Verordening bedrijfsreinigingsrecht 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening bedrijfsreinigingsrecht 2024

De Raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 september 2023 (raadsvoorstel nr. 23bb006273/23bo007286);

gelet op de artikelen 216 en 229, eerste lid, aanhef, en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

overwegende dat:

de heffing en invordering van het bedrijfsreinigingsrecht bij verordening wordt geregeld;

besluit:

Artikel 1 Definities

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • -

  afvalstoffen: alle stoffen, mengels of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich of verplicht is zich te ontdoen;

 • -

  bedrijf: natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon niet zijnde een particuliere huishouding, die of waarin men zich van bedrijfsafvalstoffen ontdoet, voornemens is te ontdoen of verplicht is zich te ontdoen;

 • -

  bedrijf aan huis: bedrijf uitgeoefend op een perceel als bedoeld in artikel 15.33, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

 • -

  bedrijfsafvalstoffen: afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen;

 • -

  erkende inzamelaar: bedrijf dat is vermeld op een lijst van inzamelaars als bedoeld in artikel 10.45, eerste lid, onderdeel a, van de Wet milieubeheer dan wel beschikt over een vergunning voor de inzameling van afvalstoffen als bedoeld in artikel 10.48, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

 • -

  inzamelen: activiteiten gericht op het ophalen of in ontvangst nemen van afvalstoffen die binnen de gemeente daartoe worden aangeboden;

 • -

  vestiging: gebouw of complex van gebouwen waar duurzame uitoefening van de activiteiten van een bedrijf of rechtspersoon plaatsvindt.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam ‘bedrijfsreinigingsrechten’ worden rechten geheven met betrekking tot het inzamelen en verwerken van bedrijfsafvalstoffen en voor het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten en het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of onderhoud zijn.

 • 2. Ieder bedrijf wordt vermoed zich van bedrijfsafvalstoffen te ontdoen, voornemens te zijn zich daarvan te ontdoen of verplicht te zijn zich daarvan te ontdoen, tenzij het tegendeel wordt aangetoond.

Artikel 3 Belastingplicht

De bedrijfsreinigingsrechten worden geheven van ieder bedrijf op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht dan wel van degene die gebruik maakt van de voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.

Artikel 4 Vrijstelling

Geen bedrijfsreinigingsrecht wordt geheven, indien:

 • a.

  de gemeente of het gemeentebestuur langs andere weg een vergoeding ontvangt; of

 • b.

  ten aanzien van het gehele belastingjaar:

  • 1º.

   voor alle vestigingen een geldig contract met een erkende inzamelaar wordt overgelegd dat ziet op de inzameling van al het bedrijfsafval en dat passend is bij het type bedrijfsvoering en de soort en hoeveelheid bedrijfsafval;

  • 2º.

   een recente factuur kan worden overgelegd die ziet op al het bedrijfsafval dat gedurende een geheel belastingjaar wordt aangeboden, voorzien van een betaalbewijs ten aanzien van het geldige contract; en

  • 3º.

   geen gebruik van de gemeentelijke inzamelvoorzieningen wordt gemaakt.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarieven

 • 1. De bedrijfsreinigingsrechten worden geheven overeenkomstig de heffingsmaatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze regeling behorende tarieventabel.

 • 2. Indien de werkzaamheden op meerdere vestigingen worden uitgevoerd, zijn de bedrijfsreinigingsrechten verschuldigd voor elke afzonderlijke vestiging.

 • 3. De toepassing van de in de tarieventabel gegeven categorie-indeling geschiedt aan de hand van de code van de Standaard Bedrijfsindeling 2008 die bij de inschrijving van het bedrijf in het handelsregister is toegekend, tenzij blijkt dat een andere code beter past bij de feitelijke bedrijfsvoering.

 • 4. Het tarief wordt mede bepaald aan de hand van de oppervlakte in vierkante meters van de vestiging van het bedrijf zoals deze in de administratie ter uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken is vastgelegd, tenzij blijkt dat het bedrijf een ander aantal vierkante meters gebruikt.

Artikel 6 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De bedrijfsreinigingsrechten worden geheven bij wege van aanslag met dien verstande dat voor ieder belastbaar feit een afzonderlijke aanslag kan worden opgelegd.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1. De rechten zijn verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak of zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is het bedrijfsreinigingsrecht verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat belastingtijdvak verschuldigde belasting als er in dat belastingtijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat belastingtijdvak verschuldigde belasting als er in dat belastingtijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4. Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente van locatie verandert.

 • 5. Alle wijzigingen die van invloed zijn op de duur of de hoogte van de heffing worden onverwijld ter kennis gebracht aan de heffingsambtenaar.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, worden de aanslagen betaald in één termijn welke vervalt 62 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2. Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990, met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van overeenkomstige toepassing, voor zover de bestuurlijke boete gelijktijdig wordt bekendgemaakt met de vaststelling van de aanslag.

Artikel 10 Inlichtingenplicht

 • 1. Op grond van het bepaalde in onder meer de Gemeentewet, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, alsmede de toepasselijke gemeentelijke regelgeving kunnen aan iedere belastingplichtige inlichtingen worden gevraagd.

 • 2. Bij niet nakoming van de inlichtingenplicht kunnen sancties worden toegepast op grond van bovengenoemde regelgeving.

Artikel 11 Overgangsbepaling

De Verordening bedrijfsreinigingsrecht 2023 wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor 1 januari 2024 hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bedrijfsreinigingsrecht 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 en 9 november 2023.

De griffier,

I.C.M. Broeders

De voorzitter,

A. Aboutaleb

Bijlage 1 Tarieventabel behorende bij de Verordening bedrijfsreinigingsrecht 2024

Hoofdstuk 1. Algemene tariefsbepalingen

 • a.

  Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting.

 • b.

  De tarieven zijn gebaseerd op de normale standaard dienstverlening: het aanbieden van rolcontainers éénmaal in de week op de standaard ophaaldag of voor het gebruik van de onderlossende restafvalcontainers.

 • c.

  Bepalend voor het toepasselijke tarief is de SBI-code die, met inachtneming van artikel 5, derde lid, van deze verordening, op een bedrijf van toepassing is, de daarbij in hoofdstuk 3 aangegeven tariefcategorie A, B of C, alsmede het aantal vierkante meters oppervlakte van het bedrijf, bedoeld in artikel 5, vierde lid, tenzij het betreft een ‘bedrijf aan huis’ in de zin van deze verordening, in welk geval tariefcategorie D van toepassing is. Bedrijven met een oppervlakte van 1.500 m2 of meer zijn verplicht een contract af te sluiten met een erkende inzamelaar, voor horeca, drank of voedselverwerkende bedrijven geldt dit vanaf 500 m2.

 • d.

  Indien de SBI-code op enig moment wordt gesplitst in subcategorieën, wordt de code van de oorspronkelijke hoofdcategorie gehanteerd.

 • e.

  Indien een toegekende SBI-code, anders dan ingeval van splitsing zoals hiervoor onder d. vermeld, niet in de in hoofdstuk 3 opgenomen lijst voorkomt, is tariefcategorie A van toepassing.

Hoofdstuk 2. Tarieven per categorie

Categorie A

oppervlakte in m2

 

Tarief per jaar (in €)

0

299

496,30

300

499

992,30

500

749

1.488,60

750

1.499

2.481,00

Categorie B

oppervlakte in m2

 

Tarief per jaar (in €)

0

99

1.240,40

100

299

1.860,80

300

499

2.481,00

Categorie C

oppervlakte in m2

 

Tarief per jaar (in €)

0

99

496,30

100

299

744,30

300

499

1.240,40

500

1.499

1.488,60

Categorie D

Bedrijf aan huis, in afwijking van A, B en C: nihil.

Standaard Bedrijfsindeling 2008 - update 2022

 

A

Landbouw, bosbouw en visserij

A

01

Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht

A

01.1

Teelt van eenjarige gewassen

A

01.11

Teelt van granen, peulvruchten en oliehoudende zaden

A

01.13

Teelt van groenten en wortel- en knolgewassen

A

01.13.1

Teelt van groenten in de volle grond

A

01.13.2

Teelt van groenten onder glas

A

01.13.3

Teelt van paddenstoelen

A

01.13.4

Teelt van aardappels en overige wortel- en knolgewassen

A

01.16

Teelt van vezelgewassen

A

01.19

Teelt van overige eenjarige gewassen

A

01.19.1

Teelt van snijbloemen en snijheesters in de volle grond

A

01.19.2

Teelt van snijbloemen en snijheesters onder glas

A

01.19.3

Teelt van voedergewassen

A

01.19.9

Teelt van overige eenjarige gewassen (rest)

A

01.2

Teelt van meerjarige gewassen

A

01.21

Druiventeelt

A

01.24

Teelt van hardfruit en steenvruchten

A

01.24.1

Teelt van appels en peren

A

01.24.2

Teelt van steenvruchten

A

01.25

Teelt van overige boomvruchten, kleinfruit en noten

A

01.25.1

Teelt van aardbeien in de volle grond

A

01.25.2

Teelt van aardbeien onder glas

A

01.25.3

Teelt van houtig kleinfruit in de volle grond (incl. overige boomvruchten en noten)

A

01.25.4

Teelt van houtig kleinfruit onder glas

A

01.27

Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken

A

01.28

Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen

A

01.29

Teelt van overige meerjarige gewassen

A

01.3

Teelt van sierplanten

A

01.30

Teelt van sierplanten

A

01.30.1

Teelt van bloembollen

A

01.30.2

Teelt van perkplanten in de volle grond

A

01.30.3

Teelt van perkplanten onder glas

A

01.30.4

Teelt van potplanten onder glas

A

01.30.5

Teelt van boomkwekerijgewassen in de volle grond

A

01.30.9

Teelt van overige sierplanten in de volle grond

A

01.4

Fokken en houden van dieren

A

01.41

Fokken en houden van melkvee

A

01.41.1

Houden van melkvee

A

01.41.2

Opfokken van jongvee voor de melkveehouderij

A

01.42

Fokken en houden van runderen (geen melkvee)

A

01.42.1

Houden van vleeskalveren

A

01.42.2

Overige vleesveehouderij en zoogkoeienbedrijven

A

01.43

Fokken en houden van paarden en ezels

A

01.45

Fokken en houden van schapen en geiten

A

01.45.1

Fokken en houden van schapen

A

01.45.2

Fokken en houden van geiten

A

01.46

Fokken en houden van varkens

A

01.46.1

Fokvarkens- en vermeerderingsbedrijven

A

01.46.2

Vleesvarkensbedrijven

A

01.46.3

Gesloten en deels gesloten varkensbedrijven

A

01.47

Opfokken en/of houden van pluimvee

A

01.47.1

Opfokken en/of houden van leghennen

A

01.47.2

Opfokken en/of houden van vleeskuikens

A

01.47.3

Opfokken en/of houden van ouderdieren van leghennen en vleeskuikens

A

01.47.9

Opfokken en/of houden van overig pluimvee

A

01.49

Fokken en houden van overige dieren

A

01.49.1

Fokken en houden van edelpelsdieren

A

01.49.9

Fokken en houden van overige dieren (rest)

