Subsidieregeling Sociale Cohesie Bergen (L) 2024

Geldend van 12-06-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Sociale Cohesie Bergen (L) 2024

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen (L);

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Bergen (L);

gelezen de notitie Subsidiebeleid Bergen (L) 2024 e.v.;

gelezen Het landelijk Gezond en Anders Leven Akkoord (GALA);

Gezien de lokale sport-, preventie- en leefstijlakkoorden;

besluiten:

vast te stellen de Subsidieregeling Sociale Cohesie Bergen (L) 2024

Artikel 1. Grondslag

Deze regeling is gebaseerd op de Algemene Subsidieverordening Bergen (L) 2024.

Artikel 2. Wat is het doel van deze subsidie?

 • 1. Door middel van deze subsidieregeling bevordert het college particuliere niet-commerciële activiteiten die:

  • a)

   de sociale samenhang en leefbaarheid binnen de kernen en de gemeente versterken;

  • b)

   sociaal isolement en eenzaamheid van inwoners tegengaan;

  • c)

   De zelfredzaamheid van inwoners bevorderen en/of hun mogelijkheden zelfstandig te blijven wonen;

  • d)

   Vrijwilligers en mantelzorgers ondersteunen;

  • e)

   Gezondheid bevorderen en het beroep op zorg uitstellen of overbodig maken;

  • f)

   Duurzaamheid bevorderen;

  • g)

   De economische structuur van de gemeente versterken, of

  • h)

   De gemeente positieve naamsbekendheid verschaffen;

 • 2. Subsidie wordt alleen of naar evenredigheid verleend voor activiteiten die ten goede komen aan de gemeente Bergen of haar inwoners.

Artikel 3. Wie kan deze subsidie aanvragen?

De incidentele subsidie kan worden aangevraagd door natuurlijke personen en rechtspersonen. De structurele subsidie kan alleen worden aangevraagd door rechtspersonen.

Artikel 4. De structurele (jaarlijkse) subsidie:

 • 1. Een structurele (jaarlijkse) subsidie kan worden aangevraagd voor het tot stand brengen of in stand houden van een organisatie of activiteit die zich richt op de doelstellingen genoemd in artikel 1.

 • 2. Aan een structurele subsidie worden de volgende eisen gesteld:

  • a)

   De aanvrager organiseert activiteiten die ten goede komen aan inwoners van de gemeente Bergen (L).

  • b)

   De aanvrager is een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

  • c)

   De activiteit heeft geen winstoogmerk.

  • d)

   Als de aanvrager een vereniging is, dan heeft deze minimaal 15 leden woonachtig binnen de gemeente Bergen.

  • e)

   Als de aanvrager geen vereniging is, toont hij via een activiteitenverslag aan dat minimaal 15 personen woonachtig binnen de gemeente Bergen door de activiteiten worden bereikt.

  • f)

   Subsidie wordt niet verleend voor een activiteit die al door een andere aanvrager binnen de gemeente of betrokken kern wordt uitgevoerd.

  • g)

   Voor de bepaling van de hoogte van het subsidiebedrag wordt alleen uitgegaan van leden die in de gemeente Bergen (L) wonen en ingeschreven staan en in de leeftijdscategorie tot 19 jaar of boven de 65 jaar. De bepaling van het aantal leden wordt afgemeten aan de hand van de laatstelijk aangeleverde verplichte verantwoording.

  • h)

   De structurele Sociale Cohesie subsidiebedragen worden vanaf 2024 jaarlijks geïndexeerd, conform de CBS consumentenprijsindex (CPI). In het lopende subsidiejaar wordt de subsidiebijdrage beschikt voor het komende subsidiejaar en daarbij wordt automatisch de, door het CBS definitief vastgestelde, jaarindex van het voorgaande jaar toegepast.

 • 3. Structurele subsidie wordt verleend tot de volgende bedragen:

  • a)

   Voor adviesraden van inwoners, tot een bedrag van € 1.600,- per jaar, met aanvullend een leefbaarheidsbudget van €3.500,- per jaar.

