Regeling vervalt per 01-01-2025

Vaststelling Besluit subsidieplafonds 2024

Geldend van 16-05-2024 t/m 23-05-2024

Intitulé

Vaststelling Besluit subsidieplafonds 2024

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2023;

overwegende dat het wenselijk is om voor enkele subsidieregelingen subsidieplafonds voor 2024 vast te stellen;

BESLUITEN:

het Besluit subsidieplafonds 2024 vast te stellen.

Besluit subsidieplafonds 2024

Artikel 1 Subsidieplafonds

Het subsidieplafond bedraagt voor 2024:

 • a.

  Asbestdakenregeling Drenthe (Subsidieregeling stimuleringslening verwijdering asbestdaken Drenthe): € 2.800.000,--

 • b.

  Subsidieregeling Archeologie en Publiek: € 25.000,--

 • c.

  Subsidieregeling behoud of herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2021-2024:

 • a.

  rijksmonumenten: € 800.000,--

 • b.

  provinciale monumenten en gemeentelijke monumenten: € 413.935,--

 • d.

  Subsidieregeling Cultuurhistorie Drenthe: € 30.000,--

 • e.

  Subsidieregeling energiebesparing Drents MKB: € 2.000.000,--

 • f.

  Subsidieregeling Energiestudies industriële bedrijven provincie Drenthe: € 100.000,--

 • g.

  Subsidieregeling Gedragsbeïnvloedingsprojecten Verkeersveiligheid Drenthe: € 493.682,--

 • h.

  Subsidieregeling grondverwerving NNN – Drenthe: € 2.500.000,--

 • i.

  Subsidieregeling Incidentele Culturele projecten Drenthe: € 500.000,--

 • j.

  Subsidieregeling inzet personele capaciteit versnelling woningbouw: € 500.000,--.

 • k.

  Subsidieregeling MKB Advies Voucher € 80.000,--

 • l.

  Subsidieregeling Podium Platteland 2.0: € 220.000,--

 • m.

  Subsidieregeling regenboogprojecten provincie Drenthe 2023-2026: € 50.000,--

 • n.

  Subsidieregeling sportevenementen Drenthe: € 450.000,--

 • o.

  Subsidieregeling Talentontwikkeling: € 58.000,--

 • p.

  Subsidieregeling Toekomstgerichte Landbouw provincie Drenthe: € 160.000,--

 • q.

  Subsidieregeling wolfwerende rasters Drenthe 2023 (2): € 150.000,--

 • r.

  Subsidieregeling zonnepanelen op parkeerterreinen: € 150.000,--.

 • s.

  Uitvoeringsbesluit subsidie culturele gemeente van Drenthe: € 90.000,--

 • t.

  Uitvoeringsregeling vergoeding ganzenrustgebieden Drenthe: € 15.000,--

Artikel 2 Wijze van verdeling

Het bedrag als bedoeld in artikel 1 van dit besluit wordt verdeeld op de wijze zoals bepaald in de subsidieregeling waarvoor het subsidieplafond is vastgesteld.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2024 en vervalt met ingang van 1 januari 2025.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit subsidieplafonds 2024.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 21 november 2023

Kenmerk 4.8/2023001578

Uitgegeven: 27 november 2023

Ondertekening