Subsidieregeling Kunst en Cultuur Bergen (L) 2024

Geldend van 12-06-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Kunst en Cultuur Bergen (L) 2024

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen (L);

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Bergen (L)

besluiten:

vast te stellen de Subsidieregeling Kunst en Cultuur Bergen (L) 2024

Artikel 1. Grondslag

Deze regeling is gebaseerd op de Algemene Subsidieverordening Bergen (L) 2024.

Artikel 2. Wat is het doel van deze subsidie?

Het doel van deze subsidie is het stimuleren van mogelijkheden om kunst en cultuur te beoefenen voor een breed publiek.

Artikel 3. Wie kan deze subsidie aanvragen?

De subsidie kan worden aangevraagd door een vereniging of stichting die gericht is op het bevorderen van kunst en cultuur en uitdrukking geeft aan het in artikel 1 beschreven doel van deze subsidie.

Artikel 4. Bijzondere voorwaarden:

De structurele subsidie die aangevraagd wordt moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • a)

  De aanvrager organiseert activiteiten die ten goede komen aan inwoners van de gemeente Bergen (L).

 • b)

  De aanvrager is rechtsbevoegd en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 • c)

  De aanvrager heeft geen winstoogmerk.

 • d)

  Een vereniging of stichting organiseert jaarlijks minimaal één activiteit om inkomsten te verwerven.

 • e)

  De bepaling van het aantal leden wordt afgemeten aan de hand van de laatstelijk aangeleverde verplichte verantwoording.

 • f)

  Voor de bepaling van de hoogte van het subsidiebedrag wordt alleen uitgegaan van leden die in de gemeente Bergen (L) wonen en ingeschreven staan en studenten die al lid van de vereniging waren maar vanwege hun studie elders ingeschreven staan.

Artikel 5. Eerste aanvraag, verlenging, verantwoording en beëindiging

 • 1. De eerste aanvraag wordt ingediend vóór 1 oktober van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor voor het eerst structurele subsidie wordt aangevraagd.

 • 2. Burgemeester en wethouders kennen de structurele subsidie toe voor een periode van maximaal vijf jaar met de mogelijkheid van een aansluitende her-aanvraag. Zij dragen jaarlijks in het eerste kwartaal zorg voor de uitbetaling van de structurele subsidie.

 • 3. De aanvrager legt jaarlijks vóór 1 oktober verantwoording af over het voorafgaande jaar door het indienen van een jaarverslag (met ledenaantallen wanneer van toepassing) en een financieel jaarverslag.

 • 4. Als uit de verantwoording blijkt dat de aanvrager geen recht meer heeft op subsidie, of als de verantwoording na aanmaning niet wordt ingediend, besluiten burgemeester en wethouders tot het beëindigen van de subsidie of intrekking daarvan met terugwerkende kracht met ingang van het laatste moment waarover is aangetoond dat recht op subsidie bestond.

Artikel 6. Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

 • 1. In de onderstaande tabel is de hoogte van de structurele subsidie per categorie weergegeven.

categorie:

Vaste basissubsidie

Aanvullend voor de in gemeente Bergen (L) wonende leden*

Muziekgezelschappen harmonie en fanfare

 

€ 55,00 per lid

Gemeentelijk muziektoernooi

€ 1.250,00

--

Gemeentelijk korenconcert

€ 500,00

--

* spelende leden die contributie betalen.

categorie

Vast bedrag per te subsidiëren lid*.

Zangkoren, Blokfluiters en Toneelgezelschappen

€ 55,00

Dans en ballet (waaronder de majorettes)

€ 55,00

* spelende en contributie betalende leden jonger dan 19 of ouder dan 65 jaar.

 • 2. De subsidiebedragen worden vanaf 2024 jaarlijks geïndexeerd, conform de CBS-consumentenprijsindex (CPI). In het lopende subsidiejaar wordt de subsidiebijdrage beschikt voor het komende subsidiejaar en daarbij wordt automatisch de, door het CBS definitief vastgestelde, jaarindex van het voorgaande jaar toegepast.