  • b)

   Voor bonden van ouderen voor een bedrag van € 500,- per jaar, aangevuld met een bedrag van € 10,- per lid per jaar.

  • c)

   Voor educatieve activiteiten € 500,- per jaar.

  • d)

   Voor Kindervakantiewerk een basisbedrag van € 500,- per jaar, aangevuld met een bedrag van € 4,- per deelnemende inwoner per jaar.

  • e)

   Voor andere Jeugd- en Jongerenorganisaties € 55,- per lid en andere Jeugd- en Jongerenorganisaties zonder leden een minimumbedrag van € 750,- per jaar en €50,- per activiteit;

  • f)

   Voor de organisatie van volksfeesten voor de jeugd, waaronder Koningsdag, Sint-Maarten, Sinterklaas, Halloween, en Jeugdcarnaval, een bedrag van € 500,- per jaar.

  • g)

   Voor Schutterijen en Gildes een bedrag van €500,- per jaar voor de sociale, culturele en toeristische functie die ze hebben en organisatie van activiteiten.

  • h)

   Voor overige aanvragers een bedrag tot € 1.300,- per jaar.

Artikel 5. Eerste aanvraag, verlenging, verantwoording en beëindiging

 • 1. De eerste aanvraag wordt ingediend vóór 1 oktober van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor voor het eerst structurele subsidie wordt aangevraagd.

 • 2. Burgemeester en wethouders kennen de structurele subsidie toe voor een periode van maximaal vijf jaar met de mogelijkheid van een aansluitende her-aanvraag. Zij dragen jaarlijks in het eerste kwartaal zorg voor de uitbetaling van de structurele subsidie.

 • 3. De aanvrager legt jaarlijks vóór 1 oktober verantwoording af over het voorafgaande jaar door het indienen van een jaarverslag (met ledenaantallen wanneer van toepassing) en een financieel jaarverslag.

 • 4. Als uit de verantwoording blijkt dat de aanvrager geen recht meer heeft op subsidie, of als de verantwoording na aanmaning niet wordt ingediend, besluiten burgemeester en wethouders tot het beëindigen van de subsidie of intrekking daarvan met terugwerkende kracht met ingang van het laatste moment waarover is aangetoond dat recht op subsidie bestond.

Artikel 6. Subsidieplafonds: Wijze van verdeling

Als de gemeenteraad een plafond heeft vastgesteld, wordt het beschikbare bedrag met inachtneming van het tekort naar evenredigheid verdeeld over de aanvragers.

Artikel 7. Incidentele subsidie:

 • 1. Een incidentele subsidie kan worden aangevraagd met inachtneming van artikel 1,2 en 3.

 • 2. Voor de incidentele subsidie gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

  • a)

   De aanvrager heeft aantoonbaar voldoende inspanningen verricht om andere financiering, cofinanciering, eigen bijdragen, contributies of entreegelden te verwerven. De subsidie dekt in beginsel ten hoogste 50% van de kosten;

  • b)

   De aanvrager beschikt over de verplichte vergunningen of ontheffingen;

  • c)

   De aanvrager heeft het belang van de activiteit voor de gemeente Bergen of haar inwoners voldoende inzichtelijk gemaakt;

  • d)

   De aanvraag heeft geen betrekking op consumpties, reis- en verblijfskosten, cadeaus of prijzen;

  • e)

   Als mede subsidie in loonkosten wordt verleend, wordt het in aanmerking te nemen uurtarief gemaximeerd op de toepasselijke CAO bedragen en bij ontbreken daarvan op een bedrag van € 25,- per uur voor werkzaamheden op of onder Mbo-niveau en op € 40,- per uur voor werkzaamheden op of boven Hbo-niveau;

  • f)

   De kosten zijn niet bovenmatig gelet op eerdere subsidies die de gemeente heeft verstrekt;

  • g)

   Als de gemeenteraad een plafond heeft vastgesteld, wordt dit plafond door de subsidie niet overschreden.