A

01.5

Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren

A

01.50

Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren

A

01.6

Dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst

A

01.61

Dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw

A

01.62

Dienstverlening voor het fokken en houden van dieren

A

01.63

Behandeling van gewassen na de oogst

A

01.64

Behandeling van zaden voor vermeerdering

A

01.7

Jacht

A

01.70

Jacht

A

2

Bosbouw, exploitatie van bossen en dienstverlening voor de bosbouw

A

02.1

Bosbouw

A

02.10

Bosbouw

A

02.2

Exploitatie van bossen

A

02.20

Exploitatie van bossen

A

02.4

Dienstverlening voor de bosbouw

A

02.40

Dienstverlening voor de bosbouw

A

03

Visserij en kweken van vis en schaaldieren

A

03.1

Visserij

A

03.11

Zee- en kustvisserij

A

03.12

Binnenvisserij

A

03.2

Kweken van vis en schaaldieren

A

03.21

Kweken van zeevis en -schaaldieren

A

03.22

Kweken van zoetwatervis en -schaaldieren

 

B

Winning van delfstoffen

A

6

Winning van aardolie en aardgas

A

06.1

Winning van aardolie

A

06.10

Winning van aardolie

A

06.2

Winning van aardgas

A

06.20

Winning van aardgas

A

8

Winning van delfstoffen (geen olie en gas)

A

08.1

Winning van zand, grind en klei

A

08.12

Winning van zand, grind en klei

A

08.9

Winning van overige delfstoffen

A

08.92

Winning van turf

A

08.93

Winning van zout

A

08.99

Winning van overige delfstoffen (rest)

A

9

Dienstverlening voor de winning van delfstoffen

A

09.1

Dienstverlening voor de winning van aardolie en aardgas

A

09.10

Dienstverlening voor de winning van aardolie en aardgas

A

09.9

Dienstverlening voor de winning van delfstoffen (geen olie en gas)

A

09.90

Dienstverlening voor de winning van delfstoffen (geen olie en gas)

 

C

Industrie

A

10

Vervaardiging van voedingsmiddelen

B

10.1

Slachterijen en vleesverwerking

B

10.11

Slachterijen (geen pluimvee-)

B

10.12

Pluimveeslachterijen

B

10.13

Vleesverwerking (niet tot maaltijden)

B

10.2

Visverwerking

B

10.20

Visverwerking

B

10.3

Verwerking van aardappels, groente en fruit

B

10.31

Vervaardiging van aardappelproducten

B

10.32

Vervaardiging van fruit- en groentesap

B

10.39

Verwerking van groente en fruit (niet tot sap en maaltijden)

B

10.4

Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten

B

10.41

Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten (geen margarine en andere spijsvetten)

B

10.42

Vervaardiging van margarine en overige spijsvetten

B

10.5

Vervaardiging van zuivelproducten

B

10.51

Vervaardiging van zuivelproducten (geen consumptie-ijs)

B

10.52

Vervaardiging van consumptie-ijs

B

10.6

Vervaardiging van meel

B

10.61

Vervaardiging van meel (geen zetmeel)

B

10.62

Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten

B

10.7

Vervaardiging van brood, banketbakkerswerk en deegwaren

B

10.71

Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk

B

10.72

Vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk

B

10.73

Vervaardiging van deegwaren

B

10.8

Vervaardiging van overige voedingsmiddelen

B

10.81

Vervaardiging van suiker

B

10.82

Verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk

B

10.82.1

Verwerking van cacao

B

10.82.2

Vervaardiging van chocolade en suikerwerk

B

10.83

Verwerking van koffie en thee

B

10.84

Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen; zoutraffinage

B

10.85

Vervaardiging van kant-en-klaarmaaltijden en snacks

B

10.86

Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding

B

10.89

Vervaardiging van overige voedingsmiddelen (rest)

B

10.9

Vervaardiging van diervoeders

B

10.91

Vervaardiging van veevoeders

B

10.92

Vervaardiging van voeders voor huisdieren

B

11

Vervaardiging van dranken

B

11.0

Vervaardiging van dranken

B

11.01

Vervaardiging van sterk alcoholische dranken door distilleren, rectificeren en mengen

B

11.02

Vervaardiging van wijn uit druiven

B

11.03

Vervaardiging van cider en van overige vruchtenwijnen

B

11.04

Vervaardiging van overige niet-gedistilleerde gegiste dranken

B

11.05

Vervaardiging van bier

B

11.06

Mouterijen

B

11.07

Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water

A

12

Vervaardiging van tabaksproducten

A

12.0

Vervaardiging van tabaksproducten

A

12.00

Vervaardiging van tabaksproducten

A

13

Vervaardiging van textiel

A

13.1

Bewerken en spinnen van textielvezels

A

13.10

Bewerken en spinnen van textielvezels

A

13.2

Weven van textiel

A

13.20

Weven van textiel

A

13.3

Textielveredeling

A

13.30

Textielveredeling

A

13.9

Vervaardiging van overige textielproducten

A

13.91

Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen

A

13.92

Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel (geen kleding)

A

13.93

Vervaardiging van vloerkleden en tapijt

A

13.94

Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten

A

13.95

Vervaardiging van gebonden textielvlies en artikelen daarvan (geen kleding)

A

13.96

Vervaardiging van technisch en industrieel textiel

A

13.99

Vervaardiging van overige textielproducten (rest)

A

14

Vervaardiging van kleding

A

14.1

Vervaardiging van kleding (geen bontkleding)

A

14.11

Vervaardiging van kleding van leer

A

14.12

Vervaardiging van werkkleding

A

14.13

Vervaardiging van overige bovenkleding

A

14.14

Vervaardiging van onderkleding

A

14.19

Vervaardiging van baby- en sportkleding en kledingaccessoires

A

14.2

Vervaardiging van artikelen van bont

A

14.20

Vervaardiging van artikelen van bont

A

14.3

Vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding

A

14.31

Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken

A

14.39

Vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding (geen kousen en sokken)

A

15

Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen

A

15.1

Looien en bewerken van leer; vervaardiging van koffers, tassen, zadel- en tuigmakerswerk; bereiden en verven van bont

A

15.11

Looien en bewerken van leer; bereiden en verven van bont

A

15.12

Vervaardiging van koffers, tassen e.d. en van zadel- en tuigmakerswerk

A

15.2

Vervaardiging van schoenen

A

15.20

Vervaardiging van schoenen

A

16

Primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)

A

16.1

Primaire houtbewerking en verduurzamen van hout

A

16.10

Primaire houtbewerking en verduurzamen van hout

A

16.10.1

Zagen en schaven en overige primaire houtbewerking

A

16.10.2

Verduurzamen van hout

A

16.2

Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

A

16.21

Vervaardiging van fineer en plaatmateriaal op basis van hout

A

16.22

Vervaardiging van panelen voor parketvloeren

A

16.23

Vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw

A

16.23.1

Vervaardiging van deuren, ramen en kozijnen van hout

A

16.23.9

Vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw (geen deuren, ramen en kozijnen)

A

16.24

Vervaardiging van houten emballage

A

16.29

Vervaardiging van overige artikelen van hout en van artikelen van kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

A

17

Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren

A

17.1

Vervaardiging van papierpulp, papier en karton

A

17.11

Vervaardiging van papierpulp

A

17.12

Vervaardiging van papier en karton

A

17.12.1

Vervaardiging van grafisch papier en karton

A

17.12.2

Vervaardiging van papier en karton voor verpakking

A

17.12.9

Vervaardiging van papier en karton (geen grafisch en niet voor verpakking)

A

17.2

Vervaardiging van papier- en kartonwaren

A

17.21

Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton; vervaardiging van golfpapier en -karton

A

17.21.1

Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton

A

17.21.2

Vervaardiging van golfpapier en -karton

A

17.22

Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren

A

17.23

Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier

A

17.24

Vervaardiging van behangselpapier

A

17.29

Vervaardiging van overige papier- en kartonwaren

A

18

Drukkerijen, reproductie van opgenomen media

A

18.1

Drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen

A

18.11

Drukkerijen van dagbladen

A

18.12

Overige drukkerijen

A

18.12.1

Drukkerijen van boeken e.d.

A

18.12.2

Drukkerijen van tijdschriften

A

18.12.3

Drukkerijen van reclame

A

18.12.4

Drukkerijen van verpakkingen

A

18.12.5

Drukkerijen van formulieren

A

18.12.9

Overige drukkerijen (rest)

A

18.13

Prepress- en premedia-activiteiten

A

18.14

Grafische afwerking en overige activiteiten verwant aan de drukkerij

A

18.2

Reproductie van opgenomen media

A

18.20

Reproductie van opgenomen media

A

19

Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking

A

19.1

Vervaardiging van cokesovenproducten

A

19.10

Vervaardiging van cokesovenproducten

A

19.2

Aardolieverwerking

A

19.20

Aardolieverwerking

A

19.20.1

Aardolieraffinage

A

19.20.2

Aardolieverwerking (geen -raffinage)

A

20

Vervaardiging van chemische producten

A

20.1

Vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van kunststof en synthetische rubber in primaire vorm

A

20.11

Vervaardiging van industriële gassen

A

20.12

Vervaardiging van kleur- en verfstoffen

A

20.13

Vervaardiging van overige anorganische basischemicaliën

A

20.14

Vervaardiging van overige organische basischemicaliën

A

20.14.1

Vervaardiging van petrochemische producten

A

20.14.9

Vervaardiging van overige organische basischemicaliën (geen petrochemische producten)

A

20.15

Vervaardiging van meststoffen en stikstofverbindingen

A

20.16

Vervaardiging van kunststof in primaire vorm

A

20.17

Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vorm

A

20.2

Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en overige landbouwchemicaliën

A

20.20

Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en overige landbouwchemicaliën

A

20.3

Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek

A

20.30

Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek

A

20.4

Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en cosmetica

A

20.41

Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen

A

20.42

Vervaardiging van parfums en cosmetica

A

20.5

Vervaardiging van overige chemische producten

A

20.51

Vervaardiging van kruit en springstoffen en van lucifers

A

20.52

Vervaardiging van lijm en bereide kleefmiddelen

A

20.53

Vervaardiging van etherische oliën

A

20.59

Vervaardiging van overige chemische producten (rest)

A

20.6

Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

A

20.60

Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

A

21

Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten

A

21.1

Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen

A

21.10

Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen

A

21.2

Vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen)

A

21.20

Vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen)

A

22

Vervaardiging van producten van rubber en kunststof

A

22.1

Vervaardiging van producten van rubber

A

22.11

Vervaardiging van rubberbanden en loopvlakvernieuwing

A

22.19

Vervaardiging van producten van rubber (geen banden)

A

22.2

Vervaardiging van producten van kunststof

A

22.21

Vervaardiging van platen, folie, buizen en profielen van kunststof

A

22.22

Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van kunststof

A

22.23

Vervaardiging van kunststofproducten voor de bouw

A

22.29

Vervaardiging van overige producten van kunststof

A

23

Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten

A

23.1

Vervaardiging van glas en glaswerk

A

23.11

Vervaardiging van vlakglas

A

23.12

Vormen en bewerken van vlakglas

A

23.13

Vervaardiging van holglas

A

23.14

Vervaardiging van glasvezels

A

23.19

Vervaardiging en bewerking van overig glas, inclusief technisch glaswerk

A

23.2

Vervaardiging van vuurvaste keramische producten

A

23.20

Vervaardiging van vuurvaste keramische producten

A

23.3

Vervaardiging van producten van klei voor de bouw

A

23.31

Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen

A

23.32

Vervaardiging van producten van klei voor de bouw (geen tegels en plavuizen)

