Subsidieregeling Sport Bergen (L) 2024

Geldend van 12-06-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Sport Bergen (L) 2024

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen (L);

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Bergen (L);

gelezen de notitie Subsidiebeleid Bergen (L) 2024 e.v.;

gelezen Het landelijk Gezond en Anders Leven Akkoord (GALA);

Gezien de lokale sport-, preventie- en leefstijlakkoorden;

besluiten

vast te stellen de Subsidieregeling Sport Bergen (L) 2024

Artikel 1. Grondslag

Deze regeling is gebaseerd op de Algemene Subsidieverordening Bergen (L) 2024.

Artikel 2. Wat is het doel van deze subsidie?

Het doel van deze subsidie is bij te dragen aan initiatieven die meer inwoners uit alle kernen en sociale geledingen via sport en bewegen ondersteunen bij een gezonde leefstijl, met inbegrip van mensen met een gezondheidsachterstand of beperking.

Artikel 3. Wie kan deze subsidie aanvragen?

 • 1. De subsidie kan worden aangevraagd door een sportvereniging of -stichting die gericht is op sportbeoefenaars in amateur-, recreatief of in competitieverband en uitdrukking geeft aan het in artikel 2 beschreven doel van deze subsidieregeling.

 • 2. Er wordt alleen subsidie verstrekt voor sporten die erkend zijn door een landelijke sportbond.

Artikel 4. Bijzondere voorwaarden:

De structurele subsidie die aangevraagd wordt moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • a)

  De aanvrager organiseert activiteiten die ten goede komen aan inwoners van de gemeente Bergen (L).

 • b)

  De aanvrager is rechtsbevoegd en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 • c)

  De aanvrager is aangesloten bij een in Nederland erkende sportbond of koepelorganisatie die aangesloten is bij NOC*NSF.

 • d)

  De aanvrager heeft geen winstoogmerk.

 • e)

  Een vereniging of stichting organiseert jaarlijks minimaal één activiteit om inkomsten te verwerven.

 • f)

  De bepaling van het aantal leden wordt afgemeten aan de hand van de laatstelijk aangeleverde verplichte verantwoording.

 • g)

  Voor de bepaling van de hoogte van het subsidiebedrag wordt alleen uitgegaan van leden die in de gemeente Bergen (L) wonen en ingeschreven staan.

 • h)

  Indien een vereniging niet uit de gemeente Bergen komt, maar wel minimaal 15 leden heeft die woonachtig zijn in de gemeente Bergen, dan kan deze vereniging een subsidieverzoek indienen voor deze leden. Dit kan alleen voor activiteiten die niet in de gemeente Bergen aangeboden worden.

Artikel 5. Eerste aanvraag, verlenging, verantwoording en beëindiging

 • 1. De eerste aanvraag wordt ingediend vóór 1 oktober van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor voor het eerst structurele subsidie wordt aangevraagd.

 • 2. Burgemeester en wethouders kennen de structurele subsidie toe voor een periode van maximaal vijf jaar met de mogelijkheid van een aansluitende her-aanvraag. Zij dragen jaarlijks in het eerste kwartaal zorg voor de uitbetaling van de structurele subsidie.

 • 3. De aanvrager legt jaarlijks vóór 1 oktober verantwoording af over het voorafgaande jaar door het indienen van een jaarverslag (met ledenaantallen wanneer van toepassing) en een financieel jaarverslag.

 • 4. Als uit de verantwoording blijkt dat de aanvrager geen recht meer heeft op subsidie, of als de verantwoording na aanmaning niet wordt ingediend, besluiten burgemeester en wethouders tot het beëindigen van de subsidie of intrekking daarvan met terugwerkende kracht met ingang van het laatste moment waarover is aangetoond dat recht op subsidie bestond.

Artikel 6. Hoeveel subsidie wordt verstrekt?

De subsidie bedraagt € 55,- per spelend lid in de leeftijdscategorie tot 19 jaar of boven de 65 jaar bij het einde van het laatst afgesloten subsidiejaar.

De subsidiebedragen worden vanaf 2024 jaarlijks geïndexeerd, conform de CBS-consumentenprijsindex (CPI). In het lopende subsidiejaar wordt de subsidiebijdrage beschikt voor het komende subsidiejaar en daarbij wordt automatisch de, door het CBS definitief vastgestelde, jaarindex van het voorgaande jaar toegepast.

