Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur (artikel 213a Gemeentewet) gemeente Middelburg 2023

Geldend van 01-12-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur (artikel 213a Gemeentewet) gemeente Middelburg 2023

De raad van de gemeente Middelburg;

gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders van 3 oktober 2023;

gelet op artikel 213a, eerste lid, van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de Onderzoeksverordening gemeente Middelburg 2023:

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • doelmatigheid: het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • doeltreffendheid: de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

Het college onderzoekt jaarlijks de doelmatigheid en doeltreffendheid van onderdelen van organisatie-eenheden van de gemeente en/of (delen van) programma’s en paragrafen. Iedere gemeentelijke organisatie-eenheid en gemeentelijke taak wordt minimaal eens in de tien jaar in zijn geheel aan dergelijke onderzoeken onderworpen. Jaarlijks worden minimaal twee onderzoeken gehouden.

Artikel 3. Onderzoeksplan

1. Het college neemt jaarlijks een voorlopig onderzoeksplan op in de paragraaf bedrijfsvoering van de begroting, voor de in het daaropvolgende jaar te verrichten onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid. Een definitief onderzoeksplan ontvangt de auditcommissie voor 31 december van dat jaar.

2. Het onderzoeksplan bevat in ieder geval per onderzoek:

 • a.

  het onderzoeksobject;

 • b.

  de reikwijdte van het onderzoek;

 • c.

  de onderzoeksmethode;

 • d.

  de doorlooptijd van het onderzoek;

 • e.

  de wijze van uitvoering van het onderzoek;

 • f.

  het budget in de begroting voor het te verrichten onderzoek.

Artikel 4. Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

Artikel 5. Verslag en plan van verbetering

1. De onderzoeksresultaten worden vastgelegd in een verslag. Het verslag bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbetering.

2. Op basis van het verslag stelt het college indien nodig een plan van verbetering op.

3. Het verslag en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden.

4. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6. Intrekking oude regeling

De Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Middelburg (2003) wordt ingetrokken.

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2023.

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur (artikel 213a Gemeentewet) gemeente Middelburg 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 9 november 2023.

Mr. H.M. Bergmann

De voorzitter,

Alex Rijpert,

De griffier,