A

23.4

Vervaardiging van overige keramische producten

A

23.41

Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk

A

23.42

Vervaardiging van sanitair aardewerk

A

23.43

Vervaardiging van electrische isolatoren en isolerende fittingen van keramische stoffen

A

23.44

Vervaardiging van overig technisch aardewerk

A

23.49

Vervaardiging van overige keramische producten (rest)

A

23.5

Vervaardiging van cement, kalk en gips

A

23.51

Vervaardiging van cement

A

23.52

Vervaardiging van kalk en gips

A

23.6

Vervaardiging van producten van beton, gips en cement

A

23.61

Vervaardiging van producten voor de bouw van beton, kalkzandsteen en van cellenbeton

A

23.61.1

Vervaardiging van producten voor de bouw van beton

A

23.61.2

Vervaardiging van producten voor de bouw van kalkzandsteen en cellenbeton

A

23.62

Vervaardiging van producten voor de bouw van gips

A

23.63

Vervaardiging van stortklare beton

A

23.64

Vervaardiging van mortel in droge vorm

A

23.65

Vervaardiging van producten van vezelcement

A

23.69

Vervaardiging van overige producten van beton, gips en cement

A

23.7

Natuursteenbewerking

A

23.70

Natuursteenbewerking

A

23.9

Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten

A

23.91

Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen

A

23.99

Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten (geen schuur-, slijp- en polijstmiddelen)

A

24

Vervaardiging van metalen in primaire vorm

A

24.1

Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen

A

24.10

Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen

A

24.2

Vervaardiging van stalen buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor

A

24.20

Vervaardiging van stalen buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor

A

24.3

Overige eerste verwerking van staal

A

24.31

Koudtrekken van staven

A

24.32

Koudwalsen van bandstaal

A

24.33

Koudvervormen en koudfelsen

A

24.34

Koudtrekken van draad

A

24.4

Vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen

A

24.41

Vervaardiging van edelmetalen

A

24.42

Vervaardiging van aluminium

A

24.43

Vervaardiging van lood, zink en tin

A

24.44

Vervaardiging van koper

A

24.45

Vervaardiging van overige non-ferrometalen

A

24.46

Smelten en raffineren van uranium

A

24.5

Gieten van metalen

A

24.51

Gieten van ijzer

A

24.52

Gieten van staal

A

24.53

Gieten van lichte metalen

A

24.54

Gieten van overige non-ferrometalen

A

25

Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)

A

25.1

Vervaardiging van metalen producten voor de bouw

A

25.11

Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan

A

25.12

Vervaardiging van metalen deuren, vensters en kozijnen

A

25.2

Vervaardiging van reservoirs van metaal en van ketels en radiatoren voor centrale verwarming

A

25.21

Vervaardiging van ketels en radiatoren voor centrale verwarming

A

25.29

Vervaardiging van metalen tanks en reservoirs

A

25.3

Vervaardiging van stoomketels (geen ketels voor centrale verwarming)

A

25.30

Vervaardiging van stoomketels (geen ketels voor centrale verwarming)

A

25.4

Vervaardiging van wapens en munitie

A

25.40

Vervaardiging van wapens en munitie

A

25.5

Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie

A

25.50

Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie

A

25.6

Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking

A

25.61

Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal

A

25.62

Algemene metaalbewerking

A

25.7

Vervaardiging van scharen, messen en bestek, hang- en sluitwerk en gereedschap

A

25.71

Vervaardiging van scharen, messen en bestek

A

25.72

Vervaardiging van hang- en sluitwerk

A

25.73

Vervaardiging van gereedschap

A

25.9

Vervaardiging van overige producten van metaal

A

25.91

Vervaardiging van stalen vaten e.d.

A

25.92

Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal

A

25.93

Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren

A

25.94

Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren

A

25.99

Vervaardiging van overige producten van metaal (rest)

A

26

Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur

A

26.1

Vervaardiging van elektronische componenten en printplaten

A

26.11

Vervaardiging van elektronische componenten

A

26.12

Vervaardiging van elektronische printplaten

A

26.2

Vervaardiging van computers en randapparatuur

A

26.20

Vervaardiging van computers en randapparatuur

A

26.3

Vervaardiging van communicatieapparatuur

A

26.30

Vervaardiging van communicatieapparatuur

A

26.4

Vervaardiging van consumentenelektronica

A

26.40

Vervaardiging van consumentenelektronica

A

26.5

Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken

A

26.51

Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur

A

26.52

Vervaardiging van uurwerken

A

26.6

Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur

A

26.60

Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur

A

26.7

Vervaardiging van optische instrumenten en apparatuur

A

26.70

Vervaardiging van optische instrumenten en apparatuur

A

26.8

Vervaardiging van informatiedragers

A

26.80

Vervaardiging van informatiedragers

A

27

Vervaardiging van elektrische apparatuur

A

27.1

Vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen

A

27.11

Vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren

A

27.12

Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen

A

27.2

Vervaardiging van batterijen en accumulatoren

A

27.20

Vervaardiging van batterijen en accumulatoren

A

27.3

Vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.

A

27.31

Vervaardiging van kabels van optische vezels

A

27.32

Vervaardiging van overige elektrische en elektronische kabel

A

27.33

Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.

A

27.4

Vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten

A

27.40

Vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten

A

27.5

Vervaardiging van huishoudapparaten

A

27.51

Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten

A

27.52

Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten

A

27.9

Vervaardiging van overige elektrische apparatuur

A

27.90

Vervaardiging van overige elektrische apparatuur

A

28

Vervaardiging van overige machines en apparaten

A

28.1

Vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen

A

28.11

Vervaardiging van motoren en turbines (niet voor vliegtuigen, motorvoertuigen en bromfietsen)

A

28.12

Vervaardiging van hydraulische apparatuur

A

28.13

Vervaardiging van niet-hydraulische pompen en compressoren

A

28.14

Vervaardiging van appendages

A

28.15

Vervaardiging van tandwielen, lagers en overige drijfwerkelementen

A

28.2

Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik

A

28.21

Vervaardiging van industriële ovens en branders

A

28.22

Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen

A

28.23

Vervaardiging van kantoormachines en -apparatuur (geen computers en randapparatuur)

A

28.24

Vervaardiging van pneumatisch en elektrisch handgereedschap

A

28.25

Vervaardiging van machines en apparaten voor industriële koeltechniek en klimaatregeling

A

28.29

Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest)

A

28.3

Vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw

A

28.30

Vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw

A

28.4

Vervaardiging van gereedschapswerktuigen

A

28.41

Vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor metaalbewerking

A

28.49

Vervaardiging van gereedschapswerktuigen niet voor metaalbewerking

A

28.9

Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden

A

28.91

Vervaardiging van machines voor de metallurgie

A

28.92

Vervaardiging van machines voor de bouw en winning van delfstoffen

A

28.93

Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen

A

28.94

Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer

A

28.95

Vervaardiging van machines voor de productie van papier en karton

A

28.96

Vervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrie

A

28.99

Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest)

A

29

Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers

A

29.1

Vervaardiging van auto's

A

29.10

Vervaardiging van auto's

A

29.2

Carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers

A

29.20

Carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers

A

29.20.1

Carrosseriebouw

A

29.20.2

Vervaardiging van aanhangwagens en opleggers

A

29.3

Vervaardiging van onderdelen en toebehoren voor auto's

A

29.31

Vervaardiging van elektrische en elektronische onderdelen en toebehoren voor auto's

A

29.32

Vervaardiging van niet-elektrische en -elektronische onderdelen en toebehoren voor auto's

A

30

Vervaardiging van overige transportmiddelen

A

30.1

Scheepsbouw

A

30.11

Bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen)

A

30.12

Bouw van sport- en recreatievaartuigen

A

30.2

Vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel

A

30.20

Vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel

A

30.3

Vervaardiging van vliegtuigen en onderdelen daarvoor

A

30.30

Vervaardiging van vliegtuigen en onderdelen daarvoor

A

30.4

Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen

A

30.40

Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen

A

30.9

Vervaardiging van transportmiddelen (rest)

A

30.91

Vervaardiging van motor- en bromfietsen

A

30.92

Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens

A

30.99

Vervaardiging van overige transportmiddelen (rest)

A

31

Vervaardiging van meubels

A

31.0

Vervaardiging van meubels

A

31.01

Interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels

A

31.01.1

Interieurbouw

A

31.01.2

Vervaardiging van bedrijfsmeubels

A

31.02

Vervaardiging van keukenmeubels

A

31.03

Vervaardiging van matrassen

A

31.09

Vervaardiging van overige meubels

A

32

Vervaardiging van overige goederen

A

32.1

Slaan van munten; bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden e.d.

A

32.11

Slaan van munten en medailles

A

32.12

Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden e.d. (geen imitatie)

A

32.13

Vervaardiging van imitatiesieraden

A

32.2

Vervaardiging van muziekinstrumenten

A

32.20

Vervaardiging van muziekinstrumenten

A

32.3

Vervaardiging van sportartikelen

A

32.30

Vervaardiging van sportartikelen

A

32.4

Vervaardiging van speelgoed en spellen

A

32.40

Vervaardiging van speelgoed en spellen

A

32.5

Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen

A

32.50

Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen

A

32.50.1

Tandtechnische bedrijven

A

32.50.2

Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen (geen tandtechniek)

A

32.9

Vervaardiging van overige goederen

A

32.91

Vervaardiging van borstelwaren

A

32.99

Sociale werkvoorziening en vervaardiging van overige goederen (rest)

A

32.99.1

Sociale werkvoorziening

A

32.99.9

Vervaardiging van overige goederen (rest)

A

33

Reparatie en installatie van machines en apparaten

A

33.1

Reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur

A

33.11

Reparatie van producten van metaal

A

33.12

Reparatie en onderhoud van machines

A

33.12.1

Reparatie en onderhoud van machines voor algemeen gebruik en machineonderdelen (geen gereedschap)

A

33.12.2

Reparatie en onderhoud van pneumatisch en elektrisch gereedschap en gereedschapswerktuigen

A

33.12.3

Reparatie en onderhoud van machines voor een specifieke bedrijfstak

A

33.13

Reparatie van elektronische en optische apparatuur

A

33.14

Reparatie van elektrische apparatuur

A

33.15

Reparatie en onderhoud van schepen

A

33.16

Reparatie en onderhoud van vliegtuigen

A

33.17

Reparatie en onderhoud van overige transportmiddelen

A

33.19

Reparatie van overige apparatuur

A

33.2

Installatie van industriële machines en apparatuur

A

33.21

Installatie van ketels en tanks

A

33.22

Installatie van industriële machines

A

33.22.1

Installatie van machines voor algemeen gebruik (geen gereedschap)

A

33.22.2

Installatie van pneumatisch en elektrisch gereedschap en gereedschapswerktuigen

A

33.22.3

Installatie van machines voor een specifieke bedrijfstak

A

33.23

Installatie van elektronische en optische apparatuur

A

33.24

Installatie van elektrische apparatuur

A

33.29

Installatie van overige toebehoren

A

D

Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

A

35

Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

A

35.1

Productie van elektriciteit; transmissie en distributie van elektriciteit en aardgas

A

35.11

Productie van elektriciteit

A

35.11.1

Productie van elektriciteit door thermische, kern- en warmtekrachtcentrales

A

35.11.2

Productie van elektriciteit door windenergie

A

35.11.3

Productie van elektriciteit door zonnecellen, warmtepompen en waterkracht

A

35.12

Beheer en exploitatie van transportnetten voor elektriciteit, aardgas en warm water

A

35.13

Distributie van elektriciteit en gasvormige brandstoffen via leidingen

A

35.14

Handel in elektriciteit en in gas via leidingen

A

35.2

Productie van aardgas

A

35.20

Productie van aardgas

A

35.3

Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht

A

35.30

Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht

A

E

Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

A

36

Winning en distributie van water

A

36.0

Winning en distributie van water

A

36.00

Winning en distributie van water

A

37

Afvalwaterinzameling en -behandeling

A

37.0

Afvalwaterinzameling en -behandeling

A

37.00

Afvalwaterinzameling en -behandeling

A

38

Afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling

A

38.1

Inzameling van afval

A

38.11

Inzameling van onschadelijk afval

A

38.12

Inzameling van schadelijk afval

A

38.2

Behandeling van afval

A

38.21

Behandeling van onschadelijk afval

A

38.22

Behandeling van schadelijk afval

A

38.3

Voorbereiding tot recycling

A

38.31

Sloop van schepen, witgoed, computers e.d.

