Verordening op de heffing en de invordering van een éénmalig aansluitrecht 2024

Geldend van 25-11-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van een éénmalig aansluitrecht 2024

De raad van de gemeente Tytsjerksteradiel:

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2023;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van een éénmalig aansluitrecht 2024

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt:

 • a.

  onder gemeentelijke riolering mede het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater begrepen;

 • b.

  onder afvalwater verstaan water en stoffen die worden afgevoerd via de gemeentelijke riolering;

 • c.

  onder eigendom verstaan een roerende of een onroerende zaak;

 • d.

  onder aansluiting van een eigendom verstaan het leggen, door of in opdracht van de gemeente, van een aansluitleiding van het hoofdriool tot en met het ontstoppingsputje direct achter de perceelsgrens op particuliere grond aan het eigendom ten behoeve waarvan de aansluiting geschiedt, ertoe dienende om voor dat eigendom een directe of indirecte lozing op de hoofdriolering mogelijk maken;

 • e.

  onder een niet- standaard aansluiting wordt verstaan het ten behoeve van een individueel perceel extra te verrichten werkzaamheden in verband met de bij d. bedoelde aanleg van een aansluitleiding, bijvoorbeeld de aanleg van een persgemaal, het verrichten van een wegpersing of gestuurde boring of situaties die veel afwijken van de standaard situatie.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam aansluitrechten worden rechten geheven:

 • a.

  ter zake van het genot van, door of vanwege de gemeente, verstrekte diensten in verband met het tot stand brengen van een directe of indirecte aansluiting van een eigendom op de gemeentelijke riolering.

Artikel 3 Belastingplicht

Als belastingplichtige wordt aangemerkt:

 • a.

  degene die het eigendom als bedoeld bij artikel 2 lid 1, als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht en als zodanig in de kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is;

 • b.

  de opdrachtgever als bedoeld bij lid a, dan wel degene die in opdracht, de aanvraag heeft ingediend middels een vastgesteld aanvraagformulier en heeft ondertekend.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

 • a.

  Het recht als bedoeld in artikel 2 bedraagt voor een aansluiting met een diameter van 125 mm en met een lengte tot 5 strekkende meters € 706,35 excl. btw.

 • b.

  Voor elke strekkende meter meer of een deel daarvan € 58,55 excl. btw.

 • c.

  Bij een afwijkende diameter (>125 mm) zal een meerprijs (tegen kostprijs) in rekening worden gebracht.

 • d.

  Indien bij een aansluiting van het perceel er sprake is van een niet- standaard aansluiting dan worden de kosten van de totale aanleg in rekening gebracht.

Artikel 5 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende nota.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. De nota moet worden betaald in één termijn. De termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van de nota is vermeld.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 8 Kwijtschelding.

Bij de invordering van het recht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Overgangsbepaling, Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De ‘Verordening op de heffing en invordering van een éénmalig aansluitrecht 2023’ vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 3 november 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening éénmalig aansluitrecht 2024’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de raad van Tytsjerksteradiel van 2 november 2023.

De Raad voornoemd,

De griffier,

mevr. mr. A. Dam

De voorzitter,

dhr. drs. L.J. Gebben