Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Nadere regels subsidiëring Amstelveens Mediafonds 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Nadere regels subsidiëring Amstelveens Mediafonds 2024

Zaaknummer: Z23-080673

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening gemeente Amstelveen 2023;

gelet op het raadsbesluit ‘Amstelveens Stimuleringsfonds Lokale Media’ (vastgesteld door de Gemeenteraad op 11 maart 2020);

overwegende dat;

• het gewenst is dat inwoners en ondernemers van de gemeente Amstelveen inzicht hebben in de achtergronden bij het Amstelveense nieuws;

• het gewenst is om onafhankelijke diepgaande bij de stad betrokken en kwalitatief hoogwaardige (onderzoeks-) journalistiek te versterken;

besluiten vast te stellen de:

Nadere regels subsidiëring Amstelveens Mediafonds 2024

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

 • mediafonds: Amstelveens Mediafonds, het Amstelveens stimuleringsfonds Lokale Media;

 • mediaraad: Mediaraad Amstelveen, het adviesorgaan dat het college adviseert over aanvragen voor het Mediafonds;

 • product: een journalistieke productie of journalistiek project.

Artikel 2 Aanvraag Mediafonds

 • 1.

  Een aanvraag voor een bijdrage uit het Mediafonds wordt ingediend bij de Mediaraad.

 • 2.

  De Mediaraad communiceert tijdig wanneer het mogelijk is een aanvraag in te dienen.

Artikel 3 Advisering Mediaraad Mediafonds

 • 1.

  De Mediaraad beoordeelt aanvragen langs door de gemeenteraad op 11 maart 2020 (Z20-004957) vastgestelde criteria. Deze criteria zijn verwerkt in de volgende uitgangspunten:

  • a.

   Het product is onderscheidend en heeft een goede journalistieke kwaliteit.

  • b.

   Het onderwerp van het product heeft maatschappelijke relevantie voor de inwoners van Amstelveen.

  • c.

   Het product heeft maatschappelijke impact: stimuleert debat en ontmoeting van diverse groepen Amstelveners en bevordert op deze manier de diversiteit van het maatschappelijk debat.

  • d.

   Publicatie van het product vindt plaats bij een mediapartij die zich hoofdzakelijk richt op Amstelveense bewoners.

  • e.

   Het product is een open publicatie: de uiting moet na publicatie publiekelijk toegankelijk zijn voor een breed publiek en mag niet achter de betaalmuur van de samenwerkende mediapartij geplaatst worden. Aanvrager dient vooraf duidelijk te maken waar/hoe het product wordt gepubliceerd.

  • f.

   Het product dient klaar voor publicatie te zijn binnen een redelijke en vooraf vastgestelde termijn (max. 12 maanden) na het begin van de financiering.

  • g.

   Het product bevordert of streeft naar innovatie, journalistieke samenwerking, of de ontwikkeling van talent. Idealiter leidt dit tot een duurzame verbetering van journalistieke processen op de lange termijn.

  • h.

   Er is een terdege en redelijke financiële onderbouwing van het aangevraagde bedrag. Bestaande mediapartijen kunnen maximaal 80% van het begrote bedrag toegekend krijgen.

 • 2.

  De Mediaraad adviseert het college over de aanvragen zoals genoemd in artikel 2. Het inhoudelijk advies van de Mediaraad is bindend.

 • 3.

  Alle aanvragen worden door de Mediaraad vertrouwelijk behandeld. Namen en journalistieke inhoud worden niet met het college gedeeld. Alleen toegewezen aanvragen worden, met toestemming van de aanvragers, openbaar gemaakt.

 • 4.

  Het college besluit na een marginale toetsing over toekenning van het subsidiebedrag uit het Mediafonds.

Artikel 4 Uitbetaling

 • 1.

  Toegekende bedragen worden middels een bevoorschotting in twee termijnen aan de aanvrager uitgekeerd. De eerste termijn betreft een voorschot van 50% binnen vier weken na verzending van de verleningsbeschikking. De tweede termijn betreft 50% van het bedrag. Deze zal worden verstrekt na verantwoording zoals genoemd in artikel 6.

 • 2.

  Mocht, om het project te kunnen voltooien, eerder het restant van de toegekende subsidie nodig zijn, dan kan dit worden aangevraagd middels een goed onderbouwd verzoek aan de Mediaraad.

Artikel 5 Verplichtingen subsidieontvanger

 • 1.

  De aanvrager hanteert de normen van de journalistieke beroepsethiek en kwaliteit en werkt vanuit de journalistieke beginselen (zoals hoor en wederhoor, onafhankelijk, betrouwbaar en deskundig in berichtgeving, analyse en opinie).

 • 2.

  Indien er tussentijds wijzingen optreden waardoor er wordt afgeweken van de ingediende aanvraag, dan dient de aanvrager dit zo spoedig mogelijk aan de Mediaraad te melden.

 • 3.

  Bij de publicatie van het product wordt vermeld dat die is gerealiseerd met een financiële bijdrage van het Amstelveens Mediafonds.

 • 4.

  Oplevering van het product is, tenzij anders overeengekomen, binnen 12 maanden na de datum die op de beschikking staat vermeld.

Artikel 6 Aanvraag tot vaststelling Mediafonds

 • 1.

  Een aanvraag tot vaststelling bestaat uit het indienen van het vaststellingsformulier, een product, een inhoudelijk verslag over het product, alsmede een financieel verslag van de aan het product verbonden uitgaven.

 • 2.

  Een aanvraag om vaststelling wordt ingediend binnen een maand na oplevering van het product via info@mediaraadamstelveen.nl.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2024.

 • 2. Deze regeling vervalt op 1 januari 2028.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regels subsidiëring Amstelveens Mediafonds 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 november 2023.

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens