Financiële verordening gemeenschappelijke regeling Geul en Maas

Geldend van 28-11-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Intitulé

Financiële verordening gemeenschappelijke regeling Geul en Maas

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas;

Gelet op artikel 35 lid 6 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 21 van de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas;

Gezien het advies van de Commissie van Advies van 10 maart 2021;

BESLUIT:

vast te stellen de Financiële verordening gemeenschappelijke regeling Geul en Maas.

Artikel 1. Begripsbepaling.

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • Administratie: het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het functioneren en het beheersen van de organisatie van de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd;

 • Rechtmatigheid: het in overeenstemming zijn van de baten en lasten en de balansmutaties, zoals opgenomen in de jaarrekening, met geldende wet- en regelgeving;

 • Doelmatigheid: het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen;

 • Doeltreffendheid: de mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2. Programma-indeling

 • Het bestuur stelt de begroting vast in het begrotingsjaar voorafgaand aan dat waarvoor de begroting dient.

 • De inrichting van de begroting en de jaarstukken is gebaseerd op het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Artikel 3. Autorisatie begroting en begrotingswijzigingen

 • Het bestuur autoriseert met het vaststellen van de begroting de baten en de lasten per programma.

 • Het bestuur kan begrotingswijzigingen vaststellen gedurende het begrotingsjaar.

Artikel 4. Administratie, financiële organisatie en interne controle

De administratie en financiële organisatie zijn ondergebracht bij de gemeente Maastricht. De in de financiële verordening van de gemeente Maastricht opgenomen bepalingen met betrekking tot de administratie en de financiële organisatie zijn van toepassing op de administratie en financiële organisatie die de gemeente Maastricht voert en in stand houdt ten behoeve van de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas.

De administratie van de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas is zodanig van opzet en werking, dat zij dienstbaar is voor:

 • a.

  het sturen en beheersen van activiteiten en processen;

 • b.

  het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van activa, voorraden, vorderingen en schulden;

 • c.

  het verschaffen van informatie voor het maken van kostencalculaties;

 • d.

  het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde doelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving.

Het bestuur zorgt voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van beheershandelingen. Deze toetsing vindt plaats door de gemeente Maastricht met inachtneming van de hierbij van toepassing zijnde bepaling zoals die zijn vastgelegd in de financiële verordening van de gemeente Maastricht. Bij afwijkingen neemt het bestuur maatregelen tot herstel.

De interne regels voor de inkoop en de aanbesteding van leveringen, werken en diensten zoals die door de gemeente Maastricht zijn vastgelegd in haar inkoop- en aanbestedingsbeleid, zijn op de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas van toepassing.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

 • Deze verordening treedt de dag na bekendmaking met terugwerkende kracht in werking met ingang van begrotingsjaar 2021.

 • Deze verordening wordt aangehaald als: Financiële verordening gemeenschappelijke regeling Geul en Maas 2021.

Ondertekening

Aldus besloten door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas in haar vergadering van 24 maart 2021.

De Secretaris,

De voorzitter,