A

38.32

Gesorteerd materiaal voorbereiden tot recycling

A

39

Sanering en overig afvalbeheer

A

39.0

Sanering en overig afvalbeheer

A

39.00

Sanering en overig afvalbeheer

A

F

Bouwnijverheid

A

41

Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling

A

41.1

Projectontwikkeling

A

41.10

Projectontwikkeling

A

41.2

Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw

A

41.20

Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw

A

42

Grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet)

A

42.1

Bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken

A

42.11

Wegenbouw en stratenmaken

A

42.11.1

Wegenbouw

A

42.11.2

Stratenmaken

A

42.12

Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen

A

42.13

Bouw van kunstwerken

A

42.2

Leggen van kabels en buizen

A

42.21

Leggen van rioleringen, buizen en pijpleidingen; aanleg van bronbemaling

A

42.22

Leggen van elektriciteits- en telecommunicatiekabels

A

42.9

Bouw van overige civieltechnische werken

A

42.91

Natte waterbouw

A

42.99

Bouw van overige civieltechnische werken (rest)

A

43

Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

A

43.1

Slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren

A

43.11

Slopen van bouwwerken

A

43.12

Grondverzet

A

43.13

Proefboren

A

43.2

Bouwinstallatie

A

43.21

Elektrotechnische bouwinstallatie

A

43.22

Loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur

A

43.22.1

Loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair

A

43.22.2

Installatie van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur

A

43.29

Overige bouwinstallatie

A

43.3

Afwerking van gebouwen

A

43.31

Stukadoren

A

43.32

Bouwtimmeren

A

43.33

Afwerking van vloeren en wanden

A

43.34

Schilderen en glaszetten

A

43.39

Overige afwerking van gebouwen

A

43.9

Dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

A

43.91

Dakdekken en bouwen van dakconstructies

A

43.99

Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

A

43.99.1

Heien en andere funderingswerkzaamheden

A

43.99.2

Vlechten van betonstaal

A

43.99.3

Metselen en voegen

A

43.99.9

Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw (rest)

A

G

Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

A

45

Handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers

A

45.1

Handel in auto’s en aanhangers, eventueel gecombineerd met reparatie

A

45.11

Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s

A

45.11.1

Import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto’s

A

45.11.2

Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe)

A

45.19

Handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangers en caravans

A

45.19.1

Import van nieuwe bedrijfsauto's

A

45.19.2

Handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto's (geen import van nieuwe)

A

45.19.3

Handel in en reparatie van aanhangwagens en opleggers (geen caravans)

A

45.19.4

Handel in en reparatie van caravans

A

45.2

Gespecialiseerde reparatie van auto's

A

45.20

Gespecialiseerde reparatie van auto's

A

45.20.1

Auto-onderdelenservicebedrijven

A

45.20.2

Bandenservicebedrijven

A

45.20.3

Reparatie van specifieke auto-onderdelen

A

45.20.4

Carrosserieherstel

A

45.20.5

Overige gespecialiseerde reparatie; wassen en slepen van auto's

A

45.3

Handel in auto-onderdelen en -accessoires

A

45.31

Groothandel en handelsbemiddeling in auto-onderdelen en -accessoires

A

45.31.1

Groothandel en handelsbemiddeling in auto-onderdelen en -accessoires (geen banden)

A

45.31.2

Groothandel en handelsbemiddeling in banden

A

45.32

Detailhandel in auto-onderdelen en -accessoires

A

45.4

Handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan

A

45.40

Handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan

A

45.40.1

Groothandel en handelsbemiddeling in motorfietsen en onderdelen daarvan

A

45.40.2

Detailhandel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan

A

46

Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)

A

46.1

Handelsbemiddeling

A

46.11

Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en grondstoffen voor textiel en voedingsmiddelen

A

46.12

Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten

A

46.13

Handelsbemiddeling in hout, vlakglas, sanitair en bouwmaterialen

A

46.14

Handelsbemiddeling in machines, technische benodigdheden, schepen en vliegtuigen

A

46.15

Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren

A

46.16

Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en lederwaren

A

46.17

Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen

A

46.18

Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen

A

46.19

Niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling

A

46.2

Groothandel in landbouwproducten en levende dieren

A

46.21

Groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer

A

46.21.1

Groothandel in granen

A

46.21.2

Groothandel in zaden, pootgoed en peulvruchten

A

46.21.3

Groothandel in hooi, stro en ruwvoeder

A

46.21.4

Groothandel in meng- en krachtvoeder

A

46.21.5

Groothandel in veevoeder (geen ruw-, meng- en krachtvoeder)

A

46.21.6

Groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten en oliehoudende grondstoffen

A

46.21.7

Groothandel in ruwe tabak

A

46.21.8

Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeder algemeen assortiment

A

46.21.9

Groothandel in overige akkerbouwproducten

A

46.22

Groothandel in bloemen en planten

A

46.23

Groothandel in levende dieren

A

46.23.1

Groothandel in levend vee

A

46.23.2

Groothandel in huisdieren, siervissen, siervogels en wilde dieren

A

46.24

Groothandel in huiden, vellen, leer en halffabrikaten van leer

A

46.24.1

Groothandel in huiden en vellen

A

46.24.2

Groothandel in leer en halffabrikaten van leer

A

46.3

Groothandel in voedings- en genotmiddelen

A

46.31

Groothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelen

A

46.31.1

Groothandel in groenten en fruit

A

46.31.2

Groothandel in consumptieaardappelen

A

46.32

Groothandel in vlees en vleeswaren en in wild en gevogelte (niet levend)

A

46.33

Groothandel in zuivelproducten, spijsoliën en -vetten en eieren

A

46.33.1

Groothandel in zuivelproducten en spijsoliën en -vetten

A

46.33.2

Groothandel in eieren

A

46.34

Groothandel in dranken (geen zuivel)

A

46.35

Groothandel in tabaksproducten en rokersbenodigdheden

A

46.36

Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk

A

46.37

Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen (geen ruwe)

A

46.38

Groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie

A

46.38.1

Groothandel in snacks

A

46.38.2

Groothandel in vis, schaal- en weekdieren

A

46.38.3

Gespecialiseerde groothandel in overige voedings- en genotmiddelen (rest)

A

46.38.4

Groothandel in bakkerijgrondstoffen

A

46.38.9

Gespecialiseerde groothandel in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelen industrie (rest)

A

46.39

Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment

A

46.4

Groothandel in consumentenartikelen (non-food)

A

46.41

Groothandel in kledingstoffen, fournituren en huishoudtextiel

A

46.41.1

Groothandel in kledingstoffen en fournituren

A

46.41.2

Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed

A

46.42

Groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen

A

46.42.1

Groothandel in bovenkleding

A

46.42.2

Groothandel in werkkleding

A

46.42.3

Groothandel in onderkleding

A

46.42.4

Groothandel in schoenen

A

46.42.5

Groothandel in modeartikelen

A

46.42.9

Groothandel in textielwaren algemeen assortiment

A

46.43

Groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen

A

46.43.1

Groothandel in witgoed

A

46.43.2

Groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur (geen witgoed, audio en video)

A

46.43.3

Groothandel in audio- en videoapparatuur

A

46.43.4

Groothandel in fotografische artikelen

A

46.43.5

Groothandel in beeld- en geluidsdragers

A

46.43.6

Groothandel in optische artikelen

A

46.44

Groothandel in glas, porselein en aardewerk en in reinigingsmiddelen

A

46.44.1

Groothandel in glas, porselein en aardewerk

A

46.44.2

Groothandel in was-, poets- en reinigingsmiddelen

A

46.45

Groothandel in parfums en cosmetica

A

46.46

Groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen

A

46.46.1

Groothandel in farmaceutische producten

A

46.46.2

Groothandel in medische en tandheelkundige instrumenten, verpleeg- en orthopedische artikelen en laboratoriumbenodigdheden

A

46.47

Groothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichting

A

46.47.1

Groothandel in huismeubilair

A

46.47.2

Groothandel in woningtextiel en vloerbedekking

A

46.47.3

Groothandel in verlichtingsartikelen

A

46.48

Groothandel in juweliersartikelen en uurwerken

A

46.49

Groothandel in overige consumentenartikelen (non-food)

A

46.49.1

Groothandel in fietsen en bromfietsen

A

46.49.2

Groothandel in watersportartikelen

A

46.49.3

Groothandel in kampeerartikelen (geen caravans)

A

46.49.4

Groothandel in speelgoed

A

46.49.5

Groothandel in muziekinstrumenten

A

46.49.6

Groothandel in sportartikelen (geen watersport)

A

46.49.7

Groothandel in papier- en kartonwaren (geen verpakkingsmateriaal)

A

46.49.8

Groothandel in boeken, tijdschriften en overig drukwerk

A

46.49.9

Groothandel in overige consumentenartikelen (rest, non-food)

A

46.5

Groothandel in ICT-apparatuur

A

46.51

Groothandel in computers, randapparatuur en software

A

46.52

Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen

A

46.6

Groothandel in machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel

A

46.61

Groothandel in landbouwmachines, werktuigen en tractoren

A

46.62

Groothandel in gereedschapswerktuigen

A

46.63

Groothandel in machines voor de bouw

A

46.64

Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines

A

46.65

Groothandel in bedrijfsmeubels

A

46.66

Groothandel in kantoormachines (geen computers)

A

46.68

Groothandel in machines voor de grafische en voedings- en genotmiddelenindustrie

A

46.68.1

Groothandel in machines voor de grafische industrie

A

46.68.2

Groothandel in machines voor de voedings- en genotmiddelenindustrie

A

46.69

Groothandel in overige machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel

A

46.69.1

Groothandel in intern transportmaterieel

A

46.69.2

Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek

A

46.69.3

Groothandel in verbrandingsmotoren, pompen en compressoren

A

46.69.4

Groothandel in appendages, technische toebehoren e.d.

