Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam regelende het periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college van burgemeester en wethouders gevoerde bestuur ex artikel 213a Gemeentewet (Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur (artikel 213a Gemeentewet) Edam-Volendam 2023)

Geldend van 25-11-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam regelende het periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college van burgemeester en wethouders gevoerde bestuur ex artikel 213a Gemeentewet (Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur (artikel 213a Gemeentewet) Edam-Volendam 2023)

De raad van de gemeente Edam-Volendam;

gelet op artikel 213a, eerste lid, van de Gemeentewet; 

gezien het advies van de commissie Planning, Control, Audit en Risk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 juli 2023;

B E S L U I T :

vast te stellen de volgende Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur (artikel 213a Gemeentewet) Edam-Volendam 2023.

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  doelmatigheid: de mate waarin een maximale hoeveelheid producten en prestaties is gerealiseerd met een minimale hoeveelheid middelen of een hogere kwaliteit wordt bereikt met een gelijkblijvende hoeveelheid aan middelen;

 • -

  doeltreffendheid: de mate waarin de geleverde producten en prestaties bijdragen aan het realiseren van gestelde gemeentelijke beleidsdoelen.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

Burgemeester en wethouders verrichten periodiek onderzoeken naar de doelmatigheid van (onderdelen van) de organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente.

Artikel 3. Onderzoeksplan

 • 1. Burgemeester en wethouders nemen een onderzoeksplan op in de paragraaf bedrijfsvoering van de begroting, voor de in het daaropvolgende jaar te verrichten onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid.

 • 2. Het onderzoeksplan bevat in ieder geval per onderzoek:

  • a.

   het onderzoeksobject;

  • b.

   de reikwijdte van het onderzoek;

  • c.

   de onderzoeksmethode;

  • d.

   de doorlooptijd van het onderzoek;

  • e.

   de wijze van uitvoering van het onderzoek;

  • f.

   het budget in de begroting voor het te verrichten onderzoek;

Artikel 4. Voortgang onderzoeken

Burgemeester en wethouders rapporteren in de tussentijdse rapportages en de paragraaf bedrijfsvoering van de jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van bijbehorende budgetten.

Artikel 5. Verslag en plan van verbetering

 • 1. De onderzoeksresultaten worden vastgelegd in een verslag. Het verslag bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbetering.

 • 2. Op basis van het verslag stellen burgemeester en wethouders indien nodig een plan van verbetering op.

 • 3. Het verslag en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden.

 • 4. Burgemeester en wethouders nemen op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6.

[gereserveerd]

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag da die waarop zij is bekendgemaakt en werkt terug tot en met 1 januari 2023.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur (artikel 213a Gemeentewet) gemeente Edam-Volendam 2023.

Ondertekening

Aldus besloten door de gemeenteraad van Edam-Volendam

in zijn openbare vergadering d.d. 12 oktober 2023,

de griffier,

J. Hage.

de voorzitter,

L.J. Sievers.