Artikel 7. Subsidieplafond: Wijze van verdeling

Indien op basis van de tijdig ingediende en ontvankelijke aanvragen om subsidie wordt vastgesteld dat het subsidieplafond wordt overschreden, wordt het beschikbare bedrag met inachtneming van het tekort naar evenredigheid verdeeld over de aanvragen.

Artikel 8. Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt, na bekendmaking, in werking op 1 januari 2024.

 • 2. Aanvragen die betrekking hebben op het jaar 2024 en later, worden beoordeeld aan de hand van deze regeling.

 • 3. Deze regeling kan worden aangehaald als: “Subsidieregeling Sport Bergen (L) 2024.

 • 4. De Subsidieregeling Sport Bergen (L) 2020 wordt ingetrokken, behoudens voor aanvragen die betrekking hebben op het jaar 2023 of eerder.

Ondertekening

Bergen, 14 november 2023.

de secretaris

Timmermans

de burgemeester

M.H.E. Pelzer

Algemene toelichting

Deze subsidieregeling is een uitwerking van de subsidieverordening die door de raad is vastgesteld. De subsidieregeling is daarmee ook een vertaling van de beleidskaders die de raad heeft gegeven. De raad heeft de volgende beleidskaders voor het subsidiebeleid gegeven:

Inhoudelijke kaders

 • I.

  Gesubsidieerde activiteiten dragen bij aan de sociale samenhang van de dorpen of van de gemeente, of vormen een voorliggende voorziening in de zorg;

 • II.

  Subsidies worden afgestemd op aantoonbare noodzaak en inspanningen, en zijn controleerbaar en meetbaar;

 • III.

  Maatschappelijke deelname van alle inwoners is belangrijk en subsidies worden alleen om bijzondere redenen beperkt tot specifieke doelgroepen;

 • IV.

  Subsidie worden afgestemd op het bereik onder inwoners;

Procedurele kaders

 • V.

  Structurele subsidies worden meerjarig toegekend om administratieve lasten te beperken en gelet op punt ii) jaarlijks verantwoord;

 • VI.

  We maken ook digitale aanvraagmogelijkheden beschikbaar;

Randvoorwaarden

 • VII.

  Omwille van de toekomstbestendigheid stimuleren we samenwerking tussen subsidievragers;

 • VIII.

  We streven naar een evenwichtige verdeling tussen eigen bijdrages en contributie enerzijds en subsidie anderzijds;

 • IX.

  We blijven binnen de financiële kaders van de begroting.

Niet alle hiervoor genoemde kaders zijn in gelijke mate relevant voor deze specifieke subsidieregeling.

Omwille van de eenduidigheid en gelijke behandeling hebben we meerdere bestaande subsidieregelingen in één regeling samengebracht onder de noemer ‘sociale cohesie’. Sport en Amateurkunst houden hun eigen subsidieregeling, waarbij laatstgenoemde wordt verbreed tot Subsidieregeling Kunst en Cultuur.

Artikelgewijze toelichting

Artikel 2. Wat is het doel van deze subsidie?

We beogen om niet-op-winst-gerichte activiteiten mogelijk te maken of aan te moedigen, die in het verlengde liggen van de doelstellingen van gemeentelijk beleid.

Deze regeling ziet specifiek op sport en bewegen en moet worden gezien tegen de achtergrond van het landelijke Gezond Anders Leven Akkoord en de bijbehorende lokale akkoorden.

Artikel 3. Wie kan deze subsidie aanvragen?

In de regel subsidieert de gemeente de georganiseerde sport die wordt beoefend in niet-commercieel verband. Commerciële activiteiten komen niet voor subsidie in aanmerking.

Ongeorganiseerde en individuele sportactiviteiten dragen als regel niet voldoende bij aan de doelstelling van beleid. Mocht dit in een specifieke situatie anders uitvallen, dan kan via de hardheidsclausule uit de Algemene Subsidieverordening een andere afweging worden gemaakt om onbillijke uitkomsten te voorkomen.

Artikel 4. De structurele (jaarlijkse) subsidie:

Dit artikel geeft een nadere specificering van het gestelde in artikel 2 en 3.

Aandacht verdient letter h. Er zijn in buurgemeenten verenigingen die sport aanbieden die in Bergen zélf niet geboden wordt. Als er voldoende deelnemers uit Bergen bereikt worden is het gerechtvaardigd om die vereniging te ondersteunen voor die specifieke leden. Het is niet de bedoeling om verenigingen te ondersteunen die ‘concurreren’ met sporten die wèl in Bergen worden aangeboden. Omdat het moet gaan om een voldoende aantal deelnemers uit Bergen, is hiervoor nog een minimumaantal van 15 leden gegeven.