  • h)

   De activiteit of het evenement vindt plaats in de openbare ruimte van de gemeente Bergen, heeft een lokale c.q. regionale uitstraling en is d.w.z. toegankelijk voor iedereen.

 • 3. De incidentele subsidie is in beginsel eenmalig. Als de aanvrager beoogt om een terugkerende of doorlopende activiteit te realiseren, maakt hij inzichtelijk dat voor de toekomst voldoende dekking wordt gerealiseerd en geen subsidie meer nodig zal zijn.

 • 4. Op incidentele subsidiebijdragen is indexering niet van toepassing.

Artikel 8. Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt, na bekendmaking, in werking op 1 januari 2024.

 • 2. Aanvragen die betrekking hebben op het jaar 2024 en later, worden beoordeeld aan de hand van deze regeling.

 • 3. Deze regeling kan worden aangehaald als: “Subsidieregeling Sociale Cohesie Bergen (L) 2024”.

 • 4. De Subsidieregeling Belangengroeperingen Bergen (L) 2020 wordt ingetrokken, behoudens voor aanvragen die betrekking hebben op het jaar 2023 of eerder.

 • 5. De Subsidieregeling Overige Organisaties Bergen (L) 2020 wordt ingetrokken, behoudens voor aanvragen die betrekking hebben op het jaar 2023 of eerder.

 • 6. De Subsidieregeling Incidentele- en Evenementensubsidies Bergen (L) 2020 wordt ingetrokken, behoudens voor aanvragen die betrekking hebben op het jaar 2023 of eerder.

 • 7. De Subsidieregeling Jeugd- en Jongeren Bergen (L) 2020 wordt ingetrokken, behoudens voor aanvragen die betrekking hebben op het jaar 2023 of eerder.

Ondertekening

Bergen, 14 november 2023.

De secretaris

H.H.M. Timmermans

De burgemeester

M.H.E. Pelzer

Algemene toelichting

Deze subsidieregeling is een uitwerking van de subsidieverordening die door de raad is vastgesteld. De subsidieregeling is daarmee ook een vertaling van de beleidskaders die de raad heeft gegeven. De raad heeft de volgende beleidskaders voor het subsidiebeleid gegeven:

Inhoudelijke kaders

 • 1.

  Gesubsidieerde activiteiten dragen bij aan de sociale samenhang van de dorpen of van de gemeente, of vormen een voorliggende voorziening in de zorg;

 • 2.

  Subsidies worden afgestemd op aantoonbare noodzaak en inspanningen, en zijn controleerbaar en meetbaar;

 • 3.

  Maatschappelijke deelname van alle inwoners is belangrijk en subsidies worden alleen om bijzondere redenen beperkt tot specifieke doelgroepen;

Procedurele kaders

 • 4.

  Subsidie worden afgestemd op het bereik onder inwoners;

 • 5.

  Structurele subsidies worden meerjarig toegekend om administratieve lasten te beperken en gelet op punt 2) jaarlijks verantwoord;

Randvoorwaarden

 • 6.

  We maken ook digitale aanvraagmogelijkheden beschikbaar;

 • 7.

  Omwille van de toekomstbestendigheid stimuleren we samenwerking tussen subsidievragers;

 • 8.

  We streven naar een evenwichtige verdeling tussen eigen bijdrages en contributie enerzijds en subsidie anderzijds;

 • 9.

  We blijven binnen de financiële kaders van de begroting.

Niet alle hiervoor genoemde kaders zijn in gelijke mate relevant voor deze specifieke subsidieregeling.

Omwille van de eenduidigheid en gelijke behandeling hebben we meerdere bestaande subsidieregelingen in één regeling samengebracht onder de noemer ‘sociale cohesie’. Sport en Amateurkunst houden hun eigen subsidieregeling, waarbij laatstgenoemde wordt verbreed tot Subsidieregeling Kunst en Cultuur.

Artikelgewijze toelichting

Artikel 2. Wat is het doel van deze subsidie?

We beogen om niet-op-winst-gerichte activiteiten mogelijk te maken of aan te moedigen, die in het verlengde liggen van de doelstellingen van gemeentelijk beleid.

Hier zijn drie hoofdgroepen te onderkennen:

Zorg en hulpverlening, bevorderen van duurzaamheid en economie, promotie van Bergen.

Bij het bevorderen van duurzaamheid en economie kunnen ook (op winst gerichte) bedrijven of verenigingen van bedrijven in beeld komen, voor hun niet op winst gerichte activiteiten. Daar is uiteraard een scherpe toets bij de individuele aanvraag op zijn plaats.

Soms wordt vanuit Bergen deelgenomen aan regionale activiteiten. Dit kan de effectiviteit bevorderen en wordt toegejuicht. Het laatste lid van het artikel beschrijft dan ook dat subsidie naar rato van het Bergense belang kan worden toegekend. In de regel zullen ook andere gemeenten dan namelijk subsidiëren.

Artikel 3. Wie kan deze subsidie aanvragen?

In de regel subsidieert de gemeente ‘organisaties’ en geen individuen. Dat geldt in ieder geval voor structurele subsidies. Natuurlijke personen kunnen soms de trekker zijn van een eenmalig evenement waarvoor het niet zinvol is om een vereniging of stichting op te richten.

Artikel 4. De structurele (jaarlijkse) subsidie:

De bestaande subsidieregelingen gingen uit van min of meer limitatief opgesomde subsidieontvangers. Het is echter van belang om de maatschappelijke deelname van alle inwoners te bevorderen en er is geen reden om de subsidiemogelijkheden op deze manier te (blijven) beperken.

De nieuwe subsidieregeling gaat uit van een beschrijving van de inhoudelijke (artikel 1) en formele (artikel 2 en 3) voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen.

Door het meer open karakter van de beschrijving is een toename van het beroep te verwachten door potentiële aanvragers die voordien afzagen van een aanvraag. Ook voorkomen we dat er van de hardheidsclausule gebruik moet worden gemaakt om behartenswaardige initiatieven alsnog onder het bereik van de subsidie te brengen.

In de nieuwe regeling worden geen individuele organisaties meer benoemd, maar moeten organisaties beargumenteren dat zijn onder een van de doelstellingen vallen.

Door een minimum aantal deelnemers op te nemen, wordt de subsidie afgestemd op het bereik onder inwoners.

De genoemde bedragen zijn ontleend aan de oude subsidieregelingen. Er is een kleine verhoging toegepast als inflatiecorrectie.

Daarnaast worden de structurele Sociale Cohesie subsidiebedragen vanaf 2024 jaarlijks geïndexeerd, conform de CBS-consumentenprijsindex (CPI). In het lopende subsidiejaar wordt de subsidiebijdrage beschikt voor het komende subsidiejaar en daarbij wordt automatisch de, door het CBS definitief vastgestelde, jaarindex van het voorgaande jaar toegepast.

Bijvoorbeeld: in het lopende jaar 2024 legt een structurele subsidieontvanger verantwoording af over het voorafgaande jaar 2023. Op basis van deze verantwoording wordt bepaald hoeveel subsidie de structurele subsidieontvanger krijgt voor het volgende subsidiejaar, 2025. Bij het beschikken van de subsidiebijdrage voor 2025, dat plaatsvindt in het lopende jaar 2024, wordt automatisch de CBS CPI jaarindex toegepast van het voorgaande jaar, 2023. Dat betekent dat de structurele subsidieontvanger een subsidiebijdrage beschikt krijgt voor 2025 inclusief indexatie (CBS CPI jaarindex 2023).

Artikel 5. Eerste aanvraag, verlenging, verantwoording en beëindiging

Structurele subsidies worden meerjarig toegekend om administratieve lasten te beperken. Om subsidies beter te kunnen afstemmen en meer zicht te krijgen op hun effect, wordt er wel een verantwoordingsplicht ingevoerd. De zogenoemde ‘peildatum’ hiervoor is verlegd van vóór 1 april naar vóór 1 oktober. Dit was een wens van de structurele subsidieontvangers en gezien het verleggen van de datum geen invloed heeft op het werkproces van de gemeente kan hierin tegemoetgekomen worden. De gemeente kan de subsidie beëindigen als de aanvrager niet (langer) voldoet aan de inhoudelijke of formele voorwaarde.

Dit is ook behoudens de verantwoording bij middelgrote en grote subsidies die is neergelegd in artikel 14 en 15 van de Subsidieverordening.

Artikel 6. Subsidieplafonds: Wijze van verdeling

Een van de uitgangspunten van subsidieverlening is, dat deze plaatsvindt binnen de kaders van de begroting. In de praktijk van de afgelopen jaren is het beroep op subsidie vooraf goed ingeschat en altijd adequaat begroot. Waarschijnlijk zal dit in de komende jaren niet anders zijn.

Mocht het beroep op subsidie op enig moment toch te onvoorspelbaar worden, dan kan de gemeenteraad de subsidies binden aan een plafond. Daar is dan een afzonderlijk besluit voor nodig (zie artikel 5 van de verordening). Zodra de gemeenteraad een dergelijk plafond heeft vastgesteld, wordt het beschikbare bedrag met inachtneming van het tekort naar evenredigheid verdeeld over de aanvragers. Het is immers van tevoren bekend wie gebruik maakt van de jaarlijks structurele subsidie.

Artikel 7. Incidentele subsidie:

Bij incidentele activiteiten zal het vaak gaan om evenementen waar niet bij voorbaat helder is of ze in het verlengde liggen van de doelstellingen van gemeentelijk beleid. Er zijn daarom enkele specifieke voorwaarden gesteld om dit voldoende inzichtelijk te krijgen bij de aanvraag.

Deze subsidie maakt het mogelijk om een dekkingsprobleem op te lossen. Het beginsel dat de organisator zoveel mogelijk zelf zorgt voor dekking is opgenomen in dit artikel. De rol va de gemeente is aanvullend.

In de praktijk blijkt dat initiatiefnemers graag willen dat het evenement periodiek gaat terugkeren. Dan is het de bedoeling dat men uiteindelijk op eigen benen staat en niet duurzaam afhankelijk wordt van subsidies.

De verordening vereist dat er een uurtarief wordt vastgelegd als de kosten mede betrekking hebben op loonkosten. In de praktijk komt dit in Bergen tot nu toe niet voor bij subsidies voor sociale cohesie. Voor eventuele toekomstige situaties wordt het uurtarief conform het marktniveau gemaximeerd en afhankelijk gesteld van het ‘functieniveau’ dat objectief hoort bij de aard van de werkzaamheden.

Incidentele subsidies worden door het jaar heen aangevraagd, toegekend en uitbetaald. Als de gemeenteraad een subsidieplafond heeft ingesteld, kan dit betekenen dat op enig moment gedurende het jaar het plafond bereikt wordt. Dan geldt ‘op = op’ en kan in dat jaar geen toekenning meer plaatsvinden. Ook als er geen plafond is ingesteld zal de subsidie kunnen worden getoetst aan de budgettaire kaders waarbinnen normaal subsidies worden verstrekt, door bovenmatige subsidies uit te sluiten.

Artikel 8. Slotbepalingen

Vier oude subsidieregelingen over sociale cohesie worden voor aanvragen met betrekking tot 2024 en later ingetrokken.

We beogen in principe geen nadelen voor aanvragers. Waar er alsnog nadelen optreden zullen wij met individueel maatwerk een overgangsregeling treffen in 2024.

Aanvragen die zijn ingediend vóór de vaststelling van deze regeling, worden volgens de nieuwe regels beoordeeld.