Regeling vervalt per 01-09-2024

Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam voor de uitvoering van de eenmalige energietoeslag voor het jaar 2023 op grond van de Participatiewet (Beleidsregels eenmalige energietoeslag Edam-Volendam 2023)

Geldend van 28-11-2023 t/m 31-08-2024

Intitulé

Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam voor de uitvoering van de eenmalige energietoeslag voor het jaar 2023 op grond van de Participatiewet (Beleidsregels eenmalige energietoeslag Edam-Volendam 2023)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam;

gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 35 van de Participatiewet;

gezien het advies van de Koepel Sociaal domein 15 november 2023;

overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen waarin de bevoegdheid tot het verlenen van een eenmalige energietoeslag voor het jaar 2023 nader wordt uitgewerkt;

B E S L U I T :

vast te stellen de Beleidsregels eenmalige energietoeslagEdam-Volendam 2023.

Artikel 1 Definities

 • 1. In deze beleidsregels wordt bedoeld met:

  • a.

   Bbz 2004: Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;

  • b.

   college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam;

  • c.

   energietoeslag: een eenmalig bedrag in de vorm van categoriale bijzondere bijstand als compensatie voor de landelijk gestegen energiekosten;

  • d.

   hoofdbewoner: eigenaar of hoofdhuurder van een zelfstandige woning als bedoeld in artikel 7:234 van het Burgerlijk Wetboek;

  • e.

   huishouden: de alleenstaande of het gezin als bedoeld in artikel 4 van de wet;

  • f.

   wet: Participatiewet.

 • 2. Begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt, maar waarvoor geen omschrijving is gegeven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Reikwijdte beleidsregels

 • Deze beleidsregels gelden voor:

 • a. besluiten op aanvraag (voor een eenmalige energietoeslag); en

 • b. besluiten waarbij het recht op een eenmalige energietoeslag ambtshalve wordt vastgesteld (zonder aanvraag).

Artikel 3 Reguliere beleidsregels bijzondere bijstand niet van toepassing

De ‘Nota bijzondere bijstand en minimaregelingen in de gemeente Edam-Volendam 2016’ is bij de aanvraag van en beoordeling van het recht op een eenmalige energietoeslag niet van toepassing.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1. Een aanvraag wordt in behandeling genomen als deze op tijd is ingediend via het daarvoor bestemde webformulier.

 • 2. Wanneer het door persoonlijke omstandigheden niet mogelijk is om de aanvraag via het webformulier in te dienen, dan neemt het college de aanvraag in behandeling wanneer deze op tijd, persoonlijk of per post, is ingediend via het daarvoor bestemde schriftelijke formulier.

 • 3. Het college stelt de aanvraagmogelijkheid voor een eenmalige energietoeslag open na afhandeling van de ambtshalve vaststellingen en tot en met 31 maart 2024. Dit om ervoor te zorgen dat inwoners waar mogelijk kunnen worden ontlast en besluitvorming en uitbetaling nog voor 1 september 2024 kunnen plaatsvinden.

Artikel 5 Uitwerking wettelijke doelgroep

 • 1. Het college kent eenmalig een energietoeslag toe aan huishoudens met een laag inkomen.

 • 2. Onverminderd §2.2. en artikel 35, vijfde lid, van de wet wordt een aanvraag afgewezen als de hoofdaanvrager:

  • a.

   geen energierekening betaalt in 2023;

  • b.

   geen hoofdbewoner is; of

  • c.

   al een eenmalige energietoeslag heeft ontvangen voor het jaar 2023.

Artikel 6 Vaststellen inkomen en periode

 • 1. Bij de berekening van de hoogte van het inkomen volgt het college de inkomensbepalingen uit de wet. De vrijlatingen zoals bedoeld in artikel 31, tweede lid, van de wet worden niet tot het inkomen gerekend. Er wordt gekeken naar het inkomen van de aanvrager en een eventuele partner, exclusief reservering voor vakantietoeslag.

 • 2. Bij een aanvraag kijkt het college naar het inkomen over de maand augustus 2023. Bij wisselende inkomsten kijkt het college naar het gemiddelde inkomen van augustus 2023 en de 5 kalendermaanden daarvoor.

 • 3. Bij de vaststelling van het totale inkomen telt het college de ontvangst van een (aanvullende) bijstandsuitkering bij het berekende inkomen op.

 • 4. Bij een ambtshalve beoordeling kijkt het college naar het inkomen over de maand augustus 2023.

 • 5. In afwijking van het tweede en vierde lid wordt het inkomen bij inkomsten uit arbeid in eigen bedrijf of zelfstandig beroep op dezelfde manier berekend als voor zelfstandigen die een uitkering ontvangen op grond van het Bbz 2004. Dit betekent dat het inkomen over een boekjaar wordt berekend. Er wordt daarbij gekeken naar het inkomen over boekjaar 2022.

 • 6. Wanneer er een schuldregeling (minnelijk of wettelijk) loopt, of beslag op het inkomen ligt, wordt gekeken naar het daadwerkelijke (lagere) inkomen waar het huishouden over kan beschikken. Hierbij worden de richtlijnen uit uitspraken van de Centrale Raad van Beroep gevolgd (geldende jurisprudentie).

Artikel 7 Beoordelen draagkracht

 • Bij de beoordeling van de draagkracht binnen het inkomen en vermogen wordt:

 • a. gekeken of het huishouden een laag inkomen heeft. Een inkomen tot maximaal de volgende normen wordt als laag inkomen gezien.

Gezinssamenstelling

21 jaar tot Aow-leeftijd

Vanaf Aow-leeftijd

Alleenstaande (ouder)

€ 1.387

€ 1.548

Samenwonend/getrouwd (partners)

€ 1.982

€ 2.102

 • Dit is 120% van de bijstandsnormen uit de artikelen 21 en 22 van de wet, exclusief vakantietoeslag. Het gaat om de bijstandsnormen die gelden vanaf 1 juli 2023 tot 1 januari 2024. Het college beoordeelt welke norm geldt. De bedragen zijn naar boven afgerond op hele euro’s.

 • b. niet gekeken naar draagkracht binnen het vermogen.

Artikel 8 Toekenning, hoogte, vorm en uitbetaling

 • 1. Het college kent de eenmalige energietoeslag op aanvraag (binnen acht weken) of ambtshalve toe.

 • 2. Het college verstrekt de eenmalige energietoeslag ambtshalve aan:

  • a.

   huishoudens die op 1 augustus 2023 een van de volgende uitkeringen ontvingen:

   • i.

    een algemene bijstandsuitkering (op grond van de wet);

   • ii.

    een IOAW-uitkering;

   • iii.

    een IOAZ-uitkering;

   • iv.

    een AIO-uitkering;

   • v.

    bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten; en

  • b.

   huishoudens die voor het jaar 2022 een eenmalige energietoeslag hebben ontvangen; voor zover deze huishoudens op het moment van ambtshalve beoordeling voldoen aan de voorwaarden.

 • 3. Een eenmalige energietoeslag is een bedrag van € 1.300 en heeft de vorm van categoriale bijzondere bijstand.

 • 4. De eenmalige energietoeslag wordt in één keer uitbetaald voor kalenderjaar 2023.

Artikel 9 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels eenmalige energietoeslag Edam-Volendam 2023.

 • 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na haar bekendmaking.

 • 3. Dit besluit geldt tot en met 31 augustus 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 21 november 2023,

het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de secretaris, de burgemeester,

H. van der Woude L.J. Sievers