bedragen voor het persoonsgebonden budget voor specialistische Wonen met ondersteuning (wooninitiatief op basis van scheiden wonen en zorg) luiden per periode van een week:

 • Instelling in vorm van wooninitiatief :

 • afbeelding binnen de regeling

 • b)

  De bedragen voor het persoonsgebonden budget voor specialistische ondersteuning thuis in bijzondere uitzonderingsgevallen luiden per periode van een week maximaal:

 • afbeelding binnen de regeling

* De in deze tabel opgenomen bedragen gelden indien met PGB alleen een professional wordt ingehuurd.

** Indien er sprake is van deels de inzet van een professional en deels die van het sociaal netwerk, dan zal bij 70 tot 100% inzet door een professional het PGB op 90% van de in deze tabel genoemde tarieven worden vastgesteld. Indien de professionele inzet 40 tot 70% omvat, zal het PGB 70% van de in deze tabel genoemde tarieven bedragen. De inzet van de professional moet tenminste 40% omvatten.