Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Aalsmeer

Geldend van 25-11-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 14-11-2023

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Aalsmeer

Zaaknummer: Z23-091652

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het advies van afdeling Sociale Voorzieningen van 7 november 2023;

gelet op titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 • het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2023;

 • het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen gemeente Aalsmeer.

besluiten vast te stellen de:

Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Aalsmeer

Artikel 1 Definities

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • bijstandsnorm: de norm die op een alleenstaande of gehuwden van toepassing is als bedoeld in artikel 20 eerste lid, artikel 21 of artikel 22 van de wet. Op een alleenstaande ouder is de norm als bedoeld in artikel 20 tweede lid onder b en 21 onder b van de wet van toepassing, verminderd met 10%;

 • college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

 • peildatum: dit is de aanvraagdatum of de datum waarop ambtshalve het recht wordt vastgesteld;

 • referteperiode: de volledige kalendermaand voorafgaand aan de datum waarop de aanvraag wordt ingediend. Bij een wisselend inkomen wordt de draagkracht berekend aan de hand van het gemiddelde inkomen, berekend over de drie maanden voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag wordt ingediend;

 • wet: Participatiewet

Artikel 2 Doelgroep eenmalige energietoeslag 2023

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag 2023 van € 800 is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3.

  Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 125% van de bijstandsnormzoals omschreven in art 1 onder C. Bij een wisselend inkomen wordt de draagkracht berekend aan de hand van het gemiddelde inkomen, berekend over de drie maanden voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag wordt ingediend.

 • 4.

  Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet, mits de inrichting voorziet in de energiekosten en deze energiekosten niet in rekening brengt bij de bewoners;

  • b.

   Tot de groep genoemd in het eerste lid onderdeel a worden niet gerekend studenten die in aanmerking komen voor studiefinanciering als bedoeld in artikel 3.1, eerste of tweede lid, van de Wet studiefinanciering 2000.

Artikel 3 Ambtshalve toekenning

 • 1.

  Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

  • a.

   aan wie in 2022 of 2023 een energietoeslag 2022 is verstrekt; of

  • b.

   die een Participatiewet-uitkering van de gemeente ontvangen; of

  • c.

   die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet; of

  • d.

   een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ;

ontvangen de eenmalige energietoeslag 2023 ambtshalve uiterlijk op 1 februari 2024 en zoveel eerder als mogelijk is.

 • 2.

  De ambtshalve uitbetaling van de eenmalige energietoeslag 2023 wordt in beginsel uitbetaald aan de hoofdbewoner in het huishouden.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2023 kunnen een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier. De aanvraagprocedure wordt open gesteld vanaf 1 februari 2024 of zoveel eerder als mogelijk.

 • 2.

  De aanvraag voor de toeslag wordt digitaal ingediend via de website van de gemeente Aalsmeer. Inwoners kunnen ook met een papieren aanvraagformulier een aanvraag indienen. Dit formulier is beschikbaar bij het Sociaal Loket Aalsmeer. De aanvraag kan per post worden opgestuurd of kan door de inwoner worden afgegeven bij het Sociaal Loket Aalsmeer.

 • 3.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 30 juni 2024.

Artikel 5 Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden in het individuele geval, beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 6 Maatwerk en individuele bijzondere bijstand

 • 1.

  Als in de situatie van de aanvrager de hoogte van de eenmalige energietoeslag niet toereikend blijkt te zijn en de aanvrager (bijvoorbeeld door schulden) aantoonbaar elke ruimte mist om de hogere energiekosten op te vangen, kan het college maatwerk leveren en individuele bijzondere bijstand verstrekken op basis van artikel 35 van de wet of -indien mogelijk- een afstemming van de uitkering op basis van artikel 18 lid 1 van de wet.

 • 2.

  Als de aanvrager op de peildatum niet voldeed aan de voorwaarden voor de energietoeslag, maar de (enige) uitsluitingsgrond slechts van korte duur was, kan het college indien noodzakelijk individuele bijzondere bijstand verlenen indien er geen gebruik gemaakt wordt van de hardheidsclausule zoals omschreven in artikel 5.

Artikel 7 Terugvordering en verhaal

Invordering en terugvordering vinden plaats op de wijze zoals in de wet en de Beleidsregels terugvordering en verhaal gemeente Aalsmeer is bepaald.

Artikel 8 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking en treden met terugwerkende kracht tot 14 november 2023.

 • 2.

  Deze beleidsregels vervallen op 1 september 2024.

Artikel 9 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente 2023 gemeente Aalsmeer.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 november 2023.

De secretaris,

drs. Sj. Vellenga

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

Bijlage 1 Toelichting

De beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 staan niet op zichzelf, maar zijn gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de peildatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan maken op de energietoeslag. Soms kan dat een hardheid inhouden. Daar voorziet artikel 5 in.

In artikel 2 wordt de doelgroep nader omschreven. Met vermogen wordt geen rekening gehouden. Voor het begrip ‘inkomen’ en ‘referteperiode’ is aansluiting gezocht bij het beleid dat daarvoor al in de gemeente geldt in de eigen beleidsregels bijzondere bijstand. Daar voorziet artikel 1 in.

Een ambtshalve toekenning is mogelijk als vaststaat dat de persoon op de peildatum recht heeft. Dit kan worden aangenomen bij huishoudens die in aanmerking kwamen voor een energietoeslag 2022 en volgens de toets op inkomen door het Inlichtingbureau ook voor de energietoeslag 2023 in aanmerking komen, die algemene bijstand ontvangen of een uitkering IOAW of IOAZ. Daar kan de gemeente andere groepen aan toevoegen, bijvoorbeeld personen die periodiek bijzondere bijstand ontvangen of een bijdrage op grond van gemeentelijke minimaregeling. Of dat mogelijk is zal afhangen van de vraag of de aanwezige gegevens voldoende zijn om vast te stellen dat zij op voorhand ook zullen voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2 en andere voorwaarden uit de Participatiewet.

Er zijn situaties denkbaar waarbij de aanvrager op de peildatum weliswaar niet voldeed aan de voorwaarden voor de energietoeslag, maar de (enige) uitsluitingsgrond slechts van korte duur was. De gemeente kan overwegen om in dergelijke situaties een toets op hardheid van de voorgenomen afwijzing uit te voeren (zie artikel 5) en hier zo nodig ook beleidsuitgangspunten voor te formuleren. De hardheidsclausule artikel 16 van de Participatiewet voorziet hier niet in.