Beleidsregels energietoeslag 2023 Stein

Geldend van 25-04-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 07-11-2023

Intitulé

Beleidsregels energietoeslag 2023 Stein

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein

gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een energietoeslag;

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Stein 2021.

besluit vast te stellen de Beleidsregels energietoeslag 2023 Stein.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet (PW);

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein;

 • c.

  inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 1 van de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Stein 2021;

 • d.

  peildatum: bij ambtshalve toekenning: 1 september 2023

  bij aanvraag: 1 december 2023

 • e.

  referteperiode: de volledige maand voorafgaand aan de peildatum. Bij wisselende inkomsten het gemiddeld inkomen van de 3 maanden voorafgaand aan de peildatum.

 • f.

  huishouden: de alleenstaande, alleenstaande ouder of gezin zoals bedoeld in artikel 4 onderdeel a, b of c van de wet, die een zelfstandige woonruimte bewoond.

Artikel 2: Doelgroep energietoeslag

 • 1. De energietoeslag van € 800 is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3. Een huishouden heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 4. Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet, mits de inrichting voorziet in de energiekosten en deze energiekosten niet in rekening brengt van de bewoners;

  • b.

   jonger is dan 21 jaar;

  • c.

   is uitgesloten van het recht op bijstand op grond van artikel 13 Participatiewet, of

  • d.

   staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) als ingezetene met alleen een briefadres (dak- en thuislozen);

  • e.

   in aanmerking komt voor studiefinanciering als bedoeld in artikel 3.1, eerste of tweede lid, van de Wet Studiefinanciering 2000.

 • 5. Er wordt bij meerdere huishoudens op hetzelfde adres enkel de energietoeslag verstrekt aan het huishouden dat beschikt over een energiecontract op dit adres.

Artikel 3: Ambtshalve toekenning

 • 1. Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en

  • a.

   aan wie in 2022 of 2023 een energietoeslag 2022 is verstrekt en waarvan het inkomen op de peildatum door het Inlichtingenbureau is vastgesteld op maximaal 120% van het sociaal minimum; of

  • b.

   die algemene bijstand ontvangt van de gemeente; of

  • c.

   die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet; of

  • d.

   een uitkering ontvangen op grond van de Bbz 2004, IOAW of IOAZ;

Artikel 4: Aanvraag

 • 1. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2023 kunnen vanaf 1 januari 2024 een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

 • 2. Een aanvraag voor de energietoeslag 2023 kan worden ingediend tot 1 juni 2024.

Artikel 5: Hardheidsclausule

 • 1. Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

 • 2. Het college kan als de omstandigheden van het individuele huishouden daarvoor aanleiding geven, ten gunste van dit huishouden afwijken van deze beleidsregels.

Artikel 6. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking op 7 november en vervallen met ingang van 1 augustus 2024.

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels energietoeslag 2023 Stein

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 7 november 2023

Het college van burgemeester en wethouders,

M. Leurs,

burgemeester

W. Ploeg,

gemeentesecretaris

Toelichting

De Beleidsregels energietoeslag 2023 staan niet op zich zelf, maar zijn gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de peildatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan maken op de energietoeslag.

Soms kan dat een hardheid inhouden. Daar voorziet artikel 5 in.

In artikel 2 wordt de doelgroep nader omschreven. Met vermogen wordt geen rekening gehouden. Voor het begrip ‘inkomen’ is aansluiting gezocht bij het beleid dat daarvoor al in de gemeente geldt in de eigen beleidsregels bijzondere bijstand. Daar voorziet artikel 1 in.

Een ambtshalve toekenning is mogelijk als vaststaat dat de persoon op de peildatum recht heeft. Dit kan worden aangenomen bij huishoudens die in aanmerking kwamen voor een energietoeslag 2022 en volgens de toets op inkomen door het Inlichtingbureau ook voor de energietoeslag 2023 in aanmerking komen, die algemene bijstand ontvangen of een uitkering Bbz, IOAW of IOAZ.

Er zijn situaties denkbaar waarbij de aanvrager op de peildatum weliswaar niet voldeed aan de voorwaarden voor de energietoeslag, maar de (enige) uitsluitingsgrond slechts van korte duur was. De gemeente kan overwegen om in dergelijke situaties een toets op hardheid van de voorgenomen afwijzing uit te voeren (zie artikel 5).