Artikel 7. Subsidieplafonds: Wijze van verdeling

Indien wordt vastgesteld dat een door de gemeenteraad ingesteld subsidieplafond wordt overschreden, wordt het beschikbare bedrag met inachtneming van het tekort naar evenredigheid verdeeld over de aanvragers.

Artikel 8. Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2024.

 • 2. Aanvragen die betrekking hebben op het jaar 2024 en later, worden beoordeeld aan de hand van deze regeling.

 • 3. Deze regeling kan worden aangehaald als: “Subsidieregeling Kunst en Cultuur Bergen (L) 2024”.

 • 4. De Subsidieregeling Amateurkunst Bergen (L) 2020 wordt ingetrokken voor aanvragen die betrekking hebben op het jaar 2024 of later.

Ondertekening

Bergen, 14 november 2023

de secretaris

H.H.M. Timmermans

de burgemeester

M.H.E. Pelzer

Algemene toelichting

Deze subsidieregeling is een uitwerking van de subsidieverordening die door de raad is vastgesteld. De subsidieregeling is daarmee ook een vertaling van de beleidskaders die de raad heeft gegeven. De raad heeft de volgende beleidskaders voor het subsidiebeleid gegeven:

Inhoudelijke kaders

 • 1.

  Gesubsidieerde activiteiten dragen bij aan de sociale samenhang van de dorpen of van de gemeente, of vormen een voorliggende voorziening in de zorg;

 • 2.

  Subsidies worden afgestemd op aantoonbare noodzaak en inspanningen, en zijn controleerbaar en meetbaar;

 • 3.

  Maatschappelijke deelname van alle inwoners is belangrijk en subsidies worden alleen om bijzondere redenen beperkt tot specifieke doelgroepen;

 • 4.

  Subsidie worden afgestemd op het bereik onder inwoners;

Procedurele kaders

 • 5.

  Structurele subsidies worden meerjarig toegekend om administratieve lasten te beperken en gelet op punt ii) jaarlijks verantwoord;

 • 6.

  We maken ook digitale aanvraagmogelijkheden beschikbaar;

Randvoorwaarden

 • 7.

  Omwille van de toekomstbestendigheid stimuleren we samenwerking tussen subsidievragers;

 • 8.

  We streven naar een evenwichtige verdeling tussen eigen bijdrages en contributie enerzijds en subsidie anderzijds;

 • 9.

  We blijven binnen de financiële kaders van de begroting.

Niet alle hiervoor genoemde kaders zijn in gelijke mate relevant voor deze specifieke subsidieregeling.

Omwille van de eenduidigheid en gelijke behandeling hebben we meerdere bestaande subsidieregelingen in één regeling samengebracht onder de noemer ‘sociale cohesie’. Sport en Kunst en Cultuur houden hun eigen subsidieregeling, waarbij laatstgenoemde wordt verbreed tot Subsidieregeling Kunst en Cultuur.

Artikelgewijze toelichting

Artikel 2. Wat is het doel van deze subsidie?

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 3. Wie kan deze subsidie aanvragen?

In de regel subsidieert de gemeente ‘organisaties’ en geen individuen. Niet-georganiseerde activiteiten dragen in de regel niet bij aan de doelstellingen van gemeentelijk beleid.

Mocht dit in een bijzonder geval toch anders zijn, dan kan via de hardheidsclausule in de Algemene subsidieverordening het ontstaan van onbillijke situaties worden voorkomen.

Artikel 4. Bijzondere voorwaarden:

Dit artikel geeft een nadere invulling van het gestelde in artikel 2 en 3.

De bijzondere voorwaarden voor Kunst en Cultuur en de bijzondere voorwaarden verbonden aan sportsubsidies zijn in beginsel gelijk. Er is een bijzonder voorziening getroffen voor leden die vanwege studie (tijdelijk) op kamers elders wonen, maar in Bergen nog wel aan de muziek deelnemen. Hier was specifiek behoefte aan vanuit de verenigingen.