Artikel 5. Eerste aanvraag, verlenging, verantwoording en beëindiging

Structurele subsidies worden meerjarig toegekend om administratieve lasten te beperken. Om subsidies beter te kunnen afstemmen en meer zicht te krijgen op hun effect, wordt er wel een verantwoordingsplicht ingevoerd. De zogenoemde ‘peildatum’ hiervoor is verlegd van vóór 1 april naar vóór 1 oktober. Dit was een wens van de structurele subsidieontvangers en gezien het verleggen van de datum geen invloed heeft op het werkproces van de gemeente kan hierin tegemoet gekomen worden. De gemeente kan de subsidie beëindigen als de aanvrager niet (langer) voldoet aan de inhoudelijke of formele voorwaarde. Dit is ook behoudens de verantwoording bij middelgrote en grote subsidies die is neergelegd in artikel 14 en 15 van de Subsidieverordening.

Artikel 6. Hoeveel subsidie wordt versterkt

De gemeente kiest ervoor om alleen jongeren (tot 19 jaar) en ouderen (boven de 65 jaar) te subsidiëren gelet op hun specifieke inkomenspositie ten opzichte van inwoners in de werkzame leeftijd. Het aantal wordt afgemeten aan de hand van de laatstelijk aangeleverde verplichte verantwoording.

Via fondsen zijn er persoonsgebonden tegemoetkomingen beschikbaar voor inwoners met lage inkomens zodat ook voor alle volwassenen de sport bereikbaar blijft.

Met ingang van 1 januari 2024 zijn de subsidiebedragen geharmoniseerd en vervalt het verschil in behandeling tussen verschillende sportcategorieën. Ook wordt geen minimumaantal aan leden meer gesteld. Gelet op de recent sterk toegenomen inflatie is ten tijde van de herijking eenmalig een verhoging naar € 55,- toegepast.

De Sport subsidies worden ook vanaf 2024 jaarlijks geïndexeerd, conform de CBS consumentenprijsindex (CPI). In het lopende subsidiejaar wordt de subsidiebijdrage beschikt voor het komende subsidiejaar en daarbij wordt automatisch de, door het CBS definitief vastgestelde, jaarindex van het voorgaande jaar toegepast.

Bijvoorbeeld: in het lopende jaar 2024 legt een structurele subsidieontvanger verantwoording af over het voorafgaande jaar 2023. Op basis van deze verantwoording wordt bepaald hoeveel subsidie de structurele subsidieontvanger krijgt voor het volgende subsidiejaar, 2025. Bij het beschikken van de subsidiebijdrage voor 2025, dat plaatsvindt in het lopende jaar 2024, wordt automatisch de CBS CPI jaarindex toegepast van het voorgaande jaar, 2023. Dat betekent dat de structurele subsidieontvanger een subsidiebijdrage beschikt krijgt voor 2025 inclusief indexatie (CBS CPI jaarindex 2023).

Artikel 7. Subsidieplafonds: Wijze van verdeling

Een van de uitgangspunten van subsidieverlening is, dat deze plaatsvindt binnen de kaders van de begroting. In de praktijk van de afgelopen jaren is het beroep op subsidie vooraf goed ingeschat en altijd adequaat begroot. Waarschijnlijk zal dit in de komende jaren niet anders zijn.

Mocht het beroep op subsidie op enig moment toch te onvoorspelbaar worden, dan kan de gemeenteraad de subsidies binden aan een plafond. Daar is dan een afzonderlijk besluit voor nodig (zie artikel 5 van de verordening). Zodra de gemeenteraad een dergelijk plafond heeft vastgesteld, wordt het beschikbare bedrag met inachtneming van het tekort naar evenredigheid verdeeld over de aanvragers. Het is immers van tevoren bekend wie gebruik maakt van de jaarlijks structurele subsidie.

Artikel 8. Slotbepalingen

We beogen in principe geen nadelen voor aanvragers. Waar er alsnog nadelen optreden zullen wij met individueel maatwerk een overgangsregeling treffen in 2024. Aanvragen die zijn ingediend vóór de vaststelling van deze regeling, worden volgens de ruimere nieuwe regels beoordeeld.