A

46.69.5

Groothandel in meet- en regelapparaten

A

46.69.6

Groothandel in emballage

A

46.69.7

Groothandel in scheepsbenodigdheden en visserij-artikelen

A

46.69.9

Groothandel in overige machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel (rest)

A

46.7

Overige gespecialiseerde groothandel

A

46.71

Groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten

A

46.71.1

Groothandel in vaste brandstoffen

A

46.71.2

Groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen

A

46.71.3

Groothandel in minerale olieproducten (geen brandstoffen)

A

46.72

Groothandel in metalen en metaalertsen

A

46.72.1

Groothandel in metaalertsen

A

46.72.2

Groothandel in ferrometalen en -halffabrikaten

A

46.72.3

Groothandel in non-ferrometalen en -halffabrikaten

A

46.73

Groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen

A

46.73.1

Groothandel in hout en plaatmateriaal

A

46.73.2

Groothandel in verf en verfwaren

A

46.73.3

Groothandel in behang

A

46.73.4

Groothandel in vlakglas

A

46.73.5

Groothandel in zand en grind

A

46.73.6

Groothandel in tegels en plavuizen

A

46.73.7

Groothandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal

A

46.73.8

Groothandel gespecialiseerd in overige bouwmaterialen

A

46.73.9

Groothandel in bouwmaterialen algemeen assortiment

A

46.74

Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparaten

A

46.74.1

Groothandel in ijzer- en metaalwaren

A

46.74.2

Groothandel in verwarmingsapparaten

A

46.75

Groothandel in chemische producten

A

46.75.1

Groothandel in chemische grondstoffen en chemicaliën voor industriële toepassing

A

46.75.2

Groothandel in bestrijdingsmiddelen en meststoffen

A

46.76

Groothandel in overige intermediaire producten

A

46.76.1

Groothandel in textielgrondstoffen en -halffabrikaten

A

46.76.2

Groothandel in papier en karton

A

46.76.9

Groothandel in overige intermediaire producten (rest)

A

46.77

Groothandel in afval en schroot

A

46.77.1

Groothandel in autosloopmateriaal

A

46.77.2

Groothandel in ijzer- en staalschroot en oude non-ferrometalen

A

46.77.9

Groothandel in overige oude materialen en afvalstoffen

A

46.9

Niet-gespecialiseerde groothandel

A

46.90

Niet-gespecialiseerde groothandel

A

46.90.1

Niet-gespecialiseerde groothandel in consumentenartikelen

A

46.90.2

Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-consumentenartikelen

C

47

Detailhandel (niet in auto's)

A

47.1

Supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment

A

47.11

Supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen

A

47.19

Warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food

B

47.19.1

Warenhuizen

C

47.19.2

Winkels met een algemeen assortiment non-food (geen warenhuizen)

B

47.2

Gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen

A

47.21

Winkels in aardappelen, groenten en fruit

A

47.22

Winkels in vlees en vleeswaren, wild en gevogelte

B

47.22.1

Winkels in vlees en vleeswaren

B

47.22.2

Winkels in wild en gevogelte

A

47.23

Winkels in vis

A

47.24

Winkels in brood, banket, chocolade en suikerwerk

B

47.24.1

Winkels in brood en banket

B

47.24.2

Winkels in chocolade en suikerwerk

A

47.25

Winkels in dranken

A

47.26

Winkels in tabaksproducten

A

47.29

Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen

B

47.29.1

Winkels in kaas

B

47.29.2

Winkels in natuurvoeding en reformartikelen

B

47.29.3

Winkels in buitenlandse voedingsmiddelen

B

47.29.9

Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen (rest)

A

47.3

Benzinestations

A

47.30

Benzinestations

A

47.4

Winkels in consumentenelektronica

A

47.41

Winkels in computers, randapparatuur en software

A

47.42

Winkels in telecommunicatieapparatuur

A

47.43

Winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed

C

47.43.1

Winkels in audio- en videoapparatuur

C

47.43.2

Winkels in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed

A

47.5

Winkels in overige huishoudelijke artikelen

A

47.51

Winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel en fournituren

C

47.51.1

Winkels in kledingstoffen

C

47.51.2

Winkels in huishoudtextiel

C

47.51.3

Winkels in breiwol, handwerken en fournituren

A

47.52

Winkels in doe-het-zelfartikelen

C

47.52.1

Winkels in ijzerwaren en gereedschappen

C

47.52.2

Winkels in verf, verfwaren en behang

C

47.52.3

Winkels in houten bouw- en tuinmaterialen

C

47.52.4

Winkels in tegels

C

47.52.5

Winkels in keukens

C

47.52.6

Winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren

C

47.52.7

Winkels gespecialiseerd in overige doe-het-zelfartikelen

C

47.52.8

Bouwmarkten en andere winkels in bouwmaterialen algemeen assortiment

A

47.53

Winkels in vloerbedekking en gordijnen

A

47.54

Winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor

C

47.54.1

Winkels in witgoed

C

47.54.2

Winkels in naai- en breimachines

C

47.54.3

Winkels in overige elektrische huishoudelijke apparatuur

C

47.54.4

Winkels in onderdelen voor elektrische huishoudelijke apparatuur

A

47.59

Winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest)

C

47.59.1

Winkels in meubels

C

47.59.2

Winkels in verlichtingsartikelen

C

47.59.3

Winkels in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment

C

47.59.4

Winkels in muziekinstrumenten

C

47.59.5

Winkels in glas-, porselein- en aardewerk

C

47.59.6

Winkels gespecialiseerd in overige huishoudelijke artikelen (rest)

C

47.59.7

Winkels in huishoudelijke artikelen algemeen assortiment

A

47.6

Winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen

A

47.61

Winkels in boeken

A

47.62

Winkels in kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften

A

47.63

Winkels in audio- en video-opnamen

A

47.64

Winkels in fietsen en bromfietsen, sport- en kampeerartikelen en boten

C

47.64.1

Winkels in fietsen en bromfietsen

C

47.64.2

Winkels in watersportartikelen

C

47.64.3

Winkels in sportartikelen (geen watersport)

C

47.64.4

Winkels in kampeerartikelen (geen caravans)

A

47.65

Winkels in speelgoed

A

47.7

Winkels in overige artikelen

A

47.71

Winkels in kleding en modeartikelen; textielsupermarkten

C

47.71.1

Winkels in herenkleding

C

47.71.2

Winkels in dameskleding

C

47.71.3

Winkels in bovenkleding en modeartikelen (algemeen assortiment)

C

47.71.4

Winkels in baby- en kinderkleding

C

47.71.5

Winkels in babyartikelen algemeen assortiment

C

47.71.6

Winkels in onderkleding, lingerie e.d.

C

47.71.7

Winkels in modeartikelen

C

47.71.8

Textielsupermarkten

A

47.72

Winkels in schoenen en lederwaren

C

47.72.1

Winkels in schoenen

C

47.72.2

Winkels in lederwaren en reisartikelen

A

47.73

Apotheken

A

47.74

Winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen

C

47.74.1

Winkels in drogisterij-artikelen

C

47.74.2

Winkels in medische en orthopedische artikelen

A

47.75

Winkels in parfums en cosmetica

A

47.76

Winkels in bloemen, planten, zaden, tuinbenodigdheden, huisdieren en dierbenodigdheden

C

47.76.1

Winkels in bloemen en planten, zaden en tuinbenodigdheden

C

47.76.2

Tuincentra

C

47.76.3

Winkels in dieren, dierbenodigdheden en hengelsportartikelen

A

47.77

Winkels in juweliersartikelen en uurwerken

A

47.78

Winkels in overige artikelen (rest)

C

47.78.1

Winkels in fotografische artikelen

C

47.78.2

Winkels in optische artikelen

C

47.78.3

Winkels in schilderijen, lijsten, prenten, kunstvoorwerpen en religieuze artikelen

C

47.78.9

Winkels gespecialiseerd in overige artikelen (rest)

A

47.79

Winkels in antiek en tweedehands goederen

C

47.79.1

Winkels in antiek

C

47.79.2

Winkels in tweedehands kleding

C

47.79.3

Winkels in tweedehands goederen (geen kleding)

A

47.8

Markthandel

B

47.81

Markthandel in voedings- en genotmiddelen

C

47.81.1

Markthandel in aardappelen, groenten en fruit

C

47.81.9

Markthandel in overige voedings- en genotmiddelen

C

47.82

Markthandel in textiel, kleding en schoenen

C

47.89

Markthandel in non-food artikelen (geen textiel, kleding en schoenen)

C

47.89.1

Markthandel in bloemen, planten, zaden en tuinbenodigdheden

C

47.89.2

Markthandel in tweedehands goederen

C

47.89.9

Markthandel in overige goederen

A

47.9

Detailhandel niet via winkel of markt

C

47.91

Detailhandel via internet

C

47.91.1

Detailhandel via internet in voedingsmiddelen en drogisterijwaren

C

47.91.2

Detailhandel via internet in consumentenelektronica

C

47.91.3

Detailhandel via internet in boeken, tijdschriften, cd's, dvd’s

C

47.91.4

Detailhandel via internet in kleding en mode-artikelen

C

47.91.5

Detailhandel via internet in huis- en tuinartikelen

C

47.91.6

Detailhandel via internet in vrijetijdsartikelen

C

47.91.8

Detailhandel via internet in overige non-food

C

47.91.9

Detailhandel via internet in een algemeen assortiment non-food

C

47.99

Colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen

C

47.99.1

Colportage

C

47.99.2

Straathandel

C

47.99.9

Detailhandel via overige distributievormen

 

H

Vervoer en opslag

A

49

Vervoer over land

A

49.1

Personenvervoer per spoor (geen tram of metro)

A

49.10

Personenvervoer per spoor (geen tram of metro)

A

49.2

Goederenvervoer per spoor

A

49.20

Goederenvervoer per spoor

A

49.3

Personenvervoer over de weg

A

49.31

Openbaar vervoer binnen steden

A

49.32

Vervoer per taxi

A

49.39

Vervoer per bus, tram en metro (geen stadsvervoer)

A

49.39.1

Ongeregeld besloten busvervoer

A

49.39.2

Streekvervoer per bus, tram en metro

A

49.39.3

Geregeld besloten busvervoer

A

49.4

Goederenvervoer over de weg

A

49.41

Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)

A

49.42

Verhuisvervoer

A

49.5

Transport via pijpleidingen

A

49.50

Transport via pijpleidingen

A

50

Vervoer over water

A

50.1

Zee- en kustvaart (passagiersvaart en veerdiensten)

A

50.10

Zee- en kustvaart (passagiersvaart en veerdiensten)

A

50.2

Zee- en kustvaart (vracht-, tank- en sleepvaart)

A

50.20

Zee- en kustvaart (vracht-, tank- en sleepvaart)

A

50.20.1

Zee- en kustvaart (vracht- en tankvaart; geen sleepvaart)

A

50.20.2

Zee- en kustsleepvaart

A

50.3

Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten)

A

50.30

Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten)

A

50.4

Binnenvaart (vracht-, tank- en sleepvaart)

A

50.40

Binnenvaart (vracht-, tank- en sleepvaart)

A

50.40.1

Binnenvaart (vrachtvaart)

A

50.40.2

Binnenvaart (tankvaart)

A

50.40.3

Binnenvaart (sleep- en duwvaart)

A

51

Luchtvaart

A

51.1

Personenvervoer door de lucht

A

51.10

Personenvervoer door de lucht

A

51.2

Goederenvervoer door de lucht

A

51.21

Goederenvervoer door de lucht

A

52

Opslag en dienstverlening voor vervoer

A

52.1

Opslag

A

52.10

Opslag

A

52.10.1

Opslag in tanks

A

52.10.2

Opslag in koelhuizen e.d.

A

52.10.9

Opslag in distributiecentra en overige opslag (niet in tanks, koelhuizen e.d.)

