Verordening Starterslening 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening Starterslening 2024

De raad van de gemeente Hengelo;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 oktober 2023

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Verordening Starterslening 2024

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a)

  Aanvrager: de persoon, die alleen of samen met zijn of haar partner voor de eerste keer een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beide te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen;

 • b)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo;

 • c)

  Combinatielening: een extra lening, die naast een hypothecaire lening wordt afgesloten, waaruit tot een maximum van 50% van de waarde van de gefinancierde woning de aflossing op de hypothecaire lening mag worden betaald. Deze Combinatielening wordt onlosmakelijk met de Starterslening aangeboden en blijft in dit geval beperkt tot maximaal het bedrag van de Starterslening.

 • d)

  Financiële toets; de toetsing die door SVn wordt uitgevoerd aan de hand van de geldende NHG-regels, waarmee de hoogte van de Starterslening wordt berekend.

 • e)

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie, de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd te ’s-Gravenhage, verstrekte borgtocht;

 • f)

  Starterslening: een lening die door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van zijn eigen woning, tezamen met een aan de Starterslening gekoppelde Combinatielening;

 • g)

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

 • h)

  Toewijzing: het besluit van de Gemeente op basis waarvan de aanvrager een aanvraag kan doen voor de Starterslening bij SVn.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen ten behoeve van:

  • a.

   woningzoekenden die een starterslening willen gebruiken voor de aankoop van een eerste woning in Hengelo

  • b.

   bestaande woningen, nieuwbouwwoningen en transformatieobjecten in de gemeente Hengelo met een koop(/-aanneem)som van maximaal 330.000 euro, waarbij voor de berekening van de hoogte van de starterslening rekening wordt gehouden met eventuele verbeterkosten of meerwerk en waarbij de aankoop dient te voldoen aan de actuele voorwaarden en normen van NHG.

 • 2. De aanvrager mag energiebesparende voorzieningen treffen conform de actuele voorwaarden en normen van NHG en hiervoor meer dan 100% van de woningwaarde lenen.

 • 3. De aanvrager moet de woning waarvoor een starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

 • 4. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen die zijn binnengekomen vanaf de dag van inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 3 Budget

 • 1. De gemeenteraad van Hengelo stelt het budget beschikbaar voor het verlenen van startersleningen.

 • 2. Startersleningen worden alleen verleend voor zover het in het eerste lid bedoelde budget toereikend is.

Artikel 4 Bevoegdheid College

Het college toetst de aanvraag aan artikel 2 en 3. Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, te bepalen of de aanvrager een starterslening mag aanvragen bij SVn.

Artikel 5 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1. Een aanvraag voor een starterslening wordt gedaan middels de door het college bepaalde wijze.

 • 2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid binnen een termijn van vier weken aanvullende gegevens in te dienen.

 • 4. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, besluit het college de aanvraag buiten behandeling te stellen. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 6. Overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn leidt niet om die reden tot een honorering van de aanvraag.

 • 7. De maximale hoogte van de starterslening bedraagt 10% van koop(-/aanneemsom) met een maximum van 33.000 euro.

 • 8. De in lid 5 bedoelde beslissing is een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden.

Artikel 6 Afwijzen aanvraag en intrekking toewijzing

 • 1. Het college wijst een aanvraag voor een starterslening af, indien:

  • a.

   het resterende budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren; of

  • b.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

 • 2. Het college trekt een toewijzing starterslening in, indien:

  • a.

   de starterslening is toegewezen of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens; of

  • b.

   de starterslening niet tot stand komt.

Artikel 7 Financiële toets, verstrekken en beheer starterslening door SVn

 • 1. De toewijzing door het college betreft een reservering voor een starterslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor een starterslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2. Met de toewijzing kan een aanvraag voor de Starterslening worden ingediend bij SVn.

 • 3. SVn stelt de definitieve hoogte van de Starterslening vast op basis van de financiële toets. Bij een positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4. SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Starterslening.

  Indien de aanvrager het niet eens is met de (financiële) toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

 • 5. SVn wijst een aanvraag Starterslening in ieder geval af, in geval er sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen, die strijdig zijn met de Starterslening en/of de belangen aantasten van aanvrager, NHG of eerste geldverstrekker.

 • 6. De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Starterslening van SVn en de deelnemingsovereenkomst die is gesloten tussen gemeente Hengelo en SVn.

Artikel 8 Hardheidsclausule

 • 1. Het College kan artikel 2 lid 1 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover van toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 • 2. Het college is bevoegd om het maximaal te lenen bedrag, als bedoeld in artikel 5 lid 7, aan te passen aan de hand van eventuele toekomstige wijzigingen van de Hengelose betaalbaarheidsgrens van woningen.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening starterslening gemeente Hengelo 2024’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Hengelo

op 15 november 2023

De voorzitter

De Griffier