Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2024

Verordening Begraafrechten 2024

De raad van de gemeente Hengelo;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 oktober 2023;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende

Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2024 (Verordening begraafrechten 2024)

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraaf- en gedenkplaatsen: de gemeentelijke begraaf- en gedenkplaatsen aan de Deurningerstraat en aan de Oldenzaalsestraat;

 • b.

  asbus: een bus voor de berging van as van een overledene;

 • c.

  urn: een voorwerp voor de berging van een of meer asbussen;

 • d.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon, of aan een rechtspersoon zonder winstoogmerk, voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • e.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • f.

  urnenkelder: een kelder waarvoor aan een natuurlijk persoon, of aan een rechtspersoon zonder winstoogmerk, voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen plaatsen en geplaatst houden van asbussen met of zonder urnen;

 • g.

  urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon, of aan een rechtspersoon zonder winstoogmerk, voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen plaatsen en geplaatst houden van asbussen zonder urnen;

 • h.

  verstrooiingsplaats: een plaats bij de gemeente in beheer waarop as wordt verstrooid;

 • i.

  gedenkplaats: een plaats ingericht om overledenen te gedenken;

 • j.

  grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf;

 • k.

  rechthebbende: degene aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, urnenkelder of urnennis.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraaf- en gedenkplaatsen en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraaf- en gedenkplaatsen.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk gezag.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

 • 1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2. Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 6.2, 6.2.1 en 6.3 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

 • 3. Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 6.4 van de tarieventabel is het belastingtijdvak tien jaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van aanslag.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1. De onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk 6.1 van de tarieventabel zijn verschuldigd met ingang van het kalenderjaar volgende op dat waarin de belastingplicht is ontstaan.

 • 2. Afkoop van onderhoudsrechten als bedoeld in hoofdstuk 6.2 en 6.3 van de tarieventabel gaat in per de eerste dag van een kalenderjaar volgende op dat waarin de belastingplicht is ontstaan.

 • 3. Het onderhoudsrecht is gekoppeld aan de verlening van het recht op een graf of het doen bijzetten en bijgezet houden van urnen of asbussen.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 6.1 tot en met 6.3 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald:

  • a.

   voor het jaarlijks onderhoud van het graf: binnen een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet. Dit geldt ook in geval het totaalbedrag van de op één aanslag verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kan worden afgeschreven.

  • b.

   voor de overige aanslagen: binnen een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de begraafrechten wordt, met uitzondering van de onderhoudsrechten, bedoeld in onderdeel 6.1 van de tarieventabel, geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1. De ‘verordening Begraafrechten 2023’ van 9 november 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening begraafrechten 2024’.

Ondertekening

Vastgesteld door de gemeenteraad van Hengelo in de openbare vergadering van 8 november 2023,

de griffier,

de voorzitter,

Bijlage 1

Tarieventabel behorende bij de Verordening begraafrechten 2024

 

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

 

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van twintig jaar wordt geheven:

 

1.1.1

op een particulier graf voor overledenen van twaalf jaar en ouder

€ 2.849,60

1.1.2

op een particulier graf voor overleden kinderen tot en met elf jaar

€ 1.424,80

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van twintig jaar wordt geheven:

 

1.2.1

op een urnennis

€ 1.424,80

1.2.2

op een urnenkelder

€ 1.708,70

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van tien jaar wordt geheven:

 

1.3.1

op een urnennis

€ 712,40

1.3.2

op een urnenkelder

€ 854,35

1.4

Voor het verlengen met een periode van tien jaar wordt geheven:

 

1.4.1

voor het recht als genoemd onder 1.1.1

€ 1.424,80

1.4.2

voor het recht als genoemd onder 1.1.2

€ 712,40

1.4.3

voor de rechten genoemd onder 1.2.1 en 1.3.1

€ 712,40

1.4.4

voor de rechten genoemd onder 1.2.2 en 1.3.2

€ 854,35

1.5

Voor het verlengen met een periode van vijf jaar wordt geheven:

 

1.5.1

voor het recht als genoemd onder 1.1.1

€ 712,40

1.5.2

voor het recht als genoemd onder 1.1.2

€ 356,20

1.5.3

voor de rechten genoemd onder 1.2.1 en 1.3.1

€ 356,20

1.5.4

voor de rechten genoemd onder 1.2.2 en 1.3.2

€ 427,15

1.6.

Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van vijftig jaar, inclusief de in lid 6.1 bedoelde onderhoudsrechten, wordt geheven:

 

1.6.1

op een particulier graf voor overledenen van twaalf jaar en ouder

€ 8.106

1.6.2

op een particulier graf voor overleden kinderen tot en met elf jaar

€ 4.053

1.7

Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van vijfenzeventig jaar, inclusief de in lid 6.1 bedoelde onderhoudsrechten, wordt geheven:

 

1.7.1

op een particulier graf voor overledenen van twaalf jaar en ouder

11.484

1.7.2

op een particulier graf voor overleden kinderen tot en met elf jaar

5.742

1.8

Voor het bij leven reserveren van een particulier graf voor een periode van vijf jaar of het verlengen van een reservering met een periode van vijf jaar wordt geheven

€ 231,00

 
 
 

Hoofdstuk 2 Begraven in een particulier of algemeen graf

 

2.1

Voor het begraven van een overledene van twaalf jaar en ouder in een graf wordt geheven:

€ 946,00

2.2

Voor het begraven van een overleden kind tot en met elf jaar in een graf wordt geheven:

€ 473,00

2.3

Voor het begraven op buitengewone uren worden de rechten onder 2.1 en 2.2 verhoogd met de onderstaande percentages:

 

2.3.1

voor werkzaamheden die worden verricht op zaterdag

50%

2.3.2

voor werkzaamheden die worden verricht op werkdagen voor 9.00 uur of na 17.00 uur

25%

 
 
 

Hoofdstuk 3 Cremeren

 

Niet van toepassing

 
 
 
 

Hoofdstuk 4 Plaatsen en bijzetten van asbussen in een particulier graf

 

4.1

Voor het plaatsen of bijzetten van een asbus met of zonder urn wordt geheven:

 

4.1.1

van een overledene van twaalf jaar en ouder in een nieuw graf

€ 946,00

4.1.2

van een overledene tot en met elf jaar in een nieuw graf

€ 473,00

4.1.3

in of op een bestaand graf

€ 305,40

4.1.4

in een urnennis

€ 252,10

4.1.5

in een urnenkelder

€ 305,40

4.2

Voor het plaatsen en bijzetten op buitengewone uren worden de rechten onder 4.1 tot en met 4.1.5 verhoogd met de onderstaande percentages:

 

4.2.1

voor werkzaamheden die worden verricht op zaterdag

50%

4.2.2

voor werkzaamheden die worden verricht op werkdagen voor 9.00 uur of na 17.00 uur

25%

 
 
 

Hoofdstuk 5 Verstrooien van as

 

5.1

Voor het verlenen van het recht op het verstrooien van de as op een daartoe aangewezen verstrooiingsplaats op de begraaf- en gedenkplaats wordt geheven

€ 247,40

 
 
 

Hoofdstuk 6 Grafbedekking en onderhoud

 

6.1

Voor het door of vanwege de gemeente uitvoeren van basisonderhoud aan een graf, urnennis of urnenkelder en voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats wordt geheven per jaar:

€ 49,40

6.2

De rechten als bedoeld in onderdeel 6.1 kunnen op het moment van verlening van het recht op een graf of het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn afgekocht worden voor een periode van twintig jaar. Het tarief hiervoor bedraagt:

€ 728,45

6.2.1

De rechten als bedoeld in onderdeel 6.1 kunnen tussentijds worden afgekocht voor bepaalde tijd door voldoening van een bedrag bepaald volgens onderstaande:

 
 

afkoop voor een periode / verlenging voor een periode

 
 

jaar

 
 

20 jaar

€ 728,45

 

19 jaar

€ 702,60

 

18 jaar

€ 675,85

 

17 jaar

€ 648,20

 

16 jaar

€ 619,60

 

15 jaar

€ 589,95

 

14 jaar

€ 559,30

 

13 jaar

€ 527,60

 

12 jaar

€ 494,80

 

11 jaar

€ 460,85

 

10 jaar

€ 425,75

 

9 jaar

€ 389,40

 

8 jaar

€ 351,80

 

7 jaar

€ 312,90

 

6 jaar

€ 272,65

 

5 jaar

€ 231,00

 

4 jaar

€ 187,90

 

3 jaar

€ 143,30

 

2 jaar

€ 97,15

 

1 jaar

€ 49,40

6.3

Voor een verlenging van de afkoopperiode met tien jaar wordt per periode van tien jaar geheven:

€ 425,75

6.4

Voor het aanbrengen en aangebracht houden van een gedenkplaatje voor een periode van tien jaar in de gedenkruimte aan de Oldenzaalsestraat wordt geheven:

€ 125,80

 
 
 

Hoofdstuk 7 Lijkschouwing

 

Niet van toepassing

 
 
 
 

Hoofdstuk 8 Inschrijven en overboeken in een daartoe bestemd register

 

Niet van toepassing

 
 
 
 

Hoofdstuk 9 Opgraven en herbegraven

 

9.1

Voor het opgraven en het eventueel daarop verkisten van een lijk of overblijfselen van een lijk, het opgraven van een asbus, of het verzamelen van overblijfselen en het dieper plaatsen daarvan in hetzelfde graf wordt geheven:

 

9.1.1

van een persoon van twaalf jaar en ouder

€ 946,00

9.1.2

van een kind tot en met elf jaar

€ 473,00

9.2

Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt een recht geheven overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 2 van deze tabel.

 

9.3

Voor het opgraven en herbegraven op buitengewone uren worden de rechten onder 9.1 en 9.2 verhoogd met de onderstaande percentages:

 

9.3.1

voor werkzaamheden die worden verricht op zaterdag

50%

9.3.2

voor werkzaamheden die worden verricht op werkdagen voor 9.00 uur of na 17.00 uur

25%

 
 
 

Hoofdstuk 10 Overige heffingen

 

10.1

Voor het gebruik van de aula aan de Oldenzaalsestraat wordt geheven per keer:

€ 228,70

10.2

Voor het gebruik van de koffiekamer aan de Oldenzaalsestraat wordt geheven per keer:

€ 228,70

10.3

Voor het gebruik van de aula of koffiekamer aan de Oldenzaalsestraat op buitengewone uren worden de rechten onder 10.1 en 10.2 verhoogd met onderstaande percentages:

 

10.3.1

op werkdagen voor 9.00 uur of na 17.00 uur

25%

10.3.2

op zaterdag

50%

10.3.3

op zondag

75%

Behorende bij het raadsbesluit van 8 november 2023.

De griffier van de gemeente Hengelo,