A

52.2

Dienstverlening voor vervoer

A

52.21

Dienstverlening voor vervoer over land

A

52.22

Dienstverlening voor vervoer over water

A

52.23

Dienstverlening voor de luchtvaart

A

52.24

Laad-, los- en overslagactiviteiten

A

52.24.1

Laad-, los- en overslagactiviteiten voor zeevaart

A

52.24.2

Laad-, los- en overslagactiviteiten niet voor zeevaart

A

52.29

Expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting

A

52.29.1

Expediteurs, cargadoors, bevrachters en andere tussenpersonen in het goederenvervoer

A

52.29.2

Weging en meting

A

53

Post en koeriers

A

53.1

Nationale post met universele dienstverplichting

A

53.10

Nationale post met universele dienstverplichting

A

53.2

Post zonder universele dienstverplichting en koeriers

A

53.20

Post zonder universele dienstverplichting en koeriers

A

53.20.1

Post zonder universele dienstverplichting

A

53.20.2

Koeriers

A

I

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking

A

55

Logiesverstrekking

A

55.1

Hotels e.d.

A

55.10

Hotels e.d.

B

55.10.1

Hotel-restaurants

B

55.10.2

Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en conferentieoorden

A

55.2

Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen; jeugdherbergen en vakantiekampen

A

55.20

Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen; jeugdherbergen en vakantiekampen

B

55.20.1

Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen

B

55.20.2

Jeugdherbergen , vakantiekampen, groepsaccommodaties

A

55.3

Kampeerterreinen

A

55.30

Kampeerterreinen

A

55.9

Overige logiesverstrekking

A

55.90

Overige logiesverstrekking

A

56

Eet- en drinkgelegenheden

A

56.1

Restaurants, cafetaria’s e.d.

A

56.10

Restaurants, cafetaria’s e.d. en ijssalons

B

56.10.1

Restaurants

B

56.10.2

Fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons, eetkramen e.d.

A

56.2

Kantines en catering

A

56.21

Eventcatering

A

56.29

Kantines en contractcatering

A

56.3

Cafés

A

56.30

Cafés

 

J

Informatie en communicatie

A

58

Uitgeverijen

A

58.1

Uitgeverijen van boeken, tijdschriften e.d.; databanken

A

58.11

Uitgeverijen van boeken en databanken

A

58.12

Databanken

A

58.13

Uitgeverijen van kranten

A

58.14

Uitgeverijen van tijdschriften

A

58.19

Overige uitgeverijen (niet van software)

A

58.2

Uitgeverijen van software

A

58.21

Uitgeverijen van computerspellen

A

58.29

Overige uitgeverijen van software

A

59

Productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen

A

59.1

Productie en distributie van films en televisieprogramma's

A

59.11

Productie van films en televisieprogramma's

A

59.11.1

Productie van films (geen televisiefilms)

A

59.11.2

Productie van televisieprogramma’s

A

59.12

Facilitaire activiteiten voor film- en televisieproductie

A

59.13

Distributie van films en televisieproducties

A

59.14

Bioscopen

A

59.2

Maken en uitgeven van geluidsopnamen

A

59.20

Maken en uitgeven van geluidsopnamen

A

60

Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's

A

60.1

Radio-omroepen

A

60.10

Radio-omroepen

A

60.2

Televisieomroepen

A

60.20

Televisieomroepen

A

61

Telecommunicatie

A

61.1

Draadgebonden telecommunicatie

A

61.10

Draadgebonden telecommunicatie

A

61.2

Draadloze telecommunicatie

A

61.20

Draadloze telecommunicatie

A

61.3

Telecommunicatie via satelliet

A

61.30

Telecommunicatie via satelliet

A

61.9

Overige telecommunicatie

A

61.90

Overige telecommunicatie

A

62

Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie

A

62.0

Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie

A

62.01

Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software

A

62.02

Advisering en ondersteuning op het gebied van informatietechnologie

A

62.03

Beheer van computerfaciliteiten

A

62.09

Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie

A

63

Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

A

63.1

Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportals

A

63.11

Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten

A

63.12

Webportals

A

63.9

Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

A

63.91

Persagentschappen

A

63.99

Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie (rest)

A

K

Financiële instellingen

A

64

Financiële instellingen (geen verzekeringen en pensioenfondsen)

A

64.1

Geldscheppende financiële instellingen

A

64.11

Centrale banken

A

64.19

Overige geldscheppende financiële instellingen

A

64.19.1

Coöperatief georganiseerde banken

A

64.19.2

Effectenkredietinstellingen

A

64.19.3

Spaarbanken

A

64.19.4

Algemene banken

A

64.2

Financiële holdings

A

64.20

Financiële holdings

A

64.3

Beleggingsinstellingen

A

64.30

Beleggingsinstellingen

A

64.30.1

Beleggingsinstellingen in financiële activa

A

64.30.2

Beleggingsinstellingen in vaste activa

A

64.30.3

Beleggingsinstellingen met beperkte toetreding

A

64.9

Kredietverstrekking en overige financiële intermediatie

A

64.91

Financiële lease

A

64.92

Overige kredietverstrekking

A

64.92.1

Hypotheekbanken en bouwfondsen

A

64.92.2

Volkskredietbanken en commerciële financieringsmaatschappijen

A

64.92.3

Participatiemaatschappijen

A

64.92.4

Wisselmakelaars en overige kredietverstrekking

A

64.99

Overige financiële intermediatie

A

65

Verzekeringen en pensioenfondsen (geen verplichte sociale verzekeringen)

A

65.1

Verzekeringen (geen herverzekering)

A

65.11

Levensverzekeringen (geen herverzekering), naturaverzekeringen en spaarkassen

A

65.11.1

Levensverzekeringen (geen herverzekering)

A

65.11.2

Naturaverzekeringen

A

65.11.3

Spaarkassen

A

65.12

Schadeverzekeringen (geen herverzekering)

A

65.12.1

Schadeverzekeringen, exclusief zorgverzekeringen

A

65.12.2

Zorgverzekeringen

A

65.2

Herverzekering

A

65.20

Herverzekering

A

65.3

Pensioenfondsen

A

65.30

Pensioenfondsen

A

65.30.1

Bedrijfstakpensioenfondsen

A

65.30.2

Ondernemingspensioenfondsen en -spaarfondsen

A

65.30.3

Beroepspensioenfondsen

A

65.30.9

Overige pensioenfondsen

A

66

Overige financiële dienstverlening

A

66.1

Financiële bemiddeling, advisering e.d. (niet voor verzekeringen en pensioenfondsen)

A

66.11

Beheer van financiële markten

A

66.12

Commissionairs en makelaars in effecten, beleggingsadviseurs e.d.

A

66.19

Administratiekantoren voor aandelen en obligaties, marketmakers, hypotheek- en kredietbemiddeling, geldwisselkantoren, bank- en spaaragentschappen e.d.

A

66.19.1

Administratiekantoren voor aandelen en obligaties

A

66.19.2

Marketmakers

A

66.19.3

Hypotheek- en kredietbemiddeling, geldwisselkantoren, bank- en spaaragentschappen e.d.

A

66.2

Dienstverlening op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen

A

66.21

Risicoanalisten en schadetaxateurs

A

66.22

Assurantietussenpersonen

A

66.29

Overige dienstverlening op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen (geen taxateurs en assurantietussenpersonen)

A

66.29.1

Verzekeringsbeurzen

A

66.29.2

Actuariële en pensioenadviesbureaus; beheer en administratie van pensioenvermogens

A

66.29.3

Waarborgfondsen

A

66.29.9

Overige dienstverlening op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen (rest)

A

66.3

Vermogensbeheer

A

66.30

Vermogensbeheer

A

L

Verhuur van en handel in onroerend goed

A

68

Verhuur van en handel in onroerend goed

A

68.1

Handel in eigen onroerend goed

A

68.10

Handel in eigen onroerend goed

A

68.2

Verhuur van onroerend goed

A

68.20

Verhuur van onroerend goed

A

68.20.1

Woningbouwverenigingen en -stichtingen

A

68.20.2

Gemeentelijke woningbedrijven

A

68.20.3

Verhuur van overige woonruimte

A

68.20.4

Verhuur van onroerend goed (niet van woonruimte)

A

68.3

Bemiddeling in en beheer van onroerend

A

68.31

Bemiddeling bij handel, huur of verhuur van onroerend goed

A

68.32

Beheer van onroerend goed

A

M

Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening

A

69

Rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie

A

69.1

Rechtskundige dienstverlening

A

69.10

Rechtskundige dienstverlening

A

69.10.1

Advocatenkantoren, bewindvoerders en curatoren

A

69.10.2

Rechtskundige adviesbureaus

A

69.10.3

Notariskantoren

A

69.10.4

Deurwaarderskantoren

A

69.10.5

Octrooibureaus

A

69.2

Accountancy, belastingadvisering en administratie

A

69.20

Accountancy, belastingadvisering en administratie

A

69.20.1

Registeraccountants

A

69.20.2

Accountants-administratieconsulenten

A

69.20.3

Boekhoudkantoren

A

69.20.4

Belastingconsulenten

A

69.20.9

Overige administratiekantoren

A

70

Holdings (geen financiële), concerndiensten binnen eigen concern en managementadvisering

A

70.1

Holdings (geen financiële) en concerndiensten binnen eigen concern

A

70.10

Holdings (geen financiële) en concerndiensten binnen eigen concern

A

70.10.1

Concerndiensten binnen eigen concern

A

70.10.2

Holdings (geen financiële)

A

70.2

Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering

A

70.21

Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie

A

70.22

Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (geen public relations)

A

70.22.1

Organisatieadviesbureaus

A

70.22.2

Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (geen public relations en organisatieadviesbureaus)

A

71

Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle

A

71.1

Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies

A

71.11

Architecten

A

71.11.1

Architecten (geen interieurarchitecten)

A

71.11.2

Interieurarchitecten

A

71.12

Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies

A

71.2

Keuring en controle

A

71.20

Keuring en controle

A

71.20.1

Keuring en controle van agrarische producten en voedingsmiddelen

A

71.20.2

Keuring en controle van machines, apparaten en materialen

A

71.20.3

Overige keuring en controle

A

72

Speur- en ontwikkelingswerk

A

72.1

Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk

A

72.11

Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk

A

72.11.1

Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van agrarische producten en processen

A

72.11.2

Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van medische producten en farmaceutische processen en van voeding

A

72.11.3

Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk voor overige toepassingen

A

72.19

Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk (niet biotechnologisch)

A

72.19.1

Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van landbouw en visserij (niet biotechnologisch)

A

72.19.2

Technisch speur- en ontwikkelingswerk

A

72.19.3

Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van gezondheid en voeding (niet biotechnologisch)

A

72.19.9

Overig natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk (niet biotechnologisch)

A

72.2

Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen

A

72.20

Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen

A

73

Reclame en marktonderzoek

A

73.1

Reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd

A

73.11

Reclamebureaus

A

73.12

Handel in advertentieruimte en -tijd

A

73.2

Markt- en opinieonderzoekbureaus

A

73.20

Markt- en opinieonderzoekbureaus

A

74

Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy

A

74.1

Industrieel ontwerp en vormgeving

A

74.10

Industrieel ontwerp en vormgeving

A

74.10.1

Communicatie- en grafisch ontwerp

A

74.10.2

Industrieel en productontwerp

A

74.10.3

Interieur- en ruimtelijk ontwerp

A

74.2

Fotografie en ontwikkelen van foto's en films

A

74.20

Fotografie en ontwikkelen van foto's en films

A

74.20.1

Fotografie

A

74.20.2

Ontwikkelwinkels

A

74.20.3

Ontwikkelcentrales

A

74.3

Vertalers en tolken

A

74.30

Vertalers en tolken

A

74.9

Overige specialistische zakelijke dienstverlening

A

74.90

Overige specialistische zakelijke dienstverlening

A

75

Veterinaire dienstverlening

A

75.0

Veterinaire dienstverlening

A

75.00

Veterinaire dienstverlening

A

N

Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

A

77

Verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen

A

77.1

Verhuur en lease van auto's

A

77.11

Verhuur en lease van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s

A

77.11.1

Verhuur van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s (geen operational lease)

A

77.11.2

Operational lease van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s

A

77.12

Verhuur en lease van vrachtwagens, autobussen, caravans en aanhangwagens

A

77.2

Verhuur van consumentenartikelen

A

77.21

Verhuur van sport- en recreatieartikelen

A

77.22

Videotheken

A

77.29

Verhuur van overige consumentenartikelen

A

77.29.1

Verhuur van leesportefeuilles

A

77.29.2

Verhuur van kleding en huishoudelijke artikelen

A

77.29.9

Verhuur van overige consumentenartikelen (rest)

A

77.3

Verhuur en lease van machines en werktuigen en van overige goederen

A

77.31

Verhuur en lease van landbouwmachines en ‑werktuigen

A

77.32

Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouw

A

77.33

Verhuur en lease van computers en kantoorapparatuur

A

77.34

Verhuur en lease van schepen

A

77.35

Verhuur en lease van vliegtuigen

A

77.39

Verhuur en lease van overige machines en werktuigen en van overige goederen

A

77.39.1

Verhuur van automaten

A

77.39.9

Verhuur en lease van overige machines en werktuigen en van overige goederen (geen automaten)

A

77.4

Lease van niet-financiële immateriële activa

A

77.40

Lease van niet-financiële immateriële activa

A

78

Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer

A

78.1

Arbeidsbemiddeling

A

78.10

Arbeidsbemiddeling

A

78.2

Uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools

A

78.20

Uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools

A

78.20.1

Uitzendbureaus

A

78.20.2

Uitleenbureaus

A

78.20.3

Banenpools (werkgelegenheidsprojecten)

A

78.3

Payrolling (personeelsbeheer)

A

78.30

Payrolling (personeelsbeheer)

A

79

Reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus

A

79.1

Reisbemiddeling en reisorganisatie

A

79.11

Reisbemiddeling

A

79.12

Reisorganisatie

A

79.9

Informatieverstrekking op het gebied van toerisme en reserveringsbureaus

A

79.90

Informatieverstrekking op het gebied van toerisme en reserveringsbureaus

A

80

Beveiliging en opsporing

A

80.1

Particuliere beveiliging

A

80.10

Particuliere beveiliging

A

80.2

Beveiliging via beveiligingssystemen

A

80.20

Beveiliging via beveiligingssystemen

A

80.3

Opsporing

A

80.30

Opsporing

A

81

Facility management, reiniging en landschapsverzorging

A

81.1

Facility management

A

81.10

Facility management

A

81.2

Reiniging

A

81.21

Interieurreiniging van gebouwen

A

81.22

Gespecialiseerde reiniging van gebouwen en industriële reiniging

A

81.22.1

Glazenwassen

A

81.22.2

Schoorsteenvegen

A

81.22.9

Overige gespecialiseerde reiniging

A

81.29

Overige reiniging

A

81.3

Landschapsverzorging

A

81.30

Landschapsverzorging

A

82

Overige zakelijke dienstverlening

A

82.1

Brede administratieve en secretariële dienstverlening

A

82.11

Brede administratieve dienstverlening

A

82.19

Secretariële dienstverlening

A

82.2

Callcenters

A

82.20

Callcenters

A

82.3

Organiseren van congressen en beurzen

A

82.30

Organiseren van congressen en beurzen

A

82.9

Overige zakelijke dienstverlening(rest)

A

82.91

Kredietinformatie- en incassobureaus

A

82.92

Pakken, sorteren e.d. voor derden

A

82.99

Overige zakelijke dienstverlening (rest)

A

82.99.1

Veilingen van landbouw-, tuinbouw- en visserijproducten

A

82.99.2

Veilingen van huisraad, kunst, antiek, machines e.d. roerende goederen

A

82.99.9

Overige zakelijke dienstverlening (rest)

A

O

Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen

A

84

Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen

A

84.1

Openbaar bestuur

A

84.11

Algemeen overheidsbestuur

A

84.12

Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en welzijn (geen sociale verzekeringen)

A

84.13

Openbaar bestuur op het gebied van het bedrijfsleven

A

84.2

Overheidsdiensten

A

84.21

Buitenlandse zaken

A

84.22

Defensie

A

84.23

Justitie

A

84.23.1

Rechtspraak

A

84.23.2

Ministerie van Justitie en gevangeniswezen

A

84.24

Politie

A

84.25

Brandweer

A

84.3

Verplichte sociale verzekeringen

A

84.30

Verplichte sociale verzekeringen

A

P

Onderwijs

A

85

Onderwijs

A

85.2

Primair en speciaal onderwijs

A

85.20

Primair en speciaal onderwijs

A

85.20.1

Basisonderwijs voor leerplichtigen

A

85.20.2

Speciaal basisonderwijs

A

85.20.3

Speciaal onderwijs in expertisecentra

A

85.3

Voortgezet onderwijs

A

85.31

Algemeen vormend voortgezet onderwijs

A

85.31.1

Havo en vwo

A

85.31.2

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

A

85.31.3

Praktijkonderwijs

A

85.31.4

Brede scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs

A

85.32

Middelbaar beroepsonderwijs en educatie

A

85.32.1

Middelbaar beroepsonderwijs

A

85.32.2

Volwassenen onderwijs

A

85.32.3

Middelbaar beroepsonderwijs en educatie (gecombineerd)

A

85.4

Tertiair onderwijs

A

85.41

Niet-universitair hoger onderwijs

A

85.42

Universitair hoger onderwijs

A

85.5

Overig onderwijs

A

85.51

Sport- en recreatieonderwijs

A

85.51.1

Zeil- en surfscholen

A

85.51.9

Overig sport- en recreatieonderwijs

A

85.52

Cultureel onderwijs

A

85.52.1

Dansscholen

A

85.52.2

Kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen)

A

85.53

Auto- en motorrijscholen

A

85.59

Overig onderwijs (rest)

A

85.59.1

Afstandsonderwijs

A

85.59.2

Bedrijfsopleiding en -training

A

85.59.9

Studiebegeleiding, vorming en onderwijs (rest)

A

85.6

Dienstverlening voor het onderwijs

A

85.60

Dienstverlening voor het onderwijs

A

Q

Gezondheids- en welzijnszorg

A

86

Gezondheidszorg

A

86.1

Ziekenhuizen en geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting

A

86.10

Ziekenhuizen en geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting

A

86.10.1

Universitair medische centra

A

86.10.2

Algemene ziekenhuizen

A

86.10.3

Categorale ziekenhuizen

A

86.10.4

Geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting

A

86.2

Medische en tandheelkundige praktijken

A

86.21

Praktijken van huisartsen

A

86.22

Praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra (geen tandheelkunde)

A

86.22.1

Praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra (geen tandheelkunde of psychiatrie)

A

86.22.2

Praktijken van psychiaters en dagbehandelcentra voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorg

A

86.23

Tandartspraktijken

A

86.23.1

Praktijken van tandartsen

A

86.23.2

Praktijken van tandheelkundig specialisten

A

86.9

Paramedische praktijken en overige gezondheidszorg zonder overnachting

A

86.91

Praktijken van verloskundigen en paramedici

A

86.91.1

Praktijken van verloskundigen

A

86.91.2

Praktijken van fysiotherapeuten

A

86.91.3

Praktijken van psychotherapeuten, psychologen en pedagogen

A

86.91.9

Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie en psychologie) en alternatieve genezers

A

86.92

Overige aanbieders van gezondheidszorg zonder overnachting en gezondheidsondersteunende diensten

A

86.92.1

Gezondheidscentra

A

86.92.2

Arbobegeleiding en re-integratie

A

86.92.3

Preventieve gezondheidszorg (geen arbobegeleiding)

A

86.92.4

Medische laboratoria, trombosediensten en overig behandelingsondersteunend onderzoek

A

86.92.5

Ambulancediensten en centrale posten

A

86.92.9

Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg en overige gezondheidszorgondersteunende diensten

A

87

Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting

A

87.1

Verpleeghuizen

A

87.10

Verpleeghuizen

A

87.2

Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten

A

87.20

Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten

A

87.3

Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten en verzorgingshuizen

A

87.30

Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten en verzorgingshuizen

A

87.30.1

Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten

A

87.30.2

Verzorgingshuizen

A

87.9

Jeugdzorg en maatschappelijke opvang met overnachting

A

87.90

Jeugdzorg en maatschappelijke opvang met overnachting

A

87.90.1

Jeugdzorg met overnachting en dagverblijven voor jeugdzorg

A

87.90.2

Maatschappelijk opvang met overnachting

A

88

Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting

A

88.1

Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting gericht op ouderen en gehandicapten

A

88.10

Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting gericht op ouderen en gehandicapten

A

88.10.1

Thuiszorg

A

88.10.2

Welzijnswerk voor ouderen

A

88.10.3

Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten

A

88.9

Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting niet specifiek gericht op ouderen en gehandicapten

A

88.91

Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

A

88.99

Ambulante jeugdzorg, maatschappelijk werk en advies en lokaal welzijnswerk

A

88.99.1

Ambulante jeugdzorg

A

88.99.2

Maatschappelijk werk

A

88.99.3

Lokaal welzijnswerk

A

88.99.9

Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn

 

R

Cultuur, sport en recreatie

C

90

Kunst

C

90.0

Kunst

C

90.01

Podiumkunst en -vermaak

C

90.01.1

Beoefening van podiumkunst

C

90.01.2

Producenten van podiumkunst

C

90.01.3

Circus en variété

C

90.02

Dienstverlening voor uitvoerende kunst

C

90.03

Schrijven en overige scheppende kunst

C

90.04

Theaters, schouwburgen en evenementenhallen

C

90.04.1

Theaters en schouwburgen

C

90.04.2

Evenementenhallen

C

91

Culturele uitleencentra, openbare archieven, musea, dieren- en plantentuinen, natuurbehoud

C

91.0

Culturele uitleencentra, openbare archieven, musea, dieren- en plantentuinen, natuurbehoud

C

91.01

Culturele uitleencentra en openbare archieven

C

91.01.1

Openbare bibliotheken

C

91.01.2

Kunstuitleencentra

C

91.01.9

Overige culturele uitleencentra en openbare archieven

C

91.02

Musea, kunstgalerieën en –expositieruimten

C

91.02.1

Musea

C

91.02.2

Kunstgalerieën en –expositieruimten

C

91.03

Monumentenzorg

C

91.04

Dieren- en plantentuinen; natuurbehoud

C

91.04.1

Dieren- en plantentuinen, kinderboerderijen

C

91.04.2

Natuurbehoud

C

92

Loterijen en kansspelen

C

92.0

Loterijen en kansspelen

C

92.00

Loterijen en kansspelen

C

92.00.1

Loterijen en kansspelen (geen amusementsautomaten)

C

92.00.9

Exploitatie van amusements- en speelautomaten

C

93

Sport en recreatie

C

93.1

Sport

C

93.11

Sportaccommodaties

C

93.11.1

Zwembaden

C

93.11.2

Sporthallen, sportzalen en gymzalen

C

93.11.3

Sportvelden

C

93.11.9

Overige sportaccommodaties

C

93.12

Buitensport

C

93.12.1

Veldvoetbal

C

93.12.2

Veldsport in teamverband (geen voetbal)

C

93.12.3

Atletiek

C

93.12.4

Tennis

C

93.12.5

Paardensport en maneges

C

93.12.6

Wielersport

C

93.12.7

Auto- en motorsport

C

93.12.8

Wintersport

C

93.12.9

Overige buitensport

C

93.13

Fitnesscentra

C

93.14

Binnensport

C

93.14.1

Individuele zaalsport

C

93.14.2

Zaalsport in teamverband

C

93.14.3

Kracht- en vechtsport

C

93.14.4

Bowlen, kegelen, biljarten e.d.

