Besluit algemeen belang Wet markt en overheid: Leningen via SVn

Geldend van 25-11-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit algemeen belang Wet markt en overheid: Leningen via SVn

De raad van de gemeente Druten,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 19 september 2023,

Gelet op artikel 25h, vijfde en zesde lid, van de Mededingingswet

Besluit:

het verstrekken van leningen via SVn (Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) door de gemeente Druten aan te merken als een economische activiteit van algemeen belang in de zin van artikel 25h lid 5 Mededingingswet.

Ondertekening

Aldus besloten tijdens de openbare raadsvergadering van 16 november 2023 te Druten,

Voorzitter,

S.W.P.J. Sengers

Griffier,

A.E.M. Randsdorp