Regeling vervalt per 31-12-2024

Regeling Huishoudelijke Ondersteuning Mantelzorgers Heemstede 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m 30-12-2024

Intitulé

Regeling Huishoudelijke Ondersteuning Mantelzorgers Heemstede 2024

Het college van de gemeente Heemstede;

gelezen het voorstel van het college van 14 november 2023

gelet op artikel 2.1.2, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wmo 2015;

besluit vast te stellen:

de Regeling Huishoudelijke Ondersteuning Mantelzorgers Heemstede 2024

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • college: het college van burgemeester en wethouders;

 • mantelzorg: hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang, jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten, als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep;

 • mantelzorgers: zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste: partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers bieden zowel lichte als langdurige en intensieve zorg en ondersteuning aan hun naaste.

Artikel 2 Doel

Ondersteuning en lastenverlichting voor de Heemsteedse mantelzorger, die zorgt voor zijn/haar Heemsteedse zorgbehoevende naaste.

Artikel 3 Doelgroep

 • 1. Heemsteedse mantelzorger die niet bij Heemsteedse zorgbehoevende naaste inwoont, waarbij sprake is van (dreigende) overbelasting van de Heemsteedse mantelzorger.

 • 2. Deze regeling gaat over het ondersteunen van de mantelzorger bij het realiseren van een schoon en leefbaar huis van de mantelzorger voor maximaal 2 uur per week.

 • 3. Het college en de mantelzorger dragen beide een deel van de kosten.

 • 4. Na een ondersteuningsgesprek met Tandem, waarbij wordt gekeken of de situatie van de mantelzorger voldoet aan de voorwaarden, vult de mantelzorger het aanmeldformulier in. Deze wordt gecontroleerd en verwerkt door de IASZ.

Artikel 4 Voorwaarden

 • 1. De mantelzorger en zorgbehoevende naaste zijn beide woonachtig in Heemstede.

 • 2. De mantelzorger en zorgbehoevende wonen niet op hetzelfde adres.

 • 3. De mantelzorger is ingeschreven bij mantelzorgorganisatie Tandem.

 • 4. De mantelzorger ontvangt geen huishoudelijke hulp vanuit de gemeente Heemstede en komt daar ook niet voor in aanmerking.

 • 5. Er is sprake van langdurige intensieve ondersteuning.

Artikel 5 Omvang toekenning

 • 1. De voorziening wordt toegekend t/m het einde van het betreffende kalenderjaar.

 • 2. De ondersteuning bestaat uit maximaal 2 uur per week.

 • 3. Het gaat om de schoonmaak van de primaire gebruiksruimtes.

 • 4. Bij overlijden van de naaste, verhuizing naar een andere gemeente door de naaste of verhuizing naar Wlz-instelling door de naaste, mag de mantelzorger tot maximaal 6 weken na overlijden of verhuizing naaste gebruik maken van de regeling.

 • 5. Bij voortzetting van de regeling door het college voor een volgend kalenderjaar, zal een eenvoudige herbeoordeling plaatsvinden. Hierbij wordt gevraagd naar wijzigingen in de situatie.

Artikel 6 Overgangsperiode

Alle lopende toekenningen worden opnieuw getoetst aan de genoemde kaders en daar waar nodig aangepast. Hiervoor geldt een overgangsregeling t/m 1 maart 2024. De toetsing vindt plaats door het Loket Heemstede in samenwerking met Tandem, waarbij in gesprek met de mantelzorger breed wordt gekeken naar de persoonlijke situatie.

Hoofdstuk 2 Slotbepalingen

Artikel 7 Intrekking oude regeling

De regeling Huishoudelijke Ondersteuning Mantelzorgers 2023 wordt ingetrokken.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2024 en loopt tot en met 31 december 2024.

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Huishoudelijke Ondersteuning Mantelzorgers Heemstede 2024.

Ondertekening

Vastgesteld door het college op 14 november 2023.

Toelichting bij Regeling Huishoudelijke Ondersteuning Mantelzorgers Heemstede 2024

Artikelsgewijze toelichting

Enkel die bepalingen die verdere toelichting behoeven, worden hieronder nader behandeld.

Artikel 4 Voorwaarden

 • 2.

  De mantelzorger en zorgbehoevende wonen niet op hetzelfde adres;

  Toelichting: dan zou huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo van toepassing kunnen zijn.

 • 5.

  Er is sprake van langdurige intensieve ondersteuning.

  Toelichting: mantelzorger moet mantelzorgtaken uitvoeren voor 8 uur per week of meer, gedurende ten minste 2 maanden.

Artikel 5 Omvang toekenning

 • 1.

  De voorziening wordt toegekend t/m het einde van het betreffende kalenderjaar.

  Toelichting: dit omdat het college jaarlijks besluit de regeling al dan niet voort te zetten. Wanneer duidelijk is dat de mantelzorgondersteuning eerder zal stoppen, wordt de toekenning hierop aangepast.

 • 2.

  De ondersteuning bestaat uit maximaal 2 uur per week.

  Toelichting: dit sluit aan bij de gemiddelde ondersteuning bij de huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo.

 • 3.

  Het gaat om de schoonmaak van de primaire gebruiksruimtes.

  Toelichting: net zoals bij de huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo.

 • 4.

  Bij overlijden van de naaste, verhuizing naar andere gemeente door naaste of verhuizing naar Wlz-instelling door naaste, mag mantelzorger tot maximaal 6 weken na overlijden of verhuizing naaste gebruik maken van de regeling.

  Toelichting: dit komt overeen met de voorwaarden bij de huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo.

  Een uitzondering op deze regel is als de mantelzorgtaken bij verhuizing van naaste naar een Wlz -instelling in Heemstede niet dermate afnemen waardoor er nog steeds sprake is van langdurige intensieve ondersteuning.

 • 5.

  Bij voortzetting van de regeling door het college voor een volgend kalenderjaar, zal een eenvoudige herbeoordeling plaatsvinden. Hierbij wordt gevraagd naar wijzigingen in de situatie.

  Toelichting: op deze manier kan beter geborgd worden dat de toekenning nog van toepassing is, maar kan ook gekeken worden of de mantelzorger nog ergens anders mee ondersteund kan worden.