C

93.14.5

Denksport

C

93.14.6

Sportscholen

C

93.14.9

Overige binnensport en omnisport

C

93.15

Watersport

C

93.15.1

Zwem- en onderwatersport

C

93.15.2

Roei-, kano-, zeil- en surfsport e.d.

C

93.19

Overige sportactiviteiten

C

93.19.1

Beroepssportlieden

C

93.19.2

Hengelsport

C

93.19.3

Verzorgen van vistochten

C

93.19.4

Supportersverenigingen (sport)

C

93.19.5

Organiseren van sportevenementen

C

93.19.6

Overkoepelende organen en samenwerkings- en adviesorganen op het gebied van sport

C

93.19.9

Overige sportactiviteiten (rest)

C

93.2

Overige recreatie

C

93.21

Pret- en themaparken; kermisattracties

C

93.21.1

Pret- en themaparken

C

93.21.2

Kermisattracties

C

93.29

Overige recreatie (rest)

C

93.29.1

Jachthavens

C

93.29.9

Overige recreatie (rest, geen jachthavens)

 

S

Overige dienstverlening

C

94

Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties, hobbyclubs

C

94.1

Bedrijfs-, werkgevers- en beroepsorganisaties

C

94.11

Bedrijfs- en werkgeversorganisaties

C

94.12

Beroepsorganisaties

C

94.2

Werknemersorganisaties

C

94.20

Werknemersorganisaties

C

94.9

Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties, hobbyclubs

C

94.91

Levensbeschouwelijke organisaties

C

94.91.1

Religieuze organisaties

C

94.91.9

Overige levensbeschouwelijke organisaties

C

94.92

Politieke organisaties

C

94.99

Overige belangen- en ideële organisaties; hobbyclubs

C

94.99.1

Gezelligheidsverenigingen

C

94.99.2

Hobbyclubs

C

94.99.3

Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg)

C

94.99.4

Vriendenkringen op het gebied van cultuur, fanclubs en overige kunstbevordering

C

94.99.5

Overkoepelende organen en samenwerkings- en adviesorganen (niet op het gebied van gezondheids- en welzijnszorg, sport en recreatie)

C

94.99.6

Overige ideële organisaties (rest)

C

94.99.7

Overige belangenbehartiging (rest)

C

95

Reparatie van computers en consumentenartikelen

C

95.1

Reparatie van computers en communicatieapparatuur

C

95.11

Reparatie van computers en randapparatuur

C

95.12

Reparatie van communicatieapparatuur

C

95.2

Reparatie van consumentenartikelen (geen computers, communicatieapparatuur, auto’s en motorfietsen)

C

95.21

Reparatie van consumentenelektronica (geen computers)

C

95.22

Reparatie van elektrische huishoudelijke apparaten

C

95.23

Reparatie van schoenen en lederwaren

C

95.24

Reparatie en stoffering van meubels

C

95.25

Reparatie van uurwerken en juweliersartikelen

C

95.29

Reparatie van overige consumentenartikelen

C

96

Wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche

C

96.0

Wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche

C

96.01

Reinigen van kleding en textiel

C

96.01.1

Wasserijen en linnenverhuur

C

96.01.2

Chemische wasserijen en ververijen

C

96.01.3

Wassalons en -verzendinrichtingen

C

96.02

Haar- en schoonheidsverzorging

C

96.02.1

Haarverzorging

C

96.02.2

Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures, visagie en image consulting

C

96.03

Uitvaartverzorging, crematoria, mortuaria en begraafplaatsen

C

96.03.1

Uitvaartverzorging

C

96.03.2

Crematoria, mortuaria en begraafplaatsen

C

96.04

Sauna's, solaria, baden e.d.

C

96.09

Overige dienstverlening (rest)

 

T

Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik

C

97

Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel

C

97.0

Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel

C

97.00

Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel

C

98

Niet-gespecificeerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik

C

98.1

Niet-gespecificeerde productie van goederen door particuliere huishoudens voor eigen gebruik

C

98.10

Niet-gespecificeerde productie van goederen door particuliere huishoudens voor eigen gebruik

C

98.2

Niet-gespecificeerde productie van diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik

C

98.20

Niet-gespecificeerde productie van diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik

 

U

Extraterritoriale organisaties en lichamen

C

99

Extraterritoriale organisaties en lichamen

C

99.0

Extraterritoriale organisaties en lichamen

C

99.00

Extraterritoriale organisaties en lichamen

Toelichting op de Verordening bedrijfsreinigingsrecht 2024

Algemene toelichting

De reinigingsrechten zijn gebaseerd op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet. Deze rechten worden wel aangeduid als respectievelijk 'gebruiksretributies' en 'genotsretributies'.

Het karakter van de reinigingsrechten is daarmee wezenlijk anders dan het karakter van de afvalstoffenheffing. Bij de reinigingsrechten is wel telkens sprake van een individueel aanwijsbare prestatie van de gemeente in de vorm van het daadwerkelijk meenemen van afvalstoffen. Indien komt vast te staan dat de belastingplichtige geen gebruik maakt van de gemeentelijke inzameldienst, dan is geen reinigingsrecht verschuldigd.

Samenloop afvalstoffenheffing - reinigingsrechten

Met betrekking tot de inzameling van afvalstoffen kan in een aantal gevallen samenloop ontstaan van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten. Deze gevallen betreffen onder meer de inzameling van afvalstoffen bij woon/winkelpanden en woningen die gecombineerd zijn met een praktijkruimte.

In deze gevallen is sprake van het (kunnen) ontstaan van twee verschillende soorten afvalstoffen: huishoudelijk afval en bedrijfsafval.

De inzameling van beide afvalstoffen leidt in beginsel tot twee verschillende heffingen, de afvalstoffenheffing ter zake van de huishoudelijke afvalstoffen en reinigingsrechten ter zake van het bedrijfsafval. Indien de gemeente de inzamelverplichting met betrekking tot het perceel nakomt en tevens de bedrijfsafvalstoffen inzamelt die in de bij dat perceel behorende winkel of praktijkruimte ontstaan, doen zich twee belastbare feiten voor. Ook in de situatie dat het huishoudelijk afval en bedrijfsafval in één vuilniszak wordt aangeboden, kan de gemeente zowel een aanslag afvalstoffenheffing als een aanslag reinigingsrechten opleggen.

In de verordening wordt een drietal hoofdcategorieën van bedrijven onderscheiden en per categorie een staffel van verschillende tarieven op grond van het aantal vierkante meters oppervlakte van het bedrijf.

De gegeven categorie-indeling geschiedt aan de hand van de code van de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI) die bij de inschrijving van het bedrijf in het handelsregister is toegekend, tenzij blijkt dat aan het bedrijf een andere code toegekend moet worden passend bij het feitelijke type bedrijfsvoering. Indien de code onjuist blijkt is voor de aanslagoplegging de feitelijke situatie bepalend. Een bedrijf is zelf verplicht om de juiste code door te geven. Doet een bedrijf dat niet dan is het niet toegestaan om het bedrijfsafval aan de gemeente aan te bieden. Een voorbeeld is een horecaonderneming die volgens de SBI een holding is, maar gelet op de feitelijke bedrijfsvoering horeca-activiteiten uitoefent.

Voor het bepalen van de vierkante meters wordt aangesloten bij de WOZ objectadministratie, tenzij blijkt dat het bedrijf een afwijkend aantal vierkante meters gebruikt. Dit kan zich voordoen bij gebruik van een deel van een object met onzelfstandige gebruikseenheden, zoals een bedrijfsverzamelgebouw. Ook kan daar sprake van zijn als een bedrijf zijn bedrijfsvoering elders uitoefent.

Bedrijven met een oppervlakte van meer dan 1.500 m2 zijn verplicht een contract te sluiten met een erkende afvalinzamelaar. Het contract dient te passen bij het type bedrijfsvoering en de soort en hoeveelheid afval. Dat is niet het geval als bijvoorbeeld een horecaonderneming een contract heeft voor het twee keer per jaar inzamelen van glas. Gelet op het type bedrijfsvoering als horecaonderneming en de hoeveelheid afval is het aannemelijk dat glas vaker als afval wordt aangeboden. Ook is het aannemelijk dat de horecaonderneming zich ook van ander soort afval ontdoet, zoals restafval en papier.

Deze tarievenstructuur is bedoeld om een redelijke heffing voor een meer of minder vervuilend bedrijf te garanderen; in de praktijk betekent deze differentiatie een redelijke administratieve lastendruk zowel voor de belastingplichtigen als de organisatie.

In het geval het bedrijf groter is dan het in de tabel genoemde maximaal aantal vierkante meters, zamelt de gemeente geen afvalstoffen in gelet op artikel 13a van de Afvalstoffenverordening Rotterdam 2009 en dient het bedrijf een contract met een erkende afvalinzamelaar af te sluiten passend bij het type bedrijfsvoering en de soort en hoeveelheid afval.

Indien belanghebbende gebruik wil maken van de vrijstelling in artikel 4, moet een geldig contract met een erkende afvalinzamelaar passend bij het type bedrijfsvoering en de soort en hoeveelheid afval en een recente factuur met betalingsbewijs voor al het bedrijfsafval en iedere vestiging worden overgelegd. Van bedrijfsafvalstoffen ontdoet men zich per vestiging behoudens tegenbewijs. De aanslagoplegging geschiedt per vestiging, het verkrijgen van een vrijstelling geldt dan dus ook per vestiging. Bij de beoordeling of er sprake is van een vestiging is de feitelijke situatie bepalend. Indien bijvoorbeeld een bedrijf staat ingeschreven op het woonadres van de ondernemer (perceel in de zin van artikel 15.33, eerste lid, Wet milieubeheer), maar het bedrijf feitelijk wordt uitgeoefend in een elders ter beschikking staande bedrijfsruimte, is er geen sprake van een bedrijf aan huis.

Ten overvloede wordt opgemerkt dat onder meer in de Afvalstoffenverordening Rotterdam 2009 en het Uitvoeringsbesluit afvalstoffen Rotterdam 2018 regels omtrent bedrijfsafvalstoffen zijn opgenomen.

Dit gemeenteblad ligt ook ter inzage bij het Concern Informatiecentrum Rotterdam (CIC): 010-267 2514 of bir@rotterdam.nl