Artikel 5. Eerste aanvraag, verlenging, verantwoording en beëindiging

Structurele subsidies worden meerjarig toegekend om administratieve lasten te beperken. Om subsidies beter te kunnen afstemmen en meer zicht te krijgen op hun effect, wordt er wel een verantwoordingsplicht ingevoerd. De zogenoemde ‘peildatum’ hiervoor is verlegd van vóór 1 april naar vóór 1 oktober. Dit was een wens van de structurele subsidieontvangers en gezien het verleggen van de datum geen invloed heeft op het werkproces van de gemeente kan hierin tegemoet gekomen worden. De gemeente kan de subsidie beëindigen als de aanvrager niet (langer) voldoet aan de inhoudelijke of formele voorwaarde. Dit is ook behoudens de verantwoording bij middelgrote en grote subsidies die is neergelegd in artikel 14 en 15 van de Subsidieverordening.

Artikel 6. Subsidiebedragen

Bij de kunst- en bij de sportsubsidies worden standaardbedragen toegekend die gerelateerd zijn aan het aantal inwoners (leden) dat bereikt wordt. De bedragen worden per 1 januari 2024 geharmoniseerd door het verminderen van het aantal subcategorieën met eigen (verlaagde) subsidiebedragen.

Gelet op de hoge recente inflatie is er bij deze herijking eenmalig een verhoging toegepast. Daarnaast worden de Kunst & Cultuur subsidies vanaf 2024 jaarlijks geïndexeerd, conform de CBS consumentenprijsindex (CPI). In het lopende subsidiejaar wordt de subsidiebijdrage beschikt voor het komende subsidiejaar en daarbij wordt automatisch de, door het CBS definitief vastgestelde, jaarindex van het voorgaande jaar toegepast.

Bijvoorbeeld: in het lopende jaar 2024 legt een structurele subsidieontvanger verantwoording af over het voorafgaande jaar 2023. Op basis van deze verantwoording wordt bepaald hoeveel subsidie de structurele subsidieontvanger krijgt voor het volgende subsidiejaar, 2025. Bij het beschikken van de subsidiebijdrage voor 2025, dat plaatsvindt in het lopende jaar 2024, wordt automatisch de CBS CPI jaarindex toegepast van het voorgaande jaar, 2023. Dat betekent dat de structurele subsidieontvanger een subsidiebijdrage beschikt krijgt voor 2025 inclusief indexatie (CBS CPI jaarindex 2023).

De gemeente kiest ervoor om alleen jongeren (tot 19 jaar) en ouderen (boven de 65 jaar) te subsidiëren gelet op hun specifieke inkomenspositie en opzichte van inwoners in de werkzame leeftijd. Het aantal wordt afgemeten aan de hand van de laatstelijk aangeleverde verplichte verantwoording. Via fondsen zijn er persoonsgebonden tegemoetkomingen beschikbaar voor inwoners met lage inkomens.

Het voorheen gehanteerde minimumaantal van leden wordt losgelaten.

Artikel 7. Subsidieplafonds: Wijze van verdeling

Een van de uitgangspunten van subsidieverlening is, dat deze plaatsvindt binnen de kaders van de begroting. In de praktijk van de afgelopen jaren is het beroep op subsidie vooraf goed ingeschat en adequaat begroot. Waarschijnlijk zal dit in de komende jaren niet anders zijn.

Mocht het beroep op subsidie op enig moment toch te onvoorspelbaar worden, dan kan de gemeenteraad de subsidies binden aan een plafond. Daar is dan een afzonderlijk besluit voor nodig (zie artikel 5 van de verordening). Zodra de gemeenteraad een dergelijk plafond heeft vastgesteld, wordt het beschikbare bedrag met inachtneming van het tekort naar evenredigheid verdeeld over de aanvragers. Het is immers van tevoren bekend wie gebruik maakt van de jaarlijks structurele subsidie.

Artikel 8. Slotbepalingen

De oude subsidieregeling wordt ingetrokken.

Er worden in principe geen nadelen voor aanvragers beoogd. Indien een aanvrager toch nadelen ondervindt, dan wordt hier in maatwerk een overgangsregeling voor 2024 getroffen.

Aanvragen die al vóór het tot stand komen van deze beleidsregel zijn ingediend met betrekking tot 2024, worden naar de nieuwe beleidsregel beoordeeld.